Bảng giá đền bù đất TP Hồ Chí Minh

Quy định về đền bù lúc thu hồi đất của TP.

Ngày 09/08/2018, Ủy ban quần chúng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2018 / QĐ-UBND về việc quy định đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất trên khu vực Thành phố. Hồ Chí Minh.

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 28/2018 / QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 5 20trước tiênsố 8

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Tuyên ngôn Nhân quyềnlái xe văn phòng chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

căn hộ, chung cưsự ứ đọng Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở trực tiếp 25 Tháng Mười 1 2014;

Căn cứ Luật quỹcô đấyđiều hành, sử dụng của cải công ngày 2trước tiên Tháng 6 5 2017;

Dựa trên nghị định trước tiên4/2014 / NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định ch ỉtôi tiếp diễnt ổ chức thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/Nghị định-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định vềVâng giá thànhHởt;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/Nghị định-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định vềVâng doanh thuVângnsHở sử dụng đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định vềVâng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định vềTôi mến bạntôi thường, hooh phân phối, tái định cư lúc Nhà nước thutôi hạ cánh;

Căn cứ Nghị định số 102/2014 / NĐ-CP ngày 10 tháng 11 5 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/Nghị định-CP ngày 14 tháng 11 5 2014 của Chính phủ quy địnhVâng khungChâu Á đất;

Căn cứ Nghị định số 35/2015 / NĐ-CP ngày 13 tháng 4 5 2015 của Chính phủ về việccô đấyđiều hành và sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 99/2015 / Phụ nữD-CP ngày 20 tháng 10 5 2015 của Chính phủ về việc quy định cụ thể chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 135 2016/ NĐ-CP ngày 09/9/2016 của ChI Evăn phòng SHởlăng xêlái xetôi, Cắt bổ sung 1 số điều của các nghị định về thu thuếVângn sử dụngVângthu tiềnVângn thuê màu đỏHởt, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 0trước tiên/ 2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai;

Dựa trên nghị định trước tiên67/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2017 của Chính phủ quy định về việc sử dụngVângpxchậm rì rìP lCó, xử lý của cải công;

Căn cứ Thông tư số 37/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 5 2014 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định cụ thểTôi thường phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thutôi hạ cánh;

Căn cứ Thông tư số 33/2017 / TT-BTNMT ngày 29 tháng 5Châu ÁTháng 9/2017 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định cụ thể Nghị định số 0trước tiên/ 2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư chỉ dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số Ngày 37/2018 / TT-BTCy Ngày 16 tháng 4 5 2018 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn anội dung về sxe tảip nữa, xHở lquan điểm nhà, màu đỏHởt theo quy định của Nghị định số trước tiên67/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2017 của Chính phủ quy định việc sử dụngVângpxchậm rì rìp nữa, xHở điều hành vốn đầu tưcô đấyCông tác công cộng;

Theo gợi ý1 giám đốcc Sở Khoáng sản và Môi trường tại Tờ trình số 2448 / TTr-STNMT-BTTC ngày 10 tháng 3 5 2018, s 5737 / TTr-STNMT-BTTCC ngày 15/6/2018 và số 6786 / TTr-STNMT-BTTCC ngày 17/7/2018; Quan điểm ​​đánh giá của Sở Tư pháp tại Công văn sốSố 10617/ STP-VB ngày 20 tháng 10 5 2017 và s 1244 / STP-VB ngày 07 tháng 02 5 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với những dự án, hạng mục đã tiến hành chi thanh toán đền bù, phân phối và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì ko vận dụng, điều chỉnh lại Quyết định này;

2. Đối với các dự án, hạng mục đã xem xét phương án đền bù, phân phối và tái định cư hoặc đang tiến hành đền bù, phân phối và tái định cư theo phương án đã được xem xét hoặc đang tiến hành. chi thanh toán đền bù, phân phối và tái định cư theo chế độ đền bù, phân phối và tái định cư do Ủy ban quần chúng thành thị ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiến hành theo chế độ và phương thức. xem xét, ko vận dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 19/8/2018.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2015 / QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 5 2015 của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành Quy định về đền bù, phân phối và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất. tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng thành thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành thị, Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ trước Chính phủ. chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Thủ tướng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Nguồn vốn; Bộ xây dựng;
– Bộ Khoáng sản và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp – Bộ Tư pháp;
– Thường vụ Đảng ủy;
– Thường trực HĐND TP;
– Đoàn ĐBQH TP;
– UBMTTQVN thành thị;
– TTUB: CT các PCT;
– Các Ban HĐND TP;
– VPUB: CPVPs;
– Các Vụ Đầu cơ, Công trình, KT, VX, TH (5);
– Trung tâm Công báo;
– Lưu: VT, (ĐT / M) T.33

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG THỐNG
Trần Vĩnh Tuyến

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Đất đai này được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Bảng giá bồi thường đất TP Hồ Chí Minh

[rule_3_plain]

Quy định đền bù lúc thu hồi đất của TP Hồ Chí Minh
Ngày 9/8/2018 Ủy ban quần chúng thành thị Hồ Chí Minh ban hành hình định 28/2018/QĐ-UBND về quy định về đền bù, phân phối, tái định cư lúc nhà nước thu hồi đất trên khu vực thành thị Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 28/2018/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 5 2018

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 5 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của cải công ngày 21 tháng 6 5 2017;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 5 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 của Chính phủ quy định về đền bù, phân phối, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 5 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 5 2015 của Chính phủ về điều hành, sử dụng đất trồng lúa;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 5 2015 của Chính phủ về quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 135 2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 5 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2017 của Chính phủ về quy định việc sắp đặt lại, xử lý của cải công;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 5 2014 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định cụ thể về đền bù, phân phối, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 5 2017 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định cụ thể Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư chỉ dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 5 2018 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn 1 số nội dung về sắp đặt lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2017 của Chính phủ quy định việc sắp đặt lại, xử lý của cải công;
Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Khoáng sản và Môi trường tại Tờ trình số 2448/TTr-STNMT-BTTĐC ngày 10 tháng 3 5 2018, số 5737/TTr-STNMT-BTTĐC ngày 15 tháng 6 5 2018 và số 6786/TTr-STNMT-BTTĐC ngày 17 tháng 7 5 2018; quan điểm đánh giá của Sở Tư pháp tại Công văn số 10617/STP-VB ngày 20 tháng 10 5 2017 và số 1244/STP-VB ngày 07 tháng 02 5 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đền bù, phân phối, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất trên khu vực thành thị Hồ Chí Minh.
Điều 2. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong đền bù, phân phối và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì ko vận dụng hoặc ko điều chỉnh theo Quyết định này;
2. Đối với những dự án, hạng mục đã xem xét phương án đền bù, phân phối và tái định cư hoặc đang tiến hành chi trả đền bù, phân phối và tái định cư theo phương án đã được xem xét hoặc đang tiến hành chi trả đền bù, phân phối và tái định cư theo chế độ đền bù, phân phối và tái định cư do Ủy ban quần chúng thành thị ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiến hành theo chế độ, phương án đã xem xét, ko vận dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 5 2018.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 5 2015 của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành Quy định về đền bù, phân phối, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất trên khu vực thành thị Hồ Chí Minh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng thành thị, thủ trưởng các sở – ngành thành thị, Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận – huyện, phường – xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình và tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 4;– Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Nguồn vốn; Bộ Xây dựng;– Bộ Khoáng sản và Môi trường;– Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;– Thường trực Thành ủy;– Thường trực HĐND thành thị;– Đoàn Đại biểu Quốc hội thành thị;– Ủy ban MTTQ Việt Nam thành thị;– TTUB: CT các PCT;– Các Ban HĐND thành thị;– VPUB: các CPVP;– Các Phòng ĐT, DA, KT, VX, TH (5); – Trung tâm Công báo;– Lưu: VT, (ĐT/Tr) T.33

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrần Vĩnh Tuyến

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Đất đai được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Bảng #giá #đền #bù #đất #Hồ #Chí #Minh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bang-gia-den-bu-dat-tp-ho-chi-minh/
Back to top button