Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Toán 11 năm 2021-2022

Con gái »11 tuổi 2021-2022 Ä’Æ ° A chia mài» I Ä’Ã ¢ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ ÃÃ “Cá” và “dự báo” trước lúc thi. Tham gia cuộc thi giá chữ “a” và chữ “a” cho cuộc thi dành cho trẻ con. , Chúc các bạn mọi điều tốt lành!

1. Sự kiên cường »

trước hết.trước hết. ‘và £ i ch

1. Thăm dò »Danh mục» của công bố;

2. d £ ys »'(thuở đầu, dà £ y, dà £ m, d £ m, dà £ m, d £ m);

3. Giá »Điện, Giá» Điện và Giđấy phép đầy đủ;

4. Cung cấp »’liên hệ» ¥ cho »© e» ¥ ng.

1.2. Ha ha »c

1. Vá và cung cấp các bản vá lỗi hàng tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng và 2 tháng;

2. Æ ° á »tháng song song» máy xả song song;

3. Góc giá »¯two Ä’Æ ° á» tháng; góc giá »Ä’Æ ° á»? c tháng và tháng và phát hành;

4. VectÆ¡ trong ko gian đầy đủ và chuẩn xác;

5. Æ ° á »tháng, vuông, xiên, xiên;

6. Hai hình vuông.

2. HỦY KHÔNG THỂ THIẾU

2.1. KỶ LUẬT TRÁCH NHIỆM »

HIỆN 1: Giả sử ‘ (f (x) = frac {2x-3} {x-1} ),’ á »tiếp theo, ‘á» là sai?

A. ix = 1

B. ix = 2

C. Người viện trợ »’liên hệ» Hoạt độngº¡ix = 4

D. ix = 3

VĂN HÓA 2: Cho ( underset {x lớn {{x} _ {0}}} { mathop { lim}} , f (x) = 2 ,; , , underset {x lớn {{ x} _ {0}}} { mathop { lim}} , g (x) = 3 ), ha »i ( underset {x lớn {{x} _ {0}}} { mathop { lim}} , left[ f(x)+g(x) right]) bằng bao lăm ± bao lăm trong các phương trình sau:

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Kỳ 3: Let’s m sa »’y = f (x) concatenate» re-return ({{x} _ {0}} ), ha »i ( underset {x lớn {{x} _ {0}} } { mathop { lim}} , f (x) ) hiển thị các trị giá sau Ä’Ã ¢ y:

A. (f ({{x} _ {0}}) )

B. f (2)

C. f (-2)

D. f (3)

Chương 4: Cho ( underset {x lớn + infty} { mathop { lim}} , f (x) = 2 ,; , , underset {x lớn + infty} { mathop { lim}} , g (x) = – infty ) ha »i ( underset {x lớn + infty} { mathop { lim}} , left[ f(x).g(x) right]) bằng bao lăm ± bao lăm trong các phương trình sau:

A. 20

B. (+ infty )

C. 300

D. (- infty )

Chương 5: Tìm hình ảnh ‘á »sai trong thẻ’ á» »:

A. ( underset {x lớn – infty} { mathop { lim}} , {{x} ^ {2}} = + infty )

B. ( underset {x lớn – infty} { mathop { lim}} , 2. {{X} ^ {4}} = + infty )

C. ( underset {x lớn – infty} { mathop { lim}} , {{x} ^ {3}} = – infty )

D. ( underset {x lớn – infty} { mathop { lim}} , {{x} ^ {3}} = + infty )

Chương 6: Tìm sai ‘á »trong các thẻ’ á» sau (vá »› ik lÃsa »’nguyen dÆ ° Æ¡ng):

A. ( lim frac {1} {{{n} ^ {k}}} = 0 )

B. ( lim {{n} ^ {k}} = + infty )

C. ( lim frac {19} {{{n} ^ {k}}} = 0 )

D. ( lim {{n} ^ {k}} = – infty )

Chương 7: Giá sau giá »Bán hàngº ± ng ( frac {17} {3} ) là bao lăm?

A. ({{u} _ {n}} = frac {{{n} ^ {2}} – 2n} {5n + 3 {{n} ^ {2}}} )

B. ({{u} _ {n}} = frac {1-2n} {5n + 3 {{n} ^ {2}}} )

C. ({{u} _ {n}} = frac {1-2 {{n} ^ {2}}} {5n + 3 {{n} ^ {2}}} )

D. ({{u} _ {n}} = frac {17 {{n} ^ {2}} – 2} {5n + 3 {{n} ^ {2}}} )

Chương 8: Giá là bao lăm: ( lim frac {{{n} ^ {2}} – 1} {n) -2} ):

A. 1

B. -1

C. 0

D. + ( infty )

Chương 9: Giá là bao lăm »› yºy »’sau Ä’Ã ¢ y baº ± ng: ( lim frac {{{2} ^ {n + 1}} – {{3.5} ^ {n}} + 3 } {{{3.2} ^ {n}} + {{7.4} ^ {n}}} )

A. -1

B. 1

C. – ( infty )

D. + ( infty )

Phần 10: Giá là bao lăm »› о ± ng: ( underset {x lớn 3} { mathop { lim}} , frac {{{x} ^ {2}} + 2x-15} { x-3} ):

A. ( infty )

B. 2

C. ( frac {1} {8} )

D. 8

2.2. TỪ CHỐI »±

HỌC SINH I: Định giá »Giá của dà £ ys» ‘:

a) ( lim frac {3n-2} {n + 1} )

b) ( lim frac {{{2.3} ^ {n}} + {{5} ^ {n}}} {{{3.5} ^ {n}} – {{4.2} ^ {n}}} )

VĂN HÓA II: Giá bán ” “‘:

a) ( underset {x lớn 1} { mathop { lim}} , left (-3 {{x} ^ {2}} – 2x + 1 right) )

b) ( underset {x lớn 0} { mathop { lim}} , frac { left ({{x} ^ {2}} + 2016 right) sqrt[3]{1 + 3x} -2016} {x} )

HỌC SINH III: Tìm kho báu »‹ cá »a m Ä’á »ƒ hà m sá» ‘theo sau là’ on ( mathbb {R} ).

(f left (x right) = left { begin {array} {l}
frac {{2 {x ^ 2} – 5x + 2}} {{x – 2}} ; ; ; ; { rm {lúc}} { mkern 1mu} ; ; ; ; x> 2
{x ^ 2} + mx + 1 ; ; ; ; ; ; ; { rm {lúc}} ; ; ; { mkern 1mu} x le 2
end {array} right. )

— (Ná »™ i dung ‘ầy Ä’á» §, cụ thể Ēápnn Mời các bạn xem bản Online của tài liệu nháp trên trang Hoc247.net Ä’á »ƒ reºââ

Trên án ‘à ¢ y lÃche »™ cho« ở »™ tôi dùng Ä»’ à ¢ ‘n’t hiện ra »¯HK2 môn Toàn 11 5 2021- 2022..

Mong các em học trò tương trợ được các cháu. Học trò sẽ có thể đạt được kết quả cao trong 5 học.

.


 

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Toán 11 năm 2021-2022

[rule_3_plain]

Gá»­i đến các bạn học sinh Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK2 môn Toán 11 năm 2021-2022 Ä‘ược chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tÆ° liệu để tham khảo cÅ©ng nhÆ° củng cố kiến thức trước lúc bước vào kì thi. Cùng tham dự giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt!

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. Äáº¡i số và giải tích

1.  Khai triển nhị thức NiutÆ¡n, cấp số nhân;

2.  Dãy số (khái niệm, dãy tăng giảm, bị chặn, các phép toán);

3.  Giới hạn dãy, giới hạn hàm và các phép toán;

4.  Hàm số liên tục và các ứng dụng.

1.2. Hình học

1.  Vị trí tÆ°Æ¡ng đối của 2 đường thẳng, 2 mặt phẳng và các kiến thức chung;

2.  Đường thẳng song song với mặt phẳng; mặt phẳng song song;

3.  Góc giữa 2 đường thẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng;

4.  VectÆ¡ trong không gian và các phép toán;

5.   ÄÆ°á»ng thẳng vuông góc với mặt phẳng;

6. Hai mặt phẳng vuông góc.

2. Bài tập

2.1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số (f(x)=frac{2x-3}{x-1}), các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số liên tục tại x=1                                     

B. Hàm số liên tục tại x=2

C. Hàm số liên tục tại x=4                                      

D. Hàm số liên tục tại x=3

Câu 2: Cho (underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},f(x)=2,;,,underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},g(x)=3), hỏi (underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},left[ f(x)+g(x) right]) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau:

A. 5                                     

B. 3                                      

C. 4                                     

D. 2

Câu 3: Cho hàm số y=f(x) liên tục tại ({{x}_{0}}), hỏi (underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},f(x)) bằng các giá trị nào sau đây:

A. (f({{x}_{0}}))                

B. f(2)                              

C. f(-2)                           

D. f(3)

Câu 4: Cho (underset{xto +infty }{mathop{lim }},f(x)=2,;,,underset{xto +infty }{mathop{lim }},g(x)=-infty) hỏi (underset{xto +infty }{mathop{lim }},left[ f(x).g(x) right]) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau:

A. 20                                   

B. (+infty )                       

C. 300                                 

D. (-infty )

Câu 5: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề:

A. (underset{xto -infty }{mathop{lim }},{{x}^{2}}=+infty )                 

B. (underset{xto -infty }{mathop{lim }},2.{{x}^{4}}=+infty )               

C. (underset{xto -infty }{mathop{lim }},{{x}^{3}}=-infty )                  

D. (underset{xto -infty }{mathop{lim }},{{x}^{3}}=+infty )

Câu 6: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau (với k là số nguyên dương):

A. (lim frac{1}{{{n}^{k}}}=0)                               

B. (lim {{n}^{k}}=+infty )                                      

C. (lim frac{19}{{{n}^{k}}}=0)                              

D. (lim {{n}^{k}}=-infty )

Câu 7: Dãy số nào sau có giới hạn bằng (frac{17}{3})?

A. ({{u}_{n}}=frac{{{n}^{2}}-2n}{5n+3{{n}^{2}}})      

B. ({{u}_{n}}=frac{1-2n}{5n+3{{n}^{2}}})             

C. ({{u}_{n}}=frac{1-2{{n}^{2}}}{5n+3{{n}^{2}}})         

D. ({{u}_{n}}=frac{17{{n}^{2}}-2}{5n+3{{n}^{2}}})

Câu 8: Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu: (lim frac{{{n}^{2}}-1}{n-2}):    

A. 1                            

B. -1                           

C. 0                                

D. +(infty )

Câu 9: Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu: (lim frac{{{2}^{n+1}}-{{3.5}^{n}}+3}{{{3.2}^{n}}+{{7.4}^{n}}})                  

A. -1                       

B. 1                               

C. -(infty )                               

D. +(infty )

Câu 10: Giới hạn của hàm số sau đây bằng bao nhiêu: (underset{xto 3}{mathop{lim }},frac{{{x}^{2}}+2x-15}{x-3}):     

A. (infty )                           

B. 2                                    

C. (frac{1}{8})                           

D. 8

2.2. Bài tập tự luận

Câu I: Tính giới hạn dãy số:

a) (lim frac{3n-2}{n+1})              

b) (lim frac{{{2.3}^{n}}+{{5}^{n}}}{{{3.5}^{n}}-{{4.2}^{n}}})

Câu II:  Tính giới hạn hàm số:

a) (underset{xto 1}{mathop{lim }},left( -3{{x}^{2}}-2x+1 right)) 

b) (underset{xto 0}{mathop{lim }},frac{left( {{x}^{2}}+2016 right)sqrt[3]{1+3x}-2016}{x})       

Câu III: Tìm các giá trị của m để hàm số sau liên tục trên (mathbb{R}).

(fleft( x right) = left{ begin{array}{l}
frac{{2{x^2} – 5x + 2}}{{x – 2}};;;;{rm{lúc }}{mkern 1mu} ;;;;x > 2
{x^2} + mx + 1;;;;;;;{rm{lúc }};;;{mkern 1mu} x le 2
end{array} right.)

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết đáp án phần bài tập của Đề cÆ°Æ¡ng các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK2 môn Toán 11 năm 2021-2022. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1093

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 năm 2019

3096

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 năm 2020

2349

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 năm 2019-2020

1931

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10221

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020

1814

[rule_2_plain]

#Äá #cÆÆng #Ãn #táºp #giáa #HK2 #mÃn #ToÃn #nÄm


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-cuong-on-tap-giua-hk2-mon-toan-11-nam-2021-2022-doc36861.html
Back to top button