Tài Liệu

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 5 mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Sau lúc tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, sẽ phải làm bài thu hoạch lớp Đảng viên mới để làm căn cứ cấp giấy chứng thực học lớp Đảng viên mới. Đây là hồ sơ buộc phải để xét duyệt Đảng viên chính thức.

Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới viết về giai đoạn học tập của mình, xem bản thân đã rút ra được gì trong giai đoạn học tập. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 5 mẫu bài thu hoạch này để mau chóng kết thúc bài của mình.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 1

Qua lớp Bồi dưỡng LLCT lớp Đảng viên mới, đồng đội liên hệ tình hình thực tiễn tại chi bộ trong sinh hoạt và bản thân đối với tiến hành các nội dung chủ công xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn ngày nay.

Trả lời

Hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên giận dữ của toàn xã hội, đã làm suy giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và đang biến thành nguy cơ hiện hữu uy hiếp tới sự tồn vong của Đảng, của cơ chế. Ngay từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã thực hiện chấn chỉnh Đảng, tranh đấu ko nhân nhượng với những bộc lộ suy thoái, biến chất nêu trên. Và nhận thức tầm quan trọng của công việc xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới nên tới Đại hội XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhắc đến 1 cách chính thức xây dựng Đảng về đạo đức vào trong Văn kiện của Đảng; trong ấy nhắc đến chi tiết tới các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức.

Trước lúc liên hệ với việc tiến hành các nhiệm vụ này đối với bản thân và tại Chi bộ đang công việc thì cần làm rõ về các nhiệm vụ chủ công trong xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn ngày nay. Các nhiệm vụ này bao gồm:

1 là, tiếp diễn tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; coi ấy là công tác thường xuyên của các tổ chức đảng, các đơn vị quản lý chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Vấn đề học tập và tuân theo Bác đã được thực hiện dài lâu trong lịch sử Đảng ta. Trong suốt giai đoạn tranh đấu cách mệnh, Đảng ta đã áp dụng tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh.

– Ngày 15-5-2016, tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị khóa. XII đã ban hành Chỉ thị số 05 -CT/TW “Về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định đây là 1 nội dung quan trọng của công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, nhân phẩm, ngang tầm nhiệm vụ; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng nhanh tranh đấu phòng, chống tham nhũng, phung phí, quan liêu.

Như vậy, việc tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị là giải pháp quan trọng bậc nhất để xây dựng Đảng về đạo đức ngày nay.

Hai là, cương quyết tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, chủ nghĩa tư nhân, lối sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, bè lũ, “ích lợi nhóm”, “nói ko đi đôi với làm”

– Để tiến hành nhiệm vụ nêu trên, Đại hội XII đề xuất đầu tiên là phải “Đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng nhanh tranh đấu làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động, “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch; chủ động, chặn đứng, phản bác các thông tin, ý kiến xuyên tạc, sai lầm, cừu địch”.

– Trong nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phung phí, cần “Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, phung phí với đề xuất chủ động phòng đề phòng, ko để xảy ra tham nhũng, phung phí; lý nghiêm các hành vi tham nhũng, phung phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, phung phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, phung phí”.

Ba là, xây dựng và tiến hành tốt các quy định để phát huy vai trò kiểu mẫu trong đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, lối sống, cá tính, tác phong, lề lối công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

– Nêu gương là 1 bí quyết căn bản trong giáo dục đạo đức, lối sống. Thực hiện Quy định số 101-QD/TW về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo chủ công các đơn vị quản lý quán triệt các nội dung nêu gương gồm 7 lĩnh vực: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với quần chúng; về phận sự trong công việc; về tinh thần tổ chức kỷ luật và về kết đoàn nội bộ

4 là, tiến hành nghiêm chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Chiến trường Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội và của quần chúng về nhân phẩm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Việc tiến hành quy định chung về rà soát, giám sát của Đảng và tiến hành vai trò giám sát, phản biện của Chiến trường Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội và của quần chúng về nhân phẩm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm: Phát huy thế mạnh, phát hiện gương cán bộ, đảng viên điển hình, tiêu biểu hiện đại trong việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên tăng lên tinh thần, phận sự trong việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức. Giáo dục và ngăn đề phòng vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định.

* Liên hệ thực tiễn với bản thân và Chi bộ đang công việc về các nhiệm vụ chủ công của xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn ngày nay

– Đối với Chi bộ bản thân đang sinh hoạt:

Thứ nhất, tôi nhận thấy Chi bộ…nơi tôi đang sinh hoạt rất chú trọng đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ mình.

Chi tiết, Chi bộ đã quán triệt 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng, như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết Trung ương 6, lần 2 (khóa VIII); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa X); đặc trưng là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, trong ấy nhấn mạnh vấn đề trọng điểm, xuyên suốt và cần kíp nhất là: Kiên quyết tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

Thứ 2, Chi bộ xoành xoạch đổi mới đổi mới bề ngoài, bí quyết giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Và bản thân tôi sinh hoạt trong chi bộ cũng nhận thấy rằng việc đổi mới này đã mang đến hiệu quả hăng hái hơn trước nhiều lần.

Chi bộ rất chú trọng việc tăng nhanh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đích thực đã khiến cho cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tấm gương của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, từ ấy, triệt để thực hành tiết kiệm, chống hà lạm, phung phí… bằng các chỉ tiêu, chuẩn mực đạo đức chi tiết. Đảng bộ phường cũng đã tổ chức rất thành công Hội thi Tuyên truyền về thực Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII.

Đảng bộ phường Thanh Bình khái quát và Chi bộ… nói riêng đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mẫu hình, tấm gương của cộng đồng, tư nhân điển hình trong đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mệnh. Tạo sự chuyển biến đích thực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cũng như trong toàn Đảng bộ.

Thứ 3, Chi bộ luôn phát huy ý thức tự học, tự rèn đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ, đảng viên tự học, tự rèn.

Chi tiết, Chi uỷ nơi tôi đang sinh hoạt đã tạo môi trường thuận tiện, chú trọng cắt cử, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên để có điều kiện cọ sát, đoàn luyện, thách thức. Và Chi uỷ đã quán triệt ý kiến: Nếu lười học nhất là lười học lý luận, lười nghĩ suy, ko thường xuyên tiếp thu, cập nhật những thông tin mới, những kiến thức mới cũng là 1 bộc lộ suy thoái về đạo đức.

Thứ tư, Chi bộ nhưng mà tôi sinh hoạt đã rất nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình.

Thứ 5, Chi bộ luôn chú trọng đẩy mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh, về tự học, tự rèn tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Và thực tiễn, tôi nhận thấy rằng việc rà soát, giám sát giai đoạn đoàn luyện, tu dưỡng quyết tâm, về tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Thêm vào ấy, Đảng bộ phường Thanh Bình khái quát và Chi bộ… nói riêng đã tích xây dựng môi trường công việc của cơ quan, đơn vị, trong lành, hăng hái khiến cho cán bộ, đảng viên có nếp sống lành mạnh, có đạo đức trong trắng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho nhân dân, nói và làm đi đôi với nhau.

Thứ 6 là, Chi bộ …đã làm rất tích cực công việc thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt. Có cơ chế, cơ chế thoả đáng với những người có thành quả tốt; cương quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng luật pháp đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống.

– Đối với bản thân:

Tôi nhận thức rất rõ rằng, để tiến hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức thì đầu tiên người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mệnh, phải trong trắng, thật thà, phận sự. Và làm được điều này sẽ góp phần xây dựng Đảng ta trong lành, đạo đức và tiến bộ.

Chính thành ra, bản thân tôi luôn tinh thần tự giác đoàn luyện, học tập, tu dưỡng để tăng lên khả năng chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Quốc gia và quần chúng, lấy no ấm, tự do, hạnh phúc của quần chúng làm lý tưởng hành động.

Kế bên ấy, bản thân tôi luôn chú trọng tới công việc tự phê bình và phê bình. Tôi luôn tiện hiện phận sự của bản thân trong công việc này, ko làm sơ sài, làm phép.

Trong sinh hoạt đảng cũng như trong mọi hoạt động ở cơ quan tôi luôn tiện hiện thái đích thực cầu thị, biết lắng tai quan điểm phê bình của người khác để sau mỗi lần phê bình và tự phê bình trưởng thành hơn về nhận thức, tư tưởng, có ý thức kết đoàn, tinh thần hăng hái trong tranh đấu chống những bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân.

Bản thân tôi luôn nghiêm chỉnh tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Và tôi quan niệm rằng ko học và tuân theo Bác từ những điều bình dị nhất để hoàn thiện bản thân trong cuộc sống hằng ngày, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, trong giao tiếp với quần chúng và trong tiến hành nhiệm vụ nhưng mà cơ quan phó thác.

Ngoài ra, tiến hành ý thức Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, bản thân tôi tự soi mình vào 27 bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bộc lộ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ nhưng mà Nghị quyết đã chỉ ra để tự nhủ mình, tự sửa mình.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 2

Họ và tên:……………………………………………………

5 tháng 5 sinh:………………………………….

Quê quán:……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Ngày vào Đảng:……………………………………….

Nơi vào Đảng:…………………………………………….

Trả lời

Sau giai đoạn tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau:

I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội được phê duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng 5 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và quần chúng ta cố gắng xây dựng non sông Việt Nam theo trục đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và sâu sắcvề những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta, kế thừa và tăng trưởng các trị giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa văn hoá loài người. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc tranh đấu của quần chúng ta giành chiến thắng, là của cải ý thức lớn phệ của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại hiện tại có lắm chủ nghĩa nhưng mà chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, vững chắc nhất, cách mệnh nhất, là cơ sở toàn cầu quan và bí quyết luận đích thực cách mệnh và khoa học.

Dưới ánh sángcủa chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mệnh toàn cầu và thực tế tình hình non sông, Người đã sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng mực cho cách mệnh Việt Nam. Trong suốt giai đoạn chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Người đã áp dụng thuần thục chủ nghĩa Mác – Lênin, khắc phục thành công những vấn đề căn bản của cách mệnhViệt Nam, đưa cách mệnh Việt Nam đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, qua ấy tăng trưởng thông minh, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mệnh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa non sông tăng trưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ lỡ cơ chế tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là 1 minh chứng chân thực về sự áp dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta.

Việc áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tế nước ta ngày nay đang là vấn đề được Đảng ta cực kỳ ân cần,coi ấy là 1 trong những nhiệm vụ bậc nhất. Áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và tăng trưởng dựa trênnhững vấn đề nhưng mà thực tế đặt ra. Phcửa ải chuyên chú phát hiện, tổng kết thực tế để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít, dùng nó như 1 kim chỉ nam dẫn đường chứ không hề kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủnhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tranh đấu có hiệu quả, cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với cảnh ngộ lịch sử và đề xuất chi tiết cần khắc phục. Cùng lúc, phải tiếp diễn tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những tư tưởng, ý kiến đóvào thực tiễn cuộc sống, mang đến hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá chiến thắng những đặc thù căn bản của cách mệnh xã hội, hiện thực hoá chiến thắng tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”. Ấy là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phcửa ải cương quyết tranh đấu chống tư tưởng thời cơ, xét lại và thủ cựu, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên lý số 1 đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có tức là nắm vững thực chất cách mệnh, khoa học và nhân đạo, áp dụng 1 cách đúng mực, phù hợp vào điều kiện nước ta, góp phần tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 1 cách thông minh, cương quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thần thế cừu địch và những kẻ thời cơ.Trong tình hình ngày nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, áp dụng thông minh, bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân quần chúng.

Thực tiễn cách mệnh nước ta diễn ra từ có Đảng Cộng sản chỉ đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự chọn lựa độc nhất vô nhị đúng mực. Hơn 7 mươi 5 qua, Đảng ta xoành xoạch kiên cường, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã chỉ đạo quần chúng giành được những chiến thắng lớn lao.

Bài học chủ công, quan trọng bậc nhất của 15 5 thực hiện công cuộc đổimới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên cường tiêu chí độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội những 5 trước ấy, Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ huy trong việc xác định hướng đi lên chủnghĩa xã hội ở nước ta:1 là, trong toàn thể hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng“lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ cộng đồng của nhân dânlao động.Hai là, Đảng phải xoành xoạch xuất hành từ thực tiễn, tôn trọng và hành độngtheo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật kháchquan là điều kiện đảm bảo sự chỉ đạo đúng mực của Đảng.Ba là, phải biết liên kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đạitrong điều kiện mới.4 là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của mộtĐảng cầm quyền chỉ đạo quần chúng thực hiện cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa.Từ ấy, Đảng ta nhấn mạnh rằng, để xác định đúng mực phương hướng đilên chủ nghĩa xã hội, phải áp dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn bình chọn sự áp dụng đúng mực các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhândân từng bước bình ổn và tăng lên, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày cànghình thành rõ rệt, xã hội càng ngày càng lành mạnh, cơ chế xã hội chủ nghĩa đượccủng cố.Đại hội VI đã đặt vấn đề cơ chế xã hội 1 cách căn bản. Lần đầu tiênchính sách xã hội được phê chuẩn 1 cách tổng thế và toàn diện gắn liền vớichính sách kinh tế, khắc phục thích hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những ý kiến căn bản và dài lâu về cơ chế xã hội. Điềunày trình bày được thực chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi tới mẫu hình chủnghĩa xã hội của nước ta càng ngày càng toàn diện hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (5 1991) với chủtrương: tiếp diễn sự nghiệp đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, vững bước đi lênchủ nghĩa xã hội, đã phê duyệt Cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cùng lúc phê duyệt Chiến lược bình ổn và phát triểnkinh tế – xã hội tới 5 2000 (1991-2000). Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn tiêu chí của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đại hội IX với việc bổ sung, tăng trưởng quan niệm tiêu chí và phươnghướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Tóm lại, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tiêu chí, lýtưởng của Đảng ta, dân tộc ta. Con đường này thích hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tế kiểm nghiệm hơn 7 mươi 5 qua là hoàn toànđúng đắn. Giữ vững định hướng xã hội chủ tức là 1 nguyên lý của đổi mớimà bản chất là sự kiên cường tiêu chí, lý tưởng của Đảng, kiên cường trục đường“độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” nhưng mà dân tộc Việt Nam đã lựachọn.

II. Về vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.Vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt NamSự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mệnhViệt Nam là 1 thế tất lịch sử và là thế tất khách quan. Đảng ta luôn là lựclượng chính trị độc nhất vô nhị chỉ đạo cách mệnh, chỉ đạo Nhà nước và là yếu tố đảm bảo mọi chiến thắng của cách mệnh nước ta trong mọi công đoạn lịch sử. Sựlãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hộiđược nhìn nhận như 1 quy luật có tính thế tất.Vai trò chỉ đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phươngluôn giữ thuộc tính quyết định và bao quát đa phần các lĩnh vực của đời sống xãhội.Xây dựng Nhà nước pháp quyền là 1 chủ trương phệ có thuộc tính quyếtđịnh chiến thắng công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

. Sự chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước được trình bày trên những nộidung hiểm yếu sau đây:- Chỉ huy các cơ quan nhà nước thiết chế hoá đường lối, chủ trương,cơ chế của Đảng thành luật pháp, chủ trương, cơ chế của Nhà nước và tổchức tiến hành phê duyệt bộ máy nhà nước, bảo đảm cho đường lối, chủtrương, cơ chế của Đảng biến thành hiện thực sinh động trong đời sống toànxã hội.- Đảng chỉ đạo chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ công chức phục vụ yêucầu càng ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa của dân, do dân, vì dân.-. Đảng phải chỉ đạo công việc rà soát, thanh tra, giám sát hoạt động củacác cơ quan nhà nước. Nhìn tổng quát, nội dung Đảng chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyềnxã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộnhững vấn đề cốt lõi về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.2. 1 số biện pháp chủ công xây dựng ĐảngChủ trương của Đảng ta là phải xây dựng 1 chiến lược bảo vệ Tổ quốcđồng bộ, trên tất cả các mặt trân, có sự tham dự của tất cả các lực lượng xã hội,nhưng mà 1 số biện pháp chủ công chi tiết là:1 là, về xây dựng, chấn chỉnh Đảng:

Tiếp tục đi sâu, tiến hành tốt cuộc di chuyển xây dựng, chấn chỉnh Đảngtheo ý thức Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghịTrung ương 10 khoá IX, nhất là tăng nhanh cuộc tranh đấu chống sự suy thoái vềchính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, phung phí, quan liêu;củng cố sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.- Đưa tự phê bình và phê bình vào nề nếp sinh hoạt Đảng.- Tăng nhanh công việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ- Tăng cường việc tiến hành chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quyhoạch tập huấn để sẵn sàng tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các đơn vị quản lý và Đại hộilần thứ X của Đảng.

– Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tính năng, nhiệm vụ của các tổ chức trongĐảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, Chiến trường và các đoàn thểnhân dân, góp phần tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.Hai là, về tư tưởng – văn hoá:- Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận – thực tế của Đảngtrong giai đoạn đổi mới; tăng nhanh tổng kết thực tế sự nghiệp bảo về Tổ quốctrong tình hình mới.- Đổi mới công việc chính trị – tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhândân, hướng mạnh về cơ sở, đặc trưng ân cần tới thanh niên, sinh viên, họcsinh; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm kiêu hãnh, ý thức tự cườngdân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước.- Xây dựng nền văn hoá hiện đại, đặm đà bản sắc dân tộc, chống sự xâmnhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.- Tăng nhanh tính chủ động, ý thức tranh đấu chống các luận điệuchống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, dân tộc.- Tăng nhanh chỉ đạo, điều hành công việc thông tin, tạp chí, xuất bản, vănhoá, văn nghệ; kịp thời ngăn chăn những ý kiến méo mó, thương nghiệp hoá, xarời tôn chỉ mục tiêu, lộ bí ẩn đất nước, gây rối nội bộ, gây gieo neo cho sảnxuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại…Ba là, về kinh tế – xã hội:- Gắn phát triển kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướngxã hội chủ nghĩa; đảm bảo vai trò chủ công đích thực của kinh tế nhà nước.- Duy trì cho được sự bình ổn kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh về tài chính- tiền tệ, năng lượng, lương thực, thông tin; ko để xảy ra những rối loạn; xáođộng phệ.- Thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07, ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX), quyết tâm sớmgia nhập Tổ chức Thương mại toàn cầu (WTO), đảm bảo giai đoạn hội nhập kinhtế quốc tế ko gây đảo lộn kinh tế – xã hội.

– Xây dựng có tuyển lựa 1 số công trình, 1 số ngành, lĩnh vực kinh tếquan trọng, có hiệu quả đảm bảo cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trongmọi cảnh huống.- Gicửa ải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, nhất là việc làm, xoá đói giảmnghèo; giảm thiểu bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.- Xây dựng chế độ để tiến hành có hiệu quả việc liên kết chặt chẽ giữakinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; gắn việcthực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với hoạt động đối ngoại.- Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện và chỉ huy có hiệu quả việc tiến hành chiếnlược tăng trưởng kinh tế – xã hội ở các vùng trọng tâm.- Chú trọng tăng trưởng khoa học – công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổquốc.4 là, điều hành nhà nước về an ninh – quốc phòng – đối ngoại:- Thể chế hoá kịp thời các chủ trương, cơ chế về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo vệ Quốc gia,đầu tiên tập hợp hoàn chỉnh luật pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xâydựng quy chế hợp nhất điều hành đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng, anninh, đối ngoại.- Tăng nhanh thanh tra, rà soát việc khai triển tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý, các điạ phương, các đơn vị lực lượng vũtrang.- Tăng nhanh công việc bảo vệ bí ẩn đất nước, đảm bảo an ninh thông tin.- Mở mang dân chủ trong Đảng và quần chúng trên cơ sở Cương lĩnh, đườnglối của Đảng, luật pháp của Nhà nước; cùng lúc chủ động tranh đấu bằng nhiềuhình thức chống các luận điểm sai lầm của các thần thế cừu địch về dân chủ, nhânquyền, dân tộc, tín ngưỡng.- Tăng nhanh mức đầu cơ ngân sách cân đối cho các nhiệm vụ bảo đảmquốc phòng, an ninh, đối ngoại, kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tưtưởng, thông tin, đối ngoại quần chúng. 5 là, về quốc phòng, an ninh:

– Tiếp tục hoàn thiện chế độ chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang quần chúng ở các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý.+ Tăng nhanh tính năng tham vấn của Đảng uỷ Quân sự Trung ương vàĐảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh+ Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh đất nước ngangtầm với nhiệm vụ. Chú trọng tập huấn, sắp đặt cân đối hàng ngũ cán bộ cấp chiếnlược.+ xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội quần chúng, Công annhân dân đích thực trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.- Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng và thế trậnquốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh quần chúng trên từng địa bàn tỉnh,thị thành, đặc trưng là trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu vực phòngthủ chắc chắn.- xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có khả năng chính trịvững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Quốc gia và quần chúng, với tổchức, biên chế, mức tăng đầu cơ ngân sách cân đối, đủ sức kết thúc nhiệm vụtrực tiếp bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới.6 là, về đối ngoại:- Tiếp tục dành đầu tiên bậc nhất cho việc củng cố quan hệ với các nước lánggiềng.- Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm phệ trên nguyên lý bìnhđẳng, cùng hữu ích, ko can thiệp công tác nội bộ của nhau, tạo thế đan xenlợi ích giữa các nước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đan xen ích lợi giữa cácnước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay phụ thuộc.- Mở mang quan hệ với các nước độc lập dân tộc, các nước đang tăng trưởng, phong trào ko kết hợp, các tổ chức quốc tế và khu vực, các Đảng Cộng sản,người lao động, cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, các phong tràocạch mạng, văn minh….; hăng hái góp phần vào cuộc tranh đấu của quần chúng thếgiới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

– Dành dành đầu tiên cao cho việc mở mang quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộngvà nhiều chủng loại hoá thị phần, tranh thủ thêm vốn, công nghệ cho sự nghiệp côngnghiệp hoá, đương đại hoá, kiến lập ích lợi đan xen với các bên.- Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giaocủa Nhà nước và quần chúng. Tăng nhanh công việc di chuyển số đông ngườiViệt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và tăng trưởng non sông, cùng lúc bảovệ lợi quyền hợp lí của họ.Củng cố và đẩy mạnh quan hệ kết đoàn và hiệp tác với các Đảng Cộngsản và người lao động, với các đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lậpdân tộc, với các phong trào cách mệnh và văn minh trên toàn cầu

III. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độclập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Để bảo đảm cho hội nhập kinh tế quốc tế chiến thắng, đích thực phục vụ yêucầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cầnthấu suốt và quán triệt các nguyên lý và phương châm sau:- Nguyên tắc căn bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảmgiữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo chắc chắn anninh đất nước, giữ giàng bản sắc văn hoá dân tộc. Giữ vững độc lập tự chủ trongquá trình hội nhập được trình bày đầu tiên trong quyết sách hội nhập nhằm khaithác tối đa các lợi thế, cùng lúc ứng phó chiến thắng với các thử thách trong quátrình hội nhập. Sự chủ động cần được trình bày trong việc lựa chọn các tổ chứctham gia, các bên ta có quan hệ và thời khắc tham dự. Tính chủ động cònđược trình bày qua việc chủ động xây dựng lịch trình hội nhập cân đối trong khuônkhổ quy định chung; chủ động điều chỉnh luật pháp, cơ chế cho thích hợp;chủ động tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong nước nhằm nâng caokhông dừng bản lĩnh cạnh tranh ko chỉ trong thị phần nội địa và trên thịtrường quốc tế, chủ động phương thức tiến hành các cam kết.- Phương châm căn bản để tiến hành hội nhập là đảm bảo nguyên lý cùngcó lợi trong quan hệ song phương và đa phương nhưng mà ta tham dự. Theo nguyên10

tắc này 1 mặt chẳng thể để thiệt hại tới ích lợi cần có và cân đối nhưng mà ta đượchưởng; Mặt khác, phải bằng lòng 1 sự san sẻ ích lợi cho các bên thì theomức đóng góp của các đối tác hiệp tác. Trong hiệp tác kết hợp, cần giữ vững nguyêntắc vừa hiệp tác vừa tranh đấu, vừa cương quyết, vừa mềm mỏng, để đạt đến tiêu chí bảo vệ ích lợi chính đáng của ta.

IV. Phương hướng và nhiệm vụ trong công việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng chỉ cần khoảng đến

Toàn Đảng tập hợp chỉ huy xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sựchuyển biến rõ rệt, tăng lên năng lực chỉ đạo, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ.Thực hiện những biện pháp đồng bộ, nhất là xây dựng chế độ đế phát huyquyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên.Xây dựng và tiến hành quy chế dân chủ trong Đảng.- Sớm xây dựng và đưa vào tiến hành các quy định mới về vai trò, chứcnăng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai trò hạt nhânlãnh đạo chính trị ở cơ sở.- Tổ chức tiến hành các cơ chế và công việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộcơ sở, đặc trưng là ở những khu vực có địa điểm quan trọng và mẫn cảm về kinh tế,chính trị, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ chỉ đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu phận sự liên đái nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

V. Không dừng quyết tâm và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệungười Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

1. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên

a) Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giaicấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Hàng ngũ đảng viên là những người có phận sự góp phần xây dựngđường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng; cùng lúc có phận sự tổ chứcthực hiện mọi đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng.c) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ đạo, vừa là người dùng cho nhân dân.Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành, qua nhiều lầnsửa đổi, bổ sung, nhưng mà chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và làmột trong những Chương quan trọng nhất. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩđảng viên, điều kiện những người vào Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.15

d) Đảng viên là người kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủtrương của Đảng.

2. Đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên

Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần tiến hành tốt tiêu chuẩn đảng viênquy định trong Điều lệ Đảng.a) Tiêu chuẩn đảng viênTiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của ngườiđảng viên, là chỉ tiêu phân ra giữa đảng viên và nhân dân; là cơ sở để đánh giáchất lượng đảng viên; là căn cứ để thực hiện mọi mặt công việc đảng viên. Mọiđảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để đoàn luyện, quyết tâm.Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên cường lậptrường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời quyết tâm cho tiêu chí, lýtưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vữngvàng, ko dao động trước bất cứ gieo neo, thách thức nào. Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có, phục vụ nhữngđòi hỏi của công cuộc đổi mới khi này bao gồm cả động cơ, tình cảm, ý chí vànhững hành động đạo đức.Có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trêncơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý tập hợp dânchủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình..Có quan hệ khăng khít với nhân dân.Liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động. b) Mỗi đảng viên tự quyết tâm, đoàn luyện xứng đáng với danh hiệu ngườicộng sản trong cảnh ngộ mớiKhái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mangdanh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng cụ thểvà của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu caoquý của mình lúc làm tròn nghĩa vụ trên cả 2 nhân cách ấy, nhờ sự quyết tâm của bản thân và sự giúp sức, tạo điều kiện của tổ chức đảng.Về mặt tư nhân, đầu tiên mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theonhững đức tính của con người Việt Nam nhưng mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIIIđã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX 1 lần nữa khẳng định, như sau:16

+ Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, quyết tâm vì độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa non sông thoát khỏi nghèo khổ lỗi thời,kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hòa bình, độc lậpdân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.+ Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, quyết tâm vì ích lợi chung.+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống tiến bộ, cần kiệm, thật thà, nhânnghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của số đông; có tinh thần bảo vệvà cải thiện môi trường thọ thái.+ Lao động chịu khó với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh,năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.+ Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trìnhđộ thẩm mỹ và thể lực.Được kết nạp vào Đảng, rồi biến thành đảng viên chính thức là khởi đầumột giai đoạn quyết tâm, đoàn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảngviên. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên phải:- Hăng hái học tập và tăng lên trình độ tri thức về mọi mặt, nhất là vềlý luận chính trị, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước, vềvăn hóa, khoa học – kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phát huy ý thức năng động, thông minh, đóng góp quan điểm có giá trịtham gia vào sự chỉ đạo chung của tổ chức và kết thúc tuyệt vời mọi nhiệmvụ được giao.- Tự giác kiểu mẫu giữ giàng nhân phẩm cộng sản, đạo đức của người cáchmạng, tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư- Giữ nghiêm kỷ luật đảng, tiến hành đúng các nguyên lý tổ chức, sinhhoạt đảng và chăm lo củng cố sự kết đoàn đồng tình của Đảng- Liên hệ mật thiêt với nhân dân; tôn trọng tất cả mọi người; lắng nghetâm tư, ước muốn của nhân dân;- Luôn trau dồi nhân phẩm đạo đức của người đảng viên cộng sản, phấnđấu cho sự nghiệp cách mệnh của Đảng và quần chúng phó thác.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 3

Câu hỏi 1: Phân tích các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng

Trả lời

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý căn bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục tiêu, hệ tư tưởng, các nguyên lý về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định phận sự, trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các đơn vị quản lý. Điều lệ Đảng nhằm hình thành sự hợp nhất trong toàn Đảng.

Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong ấy chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên.
Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau.

Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Sự trung thành này trình bày ở việc chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tin cậy và tuân theo đường lối, cơ chế của Đảng đề ra.Kế bên ấy, đảng viên phải kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

Đảng viên cần ko dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “ko 1 khoảnh khắc nào được xa vắng lý tưởng quyết tâm” và “ko bao giờ thả lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa tư nhân – “đối phương còn ẩn núp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc chiến thắng, để ngách đầu dậy…” Lời Bác dạy tới hiện tại vẫn còn nguyên trị giá. Vậy, đảng viên phải tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ bị động khác. Đặc trưng trong cảnh ngộ ngày nay, đảng viên càng cần phải tiến hành cho tốt nhiệm vụ này.

Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mệnh là hoà mình với nhân dân thành 1 khối, tin nhân dân, hiểu nhân dân, lắng tai quan điểm của nhân dân. Do lời nói và việc làm, đảng viên, sum họp và cán bộ khiến cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng, hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở. Ấy chính là phương pháp hiệu quả nhất để gần gụi và hiểu quần chúng. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền di chuyển gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền cơ chế, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, cơ chế và tổ chức của Đảng. Mỗi đảng viên là nhân dân ưu tú được chọn lựa, được bồi dưỡng, được tin tưởng và phó thác phận sự cao cả đó. Cho nên, đảng viên phải phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng. Từng đảng viên cũng làm công việc tăng trưởng đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Để có thể tiến hành tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung căn bản sau:

Đảng viên cần kiên cường những vấn đề về ý kiến có tính nguyên lý của Đảng. Ấy là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nền móng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình, Đảng là lực lực lượng chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân – trình bày khối đại kết đoàn toàn dân, nguyên lý căn bản là tập hợp dân chủ, và liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong trắng.

Đảng viên cần thông suốt thời cơ tăng trưởng non sông, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng. Nhiệm vụ trước mắt là quyết tâm để nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp vào 5 2020. Hiện nay, non sông ta đang gặp phải những thử thách phệ, những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mệnh của quần chúng ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước giải quyết những gieo neo và nguy cơ ấy. Mỗi đảng viên phải ra công đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc trưng, đảng viên phải cảnh giác và cương quyết chống mọi mưu mô và mưu mô “ diễn biến hoá bình ”, gây bạo loạn lật đổ của các lứa tuổi cừu địch, đầu tiên là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ chi tiết của mỗi người.

Nhiệm vụ trung tâm của nước ta ngày nay là xây dựng tăng trưởng kinh tế. Quốc gia đã chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới, yêu cầu mỗi đảng viên cần tăng lên tri thức và năng lực, cũng như nhân phẩm chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người đi đầu, kiểu mẫu cho nhân dân noi theo.Thí dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực ngày nay đang có xu thế tăng trưởng nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi nhân phẩm rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày 1 nhiều trong đội ngũ đảng viên. Vì thế, nhiệm vụ học tập càng trở thành đặc trưng quan trọng. Đây là trách nhiệm buộc phải đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và cảnh ngộ chi tiết nhưng mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, bí quyết, bề ngoài học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, tri thức và năng lực thực tế.

Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng, người đảng viên cần có mối quan hệ khăng khít với nhân dân. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người chỉ đạo, lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc tranh đấu của quần chúng giành chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến, nhờ có Đảng nhưng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích bầy tớ. Và trái lại, Đảng cần được quần chúng ủng hộ, hăng hái tiến hành đường lối cơ chế của Đảng. Điều này trình bày rõ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng non sông, Đảng càng cần sự ủng hộ của quần chúng để “ xây dựng non sông ta tử tế hơn, lớn đẹp hơn ”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa vắng quần chúng – đây là 1 nguy cơ phệ đối với tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, lắng tai tâm tình ước muốn của quần chúng phản ảnh với Đảng, hăng hái tuyên truyền di chuyển quần chúng và gia đình mình tiến hành đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước.
Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, cơ chế nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đảng viên cần nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình, bảo đảm kết đoàn nội bộ, khiến cho Đảng thêm trong lành, lớn mạnh, cùng lúc hăng hái làm công việc tăng trưởng Đảng viên mới.

Với những trách nhiệm như trên, người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng.

Đảng viên được quyền thông tin và bàn bạc các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối cơ chế của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công tác của Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền, đây thật sự là vinh diệu và cũng là trọng trách phệ lao đối với mỗi đảng viên.

Đảng viên được ứng cử, đề cử và bẩu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương.

Đảng viên được quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề xuất được giải đáp. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm tạo điều kiện cho Đảng càng ngày càng trong lành lớn mạnh.

Đảng viên được thể hiện quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

(Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng )

Vậy, các quyền trên đây của đảng viên nhằm bảo đảm cho đảng viên tiến hành đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng tiến hành đầy đủ nguyên lý tập hợp dân chủ.

Tóm lại, việc mày mò, phân tách và nắm rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên kết thúc tốt vai trò của bản thân, đóng góp hiến dâng cực kỳ mình cho Đảng, cho non sông.

Câu 2: Trình bày hướng quyết tâm của bản thân để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có ước muốn được đứng trong đội ngũ của Đảng, sau lúc được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng cố gắng quyết tâm để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo quần chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong đội ngũ của Đảng là được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được dùng cho cách mệnh, được dùng cho quần chúng, được quần chúng tin tưởng và yêu quý. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn cống hiến mình xây dựng non sông ta càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

Để biến thành 1 đảng viên, tôi xác định bản thân phải đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh. Tôi quyết kiên cường tiêu chí, lý tưởng đã chọn, trong bất kỳ cảnh huống gieo neo nào cũng ko giao động, suy giảm niềm tin và ý chí tranh đấu. Cùng lúc, tôi đoàn luyện cho mình ý thức độc lập, thông minh. Bản thân tôi đã phấn đấu học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Tôi tự đoàn luyện mình qua thực tiễn hoạt động chính trị, xã hội. Kế bên ấy tôi trau dồi đạo đức cách mệnh, đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân. Đạo đức cách mệnh cần phải tu dưỡng đoàn luyện suốt đời, do vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được nhân phẩm đạo đức cách mệnh trong trắng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh hiện tại, đạo đức cách mệnh là ý chí, cố gắng và cống hiến đưa non sông thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, quần chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc. Tôi cố gắng đi theo đường lối của Đảng: liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ.

Để quyết tâm biến thành 1 người đảng viên, tôi ko quên tăng lên năng lực, kết thúc tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với 1 sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng điểm là việc học. Tôi quyết tâm học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và kết thúc tốt những nhiệm vụ được giao. Kế bên ấy tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Ấy là việc tham dự đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với quần chúng. Để quyết tâm được đứng trong đội ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với cộng đồng, với quần chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội. Đối với tôi, ấy chính là cộng đồng lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham dự những hoạt động đoàn thể và công việc xã hội, như những buổi ngoại khoá, tự nguyện…

Người quyết tâm vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình, cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham dự xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động, thông minh, phấn đấu quyết tâm cao nhất. Góp phần hăng hái đưa những chủ trương, nhiệm vụ ấy vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, những tư tưởng của nhân dân, kịp thời phản ảnh đề nghị với tổ chức Đảng. Hăng hái dạn dĩ tham dự góp quan điểm đối với chỉ đạo của tổ chức Đảng và hàng ngũ đảng viên. Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.

Trên đây là những nhận thức và nghĩ suy của bản thân tôi về hướng quyết tâm để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều giảm thiểu nhưng mà tôi sẽ phấn đấu cực kỳ mình để sớm được đứng trong đội ngũ của Đảng. Để làm được điều ấy, tôi xin hẹn sẽ ko dừng học tập và đoàn luyện, cống hiến mình để xây dựng non sông ta càng ngày càng giàu mạnh.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 4

Phần I. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Địa điểm, vai trò của người đảng viên:

– Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Hàng ngũ đảng viên là những người có phận sự góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng; cùng lúc có phận sự tổ chức tiến hành mọi đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng.

– Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ đạo, vừa là người dùng cho nhân dân.

– Đảng viên là người kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

2. Nhiệm vụ của người đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; kết thúc tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ bị động khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền di chuyển gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, cơ chế và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không dừng quyết tâm và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng :

1 là, về lập trường giai cấp, khả năng chính trị.

– Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên cường lập trường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời quyết tâm cho tiêu chí, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, ko dao động trước bất cứ gieo neo, thách thức nào. Có tiêu chí, lý tưởng là chỉ tiêu phân biệt giữa đảng viên và nhân dân.

– Chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị chi tiết của người đảng viên Việt Nam ngày nay là quyết tâm tiến hành chiến thắng công cuộc đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá non sông, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, tiến hành thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chắc chắn Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham dự hăng hái tiến hành đường lối đổi mới là thước đo nhân phẩm, năng lực, vai trò đi đầu, kiểu mẫu của mỗi đảng viên.

Hai là, về nhận thức, tri thức, năng lực toàn diện tiến hành công cuộc đổi mới non sông.

– Lênin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có niềm nở và lòng can đảm ko thôi thì chẳng thể thắng lợi được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, dù rằng niềm nở cách mệnh và lòng can đảm là nhân tố vô cùng quan trọng. Để thắng lợi chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản còn phải có tri thức, có trình độ văn hoá cao, có trí sáng dạ và năng lực làm việc. Muốn thế, phải ko dừng học tập, học tập 1 cách kiên cường và nghiêm chỉnh; ko chấp thuận với những kinh nghiệm của mình; kiêu căng cộng sản là báo hiệu 1 sự tụt hậu…

– Đổi mới ở nước ta ngày nay là cuộc di chuyển cách mệnh toàn diện và thâm thúy, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mệnh khoa học và công nghệ tăng trưởng như vũ bão, kinh tế kiến thức và giai đoạn thế giới hoá đang tạo ra cơ hội và thử thách với tất cả các nước, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình ấy, đảng viên phải ko dừng bồi dưỡng những tri thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, điều hành kinh tế – xã hội, luật pháp… để có đủ năng lực tiến hành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, về nhân phẩm đạo đức, lối sống, cá tính.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dặn dò cán bộ, đảng viên phải tăng lên đạo đức cách mệnh, quét sạch chủ nghĩa tư nhân, nhưng mà nội dung then chốt của đạo đức cách mệnh là trung với nước, hiếu với dân; mến thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, không lo nghĩ; có ý thức quốc tế trong trắng, luôn xứng đáng với người chỉ đạo và người tôi tớ trung thành của quần chúng… Những lời dạy ấy của Người cho đến nay vẫn giữ vẹn nguyên trị giá và có ý nghĩa lớn phệ trong giai đoạn đổi mới.

– Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước thâm thúy, tôn trọng và hết dạ phục quần chúng, kiên cường tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ hăng hái ủng hộ xu hướng đổi mới, tham dự vào công cuộc đổi mới do Đảng chủ xướng; hợp nhất giữa lời nói và việc làm.

– Đạo đức, lối sống mới đề xuất can đảm bóc trần, phê phán những bộc lộ thời cơ, tư nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu hướng và cảnh ngộ đổi mới để kiếm tìm ích lợi riêng cho bản thân mình.

– Tư tưởng và tinh thần đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công tác, trong quan hệ với con người, trong tranh đấu giải quyết mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã hội.

4 là, có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trên cơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý tập hợp dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

– Kết đoàn trong đảng là đề xuất tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản chẳng thể còn đó nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường và ích lợi không giống nhau. Kết đoàn đã biến thành 1 truyền thống quý báu của Đảng ta nhưng mà tất cả các tổ chức đảng và đảng viên phải ra công giữ giàng, vun vén như giữ giàng con ngươi của mắt mình. Nền móng của sự kết đoàn trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên lý tổ chức Đảng.

– Sức mạnh của Đảng là ở tính hợp nhất: hợp nhất ý kiến, hợp nhất ý chí, hợp nhất hành động. dân chủ là nguyên lý đảm bảo sự hợp nhất của Đảng. Vì thế, mọi cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên lý tập hợp dân chủ.

– Đảng viên có phận sự hăng hái tham dự bàn bạc các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, ranh cãi 1 cách ngay thẳng; cùng lúc để mắt tới lắng tai và tôn trọng quan điểm của người khác. Khi đã thành quyết định của cộng đồng thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, ko được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những quan điểm, ý kiến riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.

5 là, có quan hệ khăng khít với nhân dân.

– Sức mạnh quán quân của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân quần chúng. Phát huy dân chủ, vừa là tiêu chí, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì thế, mỗi đảng viên, đầu tiên là đảng viên giữ cương vị chỉ đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, mày mò ước muốn và lắng tai quan điểm dân, giúp sức dân lúc gặp vấn đề, cương quyết tranh đấu chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, hà hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là 1 vấn đề cực kỳ quan trọng, 1 đề xuất rất nhu yếu đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng chỉ đạo chính quyền.

– Sự gắn bó với nhân dân, mối liên hệ khăng khít với nhân dân ko chỉ là 1 tiêu chuẩn của tư cách đảng viên, nhưng mà còn là sự thách thức đặc trưng trình bày năng lực hoạt động chính trị – thực tế, bí quyết và cá tính làm việc của mỗi đảng viên

6 là, liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động.

– Trong suốt giai đoạn chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Đảng ta xoành xoạch liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những chiến thắng của cách mệnh Việt Nam cũng có nguyên cớ từ đường lối quốc tế đúng mực của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải tiến hành đúng mực đường lối ấy của Đảng.

– Bước vào công đoạn mới, vấn đề kết đoàn quốc tế của cách mệnh Việt Nam mang nội dung mới. Ấy là, liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong trắng, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt trách nhiệm quốc tế trong cảnh ngộ mới.

2. Không dừng tự quyết tâm, đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản:

Khái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mang danh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng chi tiết và của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình lúc làm tròn nghĩa vụ trên cả 2 nhân cách ấy, nhờ sự quyết tâm của bản thân và sự giúp sức, tạo điều kiện của tổ chức đảng.

Về mặt tư nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, ấy là:

– Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, quyết tâm vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa non sông thoát khỏi nghèo khổ lỗi thời, kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

– Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, quyết tâm vì ích lợi chung.

– Có lối sống lành mạnh, nếp sống tiến bộ, cần kiệm, thật thà, nhơn nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của số đông; có tinh thần bảo vệ và cải thiện môi trường thọ thái.

– Lao động chịu khó với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh, năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

– Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Về nhân cách đảng viên thành viên của tổ chức đảng:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt nhân dân, không hề ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” nhưng mà ta được họ yêu quý. Quần chúng chúng chỉ quý mến những người có nhân cách, đạo đức…, làm khuôn phép cho người ta bắt chước”. Đối với Đảng, “Chúng ta vào Đảng là để hết dạ cực kỳ dùng cho giai cấp, dùng cho quần chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”

– Đề nghị của sự quyết tâm là giữ vững, tự khẳng định nhân cách người cộng sản của mình và ko dừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên…”, coi ấy là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.

– Trong nhiệm vụ năng cao năng lực chỉ đạo và tăng lên sức tranh đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: từng cán bộ, đảng viên…phải có ý chí quyết tâm vươn lên, kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao; thường xuyên đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, ko nề hà, tránh né; cương quyết tranh đấu với những hiện tượng bị động, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng, cơ quan nơi mình sinh hoạt, công việc, ở trong Đảng và trong xã hội; can đảm tranh đấu chống các tư tưởng, ý kiến sai lầm, cừu địch.

Về vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân:

– Vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân ở nước ta đã hiện ra từ lâu trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới. Trên cơ sở tổng kết thực tế, Đại hội X đã bàn bạc, biểu quyết và phê duyệt chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế cá nhân phải kiểu mẫu chấp hành luật pháp, cơ chế của Nhà nước, nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

– Cơ sở để Đại hội phê duyệt chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trình độ tăng trưởng kém cỏi của lực lượng sản xuất. Nhiệm vụ trung tâm ngày nay là tăng trưởng kinh tế, giải phóng mạnh bạo các tiềm năng tăng trưởng trong xã hội, trong ấy có trên 3 triệu đảng viên. Ấy là tiến hành lời dạy của V.I. Lênin, phải qua “ những bước trung gian”, “ bắc những nhịp cầu bé” từ sản xuất bé lên chủ nghĩa xã hội.

– Trong nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tế cùng tăng trưởng đồng đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế; kinh tế cá nhân ko đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế cá nhân cũng là để tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Tuy nhiên, kinh tế cá nhân, do chịu ảnh hưởng của các quy luật thị phần có thể có những những ảnh hưởng bị động tới tiêu chuẩn của người đảng viên. Để giảm thiểu những ảnh hưởng bị động ấy, Nghị quyết Đại hội X đề xuất đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp hành đầy đủ cơ chế, luật pháp của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng, để làm kinh tế cá nhân nhưng mà vẫn bảo đảm tiêu chuẩn và giữ đúng nhân cách đảng viên.

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã phê duyệt những quy định đối với đảng viên làm kinh tế cá nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên lúc làm kinh tế cá nhân là phải tiến hành tốt những quy định này.

Phần III. Công việc di chuyển quần chúng của người đảng viên

1. Quan điểm chỉ huy công việc di chuyển quần chúng trong công cuộc đổi mới :

1 là, cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì quần chúng.

– Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với những nội dung mới.

– Đại hội X của Đảng đã nêu 5 bài học chủ công rút ra sau 20 5 đổi mới, trong ấy có bài học: “đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới” .

Hai là, động lực xúc tiến phong trào nhân dân là phục vụ ích lợi thiết thực của quần chúng, liên kết hài hoà các ích lợi, hợp nhất ích lợi và trách nhiệm công dân.

– Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho non sông, Đảng đã vạch ra được đường lối, chủ trương đúng mực, phục vụ ích lợi, ước muốn của mọi phân khúc quần chúng, ấy là tranh đấu cho quyền dân sinh, dân chủ và ích lợi cao nhất là độc lập, tự do của non sông. Nhờ ấy đã tập trung được các phân khúc quần chúng đi theo Đảng làm cách mệnh.

– Trong điều kiện tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, việc khắc phục quan hệ ích lợi theo nguyên lý: ích lợi tư nhân, ích lợi cộng đồng và ích lợi toàn xã hội gắn chặt và hợp nhất với nhau, trong ấy ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Liên kết hài hoà ích lợi trước mắt và ích lợi dài lâu, ích lợi địa phương và ích lợi cả nước. Coi trọng ích lợi tư nhân nhưng mà ko tuyệt đối hoá, không thừa nhận chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ dẫn tới tranh chấp xã hội gay gắt, làm tổn hại tới ích lợi chung của số đông. Nhờ ấy, qua 20 5 đổi mới, chúng ta đã đạt được những chiến thắng lớn phệ và có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội X của Đảng khẳng định “liên kết hài hoà các ích lợi tư nhân, cộng đồng và xã hội…” là 1 động lực chủ công để tăng trưởng non sông. Quán triệt ý kiến này mới tạo ra được phong trào hành động cách mệnh phổ biến của các phân khúc quần chúng.

Ba là, các bề ngoài tập trung quần chúng phải nhiều chủng loại.

– Trong công đoạn mới của cách mệnh phải nhiều chủng loại hoá các bề ngoài tập trung quần chúng, vì cơ cấu xã hội – giai cấp, xã hội – dân cư, xã hội – nghề nghiệp… có sự tăng trưởng mới cộng với sự tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, khiến cho nhu cầu ích lợi của xã hội, của tổ chức và mỗi tư nhân cực kỳ nhiều chủng loại, phong phú. Mặt khác, trình độ của các phân khúc quần chúng ko tương đồng, do ấy phải có cấp độ không giống nhau về bề ngoài tập trung. Nhiều chủng loại hoá các bề ngoài tập trung quần chúng là hợp với quy luật tăng trưởng của xã hội trong nền kinh tế thị phần với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.

– Cộng với bề ngoài tập trung quần chúng, Đảng cũng nhấn mạnh tới phương thức và khẩu hiệu di chuyển quần chúng sao cho thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng, coi trọng việc di chuyển bằng các tiêu biểu hiện đại.

– Theo ý thức Đại hội X của Đảng, để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội yêu cầu phải tăng trưởng nhiều bề ngoài trong sinh hoạt xã hội. Vì thế, kế bên việc củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội truyền thống, cần khuyến khích tăng trưởng những tổ chức mang tính xã hội, nghề nghiệp, nhân đạo, hữu hảo…, lôi cuốn hầu hết quần chúng tiến hành đường lối đổi mới của Đảng.

4 là, công việc di chuyển quần chúng là phận sự của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng.

– Đảng phải chỉ đạo toàn thể hệ thống chính trị làm công việc dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, coi trọng công việc rà soát việc tiến hành các chủ trương về dân vận, nhất là đối với hệ thống chính quyền.

– Các ngành chính quyền phải chăm lo công việc nhân dân, vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cần giải quyết hiện trạng nhiều cấp chính quyền còn có những bộc lộ coi nhẹ công việc dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức nhân dân.

– Các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp… cần phải coi trọng công việc di chuyển sum họp, hội viên, phải tiếp diễn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho thích hợp với tình hình mới.

– Mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, nhân viên nhà nước đều phải làm tốt công việc dân vận theo chức trách của mình.

2. Nhiệm vụ chủ công công việc di chuyển quần chúng của người đảng viên trong công đoạn mới :

1 là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có phận sự với dân.

– “Trọng dân” là điểm trước nhất, điểm gốc, xuất hành từ ý kiến “cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân” và Đảng “phải xứng đáng là người chỉ đạo, là người tôi tớ trung thành của quần chúng”.

– “Gần dân”, yêu cầu người cán bộ phải có cách tiếp cận tốt với quần chúng, từ thái độ, tác phong, lối sống của mình.

– “Hiểu dân” nghĩa là phải thông suốt tâm tình, ước muốn, những đề xuất và những giận dữ của dân, cả những điều dân nói ra và còn để trong lòng. Đây là vấn đề rất hệ trọng.

– “Học dân” vì trí não và vì sức mạnh của dân là bất tận. Bác Hồ thường dạy cán bộ phải “học nhân dân” để “tăng lên nhân dân”.

– “Có phận sự với dân” chính là ý kiến vì dân. Bác Hồ dạy cán bộ không hề là “quan cách mệnh” nhưng mà là “người đày tớ thật trung thành của quần chúng”.

Hai là, tuyên truyền, di chuyển quần chúng, đưa mọi người tham dự vào các tổ chức phù hợp để hoạt động.

– Để làm tốt công việc dân vận phải đặc trưng ân cần tới việc di chuyển nhân dân tham dự các tổ chức chính trị – xã hội. Ngay lúc về nước, Bác Hồ đã thành lập Chiến trường Việt Minh, tập trung tất cả các giai cấp, phân khúc vào tổ chức Việt Minh di chuyển “ko trừ 1 người nào”, nhờ ấy đã tạo ra cao trào Cách mệnh Tháng 8, giành được chính quyền trong điều kiện rất gieo neo, phức tạp.

– Trong công việc di chuyển quần chúng phải lấy thuyết phục làm chính, ấy là vấn đề có tính nguyên lý. Phcửa ải kiên cường giáo dục, thuyết phục nhân dân, khiến cho nhân dân thông suốt chủ trương, cơ chế để mọi người tự giác chấp hành. Việc tổ chức khích lệ nhân dân cần gắn với việc tiến hành các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo ích lợi thiết thực của quần chúng, cùng lúc tăng lên tỉnh ngộ chính trị cho nhân dân trong các tổ chức Chiến trường, đoàn thể, các hội nhân dân, đưa nhân dân vào các hoạt động trong phong trào cách mệnh, thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng.

Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu và sử dụng nhân dân hiện đại.

– Phương châm công việc di chuyển nhân dân là lấy nhân dân di chuyển nhân dân. Người cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào những người hiện đại, biết nhân rộng, để khích lệ, xúc tiến mọi người tuân theo.

– Việc bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu hiện đại cần phối hợp và phê duyệt các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức hội nhân dân. Trong lúc sử dụng nhân dân hiện đại thì tránh việc bỏ rơi nhân dân chậm tiến, cần nhẫn nại giáo dục, khích lệ, động viên họ tham dự phong trào chung, ko nên lạm dụng tổ chức để công kích, chê trách, dẫn nhân dân dần tới chỗ bất mãn và có lúc biến thành những người chống đối, ngăn cản phong trào.

4 là, nêu gương cho nhân dân noi theo.

– Đảng chỉ đạo nhân dân ko chỉ bằng đường lối, cơ chế nhưng mà còn phê duyệt vai trò kiểu mẫu đi đầu trong nhận thức, trong hành động và trong đạo đức, lối sống, tác phong của từng đảng viên.

-Nhiệm vụ người đảng viên là phải kiểu mẫu ở nơi làm việc; tuyên truyền di chuyển gia đình mình tiến hành đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên đều phải kiểu mẫu thu hút mọi người tiến hành trách nhiệm công dân ở nơi trú ngụ. Đảng viên tham dự các đoàn thể chính trị – xã hội phải kiểu mẫu để các hội viên khác noi theo. Đảng viên phải tiến hành lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Có tương tự, mới củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 5

Câu 1: Đồng đội hãy thể hiện 5 bài học phệ của cách mệnh Việt nam được nêu trong Cương lĩnh 5 1991. Phân tích bài học nhưng mà đồng đội thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công tác của đồng đội ?

Câu 2 : Thực chất giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chủ công nào trong Điều lệ Đảng?

Câu 3 : Đồng đội hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc tiến hành cuộc di chuyển ở cơ quan, đơn vị đồng đội?

Trả lời

Câu 1 :

Trcửa ải dài theo dòng lịch sử của sơn hà chúng ta có thể dễ ợt nhận thấy 1 điều rằng cách mệnh Việt Nam đã đi hết từ chiến thắng này cho đến chiến thắng khác, dưới sự chỉ đạo của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối soi sáng chỉ đường, tạo ra những cuộc chiến lịch sử lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu, tạo ra cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc cho toàn bộ dân tộc ta và được trường tồn đến hiện tại và mãi mãi

Nước đã đang bước vào công đoạn hồi nhập nhập thế giới, cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng mạnh bạo, giai đoạn công nghiệp hóa đương đại hóa càng ngày càng lên cao, trước những xu hướng mới yêu cầu Đảng ta phải có được cương lĩnh rõ ràng để chỉ lối cho những bờ bến hạnh phúc cho quần chúng, cho loài người, và cương lĩnh 5 1991 đã cho chúng ta thấy rõ được những đề xuất mang tính nhu yếu nhưng mà chúng ta phải tiến hành được để tô thêm những trang sử vàng cho sự thành công trong trục đường hội nhập của non sông.

Vậy 5 bài học phệ của cách mệnh Việt Nam được nêu trong cương lĩnh 1991 được trình bày như thế nào? chúng ta cùng nhau đi mày mò:

Tổng kết thực tế hơn 60 5 của nước ta, trong ấy có 5 5 tiến hành đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra được 5 bài học phệ của cách mệnh Việt Nam:

1 là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là bài học xuyên suốt giai đoạn cách mệnh nước ta, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo chắc chắn cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra công mạnh lớn phệ của dân tộc trong tranh đấu cách mệnh, giành chiến thắng.

Hai là, Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của quần chúng.

Ba là, ko dừng củng cố, đẩy mạnh kết đoàn, kết đoàn toàn Đảng, kết đoàn toàn dân, kết đoàn dân tộc, kết đoàn quốc tế. Kết đoàn là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử phệ, dài lâu của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng thành công, hình thành nguồn sức mạnh lớn phệ để giành chiến thắng.

4 là, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế đầu tiên là sức mạnh của quy luật và xu hướng tăng trưởng chẳng thể đảo ngược của lịch sử loài người.

5 là, sự chỉ đạo đúng mực của Đảng là yếu tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cách mệnh Việt Nam. Giữ vững và đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng là yếu tố quyết định bậc nhất đảm bảo chiến thắng của sự nghiệp cách mệnh nước ta. Để làm được điều ấy, phải xây dựng Đảng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng phục vụ đề xuất của tình hình thực tiễn, đủ sức khắc phục các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Thực chất thì bản thân tôi hoàn toàn tâm đắc tất cả các bài học ở trên, trong tôi qua mỗi bài học tự rút ra được cho mình những bài học quý báu, những tri thức cần và đủ để có thể biến thành 1 đảng viên tốt, kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Đảng, Nhà nước.

Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất tôi cũng đưa ra được cho mình Bài học tâm đắc nhất ấy là ở bài học phệ thứ 2 :

“Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng”

Có thể khẳng định 1 điều rằng: Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của quần chúng

8 mươi mốt 5 qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, dân tộc ta đã vượt qua muôn ngàn gieo neo, thách thức, lập nên những kỳ tích lớn lao trong cách mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng, tăng trưởng non sông, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 đã đưa quần chúng thoát khỏi cảnh bầy tớ lầm than, giành độc lập cho non sông, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và trở thành quả Cách mệnh Tháng 8 1945, giải phóng miền Bắc, hoàn thành giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên non sông ta, đưa cách mệnh nước ta bước sang công đoạn mới, công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp diễn thực hiện cách mệnh giải phóng ở miền Nam.

Trcửa ải qua 21 5 tranh đấu, quần chúng ta đã đánh thắng trận đấu tranh xâm lăng kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành vang dội 30 5 chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Quốc gia, hoàn thành vĩnh viễn giai cấp thống trị kéo dài hơn 1 thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên non sông ta, kết thúc về căn bản cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trên cả nước, tổ quốc thu về 1 mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến thắng lớn lao nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, ghi lại bước đột phá quyết định cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỉ nguyên mới- kỉ nguyên độc lập, hợp nhất và chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 5 chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là 1 trận đấu đấu “đồ sộ” để loại trừ những gì cũ kỹ lỗi thời, tạo ra những trị giá “mới mẻ, tươi tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.

Trong buổi đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong giai đoạn đổi mới, dân tộc ta phải đối diện với bao thử thách, gieo neo gay gắt cả trong nước và quốc tế. Đặc trưng vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế cực kỳ phức tạp và tình hình non sông gặp muôn ngàn gieo neo, các thần thế cừu địch ko dừng chống phá, nhưng mà với khả năng kiên định của 1 chính đảng cách mệnh và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường tiêu chí nhưng mà Đảng, quần chúng đã chọn lựa, giữ vững vai trò chỉ đạo, chèo chống con thuyền cách mệnh vượt qua sóng gió, tiếp diễn tiến lên, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành quả quan trọng. Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mệnh 1 cách đúng mực, thông minh, bước đầu tạo nên 1 hệ thống các ý kiến và nguyên lý chỉ huy công cuộc đổi mới, khai hoang trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích hợp với thực tiễn nước ta, kế thừa và phát huy trị giá văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của 1 giai đoạn trằn trọc, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng mực hơn về thực tế cách mệnh Việt Nam. Đảng càng ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm chỉ đạo nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông trong cảnh ngộ mới.

Xuyên suốt chặng đường hoạt động cách mệnh 80 5 qua, trong các Cương lĩnh (từ Cương lĩnh trước nhất 5 1930 tới Cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 1991), hay trong mọi chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng đều trình bày rất rõ, Đảng ta ko có mục tiêu nào khác là tranh đấu cho tự do độc lập dân tộc và hạnh phúc của quần chúng. Quần chúng quần chúng là người làm nên lịch sử. “Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng, và vì quần chúng. Chính quần chúng là người làm nên chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó khăng khít với quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa vắng quần chúng sẽ đưa tới những tổn thất ko lường được đối với vận mệnh của non sông”.

6 đặc thù của xã hội xã hội chủ nghĩa nhưng mà quần chúng ta xây dựng cũng như những phương hướng căn bản trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia nhưng mà Cương lĩnh 1991 của Đảng xác định đều toát lên địa điểm, vai trò của quần chúng; đều nhằm giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, hướng đến xây dựng cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc, mỗi tư nhân đều có điều kiện tăng trưởng toàn diện; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng, lấy liên minh giai cấp người lao động với giai cấp dân cày và phân khúc trí thức làm nền móng, do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của quần chúng, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm ích lợi của Quốc gia và của quần chúng

Triển khai đường lối đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, đương đại hóa của Đảng, nhằm tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ, Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế đảm bảo và ko dừng tăng lên đời sống vật chất, ý thức của quần chúng; quyền dân chủ chính trị của quần chúng được khơi dậy, tôn trọng và càng ngày càng đề cao. Chính sách xã hội giai đoạn đổi mới hướng vào phát huy yếu tố con người trên cơ sở bảo đảm công bình, đồng đẳng về lợi quyền và trách nhiệm công dân; liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn minh xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống ý thức; giữa phục vụ các nhu cầu trước mắt với chăm lo ích lợi dài lâu; giữa tư nhân với cộng đồng và số đông xã hội. Đặc trưng, đã tạo được những thành quả phệ trong tiến hành chiến lược đất nước xóa đói giảm nghèo và khắc phục việc làm, được toàn cầu ghi nhận và bình chọn cao. Cùng lúc, đã liên kết tốt các nguồn lực của Nhà nước và quần chúng, xây dựng nhiều công trình kết cấu cơ sở vật chất kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng, miền. Chính trị- xã hội bình ổn; quốc phòng an ninh được đẩy mạnh, quan hệ đối ngoại có những bước tăng trưởng mới, đã tạo thêm môi trường thuận tiện để Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo tổ chức tiến hành tốt hơn các chương trình, tiêu chí tăng trưởng non sông.

Qua gần 25 5 đổi mới, non sông đã vượt qua thách thức hiểm nghèo, phá thế bủa vây cấm vận của các thần thế cừu địch, tăng trưởng kinh tế, văn hoá, xã hội, mở mang quan hệ quốc tế, tạo tiền đề chắc chắn để tiếp diễn tăng nhanh toàn diện công cuộc đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.

Tất cả thực tế phong phú, tấp nập, hào hùng của dân tộc ta trong 80 5 qua càng ngày càng khẳng định rõ hơn giám định của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Đảng vừa tròn 30 tuổi:

“Đảng ta lớn lao như biển rộng, như núi cao

Ba mươi 5 quyết tâm và chiến thắng biết bao lăm tình.

Đảng ta là đạo đức, là tiến bộ,

Là hợp nhất, độc lập, là hòa bình no ấm”

Đảng ta thật là lớn lao là bởi vì ”ngoài ích lợi của giai cấp, của quần chúng, của dân tộc Đảng ta ko hữu ích ích gì khác”

Đảng ta lớn lao, đầu tiên chính vì Đảng điển hình cho sức mạnh trí não của giai cấp người lao động đương đại, cho tiềm lực ý thức truyền thống của dân tộc và tiếp nhận được những tinh hoa của văn hoá loài người. Ngay diễn ra từ thành lập, sức mạnh của Đảng nằm ngay trong 3 nhân tố hợp thành của Đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào người lao động và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu, là tổ chức của những chiến sĩ ưu tú nhất của giai cấp người lao động và của toàn bộ dân tộc.

Kể từ có mặt trên thị trường cho tới hiện tại, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, ý kiến của giai cấp người lao động, tuyệt đối trung thành với ích lợi của quần chúng, của dân tộc, coi ấy là điểm xuất hành của mọi đường lối, chủ trương của Đảng. Ngay Cương lĩnh chính trị trước nhất của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng phản ảnh đúng quy luật khách quan, thích hợp với ước muốn của quần chúng, phục vụ đúng đề xuất của thực tế, vạch ra được tiêu chí, phương hướng và biện pháp căn bản của cách mệnh. Từ ấy thực hiện tập trung, tổ chức, khích lệ toàn bộ quần chúng biến đường lối của Đảng thành hành động cách mệnh của nhân dân. Tinh thần căn bản của bản Cương lĩnh đó được tăng trưởng, chi tiết hoá phục vụ những nhiệm vụ cách mệnh trong từng công đoạn lịch sử, kết thúc cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ và từng bước xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau lúc giành được chính quyền cách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nước độc lập nhưng mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì”. Chỉ tiêu của Đảng là khiến cho mọi người dân người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành, được sống no ấm và phấn kích; mang đến quyền làm chủ về kinh tế, xã hội cũng là thước đo trình độ giải phóng xã hội, sự tăng trưởng của xã hội.

Lịch sử 8 mươi mốt 5 xây dựng và tăng trưởng của Đảng đã chứng tỏ, cỗi nguồn sức mạnh của Đảng ko chỉ trình bày ở chỗ mọi hoạt động của Đảng đều xuất hành vì ích lợi của quần chúng nhưng mà còn trình bày Đảng xoành xoạch gắn bó chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin cậy, ủng hộ và chở che. Liên hệ khăng khít với quần chúng đã biến thành 1 truyền thống tốt đẹp của Đảng và cũng là cỗi nguồn sức mạnh của Đảng trong 81 5 qua. Chính từ thực tế cách mệnh, Đảng đã nhận thức thâm thúy: “Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân, chứ không hề là sự nghiệp của tư nhân người hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy được lực lượng cách mệnh bất tận của quần chúng”

Là 1 Đảng cách mệnh vì quần chúng, đầu tiên, đường lối chính trị của Đảng phải xuất hành từ ích lợi của quần chúng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh coi việc hoạch định đường lối cơ chế của Đảng ko chỉ là công tác của bản thân Đảng nhưng mà còn phải biết phát huy trí não của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng: “Tin vào nhân dân. Đưa mọi vấn đề cho nhân dân bàn bạc và tìm cách khắc phục”. “Nghị quyết gì nhưng mà nhân dân cho là ko hợp thì để họ đề xuất tu sửa. Dựa vào quan điểm của nhân dân nhưng mà tu sửa cán bộ và tổ chức của ta. Đảng ko chỉ có đường lối chính trị xuất hành từ ích lợi chính đáng của quảng đại phần đông quần chúng, nhưng mà còn trình bày ở trong tổ chức của Đảng. Trong giai đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng luôn đặt ích lợi của quần chúng, của dân tộc lên trên hết, ấy cũng chính là nguyên cớ sâu xa làm nên sức mạnh kết đoàn rất đáng kiêu hãnh của Đảng ta, đã hình thành uy tín chỉ đạo của Đảng đối với toàn dân tộc; khiến cho Đảng được dân tin, dân phục, dân yêu quý, dân giúp sức, ủng hộ và bảo vệ.

Sức mạnh và uy tín của Đảng ko chỉ ở đường lối chính trị với mục vì dân nhưng mà còn trình bày ở đức hy sinh, chuẩn bị lao vào vì ích lợi của quần chúng, của dân tộc của hàng triệu các lứa tuổi đảng viên trong sự nghiệp cách mệnh, đặc trưng trong tranh đấu giành chính quyền cách mệnh và trong tranh đấu giải phóng dân tộc.

Nhìn lại chặng đường tranh đấu đầy gieo neo, thách thức nhưng mà hết sức oanh liệt của Đảng ta trong 1 thập kỷ qua, chúng ta càng thấm thía bài học “lấy dân làm gốc”, trân trọng dĩ vãng, nâng niu giữ giàng những thành tựu cách mệnh của cách mệnh, càng thấm thía và hàm ơn vô bờ công sức lớn phệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lứa tuổi đảng viên ấy lao vào vì nền độc lập, hợp nhất của non sông, càng thêm kiêu hãnh về Đảng ta, quần chúng và dân tộc ta.

Khi tổng kết những kinh nghiệm quý sau 20 5 đổi mới, 1 trong những bài học quan trọng bậc nhất được Đại hội X của Đảng đúc kết là bài học “lấy dân làm gốc”: “Đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới. Cách mệnh là sự nghiệp của quần chúng, vì quần chúng và do quần chúng. Những quan điểm, ước muốn và sáng kiến của quần chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên đường lối đổi mới của Đảng. Dựa vào quần chúng, xuất hành từ thực tế và thường xuyên tổng kết thực tế, phát hiện yếu tố mới, từng bước tìm ra quy luật tăng trưởng, ấy là chìa khóa của thành công”

Ý nghĩa đối với bản thân :

Là 1 sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường bản thân tôi cũng tự nhận thấy những tri thức về Đường lối cách mệnh Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay chủ nghĩa Mác –Lênin, là cái then chốt đưa cho tôi đến được với những ý kiến logic những ý nghĩa hết sức lớn phệ về cách mệnh, về sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và tôi biết sự nghiệp cách mệnh là của dân tộc, là của quần chúng và vì quần chúng

Tôi đã từng nghe:

“Dân biết , dân bàn, dân làm, dân rà soát”

“Vì nước quên thân, vì dân dùng cho”

Những câu nói bất hủ đó nhưng mà làm tôi luôn hướng về quần chúng, tôi cũng có 1 nghĩ suy, 1 thèm muốn là làm sao sau này mình sẽ có 1 phần đóng góp cho sự tăng trưởng chung xã hội,cho sự tăng lên dân trí của người dân

Chuyên ngành tôi nghiên cứu là Giáo Dục Học và tôi ưa chuộng nó, tôi cũng có ý nghĩ là tôi sẽ vận dụng nó vào giai đoạn làm việc của mình sau này đặc trưng là tham dự vào việc giáo dục những lý tưởng sống, những nhiệm vụ học tập nhu yếu, những đề xuất từ thực tế, chống lại những sự hủ lậu lỗi thời. Sẽ đến từng nhà, rà từng nhân vật, bản thân giáo dục là quốc sách bậc nhất là việc quan trọng hàng đầu để đưa sự tăng trưởng của non sông đi lên, dân trí có nâng cao thì đới sống, cũng như nghĩ suy của quần chúng mới hăng hái

Bản thân tôi cũng đang quyết tâm học tốt, để đem kiến thức của bản thân để dùng cho toàn dân, vì ích lợi mười 5 trồng cây và vì ích lợi trăm 5 trồng người,tôi hi vọng trên con đò của tôi trở sẽ được thành công như những tư tưởng phệ của người đem theo hành trang của 1 Đảng viên trẻ tôi sẽ phấn đấu tâm huyết đồng hành quần chúng, san sẻ, hàn huyên và bàn bạc những nỗi niềm của họ, vì 1 non sông phồn vinh và hạnh phúc.

Câu 2:

Giai cấp người lao động là 1 tập đoàn xã hội bình ổn, tạo nên và tăng trưởng cộng với giai đoạn tăng trưởng của nền công nghiệp đương đại với nhịp điệu tăng trưởng của lực lượng sản xuất có thuộc tính xã hội hóa càng ngày càng cao; là lực lượng lao động căn bản hiện đại trong các thứ tự công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào giai đoạn sản xuất, tái sản xuất ra tài sản vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất hiện đại trong thời đại ngày nay.

Là giai cấp của những công nhân sản xuất vật chất là chủ công (với trình độ trí não càng ngày càng cao, cùng lúc cũng càng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được phần mềm ngay trong sản xuất). Vì vậy, giai cấp người lao động có vai trò quyết định nhất sự còn đó và tăng trưởng xã hội.

Vậy ở trong Điều lệ Đảng thực chất của giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chủ công:

Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định thực chất giai cấp người lao động của mình.

Trong “Chương trình tóm lược” được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng khẳng định: “Đảng là đội đi đầu chỉ đạo của đội quân vô sản gồm 1 số phệ giai cấp người lao động và khiến cho họ có đủ năng lực chỉ đạo nhân dân”.

Sách lược vắn tắt viết: “Đảng là đội đi đầu của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải khiến cho giai cấp mình chỉ đạo được nhân dân”.

Đại hội X đã phê duyệt sự diễn tả về Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu của giai cấp người lao động, cùng lúc là đội đi đầu của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc”.

Sự diễn tả như trên trình bày ở 2 nội dung sau:

+ Đảng là đội tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam và cùng lúc là đội tiên phong của quần chúng lao động và của cả dân tộc.

+ Đảng là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.

+ Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là phạm trù căn bản nhất của CNXHKH. Phát xuất hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là 1 trong những hiến dâng lớn lao nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Để thông suốt sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, đầu tiên cần làm rõ định nghĩa giai cấp người lao động.

+ Khái niệm giai cấp người lao động (theo Nghị quyết TW 6 khoá X).

– Giai cấp người lao động Việt Nam là 1 lực lượng xã hội lớn phệ, đang tăng trưởng, bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ, làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.

+ Là 1 lực lượng lớn phệ, quan trọng trong xã hội, chưa định hình rõ nét, còn có sự chuyển đổi, tăng trưởng.

+ Thành phần: bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ.

+ Đặc điểm: làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.

(Tính tới đầu 5 2007, tổng số người lao động nước ta khoảng 9,5 triệu người, chiếm tỉ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội, trong ấy số lượng người lao động làm việc trong các công ty của các thành phần kinh tế khoảng 6,75 triệu người).

Nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động:

+ Trước hết phải chỉ đạo thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân phê duyệt đội đi đầu của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, tranh đấu giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ sở hữu dân.

+ Trong công đoạn cách mệnh XHCN, giai cấp người lao động từng bước chỉ đạo quần chúng lao động xây dựng thành công CNXH, ko có người bóc lột người, giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công.

=> Hai nội dung trên quan hệ chặt chẽ với nhau trong giai đoạn tiến hành. Thể hiện sự nghiệp lớn lao của giai cấp người lao động là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo khổ lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa tiến bộ.

+ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung cơ bản, trình bày chi tiết của sứ mạng lịch sử giai cấp người lao động Việt Nam trong công đoạn mới là: Ích lợi giai cấp người lao động hợp nhất với ích lợi của toàn dân tộc trong tiêu chí chung là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”.

– ở nước ta, giai cấp người lao động tuy số lượng còn ít, nhưng mà giai cấp người lao động Việt Nam và chính Đảng của mình luôn đứng trên lập trường cách mệnh, giữ vững thực chất giai cấp, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ngay diễn ra từ có mặt trên thị trường đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, trình bày mối quan hệ gắn bó giữa giai cấp và dân tộc… Thắng lợi của cách mệnh Việt Nam qua các giai đoạn đều bắt nguồn từ việc khắc phục đúng mực mối quan hệ khăng khít giữa giai cấp và dân tộc.

+ Trong điều kiện của nước ta, lợi quyền của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc là hợp nhất.

+ Sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với giai cấp và dân tộc đã được trình bày ngay từ xuất xứ có mặt trên thị trường của Đảng ta. Đảng có mặt trên thị trường ko chỉ là sự liên kết chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động nhưng mà còn với phong trào yêu nước.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng: Đảng ta ko chỉ là Đảng của giai cấp người lao động nhưng mà còn là Đảng của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (tháng 2 – 1951), Bác chỉ rõ: “Đảng Lao động Việt Nam phải là người chỉ đạo minh mẫn, cương quyết, trung thành của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, của quần chúng Việt Nam… Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, do vậy nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.(Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị đất nước, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 37 – 38).

– Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội đi đầu chỉ đạo quần chúng. Về vấn đề ích lợi, Đảng ko hữu ích ích nào khác ngoài mục tiêu dùng cho quần chúng, dùng cho dân tộc. Chi tiết:

+ Trên thực tiễn, Đảng ta có mặt trên thị trường, còn đó và tăng trưởng là vì ích lợi ko chỉ của giai cấp người lao động nhưng mà còn vì ích lợi của quần chúng lao động, của toàn dân tộc.

+ Trong cách mệnh dân tộc dân chủ, Đảng ta nêu khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.

+ Trong công đoạn ngày nay, Đảng ta đề ra tiêu chí: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.

* Để giữ vững và đẩy mạnh thực chất giai cấp người lao động của Đảng trong tình hình mới, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng là:

+ Kiên định tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

+ Kiên định và áp dụng thông minh, góp phần tăng trưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tế lịch sử của nước ta đề ra đường lối, chủ trương và các cơ chế đúng mực; cùng lúc bằng hành động cách mệnh biến đường lối, chủ trương ấy thành hiện thực sinh động trên mọi mặt của đời sống xã hội.

+ Tranh đấu cương quyết, kịp thời chống lại mọi bộc lộ thời cơ, hữu khuynh, giáo điều, thủ cựu; phê phán những luận điệu và mưu mô của các thần thế cừu địch phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp nhận tinh hoa văn hoá, kiến thức của thời đại để làm giàu tri thức, khắc phục thành công những vấn đề lý luận và thực tế của cách mệnh nước ta, góp phần vào sự nghiệp tăng trưởng chung của toàn cầu.

+ Giữ vững nguyên lý tập hợp dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, cộng đồng chỉ đạo, tư nhân gánh vác. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.

+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, ý kiến, tinh thần tổ chức của giai cấp người lao động; xây dựng hàng ngũ cán bộ và đảng viên theo ý kiến của giai cấp người lao động.

+ Củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân, chăm lo đời sống và đích thực phát huy quyền làm chủ của quần chúng.

+ Liên kết chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong trắng của giai cấp người lao động. Liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, hình thành sức mạnh tổng hợp của cách mệnh.

Bổ ích ích giai cấp đối lập với ích lợi căn bản của giai cấp tư sản (giai cấp người lao động: xóa bỏ cơ chế tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản ko bao giờ tự rời bỏ những vấn đề căn bản ấy). Do vậy, giai cấp người lao động có ý thức cách mệnh triệt để.

Bất cứ giai cấp người lao động nước nào, lúc đã có đảng đi đầu của nó, đều có những đặc điểm căn bản, chung nhất ấy. Do vậy, giai cấp người lao động mỗi nước đều là 1 bộ phận chẳng thể tách rời giai cấp người lao động trên toàn toàn cầu. Vì thế chủ nghĩa Mác-Lênin mới có ý kiến đúng mực về sứ mạng lịch sử toàn toàn cầu của giai cấp người lao động.

Có quan điểm đã cho rằng : Giai cấp người lao động Việt Nam số người còn ít, ko chỉ đạo được cách mệnh.

Nói vậy ko đúng. Chỉ huy được hay là ko, là do đặc tính cách mệnh, chứ không hề do số người ít nhiều của giai cấp. Giai cấp người lao động có chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên nền móng tranh đấu, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mệnh, thu hút giai cấp dân cày và tiểu tư sản vào tranh đấu, bồi dưỡng họ thành những phần tử hiện đại. Lại có những phần tử trí thức tham dự cách mệnh và vô sản hoá. Thành thử hàng ngũ chính trị của giai cấp người lao động càng ngày càng tăng trưởng. Mai sau, công nghệ của ta càng ngày càng tăng trưởng, thì số người lao động càng ngày càng tǎng thêm

Trong thời đại hiện tại, thực chất giai cấp của Đảng Cộng sản vẫn chỉ có thể là thực chất giai cấp của giai cấp người lao động; cơ sở chính trị – xã hội chủ công của Đảng Cộng sản phải là giai cấp người lao động trong giai đoạn tăng trưởng từ tiến bộ công nghiệp sang tiến bộ trí não; tư duy mới về giai cấp người lao động phải gắn liền với tư duy mới về chủ nghĩa xã hội đương đại. Có thể nói, 1 trong những nguyên cớ chính dẫn tới sự lỗi thời, bất cập trước đây của Đảng Cộng sản ở 1 số nước tư bản tăng trưởng là do ko nhận thức được điều này. Cho nên, ở ấy, Đảng Cộng sản dần dần mất cơ sở chính trị – xã hội cần có của mình, gắn liền với những cương lĩnh càng ngày càng xa vắng cuộc sống. Giai cấp người lao động đương đại, quần chúng lao động ko thấy được trục đường đi đến 1 xã hội tốt đẹp hơn, nhưng mà đôi lúc mất phương hướng và chừng như hy vọng vào 1 ngày mai nào ấy trong lòng chủ nghĩa tư bản đương đại, lúc ở ấy hiện ra và tăng trưởng dần 1 số nhân tố của xã hội mới, nhưng mà đội đi đầu của giai cấp người lao động đương đại đã ko trông thấy để làm sinh sôi nảy nở.

Đảng Cộng sản Việt Nam mang thực chất giai cấp người lao động Việt Nam, là Đảng của giai cấp người lao động và của dân tộc Việt Nam. Bởi nhiều lẽ: Đảng là con đẻ của 2 phong trào: phong trào người lao động và phong trào yêu nước (chứ ko chỉ là con đẻ của phong trào người lao động như ở những nước tư bản). Trong giai đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong ấy đặt nhiệm vụ dân tộc lên trên và lên trước, coi nhiệm vụ dân tộc là tiền đề, điều kiện tiên quyết và là cơ sở để kết thúc nhiệm vụ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ huy cách mệnh xã hội chủ nghĩa, Đảng khích lệ sức mạnh toàn dân tộc dưới sự chỉ đạo của giai cấp người lao động, coi cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko chỉ là nhiệm vụ giai cấp nhưng mà còn là nhiệm vụ dân tộc, định hướng cho nhiệm vụ dân tộc, đảm bảo độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc bỏ lỡ thời đại dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa.

Là Đảng của giai cấp người lao động, đầu tiên Đảng phải hiểu giai cấp người lao động và dựa vào giai cấp người lao động. Giai cấp người lao động Việt Nam hiện tại đã chỉnh sửa rất nhiều (như trên đã phân tách), đang tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng, tăng trưởng trong sự phân hóa thường xuyên – 1 sự phân hóa hăng hái. Ấy là sự phân hóa trong cơ cấu ngành nghề kinh tế – kỹ thuật, tăng trưởng lực lượng sản xuất; trong cơ cấu thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất thích hợp với lực lượng sản xuất; trong cắt cử lao động xã hội

Thực chất giai cấp người lao động của Đảng đã được trình bày rõ ở trong Điều lệ Đảng hiện lên như 1 bức tranh toàn cảnh về cái xinh tươi và cao cả nhất, hiện thân cho ý thức tranh đấu kiên định quật cường của ông cha ta từ thời kháng chiến, ý thức đó vẫn trường tồn đến hiện tại như bản người hùng ca mãnh liệt cho chúng ta noi theo.

Câu 3:

Sinh ra và phệ lên tại vùng quê yên bình và giản dị, tôi được được lợi cuộc sống hòa bình trong thế kỷ XXI, được chứng kiến sự thay đổi của non sông, như 1 bức tranh muôn màu sắc, tôi được học tập được tu dưỡng, trau dồi tri thức và được xúc tiếp với nhiều bài học quý báu từ lời dạy của thầy từ câu nói của cô. Tất cả những bài học đó luôn đọng trong tâm não tôi như trang sách luôn sát cánh bên tôi vậy !

Tôi đặc trưng thích câu nói lúc học Lịch sử lớp 12:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải khoan nhượng. Nhưng chúng ta càng khoan nhượng, thực dân Pháp càng lấn đến, vì chúng cố gắng cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất mực ko chịu mất nước, nhất mực ko chịu làm bầy tớ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất cứ con trai, nữ giới, bất cứ người già, người trẻ, ko phân chia tín ngưỡng, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Quốc gia. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, ko có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra công chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em quân sĩ, tự vệ, dân binh!

Giờ cứu nước đã tới. Ta phải hy sinh tới giọt máu rốt cuộc, để giữ giàng non sông.

Dù phải gian khó kháng chiến, nhưng mà với 1 lòng cương quyết hy sinh, chiến thắng nhất mực về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và hợp nhất muôn 5! Kháng thắng lợi lợi muôn 5!”

Câu nói đó xoành xoạch hiện ra trong tâm chí tôi như 1 tuyên ngôn cho tôi vậy. lúc nhắc đến cấu nói tôi lại cảm thấy cái gì ấy thôi thúc tôi càng phải quyết tâm và đoàn luyện nhiều hơn nữa.

Các bạn biết câu nói ấy của người nào ko ?

Lãnh tụ, danh nhân Hồ Chí Minh đó các bạn ạ. Được viết vào 19/12/1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Ấy chỉ là 1 câu nói trong rất nhiều câu nói nhưng mà tôi thích của Người, tất cả những gì thuộc về người tôi cũng đêu thích và suy tôn như những ý nghĩa cao cả nhất.

Đã qua hơn 10 5 sống trong thế kỷ XXI nhưng mà tấm gương Hồ Chí Minh lớn lao luôn được mỗi người dân Việt hướng đến.

Sau gần 5 5 khai triển và tiến hành, Cuộc di chuyển “Học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo tác động thâm thúy tới nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, tinh thần tiết kiệm và ý thức tương thân, tương ái… đã tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, học trò, sinh viên, toàn dân trong tất cả các đơn vị có những chuyển biến về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như vậy chúng ta có thể thấy được sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong công cuộc tăng trưởng của non sông trên tất cả mọi lĩnh vực. Được trình bày chi tiết như sau:

Trong giai đoạn đổi mới với bao gieo neo và thách thức từ chức vụ kinh tế – xã hội, an ninh và quốc phòng. Thực tiễn kinh tế – xã hội và những cảnh huống chiến lược cũng như những nhiệm vụ chi tiết nhiều lúc chúng ta tỏ ra thất vọng chỉ vì việc học. Thất vọng không hề chúng ta ko để mắt tới tới việc học tập đối với nền giáo dục quốc dân và đối với bộ máy nhân công của Chính phủ chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc.

Nếu ko, làm sao chúng ta đứng vững cho tới hiện tại với 1 nhà nước độc lập tự chủ, kinh tế tăng trưởng đều đặn, đời sống quần chúng ko dừng được cải thiện. Vì thế, xin được miễn nói những gì là thành quả. Chỉ xin nói thêm về những thực trạng cần có đổi mới trong việc học tập cho cán bộ và công chức từ giáo huấn Hồ Chí Minh:

Chưa có chương trình chi tiết để gắn việc học với điều kiện của thực tế. Làm cái gì thì học cái ấy trước, cái ấy nhiều, cái ấy suốt đời. Đưa người đã học vào bộ máy công chức là chính, lấy người chưa học là phụ (tránh hiện trạng ngày nay: sinh viên thất nghiệp, công chức đi học đương nhiệm!).

Đưa thực tế vào tất cả các khâu: phân bổ thời kì; sắp đặt con người “dạy thực tế” (như dạy sinh viên hành chính là trưởng phó phòng, chủ tịch, phó chủ tịch, dạy tiếp dân…).

Tiếp cận phương pháp tập huấn bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước với toàn cầu để tránh hiện trạng bất cập có thể có: 1 bên là Việt Nam và 1 bên là toàn cầu còn lại!

Thiết nghĩ 1 trong những điều nhưng mà giáo huấn Hồ Chí Minh biến thành tư tưởng Hồ Chí Minh chính là trị giá “đồng hành thời đại” của những giáo huấn ấy

1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là 1 hình thái của tinh thần xã hội, bao gồm những nguyên lý, chuẩn mực và thang bậc trị giá được xã hội thừa nhận

Đạo đức có chức năng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người sao cho thích hợp với ích lợi của toàn xã hội

Đối với mỗi tư nhân, tinh thần và hành vi đạo đức mang tính “nghĩa vụ” diễn ra 1 cách tự giác, chủ công xuất hành từ nhu cầu ý thức bên trong. Đạo đức của mỗi tư nhân chịu sự ảnh hưởng của dư luận xã hội, cũng như sự tự rà soát bởi chính mình

Đạo đức có tính năng điều chỉnh hành vi, tính năng giáo dục và tính năng phản ảnh.

Chức năng điều chỉnh hành vi

– Đạo đức là 1 phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh hành vi làm tư nhân và xã hội cùng còn đó và tăng trưởng, đảm bảo quan hệ ích lợi tư nhân và số đông.

Loài người thông minh ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi, trong ấy có chính trị, pháp quyền và đạo đức…

– Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, các dân tộc, tất cả quốc gia bằng các giải pháp đặc thù như ngoại giao, kinh tế, hành chính, bạo lực…

– Pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi trong quan hệ giữa các tư nhân với số đông bằng các giải pháp đặc thù là luật pháp và dư luận xã hội, lương tâm. Sự điều chỉnh này, có thể thuận chiều, có thể ngược chiều.

– Điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền không giống nhau ở chừng độ yêu cầu và phương thức điều chỉnh.

Pháp quyền thể xuất hiện ở luật pháp, là ý chí của ách thống trị buộc mọi người phải làm theo. Những chuẩn mực của luật pháp được tiến hành bằng nghiêm cấm và cưỡng hiếp (quyền lực công cộng cộng với đội vũ trang đặc trưng, quân đội, cảnh sát, toà án, nhà đá…). Pháp quyền là đạo đức tối thiểu của mỗi tư nhân sống trong số đông.

Đạo đức yêu cầu từ tối thiểu tới tối đa đối với các hành vi tư nhân. Phương thức điều chỉnh là bằng dư luận xã hội và lương tâm. Những chuẩn mực đạo đức bao gồm cả chuẩn mực nghiêm cấm và cả chuẩn mực khuyến khích.

Chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức bằng dư luận xã hội và lương tâm yêu cầu từ tối thiểu đến tối đa hành vi con người đã biến thành đặc thù riêng để phân biệt đạo đức với các hình thái tinh thần khác, các hiện tượng xã hội khác và làm thành cái chẳng thể thay thế của đạo đức.

– Mục tiêu điều chỉnh: đảm bảo sự còn đó và tăng trưởng xã hội bằng hình thành quan hệ ích lợi số đông và tư nhân theo nguyên lý hài hòa ích lợi số đông và tư nhân (và lúc cần phải dành đầu tiên ích lợi số đông).

– Nhân vật điều chỉnh: Hành vi tư nhân (trực tiếp) qua ấy điều chỉnh quan hệ tư nhân với số đông (gián tiếp).

– Bí quyết điều chỉnh được bộc lộ: Chọn lọc trị giá đạo đức; xác định chương trình của hành vi bởi lý tưởng đạo đức; xác định phương án cho hành vi bưỏi chuẩn mực đạo đức; hình thành động cơ của hành vi bởi niềm tin, lý tưởng, tình cảm của đạo đức, kiểm soát uốn nắn hành vi bởi dư luận xã hội.

Chức năng điều chỉnh hành vi được tiến hành bởi 2 bề ngoài chủ công.

– Xã hội và cộng đồng tạo dư luận để khen ngợi khuyến khích cái thiện, phê phán mạnh bạo cái ác.

– Bản thân chủ thể đạo đức tự giác điều chỉnh hành vi cơ sở những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Chức năng giáo dục

Con người vươn lên “chân – thiện – mỹ”. Con người là thành phầm của lịch sử, cùng lúc là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra cảnh ngộ tới mức nào thì cảnh ngộ cũng tạo ra con người tới mức đó.

Con người sinh ra bắt gặp hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống đó ảnh hưởng tới con người và con người ảnh hưởng lại hệ thống. Hệ thống đạo đức do con người tạo ra, nhưng mà sau lúc có mặt trên thị trường hệ thống đạo đức còn đó như là cái khách quan hoá ảnh hưởng, chi phối con người.

Xã hội có giai cấp tạo nên và còn đó nhiều hệ thống đạo đức nhưng mà các tư nhân chịu sự ảnh hưởng. Ở đây, môi trường đạo đức: ảnh hưởng tới đạo đức tư nhân bằng nhận thức đạo đức và thực tế đạo đức. Nhận thức đạo đức để chuyển hoá đạo đức xã hội thành tinh thần đạo đức tư nhân. Thực tiễn đạo đức là hiện thực hoá nội dung giáo dục bằng hành vi đạo đức. Các hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và tư nhân làm cả đạo đức tư nhân và xã hội được củng cố, trở thành lề thói, truyền thống, tập quán đạo đức.

Hiệu quả giáo dục đạo đức lệ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, phương pháp tổ chức, giáo dục chừng độ tự giác của chủ thể và nhân vật giáo dục trong giai đoạn giáo dục.

– Giáo dục đạo đức gắn với văn minh đạo đức:

Nhân đạo hóa các quan hệ xã hội và chừng độ bình thường nhân đạo hóa các quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và chừng độ bình thường của nó…sẽ giúp chủ thể chọn lựa, bình chọn đúng các hiện tượng xã hội, bình chọn đúng nhân cách của người khác hay của số đông cũng như tự bình chọn đúng phê duyệt mục tiêu, đề xuất, nhiệm vụ, nội dung, phương thức, bề ngoài và các bước đi của giai đoạn giáo dục sẽ giúp mỗi tư nhân và cả số đông tạo ra các hành vi và thực tế đạo đức đúng.

Như vậy, tính năng giáo dục của đạo đức cần được hiểu 1 mặt “giáo dục lẫn nhau trong số đông”, giữa tư nhân và tư nhân, giữa tư nhân và số đông;mặt khác, là sự “ tự giáo dục” ở các đơn vị quản lý độ tư nhân lẫn cấp độ tư nhân lẫn cấp độ số đông.

Chức năng phản ảnh

Với nhân cách là 1 hình thái tinh thần xã hội, đạo đức có tính năng nhận thức phê duyệt sự phản ảnh còn đó xã hội.

Sự phản ảnh của đạo đức với hiện thực có đặc điểm riêng khác với các hình thái tinh thần khác.

Đạo đức là phương thức đặc trưng của sự chiếm lĩnh toàn cầu con người. Nếu xét dưới giác độ bản thể luận, đạo đức là hệ thống ý thức, được quy định bởi còn đó xã hội. Nhưng xét dưới giác độ xã hội học thì hệ thống ý thức (nhận thức đạo đức) ko tách rời thực tế – hành động của con người. Do vậy, đạo đức là hiện tượng xã hội vừa mang tính ý thức vừa mang tính hành động hiện thực.

Sự nhận thức của đạo đức có đặc điểm:

– Hành động đạo đức thông liền sau nhận thức trị giá đạo đức. Và phần đông trường hợp có sự hòa quyện tinh thần đạo đức với hành động đạo đức. (Khác những khoa học và phần mềm nghiên cứu thành quả khoa học có khoảng cách về ko gian và thời kì).

– Nhận thức của đạo đức là giai đoạn vừa hướng ngoại (hướng ra ngoài) và hướng nội (tự nhận thức – hương vào chính mình, chính chủ thể).

Nhận thức hướng ngoại lấy chuẩn mức, trị giá, đời sống đạo đức của xã hội làm nhân vật. Ấy là hệ thống trị giá thiện và ác, phận sự và trách nhiệm, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống…, những “phương pháp và dụng cụ” tạo ra các trị giá đạo đức. Nhờ sự nhận thức này nhưng mà chủ thể nhận thức đã chuyển hóa đạo đức của xã hội như là cái chung thành tinh thần đạo đức của tư nhân như là cái riêng.

Nhận thức hướng nội (tự nhận thức), lấy bản thân mình – chủ thể đạo đức – làm nhân vật nhận thức. Đây là giai đoạn tự bình chọn, tự giám định, tự đối chiếu những nhận thức, hành vi, đạo đức của mình với những chuẩn mực trị giá chung của số đông. Từ cách nhận thức này nhưng mà chủ thể tạo nên trở thành các ý kiến và nguyên lý sống: thông minh hay chủ động, hy sinh hay tận hưởng, vị tha hay vị kỷ, hướng thiện hay sa vào cái ác…

Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận xã hội và lương tâm là lớn phệ. Dư luận xã hội là sự bình phẩm, bình chọn từ phía xã hội đối với chủ thể, còn lương tâm là sự phê bình. Cả 2 đều giúp chủ thể tái hiện lại trị giá đạo đức của mình – trị giá nhưng mà xã hội mong muốn.

Từ nhận thức giúp chủ thể tinh thần được phận sự của mình và chuẩn bị để ho thành phận sự ấy. Trong cuộc sống có ti tỉ những phận sự tương tự. Nó luôn đặt ra trong quan hệ phong phú giữa chủ thể đạo đức với xã hội, gia đình, bè bạn, đồng đội, đồng chí, cộng đồng, dân tộc, gia cấp, đất nước.

Nhận thức đạo đức (đạo đức phản ảnh hiện thực) ở 2 trình độ : trình độ thông thường và trình độ lý luận.

– Nhận thức đạo đức ở trình độ thông thường là tinh thần thông thường, những trị giá riêng biệt. Nó phục vụ nhu cầu đạo đức thông thường đủ để chủ thể xử lý kịp thời trong cuộc sống và sự tăng trưởng phổ biến của xã hội. Mọi tư nhân đều có thể và cần phải ảnh ánh đạo đức ở trình độ này.

– Nhận thức đạo đức ở trình độ lý luận là những nhận thức có tính nguyên lý được chỉ huy bởi những trị giá đạo đức có tính tổng quát. Trình độ này đáng ứng những yêu cầu của sự tăng trưởng đạo đức và văn minh xã hội. Đây là nhân tố chẳng thể thiếu được trong hệ tư tưởng và hành vi của các gia cấp cầm quyền.

– Nhận thức đạo đức đưa lại kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức. Các tư nhân, nhờ kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức xã hội đã nhận thức (biến thành đạo đức tư nhân). Tư nhân hiểu và tin ở các chuẩn mực, lý tưởng trị giá đạo đức xã hội biến thành cơ sở để tư nhân điều chỉnh hành vi, tiến hành đạo đức (hiện thực hóa đạo đức).

2. Về sự suy thoái đạo đức, lỗi sống trong xã hội ngày nay

Quan 20 5 đỗi mới, non sông ta đã đạt được những thành tự lớn phệ và có ý nghĩa lịch sử. Việc tiến hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của quần chúng có văn minh… Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò đi đầu, kiểu mẫu năng động, thông minh trong công việc, đoàn luyện nhân phẩm, năng lực, nhập vai trò nòng cột trong công cuộc đổi mới

Trong đảng và trong xã hội ta ngày nay hiện ra hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống. Ấy là nguy cơ phệ liên can đến sự sống còn của Đảng của cơ chế.

Sự suy thoái về đạo đức,lối sống được bộc lộ ở các dạng chủ công sau đây:

Thứ nhất là: chủ nghĩa tư nhân, lối sống vị kỷ, chuộc lợi, buông thả tận hưởng, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí quyết tâm hiện ra trong tất cá các phân khúc xã hội.

Thứ 2 là: tệ tham nhũng, đút lót, bòn rút của công, phung phí diễn ra ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực đang biến thành “quốc nạn” gây giận dữ cho quần chúng

Thứ 3 là: hành động thời cơ “chạy chọt” vì ích lợi tư nhân khá bình thường

Thứ tư là: lời nói ko đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều làm ít; phát ngôn tủy tiện, vô nguyên lý

Thứ 5 là: tệ quan liêu, xa dân, chỉ đạo vô cảm trước những gieo neo giận dữ và đề xuất, yêu cầu chính đáng của quần chúng

Thứ 6 là : hiện trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình với quan hệ giữa tư nhân và xã hội, như gia trưởng vũ phu bất hiếu

Thứ 7 là: đạo đức nghề nghiệp sa sút ngay cả trong lĩnh vực được xã hội suy tôn, hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng tác động xấu đến thuần phong mĩ tục và thứ tự an toàn xã hôi.

Nguyên nhân của hiện trạng trên có cả khách quan và chủ quan

Về khách quan: đầu tiên do ảnh hưởng bị động của chế độ kinh tế thị phần đặc trưng là bản lĩnh kích thích lối sống thực dụng chủ nghĩa của chế độ này. Sự ảnh hưởng của đạo đưc, lối sống tư sản tận hưởng phương tây vào nước ta trong điều kiện thế giới hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và bùng nổ mạng thông tin thế giới. các thần thế cừu địch phản động đã chủ động khuyến khích lối sống ích kỷ, tận hưởng, thực dụng chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chỉ đạo và gia đình họ coi ấy là 1 trong những giải pháp tiến hành “ diễn biến hòa bình”:

Về nguyên cớ chủ quan: do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ thâm thúy vai trò nền móng của đạo đức trong bình ổn, tăng trưởng xã hội và ảnh hưởng của chế độ kinh tế thị phần đến đạo đức xã hội trên thực tiễn chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chứ, phối hợp cảu các đơn vị quản lý các đơn vị quản lý. 1 bộ phận cán bộ chỉ đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức và lối sống

Trạng thái suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có ảnh hưởng phệ tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Nó đang làm chỉnh sửa méo mó những chuẩn mực thang bậc trị giá truyền thống trị giá tốt đẹp của dân tộc và cách mệnh, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự tăng trưởng của non sông, sự suy thoái về đạo đức của 1 số bộ phận cán bộ, đảng viên khiến cho quần chúng lo âu, bất bình, tác động xấu đến uy tín và vai trò chỉ đạo cuả tổ chức đảng, tới việc tổ chức tiến hành đường lối chủ trương của đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước thực trạng ấy tiềm tàng nhiều nguy cơ, cộng với các nguy cơ khác dẫn đến bất bình ổn chính trị xã hội, liên can tới “sự sống còn của đảng, của cơ chế”

Để năng cao năng lực và sức tranh đấu của Đảng chặn đứng và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong đảng và trong xã hội, hội nghị trung ương III khóa X của đảng đã ban hành nghị quyết “Tăng nhanh sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc tranh đấu chống tham nhũng, phung phí” Ngày 7/11/2006 Bộ Chính Trị Ban Chấp hành TW Đảng ra chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc di chuyển “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng và xã hội. tiến hành tốt cuộc di chuyển này sẽ góp phấn quan trọng vào cuộc tranh đấu và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hội

Sự nhu yếu phải học tập, đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công đoạn ngày nay.

– Hiện nay non sông đang trên đà tăng nhanh sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa – đương đại hóa trên tất cả các chiến trận, hăng hái và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối cách mệnh của người càng ngày càng trở thành quan trọng hơn bao giờ hết, nhập vai trò chủ công trong nghĩ suy và hành động của các đơn vị quản lý chỉ đạo và toàn dân.

– Như chúng ta đã biết, khi sinh tiền Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mệnh. Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và hăng hái của đạo đức trong đời sống xã hội. Cho nên, học tập, đoàn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ trong công đoạn ngày nay là điều rất nhu yếu và quan trọng.

– Là 1 cán bộ nhân viên, bản thân nhận thức được rằng việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống hà lạm, phung phí, quan liêu là 1 phận sự đối với bản thân để từng bước hoàn thiện mình. Trong cuộc sống đời tư cũng như trong công tác, bản thân luôn xác định rằng: “Việc gì hữu ích dù bé cũng làm, việc gì có hại dù bé cũng tránh” và tuyệt đối tránh phung phí cả về tiền nong và thời kì, luôn phát huy tinh thần bảo vệ của công, gần gụi, sâu sát với nhân dân quần chúng, lấy tiêu chuẩn người cán bộ cách mệnh để làm tiêu chí quyết tâm.

Những nhân phẩm đạo đức cách mệnh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

+ Những nhân phẩm đạo đức cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Trung với nước hiếu với dân là phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng với quần chúng”.

– Tinh thần dân chủ, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng nhân dân quần chúng, xoành xoạch ân cần tới mọi người, gắn bó với quần chúng. Mến thương con người, sống có nghĩa, có tình là tạo điều kiện cho mỗi người càng ngày càng văn minh tốt đẹp hơn, phải tiến hành phê bình, tự phê bình chân tình, giúp nhau tu sửa thiếu sót, phát huy thế mạnh.

– Cần kiệm là nhân phẩm của mọi công nhân trong đời sống, trong công việc: biết lao động siêng năng, cần mẫn và biết tiết kiệm sức lao động, ngày giờ, tiền tài quần chúng của non sông và của bản thân.

– Liêm chính là nhân phẩm của người cán bộ lúc thi hành công vụ phải thẳng thắn, ko tà, trong lành, “luôn chí công không lo nghĩ” là rất đỗi công bình, ko có lòng riêng, thiên vị, thiên tư. Đem lòng chí công không lo nghĩ đối với người, đối với việc.

+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

– Trọn đời quyết tâm, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và loài người.

– Kiên định mục tiêu lý tưởng, bảo vệ chân lý, giữ vững ý kiến, khí phách vượt qua gieo neo thách thức.

– Kính trọng quần chúng, hết dạ, cực kỳ dùng cho quần chúng, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người tôi tớ thật trung thành của quần chúng”.

– Nhái ân, vị tha, khoan thứ, nhân từ, rất mực vì con người, “dành tình thương mến cho tất cả, san sẻ với mỗi người nỗi đau”.

– Coi khinh sự sa hoa, sống thật sự cần kiệm giản dị, sống trong lành, ko gợn chút riêng tây.

Ấy chỉ là vấn đề lý thuyết còn thực tiễn thì sao? Gần 5 5 tiến hành cuộc vấn động nước ta đã đạt được những thành quả gì, các chế độ về đạo đức có được chỉnh sửa các hiện trạng quan hà lạm liệu có còn, ấy là những cấu hỏi nhưng mà ko chỉ riêng tôi đưa ra nhưng mà nó là hiện trạng chung của tất cả chúng ta

Xưa nay nay chúng ta chỉ thấy được trên lý thuyết còn phần tiến hành hay ko đích thực rất khó, yêu cầu mỗi địa phương có cái nhìn nói chung và toàn diện nhất chứ nhất mực khổng thể nhìn nhận bằng những con số trên hồ sơ nhưng mà thực tế ko phản ảnh đúng.

Là người dân Việt, là những đảng viên trẻ ngày mai chúng ta hãy cần có sự gắn kết giữa lý luận và thực tế sao cho thích hợp học tập theo bác như 1 chuẩn mực 1 tiền đề cho chúng ta tiến bước đi lên, quyết tâm phấn đấu vì sự tăng trưởng vững bền của non sông, hãy tạm gác lại ích lợi tư nhân, hãy bỏ lỡ những xiềng xích xưa nay nhưng mà vì đất nước, vì ích lợi của quần chúng nhưng mà dùng cho. hãy trình bày hành động trước nhất, các nhà chỉ đạo hãy trình bày bằng tất cả những gì nhưng mà họ có đi, đừng lời nói rồi bắt người khác phải làm, đừng chỉ là chuyến tham quan dễ dãi nhưng mà làm tốn kém bao lăm tài sản của địa phương, hãy bỏ lỡ bớt thủ tục để có sự dễ dãi, sự thân thiện giữa “quan” và “dân” hãy trình bày mình là người bình dị và mến khách.

Liên hệ:

Tôi hiện là sinh viên 5 thứ 3 chuyên ngành Giáo dục học – Học Viện Quản Lý Giáo Dục bản thân tôi cũng rất hăng hái tham dự vào các hoạt động của trường đặc trưng là lĩnh vực tự nguyện. trong giai đoạn học tập tại trường, Bên phòng công việc – chính trị luôn phát động các cuộc thi liên can đến Người, về tư tưởng tấm gương và đạo đức Hồ Chí Mình.

Đặc trưng là cuộc thi văn nghệ “ Tiếng hát toàn Học viện với nội dung về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2009 lôi cuốn được hấu hết tất cả sinh viên toàn trường tham dự

Là 1 trường mới được thành lập lên các phong trào đưa ra chưa được toàn diện nhưng mà đã lôi cuốn được cộng đồng tham dự, các chủ đề luôn được đưa ra về truyền tụng Đảng, Bác Hồ mến yêu

Các cuộc thi ko chỉ liên can đến phòng chính trị dưới sự chỉ huy của Chi Bộ Đảng nhà trường, còn có sự tham dự hăng hái của Đoàn thanh niên Học Viện với các cuộc thi với chủ đề học tấp và tuân theo tấm gương đạo đức của Người, gắn kết trong phong trào toàn diện về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao

Gắn kết trong phòng trào học tập, chống bị động trong thi cử, thi đua học tập tốt theo gương Bác

Bản thân là bí thơ lớp tôi cũng thường xuyên đưa ra những buổi bàn bạc ở tại lớp về Tấm gương đạo đức hồ chí mình, đặc trưng là cuộc thi kể chuyện về Bác đã được tất cả thành viên trong chi đoàn tham dự, qua các bài hùng biện về Người chúng tôi càng hiểu thêm về Bác về công sức lớn phệ, về tư tưởng bất hủ của Người và với ước muốn là lứa tuổi đi sau chúng tôi sẽ phấn đấu phát huy tất cả những sở trưởng điểm tốt của mình sao cho hợp với chuẩn mực của đạo đức của tư tưởng của người đã để lại. Tất cả thành viên trong lớp đều học tập đạt kết quả cáo 100% học lực Khá trở lên và phấn đấu quyết tâm để biến thành những Sum họp tốt để đạt được vào tiêu chí học thiện cảm Đảng của trường…

Thực hiện đường lối tiết kiệm trong các cuộc thi, các hoạt động, đưa sinh viên thăm quan Lăng Chủ Tich để hiểu thêm về lãnh tụ của non sông….

Kể từ Đảng phát động phong trào “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn bộ sinh viên Học Viện luôn có tinh thần quyết tâm trong công việc học tập, tu dưỡng và đoàn luyện bản thân, và đã đạt được nhiều thành quả cao trong công việc của trường, lớp. luôn lấy tư tưởng của người làm ánh sáng soi đường cho chúng ta, tiến bước đi lên như hành trang để tiến đến thành công.

Để thay cho lời kết của mình tôi xin đưa ra 2 câu nói bất hủ của Người:

« Nước Việt Nam là 1. Dân tộc Việt Nam là 1. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà chân lý đó ko bao giờ chỉnh sửa.”

“Cô giáo, thầy giáo trong cơ chế ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phcửa ải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu, hậu lạc”, tức là gieo neo thì chịu trước người đời, phấn kích thì hưởng sau người đời. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vang dội nhất. Dù danh tiếng ko đăng lên báo, ko được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những người hùng vô danh….”

Tôi, bạn và bạn nữa…cùng chung tay cống hiến vì 1 Việt Nam bừng sáng trên trường quốc tế, cùng học tập thi đua, phấn đấu tất cả, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đi lên, chúng ta phải hẹn với lòng mình là sẽ thành công. Cùng kết đoàn gắn bó, hợp sức vì ở ấy ta mới thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn

“Kết đoàn, kết đoàn, đại kết đoàn
Thành công, thành công, đại thành công”


 

Thông tin thêm

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 5 mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

[rule_3_plain]

Sau lúc tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, sẽ phải làm bài thu hoạch lớp Đảng viên mới để làm căn cứ cấp giấy chứng thực học lớp Đảng viên mới. Đây là hồ sơ buộc phải để xét duyệt Đảng viên chính thức.Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới viết về giai đoạn học tập của mình, xem bản thân đã rút ra được gì trong giai đoạn học tập. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 5 mẫu bài thu hoạch này để mau chóng kết thúc bài của mình.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mớiBài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 1Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 2Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 3Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 4Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 5Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 1Qua lớp Bồi dưỡng LLCT lớp Đảng viên mới, đồng đội liên hệ tình hình thực tiễn tại chi bộ trong sinh hoạt và bản thân đối với tiến hành các nội dung chủ công xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn ngày nay.Trả lờiHiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên giận dữ của toàn xã hội, đã làm suy giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và đang biến thành nguy cơ hiện hữu uy hiếp tới sự tồn vong của Đảng, của cơ chế. Ngay từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã thực hiện chấn chỉnh Đảng, tranh đấu ko nhân nhượng với những bộc lộ suy thoái, biến chất nêu trên. Và nhận thức tầm quan trọng của công việc xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới nên tới Đại hội XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhắc đến 1 cách chính thức xây dựng Đảng về đạo đức vào trong Văn kiện của Đảng; trong ấy nhắc đến chi tiết tới các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trước lúc liên hệ với việc tiến hành các nhiệm vụ này đối với bản thân và tại Chi bộ đang công việc thì cần làm rõ về các nhiệm vụ chủ công trong xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn ngày nay. Các nhiệm vụ này bao gồm:1 là, tiếp diễn tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; coi ấy là công tác thường xuyên của các tổ chức đảng, các đơn vị quản lý chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.- Vấn đề học tập và tuân theo Bác đã được thực hiện dài lâu trong lịch sử Đảng ta. Trong suốt giai đoạn tranh đấu cách mệnh, Đảng ta đã áp dụng tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh.- Ngày 15-5-2016, tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị khóa. XII đã ban hành Chỉ thị số 05 -CT/TW “Về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định đây là 1 nội dung quan trọng của công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, nhân phẩm, ngang tầm nhiệm vụ; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng nhanh tranh đấu phòng, chống tham nhũng, phung phí, quan liêu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, việc tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị là giải pháp quan trọng bậc nhất để xây dựng Đảng về đạo đức ngày nay.Hai là, cương quyết tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, chủ nghĩa tư nhân, lối sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, bè lũ, “ích lợi nhóm”, “nói ko đi đôi với làm”- Để tiến hành nhiệm vụ nêu trên, Đại hội XII đề xuất đầu tiên là phải “Đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng nhanh tranh đấu làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động, “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch; chủ động, chặn đứng, phản bác các thông tin, ý kiến xuyên tạc, sai lầm, cừu địch”.- Trong nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phung phí, cần “Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, phung phí với đề xuất chủ động phòng đề phòng, ko để xảy ra tham nhũng, phung phí; lý nghiêm các hành vi tham nhũng, phung phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, phung phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, phung phí”.Ba là, xây dựng và tiến hành tốt các quy định để phát huy vai trò kiểu mẫu trong đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, lối sống, cá tính, tác phong, lề lối công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị- Nêu gương là 1 bí quyết căn bản trong giáo dục đạo đức, lối sống. Thực hiện Quy định số 101-QD/TW về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo chủ công các đơn vị quản lý quán triệt các nội dung nêu gương gồm 7 lĩnh vực: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với quần chúng; về phận sự trong công việc; về tinh thần tổ chức kỷ luật và về kết đoàn nội bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4 là, tiến hành nghiêm chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Chiến trường Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội và của quần chúng về nhân phẩm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viênViệc tiến hành quy định chung về rà soát, giám sát của Đảng và tiến hành vai trò giám sát, phản biện của Chiến trường Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội và của quần chúng về nhân phẩm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm: Phát huy thế mạnh, phát hiện gương cán bộ, đảng viên điển hình, tiêu biểu hiện đại trong việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên tăng lên tinh thần, phận sự trong việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức. Giáo dục và ngăn đề phòng vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định.* Liên hệ thực tiễn với bản thân và Chi bộ đang công việc về các nhiệm vụ chủ công của xây dựng Đảng về đạo đức trong công đoạn hiện nay- Đối với Chi bộ bản thân đang sinh hoạt:Thứ nhất, tôi nhận thấy Chi bộ…nơi tôi đang sinh hoạt rất chú trọng đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ mình.Chi tiết, Chi bộ đã quán triệt 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng, như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết Trung ương 6, lần 2 (khóa VIII); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa X); đặc trưng là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, trong ấy nhấn mạnh vấn đề trọng điểm, xuyên suốt và cần kíp nhất là: Kiên quyết tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng.Thứ 2, Chi bộ xoành xoạch đổi mới đổi mới bề ngoài, bí quyết giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Và bản thân tôi sinh hoạt trong chi bộ cũng nhận thấy rằng việc đổi mới này đã mang đến hiệu quả hăng hái hơn trước nhiều lần.Chi bộ rất chú trọng việc tăng nhanh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đích thực đã khiến cho cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tấm gương của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, từ ấy, triệt để thực hành tiết kiệm, chống hà lạm, phung phí… bằng các chỉ tiêu, chuẩn mực đạo đức chi tiết. Đảng bộ phường cũng đã tổ chức rất thành công Hội thi Tuyên truyền về thực Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII.Đảng bộ phường Thanh Bình khái quát và Chi bộ… nói riêng đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mẫu hình, tấm gương của cộng đồng, tư nhân điển hình trong đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mệnh. Tạo sự chuyển biến đích thực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cũng như trong toàn Đảng bộ.Thứ 3, Chi bộ luôn phát huy ý thức tự học, tự rèn đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ, đảng viên tự học, tự rèn.Chi tiết, Chi uỷ nơi tôi đang sinh hoạt đã tạo môi trường thuận tiện, chú trọng cắt cử, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên để có điều kiện cọ sát, đoàn luyện, thách thức. Và Chi uỷ đã quán triệt ý kiến: Nếu lười học nhất là lười học lý luận, lười nghĩ suy, ko thường xuyên tiếp thu, cập nhật những thông tin mới, những kiến thức mới cũng là 1 bộc lộ suy thoái về đạo đức.Thứ tư, Chi bộ nhưng mà tôi sinh hoạt đã rất nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình.Thứ 5, Chi bộ luôn chú trọng đẩy mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh, về tự học, tự rèn tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Và thực tiễn, tôi nhận thấy rằng việc rà soát, giám sát giai đoạn đoàn luyện, tu dưỡng quyết tâm, về tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước.Thêm vào ấy, Đảng bộ phường Thanh Bình khái quát và Chi bộ… nói riêng đã tích xây dựng môi trường công việc của cơ quan, đơn vị, trong lành, hăng hái khiến cho cán bộ, đảng viên có nếp sống lành mạnh, có đạo đức trong trắng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho nhân dân, nói và làm đi đôi với nhau.Thứ 6 là, Chi bộ …đã làm rất tích cực công việc thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt. Có cơ chế, cơ chế thoả đáng với những người có thành quả tốt; cương quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng luật pháp đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đối với bản thân:Tôi nhận thức rất rõ rằng, để tiến hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức thì đầu tiên người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mệnh, phải trong trắng, thật thà, phận sự. Và làm được điều này sẽ góp phần xây dựng Đảng ta trong lành, đạo đức và tiến bộ.Chính thành ra, bản thân tôi luôn tinh thần tự giác đoàn luyện, học tập, tu dưỡng để tăng lên khả năng chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Quốc gia và quần chúng, lấy no ấm, tự do, hạnh phúc của quần chúng làm lý tưởng hành động.Kế bên ấy, bản thân tôi luôn chú trọng tới công việc tự phê bình và phê bình. Tôi luôn tiện hiện phận sự của bản thân trong công việc này, ko làm sơ sài, làm phép.Trong sinh hoạt đảng cũng như trong mọi hoạt động ở cơ quan tôi luôn tiện hiện thái đích thực cầu thị, biết lắng tai quan điểm phê bình của người khác để sau mỗi lần phê bình và tự phê bình trưởng thành hơn về nhận thức, tư tưởng, có ý thức kết đoàn, tinh thần hăng hái trong tranh đấu chống những bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân.Bản thân tôi luôn nghiêm chỉnh tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Và tôi quan niệm rằng ko học và tuân theo Bác từ những điều bình dị nhất để hoàn thiện bản thân trong cuộc sống hằng ngày, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, trong giao tiếp với quần chúng và trong tiến hành nhiệm vụ nhưng mà cơ quan phó thác.Ngoài ra, tiến hành ý thức Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, bản thân tôi tự soi mình vào 27 bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bộc lộ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ nhưng mà Nghị quyết đã chỉ ra để tự nhủ mình, tự sửa mình.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 2Họ và tên:……………………………………………………5 tháng 5 sinh:………………………………….Quê quán:……………………………………………………Hộ khẩu thường trú:………………………………………Ngày vào Đảng:……………………………………….Nơi vào Đảng:…………………………………………….Trả lờiSau giai đoạn tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau:I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí MinhCon đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội được phê duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng 5 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.Đại hội IX khẳng định: “Đảng và quần chúng ta cố gắng xây dựng non sông Việt Nam theo trục đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và sâu sắcvề những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta, kế thừa và tăng trưởng các trị giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa văn hoá loài người. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc tranh đấu của quần chúng ta giành chiến thắng, là của cải ý thức lớn phệ của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại hiện tại có lắm chủ nghĩa nhưng mà chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, vững chắc nhất, cách mệnh nhất, là cơ sở toàn cầu quan và bí quyết luận đích thực cách mệnh và khoa học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dưới ánh sángcủa chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mệnh toàn cầu và thực tế tình hình non sông, Người đã sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng mực cho cách mệnh Việt Nam. Trong suốt giai đoạn chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Người đã áp dụng thuần thục chủ nghĩa Mác – Lênin, khắc phục thành công những vấn đề căn bản của cách mệnhViệt Nam, đưa cách mệnh Việt Nam đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, qua ấy tăng trưởng thông minh, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mệnh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa non sông tăng trưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ lỡ cơ chế tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là 1 minh chứng chân thực về sự áp dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta.Việc áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tế nước ta ngày nay đang là vấn đề được Đảng ta cực kỳ ân cần,coi ấy là 1 trong những nhiệm vụ bậc nhất. Áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và tăng trưởng dựa trênnhững vấn đề nhưng mà thực tế đặt ra. Phcửa ải chuyên chú phát hiện, tổng kết thực tế để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít, dùng nó như 1 kim chỉ nam dẫn đường chứ không hề kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủnhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Để tranh đấu có hiệu quả, cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với cảnh ngộ lịch sử và đề xuất chi tiết cần khắc phục. Cùng lúc, phải tiếp diễn tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những tư tưởng, ý kiến đóvào thực tiễn cuộc sống, mang đến hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá chiến thắng những đặc thù căn bản của cách mệnh xã hội, hiện thực hoá chiến thắng tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”. Ấy là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Phcửa ải cương quyết tranh đấu chống tư tưởng thời cơ, xét lại và thủ cựu, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên lý số 1 đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có tức là nắm vững thực chất cách mệnh, khoa học và nhân đạo, áp dụng 1 cách đúng mực, phù hợp vào điều kiện nước ta, góp phần tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 1 cách thông minh, cương quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thần thế cừu địch và những kẻ thời cơ.Trong tình hình ngày nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, áp dụng thông minh, bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân quần chúng.Thực tiễn cách mệnh nước ta diễn ra từ có Đảng Cộng sản chỉ đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự chọn lựa độc nhất vô nhị đúng mực. Hơn 7 mươi 5 qua, Đảng ta xoành xoạch kiên cường, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã chỉ đạo quần chúng giành được những chiến thắng lớn lao.Bài học chủ công, quan trọng bậc nhất của 15 5 thực hiện công cuộc đổimới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên cường tiêu chí độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội những 5 trước ấy, Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ huy trong việc xác định hướng đi lên chủnghĩa xã hội ở nước ta:1 là, trong toàn thể hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng“lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ cộng đồng của nhân dânlao động.Hai là, Đảng phải xoành xoạch xuất hành từ thực tiễn, tôn trọng và hành độngtheo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật kháchquan là điều kiện đảm bảo sự chỉ đạo đúng mực của Đảng.Ba là, phải biết liên kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đạitrong điều kiện mới.4 là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của mộtĐảng cầm quyền chỉ đạo quần chúng thực hiện cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa.Từ ấy, Đảng ta nhấn mạnh rằng, để xác định đúng mực phương hướng đilên chủ nghĩa xã hội, phải áp dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn bình chọn sự áp dụng đúng mực các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhândân từng bước bình ổn và tăng lên, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày cànghình thành rõ rệt, xã hội càng ngày càng lành mạnh, cơ chế xã hội chủ nghĩa đượccủng cố.Đại hội VI đã đặt vấn đề cơ chế xã hội 1 cách căn bản. Lần đầu tiênchính sách xã hội được phê chuẩn 1 cách tổng thế và toàn diện gắn liền vớichính sách kinh tế, khắc phục thích hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những ý kiến căn bản và dài lâu về cơ chế xã hội. Điềunày trình bày được thực chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi tới mẫu hình chủnghĩa xã hội của nước ta càng ngày càng toàn diện hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (5 1991) với chủtrương: tiếp diễn sự nghiệp đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, vững bước đi lênchủ nghĩa xã hội, đã phê duyệt Cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cùng lúc phê duyệt Chiến lược bình ổn và phát triểnkinh tế – xã hội tới 5 2000 (1991-2000). Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn tiêu chí của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đại hội IX với việc bổ sung, tăng trưởng quan niệm tiêu chí và phươnghướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Tóm lại, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tiêu chí, lýtưởng của Đảng ta, dân tộc ta. Con đường này thích hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tế kiểm nghiệm hơn 7 mươi 5 qua là hoàn toànđúng đắn. Giữ vững định hướng xã hội chủ tức là 1 nguyên lý của đổi mớimà bản chất là sự kiên cường tiêu chí, lý tưởng của Đảng, kiên cường trục đường“độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” nhưng mà dân tộc Việt Nam đã lựachọn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})II. Về vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa1.Vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt NamSự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mệnhViệt Nam là 1 thế tất lịch sử và là thế tất khách quan. Đảng ta luôn là lựclượng chính trị độc nhất vô nhị chỉ đạo cách mệnh, chỉ đạo Nhà nước và là yếu tố đảm bảo mọi chiến thắng của cách mệnh nước ta trong mọi công đoạn lịch sử. Sựlãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hộiđược nhìn nhận như 1 quy luật có tính thế tất.Vai trò chỉ đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phươngluôn giữ thuộc tính quyết định và bao quát đa phần các lĩnh vực của đời sống xãhội.Xây dựng Nhà nước pháp quyền là 1 chủ trương phệ có thuộc tính quyếtđịnh chiến thắng công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước được trình bày trên những nộidung hiểm yếu sau đây:- Chỉ huy các cơ quan nhà nước thiết chế hoá đường lối, chủ trương,cơ chế của Đảng thành luật pháp, chủ trương, cơ chế của Nhà nước và tổchức tiến hành phê duyệt bộ máy nhà nước, bảo đảm cho đường lối, chủtrương, cơ chế của Đảng biến thành hiện thực sinh động trong đời sống toànxã hội.- Đảng chỉ đạo chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ công chức phục vụ yêucầu càng ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa của dân, do dân, vì dân.-. Đảng phải chỉ đạo công việc rà soát, thanh tra, giám sát hoạt động củacác cơ quan nhà nước. Nhìn tổng quát, nội dung Đảng chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyềnxã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộnhững vấn đề cốt lõi về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.2. 1 số biện pháp chủ công xây dựng ĐảngChủ trương của Đảng ta là phải xây dựng 1 chiến lược bảo vệ Tổ quốcđồng bộ, trên tất cả các mặt trân, có sự tham dự của tất cả các lực lượng xã hội,nhưng mà 1 số biện pháp chủ công chi tiết là:1 là, về xây dựng, chấn chỉnh Đảng:Tiếp tục đi sâu, tiến hành tốt cuộc di chuyển xây dựng, chấn chỉnh Đảngtheo ý thức Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghịTrung ương 10 khoá IX, nhất là tăng nhanh cuộc tranh đấu chống sự suy thoái vềchính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, phung phí, quan liêu;củng cố sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.- Đưa tự phê bình và phê bình vào nề nếp sinh hoạt Đảng.- Tăng nhanh công việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ- Tăng cường việc tiến hành chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quyhoạch tập huấn để sẵn sàng tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các đơn vị quản lý và Đại hộilần thứ X của Đảng.- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tính năng, nhiệm vụ của các tổ chức trongĐảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, Chiến trường và các đoàn thểnhân dân, góp phần tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.Hai là, về tư tưởng – văn hoá:- Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận – thực tế của Đảngtrong giai đoạn đổi mới; tăng nhanh tổng kết thực tế sự nghiệp bảo về Tổ quốctrong tình hình mới.- Đổi mới công việc chính trị – tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhândân, hướng mạnh về cơ sở, đặc trưng ân cần tới thanh niên, sinh viên, họcsinh; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm kiêu hãnh, ý thức tự cườngdân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước.- Xây dựng nền văn hoá hiện đại, đặm đà bản sắc dân tộc, chống sự xâmnhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.- Tăng nhanh tính chủ động, ý thức tranh đấu chống các luận điệuchống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, dân tộc.- Tăng nhanh chỉ đạo, điều hành công việc thông tin, tạp chí, xuất bản, vănhoá, văn nghệ; kịp thời ngăn chăn những ý kiến méo mó, thương nghiệp hoá, xarời tôn chỉ mục tiêu, lộ bí ẩn đất nước, gây rối nội bộ, gây gieo neo cho sảnxuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại…Ba là, về kinh tế – xã hội:- Gắn phát triển kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướngxã hội chủ nghĩa; đảm bảo vai trò chủ công đích thực của kinh tế nhà nước.- Duy trì cho được sự bình ổn kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh về tài chính- tiền tệ, năng lượng, lương thực, thông tin; ko để xảy ra những rối loạn; xáođộng phệ.- Thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07, ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX), quyết tâm sớmgia nhập Tổ chức Thương mại toàn cầu (WTO), đảm bảo giai đoạn hội nhập kinhtế quốc tế ko gây đảo lộn kinh tế – xã hội.- Xây dựng có tuyển lựa 1 số công trình, 1 số ngành, lĩnh vực kinh tếquan trọng, có hiệu quả đảm bảo cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trongmọi cảnh huống.- Gicửa ải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, nhất là việc làm, xoá đói giảmnghèo; giảm thiểu bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.- Xây dựng chế độ để tiến hành có hiệu quả việc liên kết chặt chẽ giữakinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; gắn việcthực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với hoạt động đối ngoại.- Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện và chỉ huy có hiệu quả việc tiến hành chiếnlược tăng trưởng kinh tế – xã hội ở các vùng trọng tâm.- Chú trọng tăng trưởng khoa học – công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổquốc.4 là, điều hành nhà nước về an ninh – quốc phòng – đối ngoại:- Thể chế hoá kịp thời các chủ trương, cơ chế về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo vệ Quốc gia,đầu tiên tập hợp hoàn chỉnh luật pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xâydựng quy chế hợp nhất điều hành đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng, anninh, đối ngoại.- Tăng nhanh thanh tra, rà soát việc khai triển tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý, các điạ phương, các đơn vị lực lượng vũtrang.- Tăng nhanh công việc bảo vệ bí ẩn đất nước, đảm bảo an ninh thông tin.- Mở mang dân chủ trong Đảng và quần chúng trên cơ sở Cương lĩnh, đườnglối của Đảng, luật pháp của Nhà nước; cùng lúc chủ động tranh đấu bằng nhiềuhình thức chống các luận điểm sai lầm của các thần thế cừu địch về dân chủ, nhânquyền, dân tộc, tín ngưỡng.- Tăng nhanh mức đầu cơ ngân sách cân đối cho các nhiệm vụ bảo đảmquốc phòng, an ninh, đối ngoại, kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tưtưởng, thông tin, đối ngoại quần chúng. 5 là, về quốc phòng, an ninh:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tiếp tục hoàn thiện chế độ chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang quần chúng ở các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý.+ Tăng nhanh tính năng tham vấn của Đảng uỷ Quân sự Trung ương vàĐảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh+ Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh đất nước ngangtầm với nhiệm vụ. Chú trọng tập huấn, sắp đặt cân đối hàng ngũ cán bộ cấp chiếnlược.+ xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội quần chúng, Công annhân dân đích thực trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.- Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng và thế trậnquốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh quần chúng trên từng địa bàn tỉnh,thị thành, đặc trưng là trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu vực phòngthủ chắc chắn.- xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có khả năng chính trịvững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Quốc gia và quần chúng, với tổchức, biên chế, mức tăng đầu cơ ngân sách cân đối, đủ sức kết thúc nhiệm vụtrực tiếp bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới.6 là, về đối ngoại:- Tiếp tục dành đầu tiên bậc nhất cho việc củng cố quan hệ với các nước lánggiềng.- Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm phệ trên nguyên lý bìnhđẳng, cùng hữu ích, ko can thiệp công tác nội bộ của nhau, tạo thế đan xenlợi ích giữa các nước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đan xen ích lợi giữa cácnước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay phụ thuộc.- Mở mang quan hệ với các nước độc lập dân tộc, các nước đang tăng trưởng, phong trào ko kết hợp, các tổ chức quốc tế và khu vực, các Đảng Cộng sản,người lao động, cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, các phong tràocạch mạng, văn minh….; hăng hái góp phần vào cuộc tranh đấu của quần chúng thếgiới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.- Dành dành đầu tiên cao cho việc mở mang quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộngvà nhiều chủng loại hoá thị phần, tranh thủ thêm vốn, công nghệ cho sự nghiệp côngnghiệp hoá, đương đại hoá, kiến lập ích lợi đan xen với các bên.- Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giaocủa Nhà nước và quần chúng. Tăng nhanh công việc di chuyển số đông ngườiViệt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và tăng trưởng non sông, cùng lúc bảovệ lợi quyền hợp lí của họ.Củng cố và đẩy mạnh quan hệ kết đoàn và hiệp tác với các Đảng Cộngsản và người lao động, với các đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lậpdân tộc, với các phong trào cách mệnh và văn minh trên thế giớiIII. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độclập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩaĐể bảo đảm cho hội nhập kinh tế quốc tế chiến thắng, đích thực phục vụ yêucầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cầnthấu suốt và quán triệt các nguyên lý và phương châm sau:- Nguyên tắc căn bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảmgiữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo chắc chắn anninh đất nước, giữ giàng bản sắc văn hoá dân tộc. Giữ vững độc lập tự chủ trongquá trình hội nhập được trình bày đầu tiên trong quyết sách hội nhập nhằm khaithác tối đa các lợi thế, cùng lúc ứng phó chiến thắng với các thử thách trong quátrình hội nhập. Sự chủ động cần được trình bày trong việc lựa chọn các tổ chứctham gia, các bên ta có quan hệ và thời khắc tham dự. Tính chủ động cònđược trình bày qua việc chủ động xây dựng lịch trình hội nhập cân đối trong khuônkhổ quy định chung; chủ động điều chỉnh luật pháp, cơ chế cho thích hợp;chủ động tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong nước nhằm nâng caokhông dừng bản lĩnh cạnh tranh ko chỉ trong thị phần nội địa và trên thịtrường quốc tế, chủ động phương thức tiến hành các cam kết.- Phương châm căn bản để tiến hành hội nhập là đảm bảo nguyên lý cùngcó lợi trong quan hệ song phương và đa phương nhưng mà ta tham dự. Theo nguyên10tắc này 1 mặt chẳng thể để thiệt hại tới ích lợi cần có và cân đối nhưng mà ta đượchưởng; Mặt khác, phải bằng lòng 1 sự san sẻ ích lợi cho các bên thì theomức đóng góp của các đối tác hiệp tác. Trong hiệp tác kết hợp, cần giữ vững nguyêntắc vừa hiệp tác vừa tranh đấu, vừa cương quyết, vừa mềm mỏng, để đạt đến tiêu chí bảo vệ ích lợi chính đáng của ta.IV. Phương hướng và nhiệm vụ trong công việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng chỉ cần khoảng đếnToàn Đảng tập hợp chỉ huy xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sựchuyển biến rõ rệt, tăng lên năng lực chỉ đạo, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ.Thực hiện những biện pháp đồng bộ, nhất là xây dựng chế độ đế phát huyquyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên.Xây dựng và tiến hành quy chế dân chủ trong Đảng.- Sớm xây dựng và đưa vào tiến hành các quy định mới về vai trò, chứcnăng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai trò hạt nhânlãnh đạo chính trị ở cơ sở.- Tổ chức tiến hành các cơ chế và công việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộcơ sở, đặc trưng là ở những khu vực có địa điểm quan trọng và mẫn cảm về kinh tế,chính trị, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ chỉ đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu phận sự liên đái nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.V. Không dừng quyết tâm và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệungười Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam1. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viêna) Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giaicấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Hàng ngũ đảng viên là những người có phận sự góp phần xây dựngđường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng; cùng lúc có phận sự tổ chứcthực hiện mọi đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng.c) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ đạo, vừa là người dùng cho nhân dân.Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành, qua nhiều lầnsửa đổi, bổ sung, nhưng mà chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và làmột trong những Chương quan trọng nhất. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩđảng viên, điều kiện những người vào Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.15d) Đảng viên là người kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủtrương của Đảng.2. Đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viênĐể xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần tiến hành tốt tiêu chuẩn đảng viênquy định trong Điều lệ Đảng.a) Tiêu chuẩn đảng viênTiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của ngườiđảng viên, là chỉ tiêu phân ra giữa đảng viên và nhân dân; là cơ sở để đánh giáchất lượng đảng viên; là căn cứ để thực hiện mọi mặt công việc đảng viên. Mọiđảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để đoàn luyện, quyết tâm.Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên cường lậptrường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời quyết tâm cho tiêu chí, lýtưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vữngvàng, ko dao động trước bất cứ gieo neo, thách thức nào. Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có, phục vụ nhữngđòi hỏi của công cuộc đổi mới khi này bao gồm cả động cơ, tình cảm, ý chí vànhững hành động đạo đức.Có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trêncơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý tập hợp dânchủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình..Có quan hệ khăng khít với nhân dân.Liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động. b) Mỗi đảng viên tự quyết tâm, đoàn luyện xứng đáng với danh hiệu ngườicộng sản trong cảnh ngộ mớiKhái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mangdanh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng cụ thểvà của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu caoquý của mình lúc làm tròn nghĩa vụ trên cả 2 nhân cách ấy, nhờ sự quyết tâm của bản thân và sự giúp sức, tạo điều kiện của tổ chức đảng.Về mặt tư nhân, đầu tiên mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theonhững đức tính của con người Việt Nam nhưng mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIIIđã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX 1 lần nữa khẳng định, như sau:16(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, quyết tâm vì độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa non sông thoát khỏi nghèo khổ lỗi thời,kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hòa bình, độc lậpdân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.+ Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, quyết tâm vì ích lợi chung.+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống tiến bộ, cần kiệm, thật thà, nhânnghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của số đông; có tinh thần bảo vệvà cải thiện môi trường thọ thái.+ Lao động chịu khó với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh,năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.+ Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trìnhđộ thẩm mỹ và thể lực.Được kết nạp vào Đảng, rồi biến thành đảng viên chính thức là khởi đầumột giai đoạn quyết tâm, đoàn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảngviên. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên phải:- Hăng hái học tập và tăng lên trình độ tri thức về mọi mặt, nhất là vềlý luận chính trị, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước, vềvăn hóa, khoa học – kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phát huy ý thức năng động, thông minh, đóng góp quan điểm có giá trịtham gia vào sự chỉ đạo chung của tổ chức và kết thúc tuyệt vời mọi nhiệmvụ được giao.- Tự giác kiểu mẫu giữ giàng nhân phẩm cộng sản, đạo đức của người cáchmạng, tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư- Giữ nghiêm kỷ luật đảng, tiến hành đúng các nguyên lý tổ chức, sinhhoạt đảng và chăm lo củng cố sự kết đoàn đồng tình của Đảng- Liên hệ mật thiêt với nhân dân; tôn trọng tất cả mọi người; lắng nghetâm tư, ước muốn của nhân dân;- Luôn trau dồi nhân phẩm đạo đức của người đảng viên cộng sản, phấnđấu cho sự nghiệp cách mệnh của Đảng và quần chúng phó thác.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 3Câu hỏi 1: Phân tích các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ ĐảngTrả lờiĐiều lệ Đảng là văn bản pháp lý căn bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục tiêu, hệ tư tưởng, các nguyên lý về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định phận sự, trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các đơn vị quản lý. Điều lệ Đảng nhằm hình thành sự hợp nhất trong toàn Đảng.Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong ấy chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên.Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau.Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Sự trung thành này trình bày ở việc chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tin cậy và tuân theo đường lối, cơ chế của Đảng đề ra.Kế bên ấy, đảng viên phải kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.Đảng viên cần ko dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “ko 1 khoảnh khắc nào được xa vắng lý tưởng quyết tâm” và “ko bao giờ thả lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa tư nhân – “đối phương còn ẩn núp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc chiến thắng, để ngách đầu dậy…” Lời Bác dạy tới hiện tại vẫn còn nguyên trị giá. Vậy, đảng viên phải tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ bị động khác. Đặc trưng trong cảnh ngộ ngày nay, đảng viên càng cần phải tiến hành cho tốt nhiệm vụ này.Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mệnh là hoà mình với nhân dân thành 1 khối, tin nhân dân, hiểu nhân dân, lắng tai quan điểm của nhân dân. Do lời nói và việc làm, đảng viên, sum họp và cán bộ khiến cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng, hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở. Ấy chính là phương pháp hiệu quả nhất để gần gụi và hiểu quần chúng. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền di chuyển gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền cơ chế, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và nhân dân.Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, cơ chế và tổ chức của Đảng. Mỗi đảng viên là nhân dân ưu tú được chọn lựa, được bồi dưỡng, được tin tưởng và phó thác phận sự cao cả đó. Cho nên, đảng viên phải phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng. Từng đảng viên cũng làm công việc tăng trưởng đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Để có thể tiến hành tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung căn bản sau:Đảng viên cần kiên cường những vấn đề về ý kiến có tính nguyên lý của Đảng. Ấy là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nền móng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình, Đảng là lực lực lượng chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân – trình bày khối đại kết đoàn toàn dân, nguyên lý căn bản là tập hợp dân chủ, và liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong trắng.Đảng viên cần thông suốt thời cơ tăng trưởng non sông, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng. Nhiệm vụ trước mắt là quyết tâm để nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp vào 5 2020. Hiện nay, non sông ta đang gặp phải những thử thách phệ, những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mệnh của quần chúng ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước giải quyết những gieo neo và nguy cơ ấy. Mỗi đảng viên phải ra công đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc trưng, đảng viên phải cảnh giác và cương quyết chống mọi mưu mô và mưu mô “ diễn biến hoá bình ”, gây bạo loạn lật đổ của các lứa tuổi cừu địch, đầu tiên là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ chi tiết của mỗi người.Nhiệm vụ trung tâm của nước ta ngày nay là xây dựng tăng trưởng kinh tế. Quốc gia đã chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới, yêu cầu mỗi đảng viên cần tăng lên tri thức và năng lực, cũng như nhân phẩm chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người đi đầu, kiểu mẫu cho nhân dân noi theo.Thí dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực ngày nay đang có xu thế tăng trưởng nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi nhân phẩm rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày 1 nhiều trong đội ngũ đảng viên. Vì thế, nhiệm vụ học tập càng trở thành đặc trưng quan trọng. Đây là trách nhiệm buộc phải đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và cảnh ngộ chi tiết nhưng mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, bí quyết, bề ngoài học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, tri thức và năng lực thực tế.Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng, người đảng viên cần có mối quan hệ khăng khít với nhân dân. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người chỉ đạo, lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc tranh đấu của quần chúng giành chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến, nhờ có Đảng nhưng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích bầy tớ. Và trái lại, Đảng cần được quần chúng ủng hộ, hăng hái tiến hành đường lối cơ chế của Đảng. Điều này trình bày rõ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng non sông, Đảng càng cần sự ủng hộ của quần chúng để “ xây dựng non sông ta tử tế hơn, lớn đẹp hơn ”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa vắng quần chúng – đây là 1 nguy cơ phệ đối với tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, lắng tai tâm tình ước muốn của quần chúng phản ảnh với Đảng, hăng hái tuyên truyền di chuyển quần chúng và gia đình mình tiến hành đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước.Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, cơ chế nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đảng viên cần nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình, bảo đảm kết đoàn nội bộ, khiến cho Đảng thêm trong lành, lớn mạnh, cùng lúc hăng hái làm công việc tăng trưởng Đảng viên mới.Với những trách nhiệm như trên, người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng.Đảng viên được quyền thông tin và bàn bạc các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối cơ chế của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công tác của Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền, đây thật sự là vinh diệu và cũng là trọng trách phệ lao đối với mỗi đảng viên.Đảng viên được ứng cử, đề cử và bẩu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương.Đảng viên được quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề xuất được giải đáp. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm tạo điều kiện cho Đảng càng ngày càng trong lành lớn mạnh.Đảng viên được thể hiện quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng )Vậy, các quyền trên đây của đảng viên nhằm bảo đảm cho đảng viên tiến hành đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng tiến hành đầy đủ nguyên lý tập hợp dân chủ.Tóm lại, việc mày mò, phân tách và nắm rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên kết thúc tốt vai trò của bản thân, đóng góp hiến dâng cực kỳ mình cho Đảng, cho non sông.Câu 2: Trình bày hướng quyết tâm của bản thân để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có ước muốn được đứng trong đội ngũ của Đảng, sau lúc được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng cố gắng quyết tâm để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo quần chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong đội ngũ của Đảng là được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được dùng cho cách mệnh, được dùng cho quần chúng, được quần chúng tin tưởng và yêu quý. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn cống hiến mình xây dựng non sông ta càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa.Để biến thành 1 đảng viên, tôi xác định bản thân phải đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh. Tôi quyết kiên cường tiêu chí, lý tưởng đã chọn, trong bất kỳ cảnh huống gieo neo nào cũng ko giao động, suy giảm niềm tin và ý chí tranh đấu. Cùng lúc, tôi đoàn luyện cho mình ý thức độc lập, thông minh. Bản thân tôi đã phấn đấu học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Tôi tự đoàn luyện mình qua thực tiễn hoạt động chính trị, xã hội. Kế bên ấy tôi trau dồi đạo đức cách mệnh, đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân. Đạo đức cách mệnh cần phải tu dưỡng đoàn luyện suốt đời, do vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được nhân phẩm đạo đức cách mệnh trong trắng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh hiện tại, đạo đức cách mệnh là ý chí, cố gắng và cống hiến đưa non sông thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, quần chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc. Tôi cố gắng đi theo đường lối của Đảng: liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ.Để quyết tâm biến thành 1 người đảng viên, tôi ko quên tăng lên năng lực, kết thúc tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với 1 sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng điểm là việc học. Tôi quyết tâm học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và kết thúc tốt những nhiệm vụ được giao. Kế bên ấy tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Ấy là việc tham dự đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với quần chúng. Để quyết tâm được đứng trong đội ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với cộng đồng, với quần chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội. Đối với tôi, ấy chính là cộng đồng lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham dự những hoạt động đoàn thể và công việc xã hội, như những buổi ngoại khoá, tự nguyện…Người quyết tâm vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình, cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham dự xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động, thông minh, phấn đấu quyết tâm cao nhất. Góp phần hăng hái đưa những chủ trương, nhiệm vụ ấy vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, những tư tưởng của nhân dân, kịp thời phản ảnh đề nghị với tổ chức Đảng. Hăng hái dạn dĩ tham dự góp quan điểm đối với chỉ đạo của tổ chức Đảng và hàng ngũ đảng viên. Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.Trên đây là những nhận thức và nghĩ suy của bản thân tôi về hướng quyết tâm để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều giảm thiểu nhưng mà tôi sẽ phấn đấu cực kỳ mình để sớm được đứng trong đội ngũ của Đảng. Để làm được điều ấy, tôi xin hẹn sẽ ko dừng học tập và đoàn luyện, cống hiến mình để xây dựng non sông ta càng ngày càng giàu mạnh.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 4Phần I. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam1. Địa điểm, vai trò của người đảng viên:- Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.- Hàng ngũ đảng viên là những người có phận sự góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng; cùng lúc có phận sự tổ chức tiến hành mọi đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng.- Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ đạo, vừa là người dùng cho nhân dân.- Đảng viên là người kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.2. Nhiệm vụ của người đảng viên:1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; kết thúc tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ bị động khác.3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền di chuyển gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, cơ chế và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Phần II. Không dừng quyết tâm và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng :1 là, về lập trường giai cấp, khả năng chính trị.- Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên cường lập trường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời quyết tâm cho tiêu chí, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, ko dao động trước bất cứ gieo neo, thách thức nào. Có tiêu chí, lý tưởng là chỉ tiêu phân biệt giữa đảng viên và nhân dân.- Chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị chi tiết của người đảng viên Việt Nam ngày nay là quyết tâm tiến hành chiến thắng công cuộc đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá non sông, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, tiến hành thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chắc chắn Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham dự hăng hái tiến hành đường lối đổi mới là thước đo nhân phẩm, năng lực, vai trò đi đầu, kiểu mẫu của mỗi đảng viên.Hai là, về nhận thức, tri thức, năng lực toàn diện tiến hành công cuộc đổi mới non sông.- Lênin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có niềm nở và lòng can đảm ko thôi thì chẳng thể thắng lợi được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, dù rằng niềm nở cách mệnh và lòng can đảm là nhân tố vô cùng quan trọng. Để thắng lợi chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản còn phải có tri thức, có trình độ văn hoá cao, có trí sáng dạ và năng lực làm việc. Muốn thế, phải ko dừng học tập, học tập 1 cách kiên cường và nghiêm chỉnh; ko chấp thuận với những kinh nghiệm của mình; kiêu căng cộng sản là báo hiệu 1 sự tụt hậu…- Đổi mới ở nước ta ngày nay là cuộc di chuyển cách mệnh toàn diện và thâm thúy, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mệnh khoa học và công nghệ tăng trưởng như vũ bão, kinh tế kiến thức và giai đoạn thế giới hoá đang tạo ra cơ hội và thử thách với tất cả các nước, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình ấy, đảng viên phải ko dừng bồi dưỡng những tri thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, điều hành kinh tế – xã hội, luật pháp… để có đủ năng lực tiến hành tốt nhiệm vụ được giao.Ba là, về nhân phẩm đạo đức, lối sống, cá tính.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dặn dò cán bộ, đảng viên phải tăng lên đạo đức cách mệnh, quét sạch chủ nghĩa tư nhân, nhưng mà nội dung then chốt của đạo đức cách mệnh là trung với nước, hiếu với dân; mến thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, không lo nghĩ; có ý thức quốc tế trong trắng, luôn xứng đáng với người chỉ đạo và người tôi tớ trung thành của quần chúng… Những lời dạy ấy của Người cho đến nay vẫn giữ vẹn nguyên trị giá và có ý nghĩa lớn phệ trong giai đoạn đổi mới.- Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước thâm thúy, tôn trọng và hết dạ phục quần chúng, kiên cường tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ hăng hái ủng hộ xu hướng đổi mới, tham dự vào công cuộc đổi mới do Đảng chủ xướng; hợp nhất giữa lời nói và việc làm.- Đạo đức, lối sống mới đề xuất can đảm bóc trần, phê phán những bộc lộ thời cơ, tư nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu hướng và cảnh ngộ đổi mới để kiếm tìm ích lợi riêng cho bản thân mình.- Tư tưởng và tinh thần đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công tác, trong quan hệ với con người, trong tranh đấu giải quyết mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã hội.4 là, có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trên cơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý tập hợp dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.- Kết đoàn trong đảng là đề xuất tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản chẳng thể còn đó nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường và ích lợi không giống nhau. Kết đoàn đã biến thành 1 truyền thống quý báu của Đảng ta nhưng mà tất cả các tổ chức đảng và đảng viên phải ra công giữ giàng, vun vén như giữ giàng con ngươi của mắt mình. Nền móng của sự kết đoàn trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên lý tổ chức Đảng.- Sức mạnh của Đảng là ở tính hợp nhất: hợp nhất ý kiến, hợp nhất ý chí, hợp nhất hành động. dân chủ là nguyên lý đảm bảo sự hợp nhất của Đảng. Vì thế, mọi cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên lý tập hợp dân chủ.- Đảng viên có phận sự hăng hái tham dự bàn bạc các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, ranh cãi 1 cách ngay thẳng; cùng lúc để mắt tới lắng tai và tôn trọng quan điểm của người khác. Khi đã thành quyết định của cộng đồng thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, ko được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những quan điểm, ý kiến riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.5 là, có quan hệ khăng khít với nhân dân.- Sức mạnh quán quân của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân quần chúng. Phát huy dân chủ, vừa là tiêu chí, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì thế, mỗi đảng viên, đầu tiên là đảng viên giữ cương vị chỉ đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, mày mò ước muốn và lắng tai quan điểm dân, giúp sức dân lúc gặp vấn đề, cương quyết tranh đấu chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, hà hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là 1 vấn đề cực kỳ quan trọng, 1 đề xuất rất nhu yếu đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng chỉ đạo chính quyền.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Sự gắn bó với nhân dân, mối liên hệ khăng khít với nhân dân ko chỉ là 1 tiêu chuẩn của tư cách đảng viên, nhưng mà còn là sự thách thức đặc trưng trình bày năng lực hoạt động chính trị – thực tế, bí quyết và cá tính làm việc của mỗi đảng viênSáu là, liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động.- Trong suốt giai đoạn chỉ đạo cách mệnh Việt Nam, Đảng ta xoành xoạch liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những chiến thắng của cách mệnh Việt Nam cũng có nguyên cớ từ đường lối quốc tế đúng mực của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải tiến hành đúng mực đường lối ấy của Đảng.- Bước vào công đoạn mới, vấn đề kết đoàn quốc tế của cách mệnh Việt Nam mang nội dung mới. Ấy là, liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong trắng, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt trách nhiệm quốc tế trong cảnh ngộ mới.2. Không dừng tự quyết tâm, đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản:Khái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mang danh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng chi tiết và của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình lúc làm tròn nghĩa vụ trên cả 2 nhân cách ấy, nhờ sự quyết tâm của bản thân và sự giúp sức, tạo điều kiện của tổ chức đảng.Về mặt tư nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, ấy là:- Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, quyết tâm vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa non sông thoát khỏi nghèo khổ lỗi thời, kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.- Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, quyết tâm vì ích lợi chung.- Có lối sống lành mạnh, nếp sống tiến bộ, cần kiệm, thật thà, nhơn nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của số đông; có tinh thần bảo vệ và cải thiện môi trường thọ thái.- Lao động chịu khó với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh, năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.- Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.Về nhân cách đảng viên thành viên của tổ chức đảng:- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt nhân dân, không hề ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” nhưng mà ta được họ yêu quý. Quần chúng chúng chỉ quý mến những người có nhân cách, đạo đức…, làm khuôn phép cho người ta bắt chước”. Đối với Đảng, “Chúng ta vào Đảng là để hết dạ cực kỳ dùng cho giai cấp, dùng cho quần chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”- Đề nghị của sự quyết tâm là giữ vững, tự khẳng định nhân cách người cộng sản của mình và ko dừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên…”, coi ấy là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.- Trong nhiệm vụ năng cao năng lực chỉ đạo và tăng lên sức tranh đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: từng cán bộ, đảng viên…phải có ý chí quyết tâm vươn lên, kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao; thường xuyên đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, ko nề hà, tránh né; cương quyết tranh đấu với những hiện tượng bị động, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng, cơ quan nơi mình sinh hoạt, công việc, ở trong Đảng và trong xã hội; can đảm tranh đấu chống các tư tưởng, ý kiến sai lầm, cừu địch.Về vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân:- Vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân ở nước ta đã hiện ra từ lâu trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới. Trên cơ sở tổng kết thực tế, Đại hội X đã bàn bạc, biểu quyết và phê duyệt chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế cá nhân phải kiểu mẫu chấp hành luật pháp, cơ chế của Nhà nước, nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.- Cơ sở để Đại hội phê duyệt chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trình độ tăng trưởng kém cỏi của lực lượng sản xuất. Nhiệm vụ trung tâm ngày nay là tăng trưởng kinh tế, giải phóng mạnh bạo các tiềm năng tăng trưởng trong xã hội, trong ấy có trên 3 triệu đảng viên. Ấy là tiến hành lời dạy của V.I. Lênin, phải qua “ những bước trung gian”, “ bắc những nhịp cầu bé” từ sản xuất bé lên chủ nghĩa xã hội.- Trong nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tế cùng tăng trưởng đồng đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế; kinh tế cá nhân ko đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế cá nhân cũng là để tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.- Tuy nhiên, kinh tế cá nhân, do chịu ảnh hưởng của các quy luật thị phần có thể có những những ảnh hưởng bị động tới tiêu chuẩn của người đảng viên. Để giảm thiểu những ảnh hưởng bị động ấy, Nghị quyết Đại hội X đề xuất đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp hành đầy đủ cơ chế, luật pháp của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng, để làm kinh tế cá nhân nhưng mà vẫn bảo đảm tiêu chuẩn và giữ đúng nhân cách đảng viên.- Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã phê duyệt những quy định đối với đảng viên làm kinh tế cá nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên lúc làm kinh tế cá nhân là phải tiến hành tốt những quy định này.Phần III. Công việc di chuyển quần chúng của người đảng viên1. Quan điểm chỉ huy công việc di chuyển quần chúng trong công cuộc đổi mới :1 là, cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì quần chúng.- Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với những nội dung mới.- Đại hội X của Đảng đã nêu 5 bài học chủ công rút ra sau 20 5 đổi mới, trong ấy có bài học: “đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới” .Hai là, động lực xúc tiến phong trào nhân dân là phục vụ ích lợi thiết thực của quần chúng, liên kết hài hoà các ích lợi, hợp nhất ích lợi và trách nhiệm công dân.- Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho non sông, Đảng đã vạch ra được đường lối, chủ trương đúng mực, phục vụ ích lợi, ước muốn của mọi phân khúc quần chúng, ấy là tranh đấu cho quyền dân sinh, dân chủ và ích lợi cao nhất là độc lập, tự do của non sông. Nhờ ấy đã tập trung được các phân khúc quần chúng đi theo Đảng làm cách mệnh.- Trong điều kiện tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, việc khắc phục quan hệ ích lợi theo nguyên lý: ích lợi tư nhân, ích lợi cộng đồng và ích lợi toàn xã hội gắn chặt và hợp nhất với nhau, trong ấy ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Liên kết hài hoà ích lợi trước mắt và ích lợi dài lâu, ích lợi địa phương và ích lợi cả nước. Coi trọng ích lợi tư nhân nhưng mà ko tuyệt đối hoá, không thừa nhận chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ dẫn tới tranh chấp xã hội gay gắt, làm tổn hại tới ích lợi chung của số đông. Nhờ ấy, qua 20 5 đổi mới, chúng ta đã đạt được những chiến thắng lớn phệ và có ý nghĩa lịch sử.Đại hội X của Đảng khẳng định “liên kết hài hoà các ích lợi tư nhân, cộng đồng và xã hội…” là 1 động lực chủ công để tăng trưởng non sông. Quán triệt ý kiến này mới tạo ra được phong trào hành động cách mệnh phổ biến của các phân khúc quần chúng.Ba là, các bề ngoài tập trung quần chúng phải nhiều chủng loại.- Trong công đoạn mới của cách mệnh phải nhiều chủng loại hoá các bề ngoài tập trung quần chúng, vì cơ cấu xã hội – giai cấp, xã hội – dân cư, xã hội – nghề nghiệp… có sự tăng trưởng mới cộng với sự tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, khiến cho nhu cầu ích lợi của xã hội, của tổ chức và mỗi tư nhân cực kỳ nhiều chủng loại, phong phú. Mặt khác, trình độ của các phân khúc quần chúng ko tương đồng, do ấy phải có cấp độ không giống nhau về bề ngoài tập trung. Nhiều chủng loại hoá các bề ngoài tập trung quần chúng là hợp với quy luật tăng trưởng của xã hội trong nền kinh tế thị phần với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.- Cộng với bề ngoài tập trung quần chúng, Đảng cũng nhấn mạnh tới phương thức và khẩu hiệu di chuyển quần chúng sao cho thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng, coi trọng việc di chuyển bằng các tiêu biểu hiện đại.- Theo ý thức Đại hội X của Đảng, để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội yêu cầu phải tăng trưởng nhiều bề ngoài trong sinh hoạt xã hội. Vì thế, kế bên việc củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội truyền thống, cần khuyến khích tăng trưởng những tổ chức mang tính xã hội, nghề nghiệp, nhân đạo, hữu hảo…, lôi cuốn hầu hết quần chúng tiến hành đường lối đổi mới của Đảng.4 là, công việc di chuyển quần chúng là phận sự của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng.- Đảng phải chỉ đạo toàn thể hệ thống chính trị làm công việc dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, coi trọng công việc rà soát việc tiến hành các chủ trương về dân vận, nhất là đối với hệ thống chính quyền.- Các ngành chính quyền phải chăm lo công việc nhân dân, vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cần giải quyết hiện trạng nhiều cấp chính quyền còn có những bộc lộ coi nhẹ công việc dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức nhân dân.- Các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp… cần phải coi trọng công việc di chuyển sum họp, hội viên, phải tiếp diễn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho thích hợp với tình hình mới.- Mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, nhân viên nhà nước đều phải làm tốt công việc dân vận theo chức trách của mình.2. Nhiệm vụ chủ công công việc di chuyển quần chúng của người đảng viên trong công đoạn mới :1 là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có phận sự với dân.- “Trọng dân” là điểm trước nhất, điểm gốc, xuất hành từ ý kiến “cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân” và Đảng “phải xứng đáng là người chỉ đạo, là người tôi tớ trung thành của quần chúng”.- “Gần dân”, yêu cầu người cán bộ phải có cách tiếp cận tốt với quần chúng, từ thái độ, tác phong, lối sống của mình.- “Hiểu dân” nghĩa là phải thông suốt tâm tình, ước muốn, những đề xuất và những giận dữ của dân, cả những điều dân nói ra và còn để trong lòng. Đây là vấn đề rất hệ trọng.- “Học dân” vì trí não và vì sức mạnh của dân là bất tận. Bác Hồ thường dạy cán bộ phải “học nhân dân” để “tăng lên nhân dân”.- “Có phận sự với dân” chính là ý kiến vì dân. Bác Hồ dạy cán bộ không hề là “quan cách mệnh” nhưng mà là “người đày tớ thật trung thành của quần chúng”.Hai là, tuyên truyền, di chuyển quần chúng, đưa mọi người tham dự vào các tổ chức phù hợp để hoạt động.- Để làm tốt công việc dân vận phải đặc trưng ân cần tới việc di chuyển nhân dân tham dự các tổ chức chính trị – xã hội. Ngay lúc về nước, Bác Hồ đã thành lập Chiến trường Việt Minh, tập trung tất cả các giai cấp, phân khúc vào tổ chức Việt Minh di chuyển “ko trừ 1 người nào”, nhờ ấy đã tạo ra cao trào Cách mệnh Tháng 8, giành được chính quyền trong điều kiện rất gieo neo, phức tạp.- Trong công việc di chuyển quần chúng phải lấy thuyết phục làm chính, ấy là vấn đề có tính nguyên lý. Phcửa ải kiên cường giáo dục, thuyết phục nhân dân, khiến cho nhân dân thông suốt chủ trương, cơ chế để mọi người tự giác chấp hành. Việc tổ chức khích lệ nhân dân cần gắn với việc tiến hành các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo ích lợi thiết thực của quần chúng, cùng lúc tăng lên tỉnh ngộ chính trị cho nhân dân trong các tổ chức Chiến trường, đoàn thể, các hội nhân dân, đưa nhân dân vào các hoạt động trong phong trào cách mệnh, thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng.Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu và sử dụng nhân dân hiện đại.- Phương châm công việc di chuyển nhân dân là lấy nhân dân di chuyển nhân dân. Người cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào những người hiện đại, biết nhân rộng, để khích lệ, xúc tiến mọi người tuân theo.- Việc bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu hiện đại cần phối hợp và phê duyệt các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức hội nhân dân. Trong lúc sử dụng nhân dân hiện đại thì tránh việc bỏ rơi nhân dân chậm tiến, cần nhẫn nại giáo dục, khích lệ, động viên họ tham dự phong trào chung, ko nên lạm dụng tổ chức để công kích, chê trách, dẫn nhân dân dần tới chỗ bất mãn và có lúc biến thành những người chống đối, ngăn cản phong trào.4 là, nêu gương cho nhân dân noi theo.- Đảng chỉ đạo nhân dân ko chỉ bằng đường lối, cơ chế nhưng mà còn phê duyệt vai trò kiểu mẫu đi đầu trong nhận thức, trong hành động và trong đạo đức, lối sống, tác phong của từng đảng viên.-Nhiệm vụ người đảng viên là phải kiểu mẫu ở nơi làm việc; tuyên truyền di chuyển gia đình mình tiến hành đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên đều phải kiểu mẫu thu hút mọi người tiến hành trách nhiệm công dân ở nơi trú ngụ. Đảng viên tham dự các đoàn thể chính trị – xã hội phải kiểu mẫu để các hội viên khác noi theo. Đảng viên phải tiến hành lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Có tương tự, mới củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 5Câu 1: Đồng đội hãy thể hiện 5 bài học phệ của cách mệnh Việt nam được nêu trong Cương lĩnh 5 1991. Phân tích bài học nhưng mà đồng đội thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công tác của đồng đội ?Câu 2 : Thực chất giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chủ công nào trong Điều lệ Đảng?Câu 3 : Đồng đội hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc tiến hành cuộc di chuyển ở cơ quan, đơn vị đồng đội?Trả lờiCâu 1 :Trcửa ải dài theo dòng lịch sử của sơn hà chúng ta có thể dễ ợt nhận thấy 1 điều rằng cách mệnh Việt Nam đã đi hết từ chiến thắng này cho đến chiến thắng khác, dưới sự chỉ đạo của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối soi sáng chỉ đường, tạo ra những cuộc chiến lịch sử lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu, tạo ra cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc cho toàn bộ dân tộc ta và được trường tồn đến hiện tại và mãi mãiNước đã đang bước vào công đoạn hồi nhập nhập thế giới, cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng mạnh bạo, giai đoạn công nghiệp hóa đương đại hóa càng ngày càng lên cao, trước những xu hướng mới yêu cầu Đảng ta phải có được cương lĩnh rõ ràng để chỉ lối cho những bờ bến hạnh phúc cho quần chúng, cho loài người, và cương lĩnh 5 1991 đã cho chúng ta thấy rõ được những đề xuất mang tính nhu yếu nhưng mà chúng ta phải tiến hành được để tô thêm những trang sử vàng cho sự thành công trong trục đường hội nhập của non sông.Vậy 5 bài học phệ của cách mệnh Việt Nam được nêu trong cương lĩnh 1991 được trình bày như thế nào? chúng ta cùng nhau đi mày mò:Tổng kết thực tế hơn 60 5 của nước ta, trong ấy có 5 5 tiến hành đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra được 5 bài học phệ của cách mệnh Việt Nam:1 là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Đây là bài học xuyên suốt giai đoạn cách mệnh nước ta, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo chắc chắn cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra công mạnh lớn phệ của dân tộc trong tranh đấu cách mệnh, giành chiến thắng.Hai là, Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của quần chúng.Ba là, ko dừng củng cố, đẩy mạnh kết đoàn, kết đoàn toàn Đảng, kết đoàn toàn dân, kết đoàn dân tộc, kết đoàn quốc tế. Kết đoàn là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử phệ, dài lâu của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng thành công, hình thành nguồn sức mạnh lớn phệ để giành chiến thắng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4 là, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế đầu tiên là sức mạnh của quy luật và xu hướng tăng trưởng chẳng thể đảo ngược của lịch sử loài người.5 là, sự chỉ đạo đúng mực của Đảng là yếu tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cách mệnh Việt Nam. Giữ vững và đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng là yếu tố quyết định bậc nhất đảm bảo chiến thắng của sự nghiệp cách mệnh nước ta. Để làm được điều ấy, phải xây dựng Đảng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng phục vụ đề xuất của tình hình thực tiễn, đủ sức khắc phục các vấn đề do cuộc sống đặt ra.Thực chất thì bản thân tôi hoàn toàn tâm đắc tất cả các bài học ở trên, trong tôi qua mỗi bài học tự rút ra được cho mình những bài học quý báu, những tri thức cần và đủ để có thể biến thành 1 đảng viên tốt, kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Đảng, Nhà nước.Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất tôi cũng đưa ra được cho mình Bài học tâm đắc nhất ấy là ở bài học phệ thứ 2 :“Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng”Có thể khẳng định 1 điều rằng: Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của nhân dânTám mươi mốt 5 qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, dân tộc ta đã vượt qua muôn ngàn gieo neo, thách thức, lập nên những kỳ tích lớn lao trong cách mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng, tăng trưởng non sông, định hướng xã hội chủ nghĩa.Thắng lợi của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 đã đưa quần chúng thoát khỏi cảnh bầy tớ lầm than, giành độc lập cho non sông, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và trở thành quả Cách mệnh Tháng 8 1945, giải phóng miền Bắc, hoàn thành giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên non sông ta, đưa cách mệnh nước ta bước sang công đoạn mới, công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp diễn thực hiện cách mệnh giải phóng ở miền Nam.Trcửa ải qua 21 5 tranh đấu, quần chúng ta đã đánh thắng trận đấu tranh xâm lăng kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành vang dội 30 5 chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Quốc gia, hoàn thành vĩnh viễn giai cấp thống trị kéo dài hơn 1 thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên non sông ta, kết thúc về căn bản cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trên cả nước, tổ quốc thu về 1 mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến thắng lớn lao nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, ghi lại bước đột phá quyết định cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỉ nguyên mới- kỉ nguyên độc lập, hợp nhất và chủ nghĩa xã hội.Sau 30 5 chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là 1 trận đấu đấu “đồ sộ” để loại trừ những gì cũ kỹ lỗi thời, tạo ra những trị giá “mới mẻ, tươi tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.Trong buổi đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong giai đoạn đổi mới, dân tộc ta phải đối diện với bao thử thách, gieo neo gay gắt cả trong nước và quốc tế. Đặc trưng vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế cực kỳ phức tạp và tình hình non sông gặp muôn ngàn gieo neo, các thần thế cừu địch ko dừng chống phá, nhưng mà với khả năng kiên định của 1 chính đảng cách mệnh và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường tiêu chí nhưng mà Đảng, quần chúng đã chọn lựa, giữ vững vai trò chỉ đạo, chèo chống con thuyền cách mệnh vượt qua sóng gió, tiếp diễn tiến lên, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành quả quan trọng. Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mệnh 1 cách đúng mực, thông minh, bước đầu tạo nên 1 hệ thống các ý kiến và nguyên lý chỉ huy công cuộc đổi mới, khai hoang trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích hợp với thực tiễn nước ta, kế thừa và phát huy trị giá văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của 1 giai đoạn trằn trọc, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng mực hơn về thực tế cách mệnh Việt Nam. Đảng càng ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm chỉ đạo nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông trong cảnh ngộ mới.Xuyên suốt chặng đường hoạt động cách mệnh 80 5 qua, trong các Cương lĩnh (từ Cương lĩnh trước nhất 5 1930 tới Cương lĩnh xây dựng non sông trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 1991), hay trong mọi chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng đều trình bày rất rõ, Đảng ta ko có mục tiêu nào khác là tranh đấu cho tự do độc lập dân tộc và hạnh phúc của quần chúng. Quần chúng quần chúng là người làm nên lịch sử. “Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng, và vì quần chúng. Chính quần chúng là người làm nên chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó khăng khít với quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa vắng quần chúng sẽ đưa tới những tổn thất ko lường được đối với vận mệnh của non sông”.6 đặc thù của xã hội xã hội chủ nghĩa nhưng mà quần chúng ta xây dựng cũng như những phương hướng căn bản trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia nhưng mà Cương lĩnh 1991 của Đảng xác định đều toát lên địa điểm, vai trò của quần chúng; đều nhằm giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, hướng đến xây dựng cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc, mỗi tư nhân đều có điều kiện tăng trưởng toàn diện; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng, lấy liên minh giai cấp người lao động với giai cấp dân cày và phân khúc trí thức làm nền móng, do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của quần chúng, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm ích lợi của Quốc gia và của quần chúngTriển khai đường lối đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, đương đại hóa của Đảng, nhằm tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ, Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế đảm bảo và ko dừng tăng lên đời sống vật chất, ý thức của quần chúng; quyền dân chủ chính trị của quần chúng được khơi dậy, tôn trọng và càng ngày càng đề cao. Chính sách xã hội giai đoạn đổi mới hướng vào phát huy yếu tố con người trên cơ sở bảo đảm công bình, đồng đẳng về lợi quyền và trách nhiệm công dân; liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn minh xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống ý thức; giữa phục vụ các nhu cầu trước mắt với chăm lo ích lợi dài lâu; giữa tư nhân với cộng đồng và số đông xã hội. Đặc trưng, đã tạo được những thành quả phệ trong tiến hành chiến lược đất nước xóa đói giảm nghèo và khắc phục việc làm, được toàn cầu ghi nhận và bình chọn cao. Cùng lúc, đã liên kết tốt các nguồn lực của Nhà nước và quần chúng, xây dựng nhiều công trình kết cấu cơ sở vật chất kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng, miền. Chính trị- xã hội bình ổn; quốc phòng an ninh được đẩy mạnh, quan hệ đối ngoại có những bước tăng trưởng mới, đã tạo thêm môi trường thuận tiện để Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo tổ chức tiến hành tốt hơn các chương trình, tiêu chí tăng trưởng non sông.Qua gần 25 5 đổi mới, non sông đã vượt qua thách thức hiểm nghèo, phá thế bủa vây cấm vận của các thần thế cừu địch, tăng trưởng kinh tế, văn hoá, xã hội, mở mang quan hệ quốc tế, tạo tiền đề chắc chắn để tiếp diễn tăng nhanh toàn diện công cuộc đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.Tất cả thực tế phong phú, tấp nập, hào hùng của dân tộc ta trong 80 5 qua càng ngày càng khẳng định rõ hơn giám định của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Đảng vừa tròn 30 tuổi:”Đảng ta lớn lao như biển rộng, như núi caoBa mươi 5 quyết tâm và chiến thắng biết bao lăm tình.Đảng ta là đạo đức, là tiến bộ,Là hợp nhất, độc lập, là hòa bình no ấm”Đảng ta thật là lớn lao là bởi vì ”ngoài ích lợi của giai cấp, của quần chúng, của dân tộc Đảng ta ko hữu ích ích gì khác”Đảng ta lớn lao, đầu tiên chính vì Đảng điển hình cho sức mạnh trí não của giai cấp người lao động đương đại, cho tiềm lực ý thức truyền thống của dân tộc và tiếp nhận được những tinh hoa của văn hoá loài người. Ngay diễn ra từ thành lập, sức mạnh của Đảng nằm ngay trong 3 nhân tố hợp thành của Đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào người lao động và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu, là tổ chức của những chiến sĩ ưu tú nhất của giai cấp người lao động và của toàn bộ dân tộc.Kể từ có mặt trên thị trường cho tới hiện tại, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, ý kiến của giai cấp người lao động, tuyệt đối trung thành với ích lợi của quần chúng, của dân tộc, coi ấy là điểm xuất hành của mọi đường lối, chủ trương của Đảng. Ngay Cương lĩnh chính trị trước nhất của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng phản ảnh đúng quy luật khách quan, thích hợp với ước muốn của quần chúng, phục vụ đúng đề xuất của thực tế, vạch ra được tiêu chí, phương hướng và biện pháp căn bản của cách mệnh. Từ ấy thực hiện tập trung, tổ chức, khích lệ toàn bộ quần chúng biến đường lối của Đảng thành hành động cách mệnh của nhân dân. Tinh thần căn bản của bản Cương lĩnh đó được tăng trưởng, chi tiết hoá phục vụ những nhiệm vụ cách mệnh trong từng công đoạn lịch sử, kết thúc cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ và từng bước xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Ngay sau lúc giành được chính quyền cách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nước độc lập nhưng mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì”. Chỉ tiêu của Đảng là khiến cho mọi người dân người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành, được sống no ấm và phấn kích; mang đến quyền làm chủ về kinh tế, xã hội cũng là thước đo trình độ giải phóng xã hội, sự tăng trưởng của xã hội.Lịch sử 8 mươi mốt 5 xây dựng và tăng trưởng của Đảng đã chứng tỏ, cỗi nguồn sức mạnh của Đảng ko chỉ trình bày ở chỗ mọi hoạt động của Đảng đều xuất hành vì ích lợi của quần chúng nhưng mà còn trình bày Đảng xoành xoạch gắn bó chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin cậy, ủng hộ và chở che. Liên hệ khăng khít với quần chúng đã biến thành 1 truyền thống tốt đẹp của Đảng và cũng là cỗi nguồn sức mạnh của Đảng trong 81 5 qua. Chính từ thực tế cách mệnh, Đảng đã nhận thức thâm thúy: “Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân, chứ không hề là sự nghiệp của tư nhân người hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy được lực lượng cách mệnh bất tận của quần chúng”Là 1 Đảng cách mệnh vì quần chúng, đầu tiên, đường lối chính trị của Đảng phải xuất hành từ ích lợi của quần chúng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh coi việc hoạch định đường lối cơ chế của Đảng ko chỉ là công tác của bản thân Đảng nhưng mà còn phải biết phát huy trí não của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng: “Tin vào nhân dân. Đưa mọi vấn đề cho nhân dân bàn bạc và tìm cách khắc phục”. “Nghị quyết gì nhưng mà nhân dân cho là ko hợp thì để họ đề xuất tu sửa. Dựa vào quan điểm của nhân dân nhưng mà tu sửa cán bộ và tổ chức của ta. Đảng ko chỉ có đường lối chính trị xuất hành từ ích lợi chính đáng của quảng đại phần đông quần chúng, nhưng mà còn trình bày ở trong tổ chức của Đảng. Trong giai đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng luôn đặt ích lợi của quần chúng, của dân tộc lên trên hết, ấy cũng chính là nguyên cớ sâu xa làm nên sức mạnh kết đoàn rất đáng kiêu hãnh của Đảng ta, đã hình thành uy tín chỉ đạo của Đảng đối với toàn dân tộc; khiến cho Đảng được dân tin, dân phục, dân yêu quý, dân giúp sức, ủng hộ và bảo vệ.Sức mạnh và uy tín của Đảng ko chỉ ở đường lối chính trị với mục vì dân nhưng mà còn trình bày ở đức hy sinh, chuẩn bị lao vào vì ích lợi của quần chúng, của dân tộc của hàng triệu các lứa tuổi đảng viên trong sự nghiệp cách mệnh, đặc trưng trong tranh đấu giành chính quyền cách mệnh và trong tranh đấu giải phóng dân tộc.Nhìn lại chặng đường tranh đấu đầy gieo neo, thách thức nhưng mà hết sức oanh liệt của Đảng ta trong 1 thập kỷ qua, chúng ta càng thấm thía bài học “lấy dân làm gốc”, trân trọng dĩ vãng, nâng niu giữ giàng những thành tựu cách mệnh của cách mệnh, càng thấm thía và hàm ơn vô bờ công sức lớn phệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lứa tuổi đảng viên ấy lao vào vì nền độc lập, hợp nhất của non sông, càng thêm kiêu hãnh về Đảng ta, quần chúng và dân tộc ta.Khi tổng kết những kinh nghiệm quý sau 20 5 đổi mới, 1 trong những bài học quan trọng bậc nhất được Đại hội X của Đảng đúc kết là bài học “lấy dân làm gốc”: “Đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới. Cách mệnh là sự nghiệp của quần chúng, vì quần chúng và do quần chúng. Những quan điểm, ước muốn và sáng kiến của quần chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên đường lối đổi mới của Đảng. Dựa vào quần chúng, xuất hành từ thực tế và thường xuyên tổng kết thực tế, phát hiện yếu tố mới, từng bước tìm ra quy luật tăng trưởng, ấy là chìa khóa của thành công”Ý nghĩa đối với bản thân :Là 1 sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường bản thân tôi cũng tự nhận thấy những tri thức về Đường lối cách mệnh Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay chủ nghĩa Mác –Lênin, là cái then chốt đưa cho tôi đến được với những ý kiến logic những ý nghĩa hết sức lớn phệ về cách mệnh, về sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và tôi biết sự nghiệp cách mệnh là của dân tộc, là của quần chúng và vì nhân dânTôi đã từng nghe:“Dân biết , dân bàn, dân làm, dân rà soát”Và“Vì nước quên thân, vì dân dùng cho”Những câu nói bất hủ đó nhưng mà làm tôi luôn hướng về quần chúng, tôi cũng có 1 nghĩ suy, 1 thèm muốn là làm sao sau này mình sẽ có 1 phần đóng góp cho sự tăng trưởng chung xã hội,cho sự tăng lên dân trí của người dânChuyên ngành tôi nghiên cứu là Giáo Dục Học và tôi ưa chuộng nó, tôi cũng có ý nghĩ là tôi sẽ vận dụng nó vào giai đoạn làm việc của mình sau này đặc trưng là tham dự vào việc giáo dục những lý tưởng sống, những nhiệm vụ học tập nhu yếu, những đề xuất từ thực tế, chống lại những sự hủ lậu lỗi thời. Sẽ đến từng nhà, rà từng nhân vật, bản thân giáo dục là quốc sách bậc nhất là việc quan trọng hàng đầu để đưa sự tăng trưởng của non sông đi lên, dân trí có nâng cao thì đới sống, cũng như nghĩ suy của quần chúng mới tích cựcBản thân tôi cũng đang quyết tâm học tốt, để đem kiến thức của bản thân để dùng cho toàn dân, vì ích lợi mười 5 trồng cây và vì ích lợi trăm 5 trồng người,tôi hi vọng trên con đò của tôi trở sẽ được thành công như những tư tưởng phệ của người đem theo hành trang của 1 Đảng viên trẻ tôi sẽ phấn đấu tâm huyết đồng hành quần chúng, san sẻ, hàn huyên và bàn bạc những nỗi niềm của họ, vì 1 non sông phồn vinh và hạnh phúc.Câu 2:Giai cấp người lao động là 1 tập đoàn xã hội bình ổn, tạo nên và tăng trưởng cộng với giai đoạn tăng trưởng của nền công nghiệp đương đại với nhịp điệu tăng trưởng của lực lượng sản xuất có thuộc tính xã hội hóa càng ngày càng cao; là lực lượng lao động căn bản hiện đại trong các thứ tự công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào giai đoạn sản xuất, tái sản xuất ra tài sản vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất hiện đại trong thời đại ngày nay.Là giai cấp của những công nhân sản xuất vật chất là chủ công (với trình độ trí não càng ngày càng cao, cùng lúc cũng càng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được phần mềm ngay trong sản xuất). Vì vậy, giai cấp người lao động có vai trò quyết định nhất sự còn đó và tăng trưởng xã hội.Vậy ở trong Điều lệ Đảng thực chất của giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chủ công:Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định thực chất giai cấp người lao động của mình.Trong “Chương trình tóm lược” được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng khẳng định: “Đảng là đội đi đầu chỉ đạo của đội quân vô sản gồm 1 số phệ giai cấp người lao động và khiến cho họ có đủ năng lực chỉ đạo nhân dân”.Sách lược vắn tắt viết: “Đảng là đội đi đầu của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải khiến cho giai cấp mình chỉ đạo được nhân dân”.Đại hội X đã phê duyệt sự diễn tả về Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu của giai cấp người lao động, cùng lúc là đội đi đầu của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc”.Sự diễn tả như trên trình bày ở 2 nội dung sau:+ Đảng là đội tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam và cùng lúc là đội tiên phong của quần chúng lao động và của cả dân tộc.+ Đảng là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.- Xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.+ Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là phạm trù căn bản nhất của CNXHKH. Phát xuất hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là 1 trong những hiến dâng lớn lao nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin.Để thông suốt sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, đầu tiên cần làm rõ định nghĩa giai cấp người lao động.+ Khái niệm giai cấp người lao động (theo Nghị quyết TW 6 khoá X).- Giai cấp người lao động Việt Nam là 1 lực lượng xã hội lớn phệ, đang tăng trưởng, bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ, làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.+ Là 1 lực lượng lớn phệ, quan trọng trong xã hội, chưa định hình rõ nét, còn có sự chuyển đổi, tăng trưởng.+ Thành phần: bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ.+ Đặc điểm: làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.(Tính tới đầu 5 2007, tổng số người lao động nước ta khoảng 9,5 triệu người, chiếm tỉ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội, trong ấy số lượng người lao động làm việc trong các công ty của các thành phần kinh tế khoảng 6,75 triệu người).Nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động:+ Trước hết phải chỉ đạo thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân phê duyệt đội đi đầu của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, tranh đấu giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ sở hữu dân.+ Trong công đoạn cách mệnh XHCN, giai cấp người lao động từng bước chỉ đạo quần chúng lao động xây dựng thành công CNXH, ko có người bóc lột người, giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công.=> Hai nội dung trên quan hệ chặt chẽ với nhau trong giai đoạn tiến hành. Thể hiện sự nghiệp lớn lao của giai cấp người lao động là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo khổ lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa tiến bộ.+ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung cơ bản, trình bày chi tiết của sứ mạng lịch sử giai cấp người lao động Việt Nam trong công đoạn mới là: Ích lợi giai cấp người lao động hợp nhất với ích lợi của toàn dân tộc trong tiêu chí chung là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”.- ở nước ta, giai cấp người lao động tuy số lượng còn ít, nhưng mà giai cấp người lao động Việt Nam và chính Đảng của mình luôn đứng trên lập trường cách mệnh, giữ vững thực chất giai cấp, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.- Đảng Cộng sản Việt Nam ngay diễn ra từ có mặt trên thị trường đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, trình bày mối quan hệ gắn bó giữa giai cấp và dân tộc… Thắng lợi của cách mệnh Việt Nam qua các giai đoạn đều bắt nguồn từ việc khắc phục đúng mực mối quan hệ khăng khít giữa giai cấp và dân tộc.+ Trong điều kiện của nước ta, lợi quyền của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc là hợp nhất.+ Sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với giai cấp và dân tộc đã được trình bày ngay từ xuất xứ có mặt trên thị trường của Đảng ta. Đảng có mặt trên thị trường ko chỉ là sự liên kết chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động nhưng mà còn với phong trào yêu nước.- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng: Đảng ta ko chỉ là Đảng của giai cấp người lao động nhưng mà còn là Đảng của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.- Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (tháng 2 – 1951), Bác chỉ rõ: “Đảng Lao động Việt Nam phải là người chỉ đạo minh mẫn, cương quyết, trung thành của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, của quần chúng Việt Nam… Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, do vậy nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.(Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị đất nước, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 37 – 38).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội đi đầu chỉ đạo quần chúng. Về vấn đề ích lợi, Đảng ko hữu ích ích nào khác ngoài mục tiêu dùng cho quần chúng, dùng cho dân tộc. Chi tiết:+ Trên thực tiễn, Đảng ta có mặt trên thị trường, còn đó và tăng trưởng là vì ích lợi ko chỉ của giai cấp người lao động nhưng mà còn vì ích lợi của quần chúng lao động, của toàn dân tộc.+ Trong cách mệnh dân tộc dân chủ, Đảng ta nêu khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.+ Trong công đoạn ngày nay, Đảng ta đề ra tiêu chí: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.* Để giữ vững và đẩy mạnh thực chất giai cấp người lao động của Đảng trong tình hình mới, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng là:+ Kiên định tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.+ Kiên định và áp dụng thông minh, góp phần tăng trưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tế lịch sử của nước ta đề ra đường lối, chủ trương và các cơ chế đúng mực; cùng lúc bằng hành động cách mệnh biến đường lối, chủ trương ấy thành hiện thực sinh động trên mọi mặt của đời sống xã hội.+ Tranh đấu cương quyết, kịp thời chống lại mọi bộc lộ thời cơ, hữu khuynh, giáo điều, thủ cựu; phê phán những luận điệu và mưu mô của các thần thế cừu địch phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp nhận tinh hoa văn hoá, kiến thức của thời đại để làm giàu tri thức, khắc phục thành công những vấn đề lý luận và thực tế của cách mệnh nước ta, góp phần vào sự nghiệp tăng trưởng chung của toàn cầu.+ Giữ vững nguyên lý tập hợp dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, cộng đồng chỉ đạo, tư nhân gánh vác. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, ý kiến, tinh thần tổ chức của giai cấp người lao động; xây dựng hàng ngũ cán bộ và đảng viên theo ý kiến của giai cấp người lao động.+ Củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân, chăm lo đời sống và đích thực phát huy quyền làm chủ của quần chúng.+ Liên kết chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong trắng của giai cấp người lao động. Liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, hình thành sức mạnh tổng hợp của cách mệnh.Bổ ích ích giai cấp đối lập với ích lợi căn bản của giai cấp tư sản (giai cấp người lao động: xóa bỏ cơ chế tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản ko bao giờ tự rời bỏ những vấn đề căn bản ấy). Do vậy, giai cấp người lao động có ý thức cách mệnh triệt để.Bất cứ giai cấp người lao động nước nào, lúc đã có đảng đi đầu của nó, đều có những đặc điểm căn bản, chung nhất ấy. Do vậy, giai cấp người lao động mỗi nước đều là 1 bộ phận chẳng thể tách rời giai cấp người lao động trên toàn toàn cầu. Vì thế chủ nghĩa Mác-Lênin mới có ý kiến đúng mực về sứ mạng lịch sử toàn toàn cầu của giai cấp người lao động.Có quan điểm đã cho rằng : Giai cấp người lao động Việt Nam số người còn ít, ko chỉ đạo được cách mệnh.Nói vậy ko đúng. Chỉ huy được hay là ko, là do đặc tính cách mệnh, chứ không hề do số người ít nhiều của giai cấp. Giai cấp người lao động có chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên nền móng tranh đấu, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mệnh, thu hút giai cấp dân cày và tiểu tư sản vào tranh đấu, bồi dưỡng họ thành những phần tử hiện đại. Lại có những phần tử trí thức tham dự cách mệnh và vô sản hoá. Thành thử hàng ngũ chính trị của giai cấp người lao động càng ngày càng tăng trưởng. Mai sau, công nghệ của ta càng ngày càng tăng trưởng, thì số người lao động càng ngày càng tǎng thêmTrong thời đại hiện tại, thực chất giai cấp của Đảng Cộng sản vẫn chỉ có thể là thực chất giai cấp của giai cấp người lao động; cơ sở chính trị – xã hội chủ công của Đảng Cộng sản phải là giai cấp người lao động trong giai đoạn tăng trưởng từ tiến bộ công nghiệp sang tiến bộ trí não; tư duy mới về giai cấp người lao động phải gắn liền với tư duy mới về chủ nghĩa xã hội đương đại. Có thể nói, 1 trong những nguyên cớ chính dẫn tới sự lỗi thời, bất cập trước đây của Đảng Cộng sản ở 1 số nước tư bản tăng trưởng là do ko nhận thức được điều này. Cho nên, ở ấy, Đảng Cộng sản dần dần mất cơ sở chính trị – xã hội cần có của mình, gắn liền với những cương lĩnh càng ngày càng xa vắng cuộc sống. Giai cấp người lao động đương đại, quần chúng lao động ko thấy được trục đường đi đến 1 xã hội tốt đẹp hơn, nhưng mà đôi lúc mất phương hướng và chừng như hy vọng vào 1 ngày mai nào ấy trong lòng chủ nghĩa tư bản đương đại, lúc ở ấy hiện ra và tăng trưởng dần 1 số nhân tố của xã hội mới, nhưng mà đội đi đầu của giai cấp người lao động đương đại đã ko trông thấy để làm sinh sôi nảy nở.Đảng Cộng sản Việt Nam mang thực chất giai cấp người lao động Việt Nam, là Đảng của giai cấp người lao động và của dân tộc Việt Nam. Bởi nhiều lẽ: Đảng là con đẻ của 2 phong trào: phong trào người lao động và phong trào yêu nước (chứ ko chỉ là con đẻ của phong trào người lao động như ở những nước tư bản). Trong giai đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong ấy đặt nhiệm vụ dân tộc lên trên và lên trước, coi nhiệm vụ dân tộc là tiền đề, điều kiện tiên quyết và là cơ sở để kết thúc nhiệm vụ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ huy cách mệnh xã hội chủ nghĩa, Đảng khích lệ sức mạnh toàn dân tộc dưới sự chỉ đạo của giai cấp người lao động, coi cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko chỉ là nhiệm vụ giai cấp nhưng mà còn là nhiệm vụ dân tộc, định hướng cho nhiệm vụ dân tộc, đảm bảo độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc bỏ lỡ thời đại dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa.Là Đảng của giai cấp người lao động, đầu tiên Đảng phải hiểu giai cấp người lao động và dựa vào giai cấp người lao động. Giai cấp người lao động Việt Nam hiện tại đã chỉnh sửa rất nhiều (như trên đã phân tách), đang tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng, tăng trưởng trong sự phân hóa thường xuyên – 1 sự phân hóa hăng hái. Ấy là sự phân hóa trong cơ cấu ngành nghề kinh tế – kỹ thuật, tăng trưởng lực lượng sản xuất; trong cơ cấu thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất thích hợp với lực lượng sản xuất; trong cắt cử lao động xã hộiBản chất giai cấp người lao động của Đảng đã được trình bày rõ ở trong Điều lệ Đảng hiện lên như 1 bức tranh toàn cảnh về cái xinh tươi và cao cả nhất, hiện thân cho ý thức tranh đấu kiên định quật cường của ông cha ta từ thời kháng chiến, ý thức đó vẫn trường tồn đến hiện tại như bản người hùng ca mãnh liệt cho chúng ta noi theo.Câu 3:Sinh ra và phệ lên tại vùng quê yên bình và giản dị, tôi được được lợi cuộc sống hòa bình trong thế kỷ XXI, được chứng kiến sự thay đổi của non sông, như 1 bức tranh muôn màu sắc, tôi được học tập được tu dưỡng, trau dồi tri thức và được xúc tiếp với nhiều bài học quý báu từ lời dạy của thầy từ câu nói của cô. Tất cả những bài học đó luôn đọng trong tâm não tôi như trang sách luôn sát cánh bên tôi vậy !Tôi đặc trưng thích câu nói lúc học Lịch sử lớp 12:“Hỡi đồng bào toàn quốc!Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải khoan nhượng. Nhưng chúng ta càng khoan nhượng, thực dân Pháp càng lấn đến, vì chúng cố gắng cướp nước ta lần nữa!Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất mực ko chịu mất nước, nhất mực ko chịu làm bầy tớ.Hỡi đồng bào!Chúng ta phải đứng lên!Bất cứ con trai, nữ giới, bất cứ người già, người trẻ, ko phân chia tín ngưỡng, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Quốc gia. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, ko có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra công chống thực dân Pháp cứu nước.Hỡi anh em quân sĩ, tự vệ, dân binh!Giờ cứu nước đã tới. Ta phải hy sinh tới giọt máu rốt cuộc, để giữ giàng non sông.Dù phải gian khó kháng chiến, nhưng mà với 1 lòng cương quyết hy sinh, chiến thắng nhất mực về dân tộc ta!Việt Nam độc lập và hợp nhất muôn 5! Kháng thắng lợi lợi muôn 5!”Câu nói đó xoành xoạch hiện ra trong tâm chí tôi như 1 tuyên ngôn cho tôi vậy. lúc nhắc đến cấu nói tôi lại cảm thấy cái gì ấy thôi thúc tôi càng phải quyết tâm và đoàn luyện nhiều hơn nữa.Các bạn biết câu nói ấy của người nào ko ?Lãnh tụ, danh nhân Hồ Chí Minh đó các bạn ạ. Được viết vào 19/12/1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.Ấy chỉ là 1 câu nói trong rất nhiều câu nói nhưng mà tôi thích của Người, tất cả những gì thuộc về người tôi cũng đêu thích và suy tôn như những ý nghĩa cao cả nhất.Đã qua hơn 10 5 sống trong thế kỷ XXI nhưng mà tấm gương Hồ Chí Minh lớn lao luôn được mỗi người dân Việt hướng đến.Sau gần 5 5 khai triển và tiến hành, Cuộc di chuyển “Học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo tác động thâm thúy tới nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, tinh thần tiết kiệm và ý thức tương thân, tương ái… đã tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, học trò, sinh viên, toàn dân trong tất cả các đơn vị có những chuyển biến về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Như vậy chúng ta có thể thấy được sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong công cuộc tăng trưởng của non sông trên tất cả mọi lĩnh vực. Được trình bày chi tiết như sau:Trong giai đoạn đổi mới với bao gieo neo và thách thức từ chức vụ kinh tế – xã hội, an ninh và quốc phòng. Thực tiễn kinh tế – xã hội và những cảnh huống chiến lược cũng như những nhiệm vụ chi tiết nhiều lúc chúng ta tỏ ra thất vọng chỉ vì việc học. Thất vọng không hề chúng ta ko để mắt tới tới việc học tập đối với nền giáo dục quốc dân và đối với bộ máy nhân công của Chính phủ chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc.Nếu ko, làm sao chúng ta đứng vững cho tới hiện tại với 1 nhà nước độc lập tự chủ, kinh tế tăng trưởng đều đặn, đời sống quần chúng ko dừng được cải thiện. Vì thế, xin được miễn nói những gì là thành quả. Chỉ xin nói thêm về những thực trạng cần có đổi mới trong việc học tập cho cán bộ và công chức từ giáo huấn Hồ Chí Minh:Chưa có chương trình chi tiết để gắn việc học với điều kiện của thực tế. Làm cái gì thì học cái ấy trước, cái ấy nhiều, cái ấy suốt đời. Đưa người đã học vào bộ máy công chức là chính, lấy người chưa học là phụ (tránh hiện trạng ngày nay: sinh viên thất nghiệp, công chức đi học đương nhiệm!).Đưa thực tế vào tất cả các khâu: phân bổ thời kì; sắp đặt con người “dạy thực tế” (như dạy sinh viên hành chính là trưởng phó phòng, chủ tịch, phó chủ tịch, dạy tiếp dân…).Tiếp cận phương pháp tập huấn bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước với toàn cầu để tránh hiện trạng bất cập có thể có: 1 bên là Việt Nam và 1 bên là toàn cầu còn lại!Thiết nghĩ 1 trong những điều nhưng mà giáo huấn Hồ Chí Minh biến thành tư tưởng Hồ Chí Minh chính là trị giá “đồng hành thời đại” của những giáo huấn đó1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hộiĐạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là 1 hình thái của tinh thần xã hội, bao gồm những nguyên lý, chuẩn mực và thang bậc trị giá được xã hội thừa nhậnĐạo đức có chức năng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người sao cho thích hợp với ích lợi của toàn xã hộiĐối với mỗi tư nhân, tinh thần và hành vi đạo đức mang tính “nghĩa vụ” diễn ra 1 cách tự giác, chủ công xuất hành từ nhu cầu ý thức bên trong. Đạo đức của mỗi tư nhân chịu sự ảnh hưởng của dư luận xã hội, cũng như sự tự rà soát bởi chính mìnhĐạo đức có tính năng điều chỉnh hành vi, tính năng giáo dục và tính năng phản ảnh.Chức năng điều chỉnh hành vi- Đạo đức là 1 phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh hành vi làm tư nhân và xã hội cùng còn đó và tăng trưởng, đảm bảo quan hệ ích lợi tư nhân và số đông.Loài người thông minh ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi, trong ấy có chính trị, pháp quyền và đạo đức…- Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, các dân tộc, tất cả quốc gia bằng các giải pháp đặc thù như ngoại giao, kinh tế, hành chính, bạo lực…- Pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi trong quan hệ giữa các tư nhân với số đông bằng các giải pháp đặc thù là luật pháp và dư luận xã hội, lương tâm. Sự điều chỉnh này, có thể thuận chiều, có thể ngược chiều.- Điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền không giống nhau ở chừng độ yêu cầu và phương thức điều chỉnh.Pháp quyền thể xuất hiện ở luật pháp, là ý chí của ách thống trị buộc mọi người phải làm theo. Những chuẩn mực của luật pháp được tiến hành bằng nghiêm cấm và cưỡng hiếp (quyền lực công cộng cộng với đội vũ trang đặc trưng, quân đội, cảnh sát, toà án, nhà đá…). Pháp quyền là đạo đức tối thiểu của mỗi tư nhân sống trong số đông.Đạo đức yêu cầu từ tối thiểu tới tối đa đối với các hành vi tư nhân. Phương thức điều chỉnh là bằng dư luận xã hội và lương tâm. Những chuẩn mực đạo đức bao gồm cả chuẩn mực nghiêm cấm và cả chuẩn mực khuyến khích.Chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức bằng dư luận xã hội và lương tâm yêu cầu từ tối thiểu đến tối đa hành vi con người đã biến thành đặc thù riêng để phân biệt đạo đức với các hình thái tinh thần khác, các hiện tượng xã hội khác và làm thành cái chẳng thể thay thế của đạo đức.- Mục tiêu điều chỉnh: đảm bảo sự còn đó và tăng trưởng xã hội bằng hình thành quan hệ ích lợi số đông và tư nhân theo nguyên lý hài hòa ích lợi số đông và tư nhân (và lúc cần phải dành đầu tiên ích lợi số đông).- Nhân vật điều chỉnh: Hành vi tư nhân (trực tiếp) qua ấy điều chỉnh quan hệ tư nhân với số đông (gián tiếp).- Bí quyết điều chỉnh được bộc lộ: Chọn lọc trị giá đạo đức; xác định chương trình của hành vi bởi lý tưởng đạo đức; xác định phương án cho hành vi bưỏi chuẩn mực đạo đức; hình thành động cơ của hành vi bởi niềm tin, lý tưởng, tình cảm của đạo đức, kiểm soát uốn nắn hành vi bởi dư luận xã hội.Chức năng điều chỉnh hành vi được tiến hành bởi 2 bề ngoài chủ công.- Xã hội và cộng đồng tạo dư luận để khen ngợi khuyến khích cái thiện, phê phán mạnh bạo cái ác.- Bản thân chủ thể đạo đức tự giác điều chỉnh hành vi cơ sở những chuẩn mực đạo đức xã hội.Chức năng giáo dụcCon người vươn lên “chân – thiện – mỹ”. Con người là thành phầm của lịch sử, cùng lúc là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra cảnh ngộ tới mức nào thì cảnh ngộ cũng tạo ra con người tới mức đó.Con người sinh ra bắt gặp hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống đó ảnh hưởng tới con người và con người ảnh hưởng lại hệ thống. Hệ thống đạo đức do con người tạo ra, nhưng mà sau lúc có mặt trên thị trường hệ thống đạo đức còn đó như là cái khách quan hoá ảnh hưởng, chi phối con người.Xã hội có giai cấp tạo nên và còn đó nhiều hệ thống đạo đức nhưng mà các tư nhân chịu sự ảnh hưởng. Ở đây, môi trường đạo đức: ảnh hưởng tới đạo đức tư nhân bằng nhận thức đạo đức và thực tế đạo đức. Nhận thức đạo đức để chuyển hoá đạo đức xã hội thành tinh thần đạo đức tư nhân. Thực tiễn đạo đức là hiện thực hoá nội dung giáo dục bằng hành vi đạo đức. Các hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và tư nhân làm cả đạo đức tư nhân và xã hội được củng cố, trở thành lề thói, truyền thống, tập quán đạo đức.Hiệu quả giáo dục đạo đức lệ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, phương pháp tổ chức, giáo dục chừng độ tự giác của chủ thể và nhân vật giáo dục trong giai đoạn giáo dục.- Giáo dục đạo đức gắn với văn minh đạo đức:Nhân đạo hóa các quan hệ xã hội và chừng độ bình thường nhân đạo hóa các quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và chừng độ bình thường của nó…sẽ giúp chủ thể chọn lựa, bình chọn đúng các hiện tượng xã hội, bình chọn đúng nhân cách của người khác hay của số đông cũng như tự bình chọn đúng phê duyệt mục tiêu, đề xuất, nhiệm vụ, nội dung, phương thức, bề ngoài và các bước đi của giai đoạn giáo dục sẽ giúp mỗi tư nhân và cả số đông tạo ra các hành vi và thực tế đạo đức đúng.Như vậy, tính năng giáo dục của đạo đức cần được hiểu 1 mặt “giáo dục lẫn nhau trong số đông”, giữa tư nhân và tư nhân, giữa tư nhân và số đông;mặt khác, là sự “ tự giáo dục” ở các đơn vị quản lý độ tư nhân lẫn cấp độ tư nhân lẫn cấp độ số đông.Chức năng phản ánhVới nhân cách là 1 hình thái tinh thần xã hội, đạo đức có tính năng nhận thức phê duyệt sự phản ảnh còn đó xã hội.Sự phản ảnh của đạo đức với hiện thực có đặc điểm riêng khác với các hình thái tinh thần khác.Đạo đức là phương thức đặc trưng của sự chiếm lĩnh toàn cầu con người. Nếu xét dưới giác độ bản thể luận, đạo đức là hệ thống ý thức, được quy định bởi còn đó xã hội. Nhưng xét dưới giác độ xã hội học thì hệ thống ý thức (nhận thức đạo đức) ko tách rời thực tế – hành động của con người. Do vậy, đạo đức là hiện tượng xã hội vừa mang tính ý thức vừa mang tính hành động hiện thực.Sự nhận thức của đạo đức có đặc điểm:- Hành động đạo đức thông liền sau nhận thức trị giá đạo đức. Và phần đông trường hợp có sự hòa quyện tinh thần đạo đức với hành động đạo đức. (Khác những khoa học và phần mềm nghiên cứu thành quả khoa học có khoảng cách về ko gian và thời kì).- Nhận thức của đạo đức là giai đoạn vừa hướng ngoại (hướng ra ngoài) và hướng nội (tự nhận thức – hương vào chính mình, chính chủ thể).Nhận thức hướng ngoại lấy chuẩn mức, trị giá, đời sống đạo đức của xã hội làm nhân vật. Ấy là hệ thống trị giá thiện và ác, phận sự và trách nhiệm, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống…, những “phương pháp và dụng cụ” tạo ra các trị giá đạo đức. Nhờ sự nhận thức này nhưng mà chủ thể nhận thức đã chuyển hóa đạo đức của xã hội như là cái chung thành tinh thần đạo đức của tư nhân như là cái riêng.Nhận thức hướng nội (tự nhận thức), lấy bản thân mình – chủ thể đạo đức – làm nhân vật nhận thức. Đây là giai đoạn tự bình chọn, tự giám định, tự đối chiếu những nhận thức, hành vi, đạo đức của mình với những chuẩn mực trị giá chung của số đông. Từ cách nhận thức này nhưng mà chủ thể tạo nên trở thành các ý kiến và nguyên lý sống: thông minh hay chủ động, hy sinh hay tận hưởng, vị tha hay vị kỷ, hướng thiện hay sa vào cái ác…Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận xã hội và lương tâm là lớn phệ. Dư luận xã hội là sự bình phẩm, bình chọn từ phía xã hội đối với chủ thể, còn lương tâm là sự phê bình. Cả 2 đều giúp chủ thể tái hiện lại trị giá đạo đức của mình – trị giá nhưng mà xã hội mong muốn.Từ nhận thức giúp chủ thể tinh thần được phận sự của mình và chuẩn bị để ho thành phận sự ấy. Trong cuộc sống có ti tỉ những phận sự tương tự. Nó luôn đặt ra trong quan hệ phong phú giữa chủ thể đạo đức với xã hội, gia đình, bè bạn, đồng đội, đồng chí, cộng đồng, dân tộc, gia cấp, đất nước.Nhận thức đạo đức (đạo đức phản ảnh hiện thực) ở 2 trình độ : trình độ thông thường và trình độ lý luận.- Nhận thức đạo đức ở trình độ thông thường là tinh thần thông thường, những trị giá riêng biệt. Nó phục vụ nhu cầu đạo đức thông thường đủ để chủ thể xử lý kịp thời trong cuộc sống và sự tăng trưởng phổ biến của xã hội. Mọi tư nhân đều có thể và cần phải ảnh ánh đạo đức ở trình độ này.- Nhận thức đạo đức ở trình độ lý luận là những nhận thức có tính nguyên lý được chỉ huy bởi những trị giá đạo đức có tính tổng quát. Trình độ này đáng ứng những yêu cầu của sự tăng trưởng đạo đức và văn minh xã hội. Đây là nhân tố chẳng thể thiếu được trong hệ tư tưởng và hành vi của các gia cấp cầm quyền.- Nhận thức đạo đức đưa lại kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức. Các tư nhân, nhờ kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức xã hội đã nhận thức (biến thành đạo đức tư nhân). Tư nhân hiểu và tin ở các chuẩn mực, lý tưởng trị giá đạo đức xã hội biến thành cơ sở để tư nhân điều chỉnh hành vi, tiến hành đạo đức (hiện thực hóa đạo đức).2. Về sự suy thoái đạo đức, lỗi sống trong xã hội ngày nayQuan 20 5 đỗi mới, non sông ta đã đạt được những thành tự lớn phệ và có ý nghĩa lịch sử. Việc tiến hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của quần chúng có văn minh… Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò đi đầu, kiểu mẫu năng động, thông minh trong công việc, đoàn luyện nhân phẩm, năng lực, nhập vai trò nòng cột trong công cuộc đổi mớiTrong đảng và trong xã hội ta ngày nay hiện ra hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống. Ấy là nguy cơ phệ liên can đến sự sống còn của Đảng của cơ chế.Sự suy thoái về đạo đức,lối sống được bộc lộ ở các dạng chủ công sau đây:Thứ nhất là: chủ nghĩa tư nhân, lối sống vị kỷ, chuộc lợi, buông thả tận hưởng, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí quyết tâm hiện ra trong tất cá các phân khúc xã hội.Thứ 2 là: tệ tham nhũng, đút lót, bòn rút của công, phung phí diễn ra ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực đang biến thành “quốc nạn” gây giận dữ cho quần chúngThứ 3 là: hành động thời cơ “chạy chọt” vì ích lợi tư nhân khá bình thườngThứ tư là: lời nói ko đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều làm ít; phát ngôn tủy tiện, vô nguyên lýThứ 5 là: tệ quan liêu, xa dân, chỉ đạo vô cảm trước những gieo neo giận dữ và đề xuất, yêu cầu chính đáng của quần chúngThứ 6 là : hiện trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình với quan hệ giữa tư nhân và xã hội, như gia trưởng vũ phu bất hiếuThứ 7 là: đạo đức nghề nghiệp sa sút ngay cả trong lĩnh vực được xã hội suy tôn, hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng tác động xấu đến thuần phong mĩ tục và thứ tự an toàn xã hôi.Nguyên nhân của hiện trạng trên có cả khách quan và chủ quanVề khách quan: đầu tiên do ảnh hưởng bị động của chế độ kinh tế thị phần đặc trưng là bản lĩnh kích thích lối sống thực dụng chủ nghĩa của chế độ này. Sự ảnh hưởng của đạo đưc, lối sống tư sản tận hưởng phương tây vào nước ta trong điều kiện thế giới hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và bùng nổ mạng thông tin thế giới. các thần thế cừu địch phản động đã chủ động khuyến khích lối sống ích kỷ, tận hưởng, thực dụng chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chỉ đạo và gia đình họ coi ấy là 1 trong những giải pháp tiến hành “ diễn biến hòa bình”:Về nguyên cớ chủ quan: do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ thâm thúy vai trò nền móng của đạo đức trong bình ổn, tăng trưởng xã hội và ảnh hưởng của chế độ kinh tế thị phần đến đạo đức xã hội trên thực tiễn chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chứ, phối hợp cảu các đơn vị quản lý các đơn vị quản lý. 1 bộ phận cán bộ chỉ đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức và lối sốngTình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có ảnh hưởng phệ tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Nó đang làm chỉnh sửa méo mó những chuẩn mực thang bậc trị giá truyền thống trị giá tốt đẹp của dân tộc và cách mệnh, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự tăng trưởng của non sông, sự suy thoái về đạo đức của 1 số bộ phận cán bộ, đảng viên khiến cho quần chúng lo âu, bất bình, tác động xấu đến uy tín và vai trò chỉ đạo cuả tổ chức đảng, tới việc tổ chức tiến hành đường lối chủ trương của đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước thực trạng ấy tiềm tàng nhiều nguy cơ, cộng với các nguy cơ khác dẫn đến bất bình ổn chính trị xã hội, liên can tới “sự sống còn của đảng, của cơ chế”Để năng cao năng lực và sức tranh đấu của Đảng chặn đứng và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong đảng và trong xã hội, hội nghị trung ương III khóa X của đảng đã ban hành nghị quyết “Tăng nhanh sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc tranh đấu chống tham nhũng, phung phí” Ngày 7/11/2006 Bộ Chính Trị Ban Chấp hành TW Đảng ra chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc di chuyển “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng và xã hội. tiến hành tốt cuộc di chuyển này sẽ góp phấn quan trọng vào cuộc tranh đấu và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hộiSự nhu yếu phải học tập, đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công đoạn ngày nay.- Hiện nay non sông đang trên đà tăng nhanh sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa – đương đại hóa trên tất cả các chiến trận, hăng hái và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối cách mệnh của người càng ngày càng trở thành quan trọng hơn bao giờ hết, nhập vai trò chủ công trong nghĩ suy và hành động của các đơn vị quản lý chỉ đạo và toàn dân.- Như chúng ta đã biết, khi sinh tiền Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mệnh. Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và hăng hái của đạo đức trong đời sống xã hội. Cho nên, học tập, đoàn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ trong công đoạn ngày nay là điều rất nhu yếu và quan trọng.- Là 1 cán bộ nhân viên, bản thân nhận thức được rằng việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống hà lạm, phung phí, quan liêu là 1 phận sự đối với bản thân để từng bước hoàn thiện mình. Trong cuộc sống đời tư cũng như trong công tác, bản thân luôn xác định rằng: “Việc gì hữu ích dù bé cũng làm, việc gì có hại dù bé cũng tránh” và tuyệt đối tránh phung phí cả về tiền nong và thời kì, luôn phát huy tinh thần bảo vệ của công, gần gụi, sâu sát với nhân dân quần chúng, lấy tiêu chuẩn người cán bộ cách mệnh để làm tiêu chí quyết tâm.Những nhân phẩm đạo đức cách mệnh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:+ Những nhân phẩm đạo đức cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:- Trung với nước hiếu với dân là phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng với quần chúng”.- Tinh thần dân chủ, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng nhân dân quần chúng, xoành xoạch ân cần tới mọi người, gắn bó với quần chúng. Mến thương con người, sống có nghĩa, có tình là tạo điều kiện cho mỗi người càng ngày càng văn minh tốt đẹp hơn, phải tiến hành phê bình, tự phê bình chân tình, giúp nhau tu sửa thiếu sót, phát huy thế mạnh.- Cần kiệm là nhân phẩm của mọi công nhân trong đời sống, trong công việc: biết lao động siêng năng, cần mẫn và biết tiết kiệm sức lao động, ngày giờ, tiền tài quần chúng của non sông và của bản thân.- Liêm chính là nhân phẩm của người cán bộ lúc thi hành công vụ phải thẳng thắn, ko tà, trong lành, “luôn chí công không lo nghĩ” là rất đỗi công bình, ko có lòng riêng, thiên vị, thiên tư. Đem lòng chí công không lo nghĩ đối với người, đối với việc.+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:- Trọn đời quyết tâm, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và loài người.- Kiên định mục tiêu lý tưởng, bảo vệ chân lý, giữ vững ý kiến, khí phách vượt qua gieo neo thách thức.- Kính trọng quần chúng, hết dạ, cực kỳ dùng cho quần chúng, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người tôi tớ thật trung thành của quần chúng”.- Nhái ân, vị tha, khoan thứ, nhân từ, rất mực vì con người, “dành tình thương mến cho tất cả, san sẻ với mỗi người nỗi đau”.- Coi khinh sự sa hoa, sống thật sự cần kiệm giản dị, sống trong lành, ko gợn chút riêng tây.Ấy chỉ là vấn đề lý thuyết còn thực tiễn thì sao? Gần 5 5 tiến hành cuộc vấn động nước ta đã đạt được những thành quả gì, các chế độ về đạo đức có được chỉnh sửa các hiện trạng quan hà lạm liệu có còn, ấy là những cấu hỏi nhưng mà ko chỉ riêng tôi đưa ra nhưng mà nó là hiện trạng chung của tất cả chúng ta(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xưa nay nay chúng ta chỉ thấy được trên lý thuyết còn phần tiến hành hay ko đích thực rất khó, yêu cầu mỗi địa phương có cái nhìn nói chung và toàn diện nhất chứ nhất mực khổng thể nhìn nhận bằng những con số trên hồ sơ nhưng mà thực tế ko phản ảnh đúng.Là người dân Việt, là những đảng viên trẻ ngày mai chúng ta hãy cần có sự gắn kết giữa lý luận và thực tế sao cho thích hợp học tập theo bác như 1 chuẩn mực 1 tiền đề cho chúng ta tiến bước đi lên, quyết tâm phấn đấu vì sự tăng trưởng vững bền của non sông, hãy tạm gác lại ích lợi tư nhân, hãy bỏ lỡ những xiềng xích xưa nay nhưng mà vì đất nước, vì ích lợi của quần chúng nhưng mà dùng cho. hãy trình bày hành động trước nhất, các nhà chỉ đạo hãy trình bày bằng tất cả những gì nhưng mà họ có đi, đừng lời nói rồi bắt người khác phải làm, đừng chỉ là chuyến tham quan dễ dãi nhưng mà làm tốn kém bao lăm tài sản của địa phương, hãy bỏ lỡ bớt thủ tục để có sự dễ dãi, sự thân thiện giữa “quan” và “dân” hãy trình bày mình là người bình dị và mến khách.Liên hệ:Tôi hiện là sinh viên 5 thứ 3 chuyên ngành Giáo dục học – Học Viện Quản Lý Giáo Dục bản thân tôi cũng rất hăng hái tham dự vào các hoạt động của trường đặc trưng là lĩnh vực tự nguyện. trong giai đoạn học tập tại trường, Bên phòng công việc – chính trị luôn phát động các cuộc thi liên can đến Người, về tư tưởng tấm gương và đạo đức Hồ Chí Mình.Đặc trưng là cuộc thi văn nghệ “ Tiếng hát toàn Học viện với nội dung về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2009 lôi cuốn được hấu hết tất cả sinh viên toàn trường tham giaLà 1 trường mới được thành lập lên các phong trào đưa ra chưa được toàn diện nhưng mà đã lôi cuốn được cộng đồng tham dự, các chủ đề luôn được đưa ra về truyền tụng Đảng, Bác Hồ kính yêuCác cuộc thi ko chỉ liên can đến phòng chính trị dưới sự chỉ huy của Chi Bộ Đảng nhà trường, còn có sự tham dự hăng hái của Đoàn thanh niên Học Viện với các cuộc thi với chủ đề học tấp và tuân theo tấm gương đạo đức của Người, gắn kết trong phong trào toàn diện về văn hóa văn nghệ thể dục thể thaoGắn kết trong phòng trào học tập, chống bị động trong thi cử, thi đua học tập tốt theo gương BácBản thân là bí thơ lớp tôi cũng thường xuyên đưa ra những buổi bàn bạc ở tại lớp về Tấm gương đạo đức hồ chí mình, đặc trưng là cuộc thi kể chuyện về Bác đã được tất cả thành viên trong chi đoàn tham dự, qua các bài hùng biện về Người chúng tôi càng hiểu thêm về Bác về công sức lớn phệ, về tư tưởng bất hủ của Người và với ước muốn là lứa tuổi đi sau chúng tôi sẽ phấn đấu phát huy tất cả những sở trưởng điểm tốt của mình sao cho hợp với chuẩn mực của đạo đức của tư tưởng của người đã để lại. Tất cả thành viên trong lớp đều học tập đạt kết quả cáo 100% học lực Khá trở lên và phấn đấu quyết tâm để biến thành những Sum họp tốt để đạt được vào tiêu chí học thiện cảm Đảng của trường…Thực hiện đường lối tiết kiệm trong các cuộc thi, các hoạt động, đưa sinh viên thăm quan Lăng Chủ Tich để hiểu thêm về lãnh tụ của non sông….Kể từ Đảng phát động phong trào “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn bộ sinh viên Học Viện luôn có tinh thần quyết tâm trong công việc học tập, tu dưỡng và đoàn luyện bản thân, và đã đạt được nhiều thành quả cao trong công việc của trường, lớp. luôn lấy tư tưởng của người làm ánh sáng soi đường cho chúng ta, tiến bước đi lên như hành trang để tiến đến thành công.Để thay cho lời kết của mình tôi xin đưa ra 2 câu nói bất hủ của Người:« Nước Việt Nam là 1. Dân tộc Việt Nam là 1. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà chân lý đó ko bao giờ chỉnh sửa.”“Cô giáo, thầy giáo trong cơ chế ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phcửa ải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu, hậu lạc”, tức là gieo neo thì chịu trước người đời, phấn kích thì hưởng sau người đời. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vang dội nhất. Dù danh tiếng ko đăng lên báo, ko được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những người hùng vô danh….”Tôi, bạn và bạn nữa…cùng chung tay cống hiến vì 1 Việt Nam bừng sáng trên trường quốc tế, cùng học tập thi đua, phấn đấu tất cả, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đi lên, chúng ta phải hẹn với lòng mình là sẽ thành công. Cùng kết đoàn gắn bó, hợp sức vì ở ấy ta mới thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn“Kết đoàn, kết đoàn, đại kết đoànThành công, thành công, đại thành công”

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #lớp #Đảng #viên #mới #mẫu #bài #thu #hoạch #lớp #Đảng #viên #mới


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button