Giáo Dục

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền

Với mong muốn cung cấp cho các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và ôn luyện thật tốt, Phần Mềm Portable đã sÆ°u tầm và tổng hợp tài liệu Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền. Hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ 1

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1:  Tổng (frac{3}{6} + frac{{ – 1}}{6}) bằng:

A.  (frac{1}{3});                               

B. (frac{{ – 2}}{3});                                

C.  (frac{2}{3});                                  

D. (frac{{ – 1}}{3}).

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{3} = 1) thì x bằng:

A. (frac{2}{3})                             

B. (frac{4}{3})                              

C. (frac{2}{3}) hoặc (frac{-2}{3})                     

D. (frac{-2}{3})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức  (frac{{1,5}}{6} = frac{x}{4}) thì giá trị x bằng:

A. 4                                  

B. 3                                         

C. 2                                        

D. 1

Câu 4: Cho (sqrt x = 3) thì  x  bằng

A. (sqrt 3 )                                 

B. (pm 3)                                     

C. 9                                        

D. – 9

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

A. so le trong          

B. đồng viÌ£ bằng nhau      

C. trong cùng phía bằng nhau      

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a (bot) b và b//c thì:

A. a//c                                  

B. a (bot) c                                 

C. b (bot) c                                 

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có . Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 400                                             

B. 500                                                 

C. 80                                    

D. 1800

Câu 8: Cho DEF =  MNP suy ra

A. DE = MP            

B. DF = NM                           

C. FE = NP                            

D. Cả B và C đúng.

Câu 9:  y tỉ lệ thuận với  x theo hệ số tỉ lệ – 3 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

A. y = – 3x                          

B. y =                             

C. y =                              

D. y =  3x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 1 thì y = 3. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                                

B. 0,5                                     

C. 18                                      

D. 3

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính: ( – frac{4}{3}.sqrt {frac{4}{{16}}}  – {3^2}.left| { – frac{1}{9}} right|)

b) Tìm x biết: (frac{1}{3} – 3x = {left( {frac{{ – 1}}{3}} right)^3})

Câu 2: Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,6 và chu vi của hình chữ nhật đó là 32m.

Câu 3: Tìm x biết: (left| {3x – 1} right| + left| {1 – 3x} right| = 6)  

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

D

C

B

B

C

C

A

D

II. Tự luận

Câu 1:

a) Tính: ( – frac{4}{3}.sqrt {frac{4}{{16}}}  – {3^2}.left| { – frac{1}{9}} right|)

= ( – frac{4}{3}.frac{2}{4} – 9.frac{1}{9})

= ( – frac{2}{3} – 1)

= ( – frac{5}{3})

b) Tìm x, biết: (frac{1}{3} – 3x = {left( {frac{{ – 1}}{3}} right)^3})

(frac{1}{3} – 3x =  – frac{1}{{27}})

(3x = frac{1}{3} + frac{1}{{27}} = frac{{10}}{{27}})

(x = frac{{10}}{{27}}:3 = frac{{10}}{{81}})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 2

I. Trắc nghiệm 

Câu 1.  Biết 2x = 8, thì giá trị x bằng

A. 4

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 2. Nếu (sqrt x = 4)  thì  x bằng

A. 2

B. 4

C. (pm 2)

D. 16

Câu 3. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, lúc x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là 

A. 3 

B. 75

C. (frac{1}{3})

D.  10

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 3×2 â€“ 5. Giá trị f(–2) bằng

A. – 17

B. 7

C. – 7

D. 17

Câu 5. Cho hình vẽ (Hình 1), biết AM//CN. Số đo x là 

A. x = 300                       

B. x = 400                      

C. x = 700                       

D. x = 550    

  

II. Tá»± luận 

Câu 1. Thá»±c hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) (frac{{ – 2}}{{15}} + frac{3}{{10}})                                         

b) (9.{left( { – frac{1}{3}} right)^3} + frac{1}{6},.sqrt 4 )                           

c) (15frac{1}{4}:frac{5}{7} – 25frac{1}{4}:frac{5}{7})

Câu 2. Tìm x biết:

a) (2x + frac{1}{3} = frac{7}{3})                           

b) ({left( {x – 3} right)^2} = 16)                                          

Câu 3. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Câu 4.  (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) (Delta ADB = Delta AEC)

b) BF = CF         

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1C

2D

3A

4B

5A

II. Tự luận

Câu 1:

a) (frac{{ – 2}}{{15}} + frac{3}{{10}})

= (frac{{ – ,4}}{{30}} + frac{9}{{30}}) 

= (frac{{ – ,4 + 9}}{{30}} = frac{5}{{30}})

( = frac{1}{6})

b)

(9.{left( { – frac{1}{3}} right)^3} + frac{1}{6},.sqrt 4 = 9.( – frac{1}{{27}}) + frac{1}{6}.2)

= (frac{{ – 1}}{3} + frac{1}{3} = 0)

c) (15frac{1}{4}:frac{5}{7} – 25frac{1}{4}:frac{5}{7} = left( {15frac{1}{4} – 25frac{1}{4}} right):frac{5}{7})

(= – 10.frac{7}{5} = – 14)

Câu 2:

a)

(2x + frac{1}{3} = frac{7}{3})

(2x = frac{7}{3} – frac{1}{3})

(2x = 2)

x = 1

b)

({left( {x – 3} right)^2} = 16)

x – 3 = 4

x = 7

hoặc x – 3 = – 4

x = – 1 

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nếu 15: x = 20 : (- 4) thì x bằng:

A. – 5 ;                                 

B. 5;                                       

C. – 3 ;                      

D. 3.   

Câu 2: Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 24 kg dầu hỏa chứa đầy trong thùng:

A.27 lít;                               

B. 7,5 lít;                                

C. 15 lít;                    

D. 30 lít.

Câu 3: Nếu ({2^x} = {left( {{2^2}} right)^3}) thì x là:

A. 6;                                   

B. 5;                                       

C. ({2^6});                       

D. 8.

Câu 4: Cho một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

A.1;                                

B. 6;                                       

C. 8;                           

D. 4.

Câu 5: Cho (Delta ABC = Delta MNP) thì:

A. AB = MN ;                 

B. AC = NP ;            

C. BC = MP ;               

D. AC = MN.

II. Tự luận (7 điểm)

         Câu 1: (2 điểm) Thá»±c hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể)

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right))

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7})

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a) (frac{2}{3}x – frac{1}{{15}} = frac{{ – 4}}{3})

b) (left| {x + frac{3}{5}} right| = frac{1}{2})

Câu 3: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc nhÆ° nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của 3 lớp là 94 học sinh (giả sá»­ năng suất làm việc của mỗi học sinh đều nhÆ° nhau).

Câu 4: (1 điểm) Biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và lúc x = 10 thì y = -12.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

D

A

D

A

D

II. Tự luận

Câu 1:

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right)) = (frac{2}{3} cdot left( {frac{{21}}{{28}} – frac{{20}}{{28}}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{2}{6}} right))

(begin{array}{l}
 = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 3}}{6}} right) = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} + frac{1}{{28}} cdot 2
 = frac{1}{{28}} cdot left( {frac{2}{3} + 2} right) = frac{1}{{28}} cdot frac{8}{3} = frac{2}{{21}}
end{array})

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7}) = (left( {frac{{12}}{{37}} + frac{{25}}{{37}}} right) + left( {frac{3}{{21}} + frac{6}{7}} right) – frac{7}{{14}})

= (frac{{37}}{{37}} + left( {frac{3}{{21}} + frac{{18}}{{21}}} right) – frac{1}{2} = 1 + 1 – frac{1}{2}) = (frac{3}{2})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 4

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1: Tổng (frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{4}) bằng:

A. (frac{{ – 1}}{2});                                     

B. (frac{2}{6}) ;                               

C.  (frac{5}{4});                           

D. (frac{1}{2})

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{2} = 1) thì x bằng:

A. (frac{1}{2})                                       

B. (frac{3}{2})                                 

C. -(frac{1}{2})                             

D. (frac{1}{2})  hoặc -(frac{1}{2})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức (frac{{1,5}}{x} = frac{3}{2}) thì giá trị x bằng:

A. 1                         

B. 2                                        

C. 3                            

D. 4

Câu 4:  Cho (sqrt x = 5) thì  x bằng :

   A. (sqrt 5 )                                 

B. (pm 5)                                     

C. 25                          

D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

A. so le trong bằng nhau           

B. đồng viÌ£             

C. trong cùng phía bằng nhau         

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ( bot ) b và b ( bot ) c thì:

A. a//b                                 

B. a//c                         

C. b//c                         

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có (widehat A = {50^0};widehat B = {70^0}). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600                                             

B. 1200                                               

C. 700                         

D. 500

Câu 8: Cho ABC =  MNP suy ra

A. AB = MP            

B. CB = NP                            

C. AC = NM              

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: ÄaÌ£i lÆ°Æ¡Ì£ng y tỉ lệ thuận với đaÌ£i lÆ°Æ¡Ì£ng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

A. y = 2x                 

B. y = ( – frac{1}{2}x)

C. y =  ( frac{1}{2}x)

D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                          

B. 0,5                                    

C. 18     

D. 3

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính:                 

b) Tìm x biết:

Bài 2: (2 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Câu 3: (1 điểm) Vẽ đồ thiÌ£ hàm số

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

II. Tự luận

Câu 1:

a) Tính:  ( – frac{5}{2}.sqrt {frac{9}{{25}}}  – {2^2}.left| { – frac{1}{4}} right|)

= (- frac{5}{2}.frac{3}{5} – 4.frac{1}{4})

= ( – frac{3}{2} – 1)

= ( – frac{5}{2})

b) Tìm x, biết: (frac{1}{2} – 2x = {left( {frac{{ – 1}}{2}} right)^3})

(frac{1}{2} – 2x =  – frac{1}{8})

(2x = frac{1}{2} + frac{1}{8} = frac{5}{8})

(x = frac{5}{8}:2 = frac{5}{{16}})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

.


 

Thông tin thêm

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền

[rule_3_plain]

Với mong muốn cung cấp cho các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và ôn luyện thật tốt, Phần Mềm Portable đã sÆ°u tầm và tổng hợp tài liệu Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền. Hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ 1

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1:  Tổng (frac{3}{6} + frac{{ – 1}}{6}) bằng:

A.  (frac{1}{3});                               

B. (frac{{ – 2}}{3});                                

C.  (frac{2}{3});                                  

D. (frac{{ – 1}}{3}).

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{3} = 1) thì x bằng:

A. (frac{2}{3})                             

B. (frac{4}{3})                              

C. (frac{2}{3}) hoặc (frac{-2}{3})                     

D. (frac{-2}{3})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức  (frac{{1,5}}{6} = frac{x}{4}) thì giá trị x bằng:

A. 4                                  

B. 3                                         

C. 2                                        

D. 1

Câu 4: Cho (sqrt x = 3) thì  x  bằng

A. (sqrt 3 )                                 

B. (pm 3)                                     

C. 9                                        

D. – 9

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

A. so le trong          

B. đồng viÌ£ bằng nhau      

C. trong cùng phía bằng nhau      

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a (bot) b và b//c thì:

A. a//c                                  

B. a (bot) c                                 

C. b (bot) c                                 

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có . Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 400                                             

B. 500                                                 

C. 800                                     

D. 1800

Câu 8: Cho DEF =  MNP suy ra

A. DE = MP            

B. DF = NM                           

C. FE = NP                            

D. Cả B và C đúng.

Câu 9:  y tỉ lệ thuận với  x theo hệ số tỉ lệ – 3 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

A. y = – 3x                          

B. y =                             

C. y =                              

D. y =  3x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 1 thì y = 3. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                                

B. 0,5                                     

C. 18                                      

D. 3

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính: ( – frac{4}{3}.sqrt {frac{4}{{16}}}  – {3^2}.left| { – frac{1}{9}} right|)

b) Tìm x biết: (frac{1}{3} – 3x = {left( {frac{{ – 1}}{3}} right)^3})

Câu 2: Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,6 và chu vi của hình chữ nhật đó là 32m.

Câu 3: Tìm x biết: (left| {3x – 1} right| + left| {1 – 3x} right| = 6)  

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

D

C

B

B

C

C

A

D

II. Tự luận

Câu 1:

a) Tính: ( – frac{4}{3}.sqrt {frac{4}{{16}}}  – {3^2}.left| { – frac{1}{9}} right|)

= ( – frac{4}{3}.frac{2}{4} – 9.frac{1}{9})

= ( – frac{2}{3} – 1)

= ( – frac{5}{3})

b) Tìm x, biết: (frac{1}{3} – 3x = {left( {frac{{ – 1}}{3}} right)^3})

(frac{1}{3} – 3x =  – frac{1}{{27}})

(3x = frac{1}{3} + frac{1}{{27}} = frac{{10}}{{27}})

(x = frac{{10}}{{27}}:3 = frac{{10}}{{81}})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 2

I. Trắc nghiệm 

Câu 1.  Biết 2x = 8, thì giá trị x bằng

A. 4

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 2. Nếu (sqrt x = 4)  thì  x bằng

A. 2

B. 4

C. (pm 2)

D. 16

Câu 3. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, lúc x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là 

A. 3 

B. 75

C. (frac{1}{3})

D.  10

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 3×2 â€“ 5. Giá trị f(–2) bằng

A. – 17

B. 7

C. – 7

D. 17

Câu 5. Cho hình vẽ (Hình 1), biết AM//CN. Số đo x là 

A. x = 300                       

B. x = 400                      

C. x = 700                       

D. x = 550    

  

II. Tá»± luận 

Câu 1. Thá»±c hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) (frac{{ – 2}}{{15}} + frac{3}{{10}})                                         

b) (9.{left( { – frac{1}{3}} right)^3} + frac{1}{6},.sqrt 4 )                           

c) (15frac{1}{4}:frac{5}{7} – 25frac{1}{4}:frac{5}{7})

Câu 2. Tìm x biết:

a) (2x + frac{1}{3} = frac{7}{3})                           

b) ({left( {x – 3} right)^2} = 16)                                          

Câu 3. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Câu 4.  (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) (Delta ADB = Delta AEC)

b) BF = CF         

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1C

2D

3A

4B

5A

II. Tự luận

Câu 1:

a) (frac{{ – 2}}{{15}} + frac{3}{{10}})

= (frac{{ – ,4}}{{30}} + frac{9}{{30}}) 

= (frac{{ – ,4 + 9}}{{30}} = frac{5}{{30}})

( = frac{1}{6})

b)

(9.{left( { – frac{1}{3}} right)^3} + frac{1}{6},.sqrt 4 = 9.( – frac{1}{{27}}) + frac{1}{6}.2)

= (frac{{ – 1}}{3} + frac{1}{3} = 0)

c) (15frac{1}{4}:frac{5}{7} – 25frac{1}{4}:frac{5}{7} = left( {15frac{1}{4} – 25frac{1}{4}} right):frac{5}{7})

(= – 10.frac{7}{5} = – 14)

Câu 2:

a)

(2x + frac{1}{3} = frac{7}{3})

(2x = frac{7}{3} – frac{1}{3})

(2x = 2)

x = 1

b)

({left( {x – 3} right)^2} = 16)

x – 3 = 4

x = 7

hoặc x – 3 = – 4

x = – 1 

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nếu 15: x = 20 : (- 4) thì x bằng:

A. – 5 ;                                 

B. 5;                                       

C. – 3 ;                      

D. 3.   

Câu 2: Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 24 kg dầu hỏa chứa đầy trong thùng:

A.27 lít;                               

B. 7,5 lít;                                

C. 15 lít;                    

D. 30 lít.

Câu 3: Nếu ({2^x} = {left( {{2^2}} right)^3}) thì x là:

A. 6;                                   

B. 5;                                       

C. ({2^6});                       

D. 8.

Câu 4: Cho một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

A.1;                                

B. 6;                                       

C. 8;                           

D. 4.

Câu 5: Cho (Delta ABC = Delta MNP) thì:

A. AB = MN ;                 

B. AC = NP ;            

C. BC = MP ;               

D. AC = MN.

II. Tự luận (7 điểm)

         Câu 1: (2 điểm) Thá»±c hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể)

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right))

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7})

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a) (frac{2}{3}x – frac{1}{{15}} = frac{{ – 4}}{3})

b) (left| {x + frac{3}{5}} right| = frac{1}{2})

Câu 3: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc nhÆ° nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của 3 lớp là 94 học sinh (giả sá»­ năng suất làm việc của mỗi học sinh đều nhÆ° nhau).

Câu 4: (1 điểm) Biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và lúc x = 10 thì y = -12.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

D

A

D

A

D

II. Tự luận

Câu 1:

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right)) = (frac{2}{3} cdot left( {frac{{21}}{{28}} – frac{{20}}{{28}}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{2}{6}} right))

(begin{array}{l}
 = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 3}}{6}} right) = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} + frac{1}{{28}} cdot 2
 = frac{1}{{28}} cdot left( {frac{2}{3} + 2} right) = frac{1}{{28}} cdot frac{8}{3} = frac{2}{{21}}
end{array})

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7}) = (left( {frac{{12}}{{37}} + frac{{25}}{{37}}} right) + left( {frac{3}{{21}} + frac{6}{7}} right) – frac{7}{{14}})

= (frac{{37}}{{37}} + left( {frac{3}{{21}} + frac{{18}}{{21}}} right) – frac{1}{2} = 1 + 1 – frac{1}{2}) = (frac{3}{2})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ 4

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1: Tổng (frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{4}) bằng:

A. (frac{{ – 1}}{2});                                     

B. (frac{2}{6}) ;                               

C.  (frac{5}{4});                           

D. (frac{1}{2})

Câu 2:  Biết: (left| x right| + frac{1}{2} = 1) thì x bằng:

A. (frac{1}{2})                                       

B. (frac{3}{2})                                 

C. -(frac{1}{2})                             

D. (frac{1}{2})  hoặc -(frac{1}{2})

Câu 3: Từ tỉ lệ thức (frac{{1,5}}{x} = frac{3}{2}) thì giá trị x bằng:

A. 1                         

B. 2                                        

C. 3                            

D. 4

Câu 4:  Cho (sqrt x = 5) thì  x bằng :

   A. (sqrt 5 )                                 

B. (pm 5)                                     

C. 25                          

D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc taÌ£o thành có một cặp góc…… thì a//b. CuÌ£m từ trong chỗ trống (…) là:

A. so le trong bằng nhau           

B. đồng viÌ£             

C. trong cùng phía bằng nhau         

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ( bot ) b và b ( bot ) c thì:

A. a//b                                 

B. a//c                         

C. b//c                         

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có (widehat A = {50^0};widehat B = {70^0}). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600                                             

B. 1200                                               

C. 700                         

D. 500

Câu 8: Cho ABC =  MNP suy ra

A. AB = MP            

B. CB = NP                            

C. AC = NM              

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: ÄaÌ£i lÆ°Æ¡Ì£ng y tỉ lệ thuận với đaÌ£i lÆ°Æ¡Ì£ng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

A. y = 2x                 

B. y = ( – frac{1}{2}x)

C. y =  ( frac{1}{2}x)

D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghiÌ£ch với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                          

B. 0,5                                    

C. 18     

D. 3

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) ThÆ°Ì£c hiện phép tính:                 

b) Tìm x biết:

Bài 2: (2 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Câu 3: (1 điểm) Vẽ đồ thiÌ£ hàm số

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

II. Tự luận

Câu 1:

a) Tính:  ( – frac{5}{2}.sqrt {frac{9}{{25}}}  – {2^2}.left| { – frac{1}{4}} right|)

= (- frac{5}{2}.frac{3}{5} – 4.frac{1}{4})

= ( – frac{3}{2} – 1)

= ( – frac{5}{2})

b) Tìm x, biết: (frac{1}{2} – 2x = {left( {frac{{ – 1}}{2}} right)^3})

(frac{1}{2} – 2x =  – frac{1}{8})

(2x = frac{1}{2} + frac{1}{8} = frac{5}{8})

(x = frac{5}{8}:2 = frac{5}{{16}})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7 năm 2021-2022

921

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Võ Thị Sáu

4880

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền

1594

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền

1270

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Đống Đa

1554

[rule_2_plain]

#Bá #Äá #thi #HK1 #mÃn #ToÃn #có #ÄÃp #Ãn #nÄm #TrÆáng #THCS #Ngà #Quyán


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-4-de-thi-hk1-mon-toan-7-co-dap-an-nam-2021-2022-truong-thcs-ngo-quyen-doc34745.html

Back to top button