Biểu Mẫu

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên

Mẫu bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là mẫu bản kế hoạch của tư nhân lập ra để đăng ký về việc học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo cụ thể tại đây.

  • Mẫu bản đăng ký tư nhân an toàn giao thông 5 2018
  • Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà 5 2018
  • Bản đăng ký quyết tâm xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, thứ tự 5 2018

1. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là gì?

Với mỗi thầy cô giáo lúc đăng ký học tập chuyên đề 2020 cần nắm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại kết đoàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân trong thời đoạn mới. Giáo viên cần đẩy mạng việc tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, phát huy bản lĩnh và những điểm mạnh từ công việc của mình để tuyên truyền tăng mạnh sức mạnh khối đại kết đoàn với quần chúng.

Bản đăng ký tư nhân học tập chuyên đề 2020 của thầy cô giáo cũng có thể phân thành các mục chi tiết theo từng nội dung của chuyên đề. Tỉ dụ: Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn dân tộc gắn với tuyên truyền hiệu quả; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quần chúng; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lớn mạnh…

2. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

Tăng nhanh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

Họ và tên: …………………………………………….………

Chức vụ: Đảng viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………………..

Đơn vị công việc: Trường ………………………………….

Sau lúc thời kì học tập, quán triệt, tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về khai triển tổ chức tiến hành chuyên đề 5 2020 theo “ tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Tăng nhanh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức của bản thân trong việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng mập béo trong chấn chỉnh Đảng, chấn chỉnh nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong lành lớn mạnh.

Từng Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra biện pháp nỗ lực tiến hành hiệu quả trong thực tế công việc.

Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu

Luôn luôn tăng cường học tập tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh bạo trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và quần chúng. Từ ấy biến thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

Việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc đi lại, phong trào thi đua yêu nước, với thực tế nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình chọn, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.

Kế hoạch tiến hành:

2.1. Mỗi tư nhân bổn phận trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

– Mỗi thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy bổn phận của mình trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tư tưởng chính trị bản thân

Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin cậy tuyệt đối vào đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tiến hành tốt cuộc đi lại “2 ko” và tiến hành tốt các cuộc đi lại khác.

Bản thân tôi ko dừng học tập và đoàn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị chi tiết như: Về chuyên môn tham dự đầy đủ, nghiêm chỉnh các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham dự đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức.

Về đạo đức, lối sống, tác phong, cá tính làm việc.

Nghiêm tiến hành quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên ko được làm và chỉ dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc tiến hành quy định này.

Kiểu mẫu, đi đầu trong tranh đấu phong chống quan liêu, tham nhũng, hoang toàng, chuẩn bị nhận và chịu bổn phận lúc vi phạm, nỗ lực tu sửa, giải quyết.

Khiêm tốn, giản dị, thật thà chống bệnh thành tựu, bề ngoài, quan liêu.

Luôn ân cần gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp nhận quan điểm tham dự của đồng nghiệp, cấp trên.

Phê bình và tự phê bình

Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, thật thà, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tựu; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; cương quyết tranh đấu chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

Có tình đồng đội, đồng nghiệp, thương mến lẫn nhau, ngay thẳng tranh đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Về quan hệ giữa quần chúng

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

Luôn biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng

Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc và trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

Trong mọi cảnh ngộ gieo neo tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân.

Chuẩn bị làm gương trong bổn phận chuyên dụng cho quần chúng, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm sự ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với quần chúng kip thời phê duyệt, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp lí của quần chúng, thực thụ là công bộc của quần chúng.

Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm của công dân nơi trú ngụ.

Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân bản trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt tranh đấu với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức quần chúng.

e. Về bổn phận trong lao động công việc, học tập và tiến hành chức trách,nhiệm vụ được giao.

Có tinh thần bổn phận, tận tụy với công tác, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; hăng hái học tập, nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tế; dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; nói đi đôi với làm, lời nói hợp nhất với hành động.

Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công tác.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè cánh và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân “ích lợi nhóm”.

Nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật về tiến hành nguyên lý “tập hợp dân chủ”; mở mang và phát huy dân chủ.

Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn.

Thực hiện nghiêm nguyên lý tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử điều động của tổ chức, tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

Kết đoàn nội bộ

Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sớt với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

Xây dựng và tăng mạnh kết đoàn nội bộ hiệp tác tốt với đồng đội, đồng nghiệp để cùng văn minh chấm dứt tốt nhiệm vụ

Chân thành hỗ trợ đồng đội đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng đội, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy bổn phận cho người khác

Hăng hái tham dự xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, cương quyết tranh đấu chống các biểu lộ chia rẽ bè cánh gây mất kết đoàn nội bộ trong quần chúng.

2.2. Về tiến hành nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

5 học 2019-2020 tôi được giao…………………………..

Công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.

Luôn luôn rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, soạn trước 2 bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Bình chọn chất lượng theo đúng lực học của học trò. Bảo đảm thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

Kết quả thành tựu đạt được: (HSG…..)

Ngoài ra:

Nhà trường: Tham gia đầy đủ vồ vập mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.

Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….

2.3. Biện pháp đoàn luyện, quyết tâm của bản thân về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, bền chí chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính công việc gần dân, tôn trọng quần chúng, có bổn phận với học trò, sâu sát đến học trò.

Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tựu, bề ngoài.

Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống hoang toàng, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng mạnh kết đoàn, tiến hành nghiêm nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt

Phát triển ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.

Người đăng ký

2. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………

Chức vụ: Giáo viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………

Đơn vị công việc: Trường TH…………….

Sau lúc học tập, quán triệt, tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã Vũ Linh; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Huấn luyện, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về khai triển tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy Yên Bình về xây dựng kế hoạch tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh khai tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch tiến hành như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng mập béo trong chấn chỉnh đảng, chấn chỉnh nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong lành lớn mạnh.

– Mỗi Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra biện pháp nỗ lực tiến hành hiệu quả trong thực tế công việc.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu của mỗi Đảng viên

– Không dừng tăng cường học tập tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh bạo trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và quần chúng. Từ ấy biến thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc đi lại, phong trào thi đua yêu nước, với thực tế nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình chọn, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.

2. Kế hoạch tiến hành:

2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là 1 thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy bổn phận của mình trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin cậy tuyệt đối vào đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tiến hành tốt cuộc đi lại “2 ko” và tiến hành tốt các cuộc đi lại khác.

– Bản thân tôi ko dừng học tập và đoàn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị chi tiết như: Về chuyên môn tham dự đầy đủ, nghiêm chỉnh các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham dự đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

2. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, cá tính làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ượng về việc tiến hành quy định này.

– Kiểu mẫu, tiên phong trong tranh đấu phong chống quan liêu, tham nhũng, hoang toàng, chuẩn bị nhận và chịu bổn phận lúc vi phạm, nỗ lực tu sửa, giải quyết.

– Khiêm tốn, giản dị, thật thà chống bệnh thành tựu, bề ngoài, quan liêu.

– Luôn ân cần gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp nhận quan điểm tham dự của đồng nghiệp, cấp trên

3. Về tự phê bình, phê bình

– Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, thật thà, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tựu; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; cương quyết tranh đấu chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng đội, đồng nghiệp, thương mến lẫn nhau, ngay thẳng tranh đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

4. Về quan hệ giữa quần chúng

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

– Bất cứ gieo neo tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;

– Nêu gương trong tinh thần bổn phận chuyên dụng cho quần chúng, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm sự ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với quần chúng kip thời phê duyệt, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp lí của quần chúng, thực thụ là công bộc của quần chúng.

– Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm của công dân nơi trú ngụ.

– Có cá tính ứng sử văn hóa, nhân bản trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt tranh đấu với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức quần chúng.

e.Về bổn phận trong lao động công việc, học tập và tiến hành chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có tinh thần bổn phận, tận tụy với công tác, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; hăng hái học tập,nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

– Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tế; dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; nói đi đôi với làm, lời nói hợp nhất với hành động.

– Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công tác .

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè cánh và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân “ích lợi nhóm”.

5. Về tiến hành nguyên lý “tập hợp dân chủ”; mở mang và phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật.

– Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên lý tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .

– Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử điều động của tổ chức, tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

6. Về kết đoàn nội bộ

– Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sớt với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng mạnh kết đoàn nội bộ hiệp tác tốt với đồng đội ,đồng nghiệp để cùng văn minh chấm dứt tốt nhiệm vụ

– Chân thành hỗ trợ đồng đội đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng đội, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy bổn phận cho người khác

– Hăng hái tham dự xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, cương quyết tranh đấu chống các biểu lộ chia rẽ bè cánh gây mất kết đoàn nội bộ trong quần chúng.

2.2. Về tiến hành nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– 5 học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.

+ Công việc tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.

– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, soạn trước 2 bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Bình chọn chất lượng theo đúng lực học của học trò. Bảo đảm thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công việc khác :

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ vồ vập mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp đoàn luyện, quyết tâm của bản thân về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, bền chí chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính công việc gần dân, tôn trọng quần chúng, có bổn phận với học trò, sâu sát đến học trò

– Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tựu, bề ngoài.

– Thực hành tiết kiệm, chống hoang toàng, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng mạnh kết đoàn, tiến hành nghiêm nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt

– Tăng lên ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.

Công nhận của chi bộ

….…., ngày……. tháng….5……

Người lập mưu hoạch tư nhân

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.


 

Thông tin thêm

Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo

[rule_3_plain]

Mẫu bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là mẫu bản kế hoạch của tư nhân lập ra để đăng ký về việc học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo cụ thể tại đây.

Mẫu bản đăng ký tư nhân an toàn giao thông 5 2018
Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà 5 2018
Bản đăng ký quyết tâm xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, thứ tự 5 2018

1. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là gì?
Với mỗi thầy cô giáo lúc đăng ký học tập chuyên đề 2020 cần nắm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại kết đoàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân trong thời đoạn mới. Giáo viên cần đẩy mạng việc tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, phát huy bản lĩnh và những điểm mạnh từ công việc của mình để tuyên truyền tăng mạnh sức mạnh khối đại kết đoàn với quần chúng.
Bản đăng ký tư nhân học tập chuyên đề 2020 của thầy cô giáo cũng có thể phân thành các mục chi tiết theo từng nội dung của chuyên đề. Tỉ dụ: Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn dân tộc gắn với tuyên truyền hiệu quả; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quần chúng; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lớn mạnh…
2. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020
“Tăng nhanh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”
Họ và tên: …………………………………………….………
Chức vụ: Đảng viên
Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………………..
Đơn vị công việc: Trường ………………………………….
Sau lúc thời kì học tập, quán triệt, tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về khai triển tổ chức tiến hành chuyên đề 5 2020 theo “ tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Tăng nhanh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.
Nhận thức của bản thân trong việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng mập béo trong chấn chỉnh Đảng, chấn chỉnh nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong lành lớn mạnh.
Từng Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra biện pháp nỗ lực tiến hành hiệu quả trong thực tế công việc.
Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu
Luôn luôn tăng cường học tập tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh bạo trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và quần chúng. Từ ấy biến thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.
Việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc đi lại, phong trào thi đua yêu nước, với thực tế nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình chọn, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.
Kế hoạch tiến hành:
2.1. Mỗi tư nhân bổn phận trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
– Mỗi thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy bổn phận của mình trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Tư tưởng chính trị bản thân
Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin cậy tuyệt đối vào đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tiến hành tốt cuộc đi lại “2 ko” và tiến hành tốt các cuộc đi lại khác.
Bản thân tôi ko dừng học tập và đoàn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị chi tiết như: Về chuyên môn tham dự đầy đủ, nghiêm chỉnh các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham dự đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức.
Về đạo đức, lối sống, tác phong, cá tính làm việc.
Nghiêm tiến hành quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên ko được làm và chỉ dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc tiến hành quy định này.
Kiểu mẫu, đi đầu trong tranh đấu phong chống quan liêu, tham nhũng, hoang toàng, chuẩn bị nhận và chịu bổn phận lúc vi phạm, nỗ lực tu sửa, giải quyết.
Khiêm tốn, giản dị, thật thà chống bệnh thành tựu, bề ngoài, quan liêu.
Luôn ân cần gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp nhận quan điểm tham dự của đồng nghiệp, cấp trên.
Phê bình và tự phê bình
Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, thật thà, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tựu; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; cương quyết tranh đấu chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.
Có tình đồng đội, đồng nghiệp, thương mến lẫn nhau, ngay thẳng tranh đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
Về quan hệ giữa quần chúng
Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:
Luôn biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng
Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc và trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.
Trong mọi cảnh ngộ gieo neo tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân.
Chuẩn bị làm gương trong bổn phận chuyên dụng cho quần chúng, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm sự ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với quần chúng kip thời phê duyệt, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp lí của quần chúng, thực thụ là công bộc của quần chúng.
Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm của công dân nơi trú ngụ.
Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân bản trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt tranh đấu với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức quần chúng.
e. Về bổn phận trong lao động công việc, học tập và tiến hành chức trách,nhiệm vụ được giao.
Có tinh thần bổn phận, tận tụy với công tác, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; hăng hái học tập, nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.
Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tế; dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; nói đi đôi với làm, lời nói hợp nhất với hành động.
Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công tác.
Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè cánh và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân “ích lợi nhóm”.
Nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật về tiến hành nguyên lý “tập hợp dân chủ”; mở mang và phát huy dân chủ.
Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn.
Thực hiện nghiêm nguyên lý tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.
Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử điều động của tổ chức, tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.
Kết đoàn nội bộ
Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sớt với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.
Xây dựng và tăng mạnh kết đoàn nội bộ hiệp tác tốt với đồng đội, đồng nghiệp để cùng văn minh chấm dứt tốt nhiệm vụ
Chân thành hỗ trợ đồng đội đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng đội, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy bổn phận cho người khác
Hăng hái tham dự xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, cương quyết tranh đấu chống các biểu lộ chia rẽ bè cánh gây mất kết đoàn nội bộ trong quần chúng.
2.2. Về tiến hành nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao
5 học 2019-2020 tôi được giao…………………………..
Công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.
Luôn luôn rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.
Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, soạn trước 2 bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Bình chọn chất lượng theo đúng lực học của học trò. Bảo đảm thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.
Kết quả thành tựu đạt được: (HSG…..)
Ngoài ra:
Nhà trường: Tham gia đầy đủ vồ vập mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.
Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….
2.3. Biện pháp đoàn luyện, quyết tâm của bản thân về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:
Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, bền chí chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.
Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính công việc gần dân, tôn trọng quần chúng, có bổn phận với học trò, sâu sát đến học trò.
Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tựu, bề ngoài.
Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống hoang toàng, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.
Phát huy dân chủ, tăng mạnh kết đoàn, tiến hành nghiêm nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt
Phát triển ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.
Người đăng ký
2. Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh
Họ và tên: ……………………
Chức vụ: Giáo viên
Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………
Đơn vị công việc: Trường TH…………….
Sau lúc học tập, quán triệt, tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã Vũ Linh; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Huấn luyện, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về khai triển tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy Yên Bình về xây dựng kế hoạch tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh khai tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch tiến hành như sau:
1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh
– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng mập béo trong chấn chỉnh đảng, chấn chỉnh nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong lành lớn mạnh.
– Mỗi Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra biện pháp nỗ lực tiến hành hiệu quả trong thực tế công việc.
– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu của mỗi Đảng viên
– Không dừng tăng cường học tập tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh bạo trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và quần chúng. Từ ấy biến thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.
– Việc tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc đi lại, phong trào thi đua yêu nước, với thực tế nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình chọn, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.
2. Kế hoạch tiến hành:
2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
– Là 1 thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy bổn phận của mình trong việc khai triển tiến hành kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
1. Về tư tưởng chính trị
– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin cậy tuyệt đối vào đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tiến hành tốt cuộc đi lại “2 ko” và tiến hành tốt các cuộc đi lại khác.
– Bản thân tôi ko dừng học tập và đoàn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị chi tiết như: Về chuyên môn tham dự đầy đủ, nghiêm chỉnh các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham dự đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.
2. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, cá tính làm việc.
– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ượng về việc tiến hành quy định này.
– Kiểu mẫu, tiên phong trong tranh đấu phong chống quan liêu, tham nhũng, hoang toàng, chuẩn bị nhận và chịu bổn phận lúc vi phạm, nỗ lực tu sửa, giải quyết.
– Khiêm tốn, giản dị, thật thà chống bệnh thành tựu, bề ngoài, quan liêu.
– Luôn ân cần gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp nhận quan điểm tham dự của đồng nghiệp, cấp trên
3. Về tự phê bình, phê bình
– Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, thật thà, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tựu; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; cương quyết tranh đấu chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.
– Có tình đồng đội, đồng nghiệp, thương mến lẫn nhau, ngay thẳng tranh đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
4. Về quan hệ giữa quần chúng
– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:
– Biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng.
– Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.
– Bất cứ gieo neo tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;
– Nêu gương trong tinh thần bổn phận chuyên dụng cho quần chúng, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm sự ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với quần chúng kip thời phê duyệt, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp lí của quần chúng, thực thụ là công bộc của quần chúng.
– Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm của công dân nơi trú ngụ.
– Có cá tính ứng sử văn hóa, nhân bản trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt tranh đấu với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức quần chúng.
e.Về bổn phận trong lao động công việc, học tập và tiến hành chức trách,nhiệm vụ được giao.
– Có tinh thần bổn phận, tận tụy với công tác, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; hăng hái học tập,nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.
– Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tế; dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; nói đi đôi với làm, lời nói hợp nhất với hành động.
– Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công tác .
– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè cánh và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân “ích lợi nhóm”.
5. Về tiến hành nguyên lý “tập hợp dân chủ”; mở mang và phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật.
– Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn.
– Thực hiện nghiêm nguyên lý tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .
– Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử điều động của tổ chức, tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.
6. Về kết đoàn nội bộ
– Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sớt với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.
– Xây dựng và tăng mạnh kết đoàn nội bộ hiệp tác tốt với đồng đội ,đồng nghiệp để cùng văn minh chấm dứt tốt nhiệm vụ
– Chân thành hỗ trợ đồng đội đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng đội, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy bổn phận cho người khác
– Hăng hái tham dự xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, cương quyết tranh đấu chống các biểu lộ chia rẽ bè cánh gây mất kết đoàn nội bộ trong quần chúng.
2.2. Về tiến hành nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao
– 5 học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học thiên nhiên.
+ Công việc tổ trưởng:
– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên tiến hành tốt công việc soạn giảng.
– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.
+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng hỗ trợ chương trình, soạn trước 2 bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Bình chọn chất lượng theo đúng lực học của học trò. Bảo đảm thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.
+ Các công việc khác :
– Nhà trường: Tham gia đầy đủ vồ vập mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.
2.3. Biện pháp đoàn luyện, quyết tâm của bản thân về tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:
– Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, bền chí chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.
– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính công việc gần dân, tôn trọng quần chúng, có bổn phận với học trò, sâu sát đến học trò
– Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tựu, bề ngoài.
– Thực hành tiết kiệm, chống hoang toàng, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.
– Phát huy dân chủ, tăng mạnh kết đoàn, tiến hành nghiêm nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt
– Tăng lên ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.

Công nhận của chi bộ

….…., ngày……. tháng….5……
Người lập mưu hoạch tư nhân

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Bản #đăng #ký #cá #nhân #thực #hiện #Chỉ #thị #05CTTW #của #giáo #viên


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ban-dang-ky-ca-nhan-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-cua-giao-vien/

Back to top button