Giáo Dục

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc được Phần Mềm Portable sưu tầm và san sớt. Nhằm giúp các bạn học trò lớp 10 ôn tập lại tri thức môn Hóa học, thu thập thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, cùng lúc biết cách phân bổ thời kì làm bài sao cho cân đối để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo!

TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Nguyên tử của nguyên tố X có 16 electron. Nguyên tố X là

  A.  S.                                 B.  N.                                  C.  O.                                  D.  Cl.

Câu 2:  Số hạt electron trong nguyên tử ({}_{19}^{39})K là

  A.  39.                               B.  20.                                 C.  58.                                 D.  19.

Câu 3:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  1.                                 B.  2.                                   C.  6.                                   D.  4.

Câu 4:  Số oxi hóa của nitơ trong NO2

  A.  +2.                               B.  +4.                                 C.  -2.                                  D.  -4.

Câu 5:  Số electron tối đa trong lớp L là

  A.  32.                               B.  2.                                   C.  8.                                   D.  18.

Câu 6:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p6. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  VIA.                            B.  IA.                                C.  VIIIA.                          D.  IIA.

Câu 7:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca có tính kim khí yếu nhất?

  A.  Al.                               B.  Mg.                               C.  Ca.                                D.  K.

Câu 8:  Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng phân hủy?

  A.  4Na + O2 → 2Na2O.                                         B.  AgNO3+ NaCl → AgCl + NaNO3.

  C.  2KClO3 → 2KCl + 3O2.                                     D.  Zn+2HCl  → ZnCl2 + H2.

Câu 9:  Trong phản ứng Zn + CuCl2  → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+ đã

  A.  nhường 0,5 mol electron.                                        B.  nhận 1 mol electron.

  C.  nhường 1 mol electron.                                           D.  nhận 2 mol electron.

Câu 10:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 94. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 7. Số khối của X là

  A.  68.                               B.  29.                                 C.  94.                                 D.  65.

Câu 11:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IIA chứa 28,57% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  Be.                               B.  Ca.                                C.  Mg.                               D.  Ba.

Câu 12:  Ở 1 số nơi, người ta thêm anion florua vào nước sinh hoạt nhằm cải thiện sức khỏe tập thể. Kí hiệu hóa học của anion này là

  A.  Fe3+.                            B.  Fe2+.                              C.  F.                                  D.  F+.

Câu 13:  Nguyên tử của nguyên tố X thuộc nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  X ở chu kì 4, nhóm IA trong bảng HTTH.        

  B.  Liên kết của X với Clo là cộng hóa trị.         

  C.  Nguyên tố X có tính kim khí.                         

  D.  Hiđroxit cao nhất của X là XOH.

Câu 14:  Các hợp chất có chứa Cr+6 lúc hiện diện trong nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường, dọa nạt tới sức khỏe và tính mệnh con người. Có thể xử lý các hợp chất đấy bằng FeSO4.7H2O theo chế độ:                       

Fe+2 + Cr+6 →  Fe+3+ Cr+3.

Biết rằng nồng độ Cr+6 trong nước thải của 1 nhà máy mạ kim khí là 0,005 mol.l. Khối lượng FeSO4.7H2O (kg) cần dùng để xử lí 10 m3 nước thải này là

  A.  8,4.                              B.  22,8.                              C.  13,9.                              D.  41,7.

Câu 15:  Cho X, Y, Z là các chất không giống nhau trong 3 chất: NaCl, HCl, Cl2. Thuộc tính của chúng được ghi trong bảng dưới. Biết độ âm điện của Na: 0,93; H: 2,20; Cl: 3,16.

Cho các  phát biểu  sau:

(a) Liên kết hóa học trong X là kết hợp ion.

(b) Hiệu độ âm điện của kết hợp trong Z là 0,96.

(c) Liên kết hóa học trong Y là kết hợp ion.  

(d) Cộng hóa trị của nguyên tố Cl trong X là 7.

Số phát biểu đúng là

A.  4.                                   B.  2.

C.  3.                                   D.  1.

B.TỰ LUẬN

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có số hạt mang điện tích dương bằng số hạt ko mang điện tích. Số hạt mang điện tích âm của nó là 20.

a. Hãy tính toán xác định tên nguyên tố, số khối và kí hiệu nguyên tử (dạng ) của X.

b. Cho biết X là kim khí, phi kim hay khí trơ. Tại sao?

Câu 2. 

a. Dựa vào bảng HTTH, điền thông tin còn thiếu vào ô trống.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Natri

Na

11

3s1

3

IA

Chì

 

 

 

6

IVA

 

b. Cho độ âm điện (χ) của các nguyên tố: Br (2,96), H (2,20), Na (0,93). Biết rằng trong số các chất: HBr, NaBr, Br2, chất nào có kết hợp càng kém phân cực (Δχ  càng nhỏ) thì càng tan tốt trong dầu hỏa và trái lại. Hãy tính toán và chỉ ra chất nào trong số 3 chất ở trên tan trong dầu hỏa tốt nhất.

c. Có quan điểm cho rằng: “Bảng HTTH rất có ích trong việc giúp phân tách các tính chất hóa học”. Căn cứ vào bảng HTTH đã học, hãy nêu 2 thí dụ liên can tới các nguyên tố nhóm IA để góp phần làm rõ quan điểm trên.

Câu 3. 

a. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có chỉnh sửa hay ko?

b. Thăng bằng phản ứng  hóa học sau bằng bí quyết cân bằng electron (thể hiện đủ 4 bước):                         

Zn + HNO3 →  Zn(NO3)2 + NO + H2O.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM: 

1

A

6

C

11

B

2

D

7

A

12

C

3

B

8

C

13

B

4

B

9

D

14

D

5

C

10

D

15

B

 

B. TỰ LUẬN

Câu 1

a. e = 20, p = e = n = 20.

X là canxi (Ca).

A= p + n= 40.

Kí hiệu nguyên tử: (_{40}^{20}Ca)

X là kim khí.

Vì cấu hình Ca: 1s22s22p63s23p6 4s2 có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 2

a.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Natri

Na

11

3s1

3

IA

Chì

Pb

82

6s26p2

6

IVA

 

b.

Chất

HBr

NaBr

Br2

Δχ

0,76

2,03

0

 

Br2 có Δχ nhỏ nhất nên tan trong dầu hỏa tốt nhất.

c. Học trò nêu được 2 thí dụ về việc dựa vào bảng HTTH để phân tách thuộc tính hóa học đối với các nguyên tố nhóm IA. Tỉ dụ:

– Na ở nhóm IA nên trình bày hóa trị 1 trong mọi hợp chất (hoặc nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học nhưng mà nó tham dự).

– K có tính kim khí mạnh hơn Na do nằm phía dưới của Na trong nhóm IA.

– Các nguyên tố nhóm IA (trừ H) là các kim khí mạnh do đứng đầu mỗi chu kỳ.

– Trong phản ứng với Cl2, mỗi nguyên tử kali nhường 1 electron do nó ở nhóm IA, có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 3.

a. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có chỉnh sửa hoặc ko chỉnh sửa.

b. HS thăng bằng đủ 4 bước, mỗi bước 0,25đ.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC– ĐỀ 02

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1:  Số oxi hóa của sulfur trong SO3

  A.  +2.                               B.  -2.                                  C.  +6.                                 D.  +4.

Câu 2:  Số hạt proton trong nguyên tử ({}_{11}^{23})Na là

  A.  11.                               B.  12.                                 C.  23.                                 D.  34.

Câu 3:  Anion clorua có mặt trong các chất dịch của thân thể, vào vai trò truyền xung tâm thần, điều hoà chất lỏng trong và ngoài tế bào, … Kí hiệu hóa học của anion này là

  A.  Cl.                               B.  ClO3.                            C.  ClO4.                            D.  Cl+.

Câu 4:  Trong phản ứng Zn + CuCl2  → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Zn đã

  A.  nhường 0,5 mol electron.                                        B.  nhận 1 mol electron.

  C.  nhường 2 mol electron.                                           D.  nhường 1 mol electron.

Câu 5:  Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng thế?

  A.  AgNO3 + NaCl  →  AgCl + NaNO3.                  B.  2KClO3   → 2KCl + 3O2.

  C.  Zn + 2HCl   → ZnCl2 + H2.                              D.  4Na + O2   → 2Na2O.

Câu 6:  Số electron tối đa trong lớp K là

  A.  18.                               B.  2.                                   C.  8.                                   D.  32.

Câu 7:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  3.                                 B.  4.                                   C.  18.                                 D.  8.

Câu 8:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p5. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  VIIA.                          B.  VIIIA.                          C.  VA.                               D.  IIA.

Câu 9:  Nguyên tử của nguyên tố X thuộc nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  Liên kết của X với Flo là cộng hóa trị.     

  B.  X ở chu kì 4, nhóm IIA trong bảng HTTH.

  C.  Hiđroxit cao nhất của X là X(OH)2.     

  D.  Nguyên tố X có tính kim khí.

Câu 10:  Nguyên tử của nguyên tố X có 12 electron. Nguyên tố X là

  A.  Mg.                              B.  Na.                                C.  C.                                  D.  O.

Câu 11:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IA chứa 53,33% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  K.                                B.  Na.                                C.  Rb.                                D.  Li.

Câu 12:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 7N, 8O, 14Si, 15P có tính phi kim yếu nhất?

  A.  O.                                B.  P.                                   C.  N.                                  D.  Si.

Câu 13:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 54. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. Số khối của X là

  A.  20.                               B.  34.                                 C.  37.                                 D.  39.

Câu 14:  Các hợp chất có chứa Cr+6 lúc hiện diện trong nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường, dọa nạt tới sức khỏe và tính mệnh con người. Có thể xử lý các hợp chất đấy bằng FeSO4.7H2O theo chế độ:                       

Fe+2 + Cr+6   → Fe+3+ Cr+3.

Biết rằng nồng độ Cr+6 trong nước thải của 1 nhà máy mạ kim khí là 0,005 mol.l. Khối lượng FeSO4.7H2O (kg) cần dùng để xử lí 20 m3 nước thải này là

  A.  16,8.                            B.  83,4.                              C.  27,8.                              D.  45,6.

Câu 15:  Cho X, Y, Z là các chất không giống nhau trong 3 chất: Na2O, H2O, O2. Thuộc tính của chúng được ghi trong bảng dưới. Biết độ âm điện của Na: 0,93; O: 3,44; H: 2,20.

Cho các  phát biểu sau:

(a) Cộng hóa trị của O trong X là 2.  

(b) Hiệu độ âm điện của kết hợp trong X là 0.

(c) Liên kết hóa học trong Y là  kết hợp ion.             

(d) Điện  hóa trị của nguyên tố O trong Y là 2-.

Số phát biểu đúng là

A.  3.                                   B.  4.                                   C.  2.                                   D.  1.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

A. TRẮC NGHIỆM

1

C

6

B

11

D

2

A

7

A

12

D

3

A

8

A

13

C

4

C

9

A

14

B

5

C

10

A

15

B

B. TỰ LUẬN

Câu 1

a. p = 11 = e, n = e +1 = 12.

Y là natri (Na).

A = p + n= 23.

Kí hiệu nguyên tử: ({}_{11}^{23}Na)

Y là kim khí.

Vì cấu hình Na: 1s22s22p63s1 có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 2

a.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e

lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Magie

Mg

12

3s2

3

IIA

Rubiđi

Rb

37

5s1

5

IA

b.

Chất

KI

I2

HI

Δχ

1,84

0

0,46

 

I2 có Δχ nhỏ nhất nên tan trong benzen tốt nhất.

c. Học trò nêu được 2 thí dụ về việc M ko tăng dần theo quy trình các ô nguyên tố.

Tỉ dụ:

– Ar (M= 39,95) xếp trước K (M= 39,10).

– Co (M= 58,93) xếp trước Ni (M= 58,69).

– Te (M= 127,6) xếp trước I (M= 126,9).

Câu 3.

a. Trong phản ứng thảo luận, số oxi hóa của các nguyên tố ko chỉnh sửa.

b. HS thăng bằng đủ 4 bước, mỗi bước 0,25đ.

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC– ĐỀ 03

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 8O, 9F, 15P, 16S có tính phi kim yếu nhất?

  A.  O.                                B.  P.                                   C.  S.                                   D.  F.

Câu 2:  Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Nguyên tố X là

  A.  F.                                 B.  K.                                  C.  Ar.                                 D.  Ca.

Câu 3:  Số electron tối đa trong lớp M là

  A.  8.                                 B.  32.                                 C.  18.                                 D.  2.

Câu 4:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 60. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. Số khối của X là

  A.  20.                               B.  41.                                 C.  43.                                 D.  29.

Câu 5:  Số oxi hóa của nitơ trong N2O là

  A.  -2.                                B.  +4.                                 C.  +1.                                 D.  +2.

Câu 6:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IIA chứa 40,0% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  Ca.                               B.  Mg.                               C.  Ba.                                D.  Be.

Câu 7:  Cation kali trong máu người có nồng độ vào khoảng 3,5 tới 4,5 mmol.l, vào vai trò quan trọng trong hoạt động co cơ, dẫn truyền tâm thần, … Kí hiệu hóa học của cation này là

  A.  Ka+.                             B.  K+1.                               C.  K+.                                D.  K.

Câu 8:  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  X ở chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng HTTH.    

  B.  Liên kết của X với Na là cộng hóa trị.         

  C.  Nguyên tố X có tính phi kim.                         

  D.  Hợp chất khí với hiđro của X là HX.

Câu 9:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p4. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  IVA.                            B.  IIA.                               C.  VIA.                             D.  VIIIA.

Câu 10:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 4 trong bảng tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  8.                                 B.  32.                                 C.  6.                                   D.  4.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

B

6

B

11

D

2

B

7

C

12

B

3

C

8

B

13

B

4

B

9

C

14

D

5

C

10

D

15

D

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC– ĐỀ 04

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

  A. Phản ứng hóa hợp.                                                 B. Phản ứng thảo luận.

  C. Phản ứng phân hủy.                                                 D. Phản ứng thế.    

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là sai?

  A. Mang điện tích âm.                                            

  B. Cấu hình thành vỏ nguyên tử.

  C. Là hạt căn bản có khối lượng bé nhất.    

  D. Chuyển động theo quỹ đạo nhất mực.

Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p6 cho biết nguyên tử có bao lăm electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 8.                                  B. 2.                                    C. 4.                                    D. 6.

Câu 4: Số khối của nguyên tử  là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 34.                                  D. 23.

Câu 5: Điện hóa trị của Mg trong phân tử MgO là

  A. 2.                               B. +2.                                  C. 2.                                    D. 2+.

Câu 6: Số oxi hóa của nguyên tử clo trong phân tử HClO4

  A. +1.                                B. 1.                                 C. +7.                                  D. +3.

Câu 7: Nguyên tố Cs thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 3.                                  B. 6.                                    C. 1.                                    D. 5.

Câu 8: Số electron trong ion  là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 10.                                  D. 9.

Câu 9: Trong phản ứng: 2Na + I2 → 2NaI, nguyên tử Na vào vai trò

  A. ko là chất oxi hóa hay khử.                               B. chất oxi hoá.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.                       D. chất khử.

Câu 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIA.                             B. VIIA.                             C. IIIA.                              D. IIA.

Câu 11: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính phi kim và bán kính nguyên tử tuần tự

  A. cùng tăng dần.                                                         B. cùng giảm dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                              D. giảm dần và tăng dần.

Câu 12: Nguyên tố sulfur (S) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 5.                                  B. 6.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 13: Trong nguyên tử, lớp electron M có bao lăm phân lớp?

  A. 3.                                  B. 2.                                    C. 1.                                    D. 4.

Câu 14: Chất nào sau đây có kết hợp ion?

  A. NaCl.                            B. NH3.                              C. CO2.                               D. H2.

Câu 15: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất khử là chất

  A. nhận electron.                                                           B. nhường electron.           

  C. nhường proton.                                                         D. nhận proton.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

2

3

4

5

D

D

A

D

D

6

7

8

9

10

C

B

C

D

D

11

12

13

14

15

C

B

A

A

B

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC– ĐỀ 05

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính kim khí và độ âm điện tuần tự

  A. giảm dần và tăng dần.                                              B. cùng tăng dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                              D. cùng giảm dần.

Câu 2: Số electron trong ion  là

  A. 12.                                B. 9.                                    C. 11.                                  D. 10.

Câu 3: Cộng hóa trị của cacbon trong phân tử CO2

  A. 4+.                                B. 2.                                    C. 2.                                 D. 4.

Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 cho biết nguyên tử có bao lăm electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 2.                                  B. 3.                                    C. 6.                                    D. 4.

Câu 5: Trong nguyên tử, lớp electron L có bao lăm phân lớp?

  A. 1.                                  B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 6: Số khối của nguyên tử  là

  A. 40.                                B. 27.                                  C. 13.                                  D. 14.

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIIA.                           B. IIIA.                              C. IA.                                 D. IVA.

Câu 8: Chất nào sau đây có kết hợp cộng hóa trị?

  A. NaCl.                            B. Na2O.                             C. MgCl2.                           D. HCl.

Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là chất

  A. nhường electron.                                                      B. nhận proton.                  

  C. nhường proton.                                                         D. nhận electron.

Câu 10: Nguyên tố photpho (P) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 6.                                  B. 5.                                    C. 4.                                    D. 3.

Câu 11: Số oxi hóa của nguyên tử nitơ trong phân tử HNO3

  A. +4.                                B. +1.                                  C. +3.                                  D. +5.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là đúng?

  A. Là hạt căn bản chiếm đa phần khối lượng nguyên tử.        B. Mang điện tích dương.

  C. Cấu hình thành vỏ nguyên tử.                                   D. Chuyển động theo quỹ đạo nhất mực.

Câu 13: Trong phản ứng: 2Na + S → Na2S, nguyên tử S vào vai trò

  A. chất oxi hoá.                                                            B. chất khử.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.                       D. ko là chất oxi hóa hay khử.

Câu 14: Nguyên tố Sn thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 5.                                  B. 3.                                    C. 6.                                    D. 4.

Câu 15: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn ko thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

  A. Phản ứng phân hủy.                                                 B. Phản ứng hóa hợp.    

  C. Phản ứng thế.                                                           D. Phản ứng thảo luận.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

2

3

4

5

A

D

D

C

B

6

7

8

9

10

B

C

D

D

B

11

12

13

14

15

D

C

A

A

D

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Mai Thúc Loan

Thi trực tuyến

  • Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 10 5 2021-2022

.


 

Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc

[rule_3_plain]

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc được Phần Mềm Portable sưu tầm và san sớt. Nhằm giúp các bạn học trò lớp 10 ôn tập lại tri thức môn Hóa học, thu thập thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, cùng lúc biết cách phân bổ thời kì làm bài sao cho cân đối để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo!

TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Nguyên tử của nguyên tố X có 16 electron. Nguyên tố X là

  A.  S.                                 B.  N.                                  C.  O.                                  D.  Cl.

Câu 2:  Số hạt electron trong nguyên tử ({}_{19}^{39})K là

  A.  39.                               B.  20.                                 C.  58.                                 D.  19.

Câu 3:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  1.                                 B.  2.                                   C.  6.                                   D.  4.

Câu 4:  Số oxi hóa của nitơ trong NO2 là

  A.  +2.                               B.  +4.                                 C.  -2.                                  D.  -4.

Câu 5:  Số electron tối đa trong lớp L là

  A.  32.                               B.  2.                                   C.  8.                                   D.  18.

Câu 6:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p6. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  VIA.                            B.  IA.                                C.  VIIIA.                          D.  IIA.

Câu 7:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca có tính kim khí yếu nhất?

  A.  Al.                               B.  Mg.                               C.  Ca.                                D.  K.

Câu 8:  Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng phân hủy?

  A.  4Na + O2 → 2Na2O.                                         B.  AgNO3+ NaCl → AgCl + NaNO3.

  C.  2KClO3 → 2KCl + 3O2.                                     D.  Zn+2HCl  → ZnCl2 + H2.

Câu 9:  Trong phản ứng Zn + CuCl2  → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+ đã

  A.  nhường 0,5 mol electron.                                        B.  nhận 1 mol electron.

  C.  nhường 1 mol electron.                                           D.  nhận 2 mol electron.

Câu 10:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 94. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 7. Số khối của X là

  A.  68.                               B.  29.                                 C.  94.                                 D.  65.

Câu 11:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IIA chứa 28,57% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  Be.                               B.  Ca.                                C.  Mg.                               D.  Ba.

Câu 12:  Ở 1 số nơi, người ta thêm anion florua vào nước sinh hoạt nhằm cải thiện sức khỏe tập thể. Kí hiệu hóa học của anion này là

  A.  Fe3+.                            B.  Fe2+.                              C.  F-.                                  D.  F+.

Câu 13:  Nguyên tử của nguyên tố X thuộc nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  X ở chu kì 4, nhóm IA trong bảng HTTH.        

  B.  Liên kết của X với Clo là cộng hóa trị.         

  C.  Nguyên tố X có tính kim khí.                         

  D.  Hiđroxit cao nhất của X là XOH.

Câu 14:  Các hợp chất có chứa Cr+6 lúc hiện diện trong nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường, dọa nạt tới sức khỏe và tính mệnh con người. Có thể xử lý các hợp chất đấy bằng FeSO4.7H2O theo chế độ:                       

Fe+2 + Cr+6 →  Fe+3+ Cr+3.

Biết rằng nồng độ Cr+6 trong nước thải của 1 nhà máy mạ kim khí là 0,005 mol.l. Khối lượng FeSO4.7H2O (kg) cần dùng để xử lí 10 m3 nước thải này là

  A.  8,4.                              B.  22,8.                              C.  13,9.                              D.  41,7.

Câu 15:  Cho X, Y, Z là các chất không giống nhau trong 3 chất: NaCl, HCl, Cl2. Thuộc tính của chúng được ghi trong bảng dưới. Biết độ âm điện của Na: 0,93; H: 2,20; Cl: 3,16.

Cho các  phát biểu  sau:

(a) Liên kết hóa học trong X là kết hợp ion.

(b) Hiệu độ âm điện của kết hợp trong Z là 0,96.

(c) Liên kết hóa học trong Y là kết hợp ion.  

(d) Cộng hóa trị của nguyên tố Cl trong X là 7.

Số phát biểu đúng là

A.  4.                                   B.  2.

C.  3.                                   D.  1.

B.TỰ LUẬN

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có số hạt mang điện tích dương bằng số hạt ko mang điện tích. Số hạt mang điện tích âm của nó là 20.

a. Hãy tính toán xác định tên nguyên tố, số khối và kí hiệu nguyên tử (dạng ) của X.

b. Cho biết X là kim khí, phi kim hay khí trơ. Tại sao?

Câu 2. 

a. Dựa vào bảng HTTH, điền thông tin còn thiếu vào ô trống.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Natri

Na

11

3s1

3

IA

Chì

 

 

 

6

IVA

 

b. Cho độ âm điện (χ) của các nguyên tố: Br (2,96), H (2,20), Na (0,93). Biết rằng trong số các chất: HBr, NaBr, Br2, chất nào có kết hợp càng kém phân cực (Δχ  càng nhỏ) thì càng tan tốt trong dầu hỏa và trái lại. Hãy tính toán và chỉ ra chất nào trong số 3 chất ở trên tan trong dầu hỏa tốt nhất.

c. Có quan điểm cho rằng: “Bảng HTTH rất có ích trong việc giúp phân tách các tính chất hóa học”. Căn cứ vào bảng HTTH đã học, hãy nêu 2 thí dụ liên can tới các nguyên tố nhóm IA để góp phần làm rõ quan điểm trên.

Câu 3. 

a. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có chỉnh sửa hay ko?

b. Thăng bằng phản ứng  hóa học sau bằng bí quyết cân bằng electron (thể hiện đủ 4 bước):                         

Zn + HNO3 →  Zn(NO3)2 + NO + H2O.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM: 

1

A

6

C

11

B

2

D

7

A

12

C

3

B

8

C

13

B

4

B

9

D

14

D

5

C

10

D

15

B

 

B. TỰ LUẬN

Câu 1

a. e = 20, p = e = n = 20.

X là canxi (Ca).

A= p + n= 40.

Kí hiệu nguyên tử: (_{40}^{20}Ca)

X là kim khí.

Vì cấu hình Ca: 1s22s22p63s23p6 4s2 có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 2

a.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Natri

Na

11

3s1

3

IA

Chì

Pb

82

6s26p2

6

IVA

 

b.

Chất

HBr

NaBr

Br2

Δχ

0,76

2,03

0

 

Br2 có Δχ nhỏ nhất nên tan trong dầu hỏa tốt nhất.

c. Học trò nêu được 2 thí dụ về việc dựa vào bảng HTTH để phân tách thuộc tính hóa học đối với các nguyên tố nhóm IA. Tỉ dụ:

– Na ở nhóm IA nên trình bày hóa trị 1 trong mọi hợp chất (hoặc nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học nhưng mà nó tham dự).

– K có tính kim khí mạnh hơn Na do nằm phía dưới của Na trong nhóm IA.

– Các nguyên tố nhóm IA (trừ H) là các kim khí mạnh do đứng đầu mỗi chu kỳ.

– Trong phản ứng với Cl2, mỗi nguyên tử kali nhường 1 electron do nó ở nhóm IA, có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 3.

a. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có chỉnh sửa hoặc ko chỉnh sửa.

b. HS thăng bằng đủ 4 bước, mỗi bước 0,25đ.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC- ĐỀ 02

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1:  Số oxi hóa của sulfur trong SO3 là

  A.  +2.                               B.  -2.                                  C.  +6.                                 D.  +4.

Câu 2:  Số hạt proton trong nguyên tử ({}_{11}^{23})Na là

  A.  11.                               B.  12.                                 C.  23.                                 D.  34.

Câu 3:  Anion clorua có mặt trong các chất dịch của thân thể, vào vai trò truyền xung tâm thần, điều hoà chất lỏng trong và ngoài tế bào, … Kí hiệu hóa học của anion này là

  A.  Cl-.                               B.  ClO3-.                            C.  ClO4-.                            D.  Cl+.

Câu 4:  Trong phản ứng Zn + CuCl2  → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Zn đã

  A.  nhường 0,5 mol electron.                                        B.  nhận 1 mol electron.

  C.  nhường 2 mol electron.                                           D.  nhường 1 mol electron.

Câu 5:  Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng thế?

  A.  AgNO3 + NaCl  →  AgCl + NaNO3.                  B.  2KClO3   → 2KCl + 3O2.

  C.  Zn + 2HCl   → ZnCl2 + H2.                              D.  4Na + O2   → 2Na2O.

Câu 6:  Số electron tối đa trong lớp K là

  A.  18.                               B.  2.                                   C.  8.                                   D.  32.

Câu 7:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  3.                                 B.  4.                                   C.  18.                                 D.  8.

Câu 8:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p5. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  VIIA.                          B.  VIIIA.                          C.  VA.                               D.  IIA.

Câu 9:  Nguyên tử của nguyên tố X thuộc nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  Liên kết của X với Flo là cộng hóa trị.     

  B.  X ở chu kì 4, nhóm IIA trong bảng HTTH.

  C.  Hiđroxit cao nhất của X là X(OH)2.     

  D.  Nguyên tố X có tính kim khí.

Câu 10:  Nguyên tử của nguyên tố X có 12 electron. Nguyên tố X là

  A.  Mg.                              B.  Na.                                C.  C.                                  D.  O.

Câu 11:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IA chứa 53,33% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  K.                                B.  Na.                                C.  Rb.                                D.  Li.

Câu 12:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 7N, 8O, 14Si, 15P có tính phi kim yếu nhất?

  A.  O.                                B.  P.                                   C.  N.                                  D.  Si.

Câu 13:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 54. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. Số khối của X là

  A.  20.                               B.  34.                                 C.  37.                                 D.  39.

Câu 14:  Các hợp chất có chứa Cr+6 lúc hiện diện trong nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường, dọa nạt tới sức khỏe và tính mệnh con người. Có thể xử lý các hợp chất đấy bằng FeSO4.7H2O theo chế độ:                       

Fe+2 + Cr+6   → Fe+3+ Cr+3.

Biết rằng nồng độ Cr+6 trong nước thải của 1 nhà máy mạ kim khí là 0,005 mol.l. Khối lượng FeSO4.7H2O (kg) cần dùng để xử lí 20 m3 nước thải này là

  A.  16,8.                            B.  83,4.                              C.  27,8.                              D.  45,6.

Câu 15:  Cho X, Y, Z là các chất không giống nhau trong 3 chất: Na2O, H2O, O2. Thuộc tính của chúng được ghi trong bảng dưới. Biết độ âm điện của Na: 0,93; O: 3,44; H: 2,20.

Cho các  phát biểu sau:

(a) Cộng hóa trị của O trong X là 2.  

(b) Hiệu độ âm điện của kết hợp trong X là 0.

(c) Liên kết hóa học trong Y là  kết hợp ion.             

(d) Điện  hóa trị của nguyên tố O trong Y là 2-.

Số phát biểu đúng là

A.  3.                                   B.  4.                                   C.  2.                                   D.  1.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

A. TRẮC NGHIỆM

1

C

6

B

11

D

2

A

7

A

12

D

3

A

8

A

13

C

4

C

9

A

14

B

5

C

10

A

15

B

B. TỰ LUẬN

Câu 1

a. p = 11 = e, n = e +1 = 12.

Y là natri (Na).

A = p + n= 23.

Kí hiệu nguyên tử: ({}_{11}^{23}Na)

Y là kim khí.

Vì cấu hình Na: 1s22s22p63s1 có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 2

a.

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình e

lớp ngoài cùng

Chu kì

Nhóm

Magie

Mg

12

3s2

3

IIA

Rubiđi

Rb

37

5s1

5

IA

b.

Chất

KI

I2

HI

Δχ

1,84

0

0,46

 

I2 có Δχ nhỏ nhất nên tan trong benzen tốt nhất.

c. Học trò nêu được 2 thí dụ về việc M ko tăng dần theo quy trình các ô nguyên tố.

Tỉ dụ:

– Ar (M= 39,95) xếp trước K (M= 39,10).

– Co (M= 58,93) xếp trước Ni (M= 58,69).

– Te (M= 127,6) xếp trước I (M= 126,9).

Câu 3.

a. Trong phản ứng thảo luận, số oxi hóa của các nguyên tố ko chỉnh sửa.

b. HS thăng bằng đủ 4 bước, mỗi bước 0,25đ.

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC- ĐỀ 03

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 8O, 9F, 15P, 16S có tính phi kim yếu nhất?

  A.  O.                                B.  P.                                   C.  S.                                   D.  F.

Câu 2:  Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Nguyên tố X là

  A.  F.                                 B.  K.                                  C.  Ar.                                 D.  Ca.

Câu 3:  Số electron tối đa trong lớp M là

  A.  8.                                 B.  32.                                 C.  18.                                 D.  2.

Câu 4:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 60. Trong hạt nhân, số hạt ko mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. Số khối của X là

  A.  20.                               B.  41.                                 C.  43.                                 D.  29.

Câu 5:  Số oxi hóa của nitơ trong N2O là

  A.  -2.                                B.  +4.                                 C.  +1.                                 D.  +2.

Câu 6:  Oxit cao nhất của 1 nguyên tố X thuộc nhóm IIA chứa 40,0% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là

  A.  Ca.                               B.  Mg.                               C.  Ba.                                D.  Be.

Câu 7:  Cation kali trong máu người có nồng độ vào khoảng 3,5 tới 4,5 mmol.l, vào vai trò quan trọng trong hoạt động co cơ, dẫn truyền tâm thần, … Kí hiệu hóa học của cation này là

  A.  Ka+.                             B.  K+1.                               C.  K+.                                D.  K-.

Câu 8:  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5. Phát biểu nào sau đây sai?

  A.  X ở chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng HTTH.    

  B.  Liên kết của X với Na là cộng hóa trị.         

  C.  Nguyên tố X có tính phi kim.                         

  D.  Hợp chất khí với hiđro của X là HX.

Câu 9:  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p4. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm

  A.  IVA.                            B.  IIA.                               C.  VIA.                             D.  VIIIA.

Câu 10:  Các nguyên tố xếp ở chu kì 4 trong bảng tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là

  A.  8.                                 B.  32.                                 C.  6.                                   D.  4.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

B

6

B

11

D

2

B

7

C

12

B

3

C

8

B

13

B

4

B

9

C

14

D

5

C

10

D

15

D

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC- ĐỀ 04

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

  A. Phản ứng hóa hợp.                                                 B. Phản ứng thảo luận.

  C. Phản ứng phân hủy.                                                 D. Phản ứng thế.    

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là sai?

  A. Mang điện tích âm.                                            

  B. Cấu hình thành vỏ nguyên tử.

  C. Là hạt căn bản có khối lượng bé nhất.    

  D. Chuyển động theo quỹ đạo nhất mực.

Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p6 cho biết nguyên tử có bao lăm electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 8.                                  B. 2.                                    C. 4.                                    D. 6.

Câu 4: Số khối của nguyên tử  là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 34.                                  D. 23.

Câu 5: Điện hóa trị của Mg trong phân tử MgO là

  A. 2.                               B. +2.                                  C. 2.                                    D. 2+.

Câu 6: Số oxi hóa của nguyên tử clo trong phân tử HClO4 là

  A. +1.                                B. 1.                                 C. +7.                                  D. +3.

Câu 7: Nguyên tố Cs thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 3.                                  B. 6.                                    C. 1.                                    D. 5.

Câu 8: Số electron trong ion  là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 10.                                  D. 9.

Câu 9: Trong phản ứng: 2Na + I2 → 2NaI, nguyên tử Na vào vai trò

  A. ko là chất oxi hóa hay khử.                               B. chất oxi hoá.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.                       D. chất khử.

Câu 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIA.                             B. VIIA.                             C. IIIA.                              D. IIA.

Câu 11: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính phi kim và bán kính nguyên tử tuần tự

  A. cùng tăng dần.                                                         B. cùng giảm dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                              D. giảm dần và tăng dần.

Câu 12: Nguyên tố sulfur (S) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 5.                                  B. 6.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 13: Trong nguyên tử, lớp electron M có bao lăm phân lớp?

  A. 3.                                  B. 2.                                    C. 1.                                    D. 4.

Câu 14: Chất nào sau đây có kết hợp ion?

  A. NaCl.                            B. NH3.                              C. CO2.                               D. H2.

Câu 15: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất khử là chất

  A. nhận electron.                                                           B. nhường electron.           

  C. nhường proton.                                                         D. nhận proton.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

2

3

4

5

D

D

A

D

D

6

7

8

9

10

C

B

C

D

D

11

12

13

14

15

C

B

A

A

B

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10- TRƯỜNG THPT ÁI QUỐC- ĐỀ 05

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính kim khí và độ âm điện tuần tự

  A. giảm dần và tăng dần.                                              B. cùng tăng dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                              D. cùng giảm dần.

Câu 2: Số electron trong ion  là

  A. 12.                                B. 9.                                    C. 11.                                  D. 10.

Câu 3: Cộng hóa trị của cacbon trong phân tử CO2 là

  A. 4+.                                B. 2.                                    C. 2.                                 D. 4.

Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 cho biết nguyên tử có bao lăm electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 2.                                  B. 3.                                    C. 6.                                    D. 4.

Câu 5: Trong nguyên tử, lớp electron L có bao lăm phân lớp?

  A. 1.                                  B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 6: Số khối của nguyên tử  là

  A. 40.                                B. 27.                                  C. 13.                                  D. 14.

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIIA.                           B. IIIA.                              C. IA.                                 D. IVA.

Câu 8: Chất nào sau đây có kết hợp cộng hóa trị?

  A. NaCl.                            B. Na2O.                             C. MgCl2.                           D. HCl.

Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là chất

  A. nhường electron.                                                      B. nhận proton.                  

  C. nhường proton.                                                         D. nhận electron.

Câu 10: Nguyên tố photpho (P) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 6.                                  B. 5.                                    C. 4.                                    D. 3.

Câu 11: Số oxi hóa của nguyên tử nitơ trong phân tử HNO3 là

  A. +4.                                B. +1.                                  C. +3.                                  D. +5.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là đúng?

  A. Là hạt căn bản chiếm đa phần khối lượng nguyên tử.        B. Mang điện tích dương.

  C. Cấu hình thành vỏ nguyên tử.                                   D. Chuyển động theo quỹ đạo nhất mực.

Câu 13: Trong phản ứng: 2Na + S → Na2S, nguyên tử S vào vai trò

  A. chất oxi hoá.                                                            B. chất khử.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.                       D. ko là chất oxi hóa hay khử.

Câu 14: Nguyên tố Sn thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 5.                                  B. 3.                                    C. 6.                                    D. 4.

Câu 15: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn ko thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

  A. Phản ứng phân hủy.                                                 B. Phản ứng hóa hợp.    

  C. Phản ứng thế.                                                           D. Phản ứng thảo luận.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

2

3

4

5

A

D

D

C

B

6

7

8

9

10

B

C

D

D

B

11

12

13

14

15

D

C

A

A

D

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ái Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Mai Thúc Loan

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 10 5 2021-2022

Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Đầm Hà

219

Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Dương Văn Dương

392

Bộ 5 đề thi HK1 môn Vật Lý 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

520

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

1480

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Mai Thúc Loan

503

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Lê Quý Đôn

814

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Ái #Quốc


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-hk1-mon-hoa-hoc-10-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thpt-ai-quoc-doc35266.html

Back to top button