Giáo Dục

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh được Phần Mềm Portable biên soạn và tổng hợp giúp các em rà soát lại bình chọn tri thức của mình và có thêm thời kì sẵn sàng ôn tập cho kì thi sắp đến được tốt hơn. Chúc các em ôn tập rà soát đạt kết quả cao. 

TRƯỜNG THCS THẠCH LINH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ THI SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hoà tan vừa đủ 16,8 gam bột Fe là:

A. 0.2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,25 lít

D. 0,3 lít

Câu 2: Dãy chất nào trong các dãy sau thỏa mãn điều kiện các chất đều có phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Al, CO2, SO2, Ba(OH)2

B. CO2, SO2, CuSO4, Fe

C. CO2, CuSO4, SO2, H3PO4

D. KOH, CO2, SO2, CuSO4

Câu 3: Thể tích H2 (đktc) nhận được lúc hoà tan hoàn toàn 8,1 gam bột Al trong dung dịch HCl dư là:

A. 10,08 lít

B. 6,72 lít

C. 5,04 lít

D. 4,48 lít

Câu 4: Trong các dãy chất sau, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các chất đều phản ứng với dung dịch HCl?

A. Cu, BaO, Ca(OH)2, NaNO3

B. Qùy tím, CuO, Ba(OH)2, AgNO3, Zn

C. Quỳ tím, CuO, AgNO3, Cu

D. Quỳ tím, AgNO3, Zn, NO, CaO

Câu 5: Nhôm, sắt  ko công dụng được với chất nào sau đây?

A. Axit HNO3 đặc nguội

B. Lưu hoàng

C. Khí oxi

D. Khí clo

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Nguyên liệu để sản xuất thép là quặng sắt thiên nhiên (manhetit, hematit…), than cốc, ko khí giàu oxi và 1 số phụ gia khác.

B. Các khung cửa sổ làm bằng thép (để lâu trong ko khí ẩm) ko bị ăn mòn.

C. Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đấy hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

D. Thép là hợp kim của sắt với cacbon, trong đấy hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

Câu 7: Công thức hoá học của phân đạm urê là:

A. NH4Cl

B. (NH2)2CO

C. NH4HCO3

D. NH4NO3

Câu 8: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế theo cách nào ?

A. Cho Fe công dụng với Al2O3

B. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao

C. Điện phân dung dịch muối nhôm

D. Điện phân hot chảy Al2O3 có xúc tác

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là ko đúng?

A. Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim.

B. Ở điều kiện thường, phi kim còn đó ở cả 3 tình trạng: rắn, lỏng, khí.

C. Hợp kim của sắt với đồng và 1 số nguyên tố khác như mangan, sắt, silic được dùng trong công nghiệp chế tác tàu bay.

D. Phần to các nguyên tố phi kim ko dẫn điện, dẫn nhiệt, có nhiệt độ hot chảy, nhiệt độ sôi thấp.

Câu 10: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit axit?

A. H2O, CaO, FeO, CuO

B. CO2, SO3, Na2O, NO2

C. CO2, SO2, CuO, P2O5

D. SO2, P2O5, CO2, N2O5

Câu 11: Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để công dụng vừa đủ với 22,4 gam bột sắt là:

A. 13,44 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 26,88 lít

Câu 12: Khí nào sau đây có màu vàng lục?

A. CO2

B. Cl2

C. H2

D. SO2

Câu 13: Oxit nào dưới đây, lúc tan trong nước cho dung dịch làm qùy tím hóa xanh?

A. CuO

B. P2O5

C. MgO

D. Na2O

Câu 14: Có các chất bột để biệt lập là: Cu, Al, Al2O3, Fe2O3. Chỉ dùng thêm 1 chất nào  trong số các chất cho dưới đây để phân biệt chúng?

A. Dung dịch CuSO4

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch H2SO4  loãng

D. Dung dịch AgNO3

Câu 15: Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,0g

B. 40,0g

C. 20,0g

D. 15,0 g

Câu 16: Có thể phân biệt 2 mẫu bột kim khí Al và Fe (để trong các lọ biệt lập) bằng hóa chất nào dưới đây ?

A. Dung dịch AgNO3

B. Dung dịch CuSO4

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaOH

Câu 17: Khử hoàn toàn 32 gam Fe2O3 cần V lít CO (đktc). Giá trị của V là:

A. 13,44 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 26,88 lít

Câu 18: Chất nào dưới đây tan trong nước?

A. CaCO3

B. Al

C. Na

D. NaCl

Câu 19: Dung dịch Na2CO3 công dụng được với chất nào dưới đây?

A. Mg(OH)2

B. Na2SO4

C. BaSO4

D. HCl

Câu 20: 200 ml dung dịch HCl 0,2M công dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3. Khối lượng kết tủa nhận được sau phản ứng là:

A. 5,74g

B. 28,7g

C. 57,4g

D. 2,87g

Câu 21: Nhôm ko công dụng được với chất nào dưới đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch KNO3

D. Dung dịch CuSO4

Câu 22: Trong số các cặp chất sau, cặp nào có phản ứng xảy ra giữa các chất?

A. Dung dịch NaCl + dung dịch KNO3

B. Dung dịch Na2S + dung dịch HCl

C. Dung dịch BaCl2 + dung dịch HNO3

D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch NaNO3

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng nhận được 5,04 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 6,075g

B. 4,05g

C. 8,1g

D. 2,025g

Câu 24: Chọn dãy chất nhưng mà tất cả các bazơ đều bị nhiệt phân trong các dãy sau:

A. Fe(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, Fe(OH)3, Zn(OH)2

C. KOH, Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

D. Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH

B. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeCl2 → AlCl3

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 21,6 gam bột Al vào 1 lượng vừa đủ dung dịch CuClnồng  độ 1,5M. Sau phản ứng, nhận được chất rắn A màu đỏ và dung dịch B.

1/ Tính khối lượng chất rắn A.

2/ Tính thể tích dung dịch CuCl2 đã chuyên dụng cho phản ứng trên.

3/ Viết phương trình phản ứng xảy ra lúc cho dung dịch B công dụng với dung dịch NaOH dư.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM

1D

2C

3A

4B

5A

6C

7B

8D

9C

10D

11A

12B

13D

14C

15B

16D

17A

18D

19D

20A

21C

22B

23B

24A

II.TỰ LUẬN 

Bài 1:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  (1)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl     (2)

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O     (3)

3FeCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Fe         (4)

Bài 2:

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu   (1)

({n_{Al}} = frac{{21,6}}{{27}} = 0,8mol)

(begin{array}{l}
 lớn {n_{Cu}} = frac{3}{2}{n_{Al}} = frac{{3{rm{x0,8}}}}{2} = 1,2mol
{m_{Cu}} = 1,2{rm{x}}64 = 76,8g
end{array})

(begin{array}{l}
 lớn {n_{CuC{l_2}}} = {n_{Cu}} = 1,2mol
{V_{{rm{dd}}CuC{l_2}}} = frac{{1,2}}{{1,5}} = 0,8lit
end{array})

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaOH

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH– ĐỀ 02

A/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất nào sau đây ko phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. CuO.                     

B. Ag.                                    

C. Zn.                         

D. Mg.

Câu 2: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, hiện tương quan sát được là

A. hiện ra kết tủa trắng. 

B. sủi bọt khí ko màu.            

C. hiện ra kết tủa đỏ nâu.  

D. hiện ra kết tủa xanh.     

Câu 3: Nguyên liệu được dùng để sản xuất vôi sống trong công nghiệp là 

A. CaCO3.                 

B. CaO.    

C. Ca(OH)2.        

D. CaSO3­.

Câu 4: Chất nào sau đây là oxit axit?

A. NO.           

B. SO2.            

C. Fe2O3.     

D. MgO.

Câu 5: Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch HCl dư, sau lúc phản ứng chấm dứt, nhận được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.               

B. 3,36.             

C. 6,72.       

D. 4,48.

Câu 6: Cặp chất nào sau đây đều phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe, Mg.                  

B. K, Na.        

C. Al, Cu.                  

D. Mg, K.

Câu 7: Chất nào trong các chất sau đây được dùng làm phân đạm?

A. CO(NH2)2.

B. Ca3(PO4)2       

C. K2SO4.                  

D. KCl.

Câu 8: Dung dịch đậm đặc của chất nào dưới đây được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm?           

A. H2SO4.                   

B. H2SO3.                              

C. HNO3.                   

D. HCl.

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

A. Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.    

B. Cu(OH)2, KOH, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2.  

D. Ca(OH)2, KOH, NaOH.                

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3, nhận được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần % về khối lượng của CaCO3 trong X là

A. 29,58%.                 

B. 11,3%.                               

C. 88,7%.                   

D. 70,42%.

Câu 11: Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm?

A. Al.                         

B. Fe.                                     

C. Mg.            

D. Cu.

Câu 12: Cho MgCO3 vào dung dịch HCl, thấy thoát ra khí X ko màu. Khí X có thuộc tính nào sau đây?

A. Làm vẩn đục nước vôi trong.             

B. Cháy được trong ko khí.      

C. Duy trì sự cháy và sự sống.              

D. Không tan trong nước.

Câu 13: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống thử chứa 100 ml dung dịch H2SO4 1M, dung dịch nhận được sau phản ứng có thuộc tính nào sau đây?

A. Không làm đổi màu quỳ tím.                                

B. Làm quỳ tím chuyển xanh.

C. Làm dung dịch phenolphtalein chuyển đỏ.           

D. Làm quỳ tím chuyển đỏ.

Câu 14: Cho các cặp chất sau:

(1). CuSO4 và HCl       

(2). H2SO4 và Na2SO3       

(3). KOH và NaCl       

(4). MgSO4 và BaCl2

Các cặp chất nào ko phản ứng với nhau?

A. (1), (2).                  

B. (1), (3).            

C. (2), (4).                  

D. (3), (4).

Câu 15: Trong 1 số thí nghiệm có sinh ra khí độc như: HCl, CO2, SO2, có thể dùng dung dịch chất nào sau đây để loại trừ các khí đấy ko cho thoát ra môi trường?

A. HCl.                       

B. NaCl.            

C. Ca(OH)2.      

D. NaNO3.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

B

D

A

B

D

6

7

8

9

10

B

A

D

C

D

11

12

13

14

15

A

A

A

B

C

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH– ĐỀ 03

A/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dãy gồm các kim khí đều công dụng với H2SO4 loãng là:

A. Na ; Cu ; Mg         

B. Zn ; Mg ; Al

C. Na ; Fe ; Cu         

D. K ; Na ; Ag

Câu 2: Dẫn khí Clo vào nước có nhúng giấy quì tím, giấy quì tím sẽ:

A. Không đổi màu.       

B. Chuyển màu xanh.

C. Chuyển màu đỏ, sau đấy mất màu.       

D. Không có hiện tượng.

Câu 3: Phi kim công dụng với khí hyđro tạo ra thành phầm là:

A. Hợp chất khí.           

B. Muối.                     

C. Dung dịch Axit.         

D. Cả A và C.

Câu 4: Nhận định nào sau đây ko đúng?

A. Nước cất có pH = 7                         

B. Nước ruộng chua có pH > 7

C. Nước vôi trong có pH > 7       

D. Nước chanh ép có pH < 7

Câu 5: Dãy kim khí nào sau đây được bố trí theo chiều giảm dần về chừng độ hoạt động hóa học:

A. Na, Al, Mg, Fe.     

B. Mg, Al, Zn, Fe.                 

C. Ag, Cu, Zn, Al.         

D. Cu, Fe, Zn, Al.

Câu 6: Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu lúc đầu để sản xuất axit H2SO4 trong công nghiệp?

A. SO2.                          

B. SO3.                       

C. FeS.           

D. FeS2.

Câu 7: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm toàn oxit bazơ:

A. CuO, CO, P2O5, ZnO.         

B. Al2O3, CaO, Fe2O3, Na2O.

C. MgO, CO2, BaO, K2O.             

D. CuO, SO2, Fe2O3, Na2O.

Câu 8: Chất nào có thể công dụng được với nước cho ra dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ:

A. K2O.                         

B. CaO.                      

C. BaO.                                  

D. P2O5.

Câu 9: Để phân biệt 4 dung dịch HCl, H2SO4, NaCl, BaCl2 người ta dùng:

A. Phenolphtalein           

B. Quì tím và dung dịch BaCl2

C. Dung dịch KCl và dung dịch NaOH

D. Không phân biệt được

Câu 10: Dung dịch CuSO4 phản ứng được với dãy kim khí nào dưới đây:

A. K, Ba, Cu, Na.       

B. K, Ag, Al, Fe.                    

C. Al, Zn, Fe, Mg.       

D. Ag, Zn, Fe, Pb.

Câu 11: Những bazơ nào trong dãy sau đây vừa công dụng được với axit, vừa bị nhiệt phân hủy?

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2.     

B. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

C. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.   

D. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3.  

Câu 12: Cho dây nhôm vào dung dịch NaOH đặc, hiện tượng hoá học quan sát được ngay là:

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.   

B. Sủi bọt khí mạnh.

C. Khí màu nâu hiện ra.         

D. Dung chuyển dịch sang màu hồng.

Câu 13: Có phản ứng:    ?     +   NaOH  →    NaCl  +    ?. Để phản ứng xảy ra, chất phản ứng cần chọn là:

A. MgCl2.                     

B. BaCl2.                    

C. KCl.                                   

D. Na2CO3.

Câu 14: Có hỗn hợp khí gồm SO2 và O2. Muốn nhận được khí O2 thuần khiết ta nên dẫn hỗn hợp khí trên đi qua:

A. Dung dịch HCl.        

B. SO3.                       

C. Dung dịch Ca(OH)2.       

D. CO2.

Câu 15: Dãy bazơ nào bị nhiệt phân huỷ tạo oxit và nước:

A. Fe(OH)2, Mg(OH)2, NaOH.           

B. Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2.

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2.         

D. Fe(OH)3, Al(OH)3, KOH.

Câu 16:  Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng:

A. Na2O  + NaOH.               

B. Cu + HCl.                        

C. P2O5  + H2SO4 loãng.               

D. Cu  + H2SO4 đặc, hot.

Câu 17:. Trong những loại phân bón hóa học sau, phân bón nào thuộc loại phân bón kép:

A. NH4Cl.                     

B. Ca3(PO4)2.              

C. (NH4)2HPO4.       

D. KCl.

Câu 18: Cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu công dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn nhận được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Thành phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là:

A. 65%.                         

B. 6,5%.           

C. 35%.     

D. 3,5%.

Câu 19: Cặp chất nào sau đây có phản ứng tạo thành thành phầm là chất khí:

A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2       

B. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl

C. Dung dịch KOH và dung dịch MgCl2          

D. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3

Câu 20: Dãy bazơ nào đều tan trong nước?

A. KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH  

B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH

C. KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH.     

D. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

B

B

D

B

D

B

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

A

C

B

D

C

C

B

C

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH– ĐỀ 04

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các oxit sau, oxit ko tan trong nước là

A. MgO.                           

B. P2O5.                       

C . Na2O.                    

D. CO2.

Câu 2: Oxit công dụng được với dung dịch HCl là

A.SO2.                              

B. CO2.                        

C. CuO.                      

D. P2O5.      

Câu 3: Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO2, P2O5, MgO, SO2.         

B. CO2, P2O5, NO, SO2.  

C. CO, P2O5, MgO, SO2.

D. CO2, P2O5, SO3, SO2.

Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đặc an toàn, cần

A. cho từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng nước.

B. cho từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.

C. rót cùng lúc H2SO4 đặc và nước vào bình.          

D. cách A và B đều dùng được.

Câu 5:  Cho các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, H2SO4, KNO3. Trong các dung dịch trên, có bao lăm dung dịch có pH < 7?

A. 2.                               

B. 3.                              

C. 4.                             

D. 5.

Câu 6: Nhỏ từ từ cho tới dư dung dịch NaOH vào 1 ống thử có chứa 1 ml dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống thử. Hiện tượng nào xảy ra?

A. Có kết tủa màu xanh.           

B. Có kết tủa màu nâu đỏ.

C. Có kết tủa, sau đấy tan đi.       

D. Có kết tủa màu trắng.

Câu 7: Chất nào sau đây công dụng với dung dịch Ba(OH)2?

A. CO2.                         

B. Na2O.                      

C. CO.                    

D. MgO.

Câu 8: Phản ứng được sử dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

A. 2Na  + 2H2O → 2NaOH + H2.    

B. Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH.                    

C. Na2O  + H2O → 2NaOH.           

D. 2NaCl  + 2H2→   2NaOH + H2 + Cl2.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần I:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

D

A

A

B

A

D

Phần II: 

Câu 1.Vì vôi sống sẽ hấp thu khí cacbon đioxit có trong ko khí tạo thành canxi cacbonat

Câu 2. Dùng quỳ tím trông thấy dung dịch HCl (quỳ tím hóa đỏ), quỳ tím ko đổi màu là NaCl và Na2SO4.

Dùng dung dịch BaCl2 để trông thấy dung dịch Na2SO4 (có kết tủa trắng). Dung dịch ko phản ứng là NaCl.

Na2SO4  +  BaCl2  →  BaSO4  +  2NaCl

Câu 3.

(1):  FeSO4 + BaCl2→ BaSO4 ↓ + FeCl2

(2):  FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

(3):     Fe(OH)2    →    FeO + H2O

Câu 4.

a/ CaCO3   +   2HCl   →   CaCl2   +  H2O + CO2 

b/ n CO2  = 6,72 : 22,4  = 0,3mol

CaCO3   +   2HCl   →   CaCl2   +  H2O + CO2

0,3mol      0,6mol                                 0,3mol

CM HCl = 0,6: 0,4 = 1,5 M

c/ HCl   +   NaOH  →      NaCl  +  2H2O

    1mol           1mol                                                                                                                                                

    0,12              0,16

Số mol của HCl:   

n = CM . V = 80/1000 x 1,5 = 0,12 (mol)

Số mol của NaOH:   

n = CM . V = 80/1000 x 2 = 0, 16 (mol)

Tỷ lệ:    0,12/1  < 0,16/1   

Vậy sau phản ứng NaOH dư nên dung dịch làm quì tím hóa xanh.                                                 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH– ĐỀ 05

Phần 1: Trắc Nghiệm:

Câu 1: Dung dich HCl công dụng được với chất nào sau đây

A. H2SO4            

B. CuSO4       

C. NaOH                    

D. Cu

Câu 2: Dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa

A. đỏ.      

B. xanh.          

C. ko đổi màu.                  

D. vàng

Câu 3: Dung dịch H2SO4 loãng làm quỳ tím hóa

A. đỏ.      

B. xanh.          

C. ko đổi màu.                  

D. vàng

Câu 4: Để nhận diện muối sunfat (=SO4) người ta dùng thuốc thử

A. Na2SO4          

B. NaCl          

C. Fe              

D. BaCl2

Câu 5: Dãy các chất sau đây là muối:

A. NaCl, HCl, CuCl2                              

B. HCl, HNO3, H2SO4

C. Cu(OH)2, Ca(OH)2, NaOH              

D. Na2SO4, CaCO3, CuCl2

Câu 6. Khí sulfur đi oxit được  tạo thành từ cặp chất nào sau đây:

A. K2SO3  và HCl                              

B.K2SO4 và HCl

C. Na2SO3  và NaOH             

D. Na2SO3 và NaCl

Câu 7. Khi để lâu ngoài ko khí  bề mặt NaOH có phủ 1 lớp muối đấy là muối

A. Na2CO3                  

B. Na2SO4                  

C. NaCl                       

D. Na3PO4

Câu 8. Dãy chất nào sau đây lúc nhiệt phân hoàn toàn, thành phầm nhận được chỉ toàn là oxit

A. Fe(OH)2,BaCl2                               

B. Al(OH)3,AlCl3

C. Fe(OH)2, Al(OH)3              

D. CuO,NaCl

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần 1: Trắc Nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

B

A

D

D

A

A

C

Phần 2: Tự Luận 

Câu 1: Thuộc tính hóa học của NaOH

– làm đổi màu chất chỉ thị: Quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein ko màu hóa đỏ.

– Công dụng với axit                      

NaOH  + HCl → NaCl + H2O

– Công dụng với oxit axit              

2 NaOH  + CO2 → Na2CO3 + H2O

– Công dụng với muối                   

2 NaOH  + CuCl2 → 2 NaCl + Cu(OH)2

Câu 2:

1. CuO  +  2HCl  → CuCl2 + H2O

2. CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

3. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2 H2O

4. CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4

Câu 3:

a. ({n_{C{O_2}}} = frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol))

Phương trình hóa học:   CO2  +  Ca(OH)2 →  CaCO3  + H2O

Ta có ({n_{Ca{{(OH)}_2}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1mol)

( Rightarrow {C_{M(CaC{O_3})}} = frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5(M))

b. ({n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1mol)

({m_{CaC{O_3}}} = 0,1.100 = 10(gam))

Câu 4: 

(nFe = frac{{8,96}}{{56}} = 0,16mol)

Quy hỗn hợp A gồm (FeO, Fe3O4, Fe2O3) thành hỗn hợp (FeO, Fe2O3) ta có các phương trình hoá học:

2Fe  +  O2   → 2FeO

x                           x

4Fe  +  3O2  →  2Fe2O3

y               (frac{y}{2})             

3FeO  + 10HNO3  →  3Fe(NO3)3  +  NO +  2H2O

x         10.(frac{x}{3})                         (frac{x}{3})                  

Fe2O3  +  6HNO3 →  2Fe(NO3)3  +  3H2O

(frac{y}{2})              3y

Theo bài ra ta có hệ phương trình:   

(left{ begin{array}{l}
{n_{Fe}} = x + y = 0,16
{n_{HN{O_3}}} = frac{{10x}}{3} + 3y = 0,5
end{array} right.)   

→ (left{ begin{array}{l}
x = 0,06,,mol
y = 0,1,,mol
end{array} right.)

→ ({n_{NO}} = frac{{0,06}}{3} = 0,02)

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau đây:

  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Ngô Mây
  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn Thì

Thi trực tuyến

  • Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 9 5 2021-2022

.


 

Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh

[rule_3_plain]

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh được Phần Mềm Portable biên soạn và tổng hợp giúp các em rà soát lại bình chọn tri thức của mình và có thêm thời kì sẵn sàng ôn tập cho kì thi sắp đến được tốt hơn. Chúc các em ôn tập rà soát đạt kết quả cao. 

TRƯỜNG THCS THẠCH LINH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ THI SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hoà tan vừa đủ 16,8 gam bột Fe là:

A. 0.2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,25 lít

D. 0,3 lít

Câu 2: Dãy chất nào trong các dãy sau thỏa mãn điều kiện các chất đều có phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Al, CO2, SO2, Ba(OH)2

B. CO2, SO2, CuSO4, Fe

C. CO2, CuSO4, SO2, H3PO4

D. KOH, CO2, SO2, CuSO4

Câu 3: Thể tích H2 (đktc) nhận được lúc hoà tan hoàn toàn 8,1 gam bột Al trong dung dịch HCl dư là:

A. 10,08 lít

B. 6,72 lít

C. 5,04 lít

D. 4,48 lít

Câu 4: Trong các dãy chất sau, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các chất đều phản ứng với dung dịch HCl?

A. Cu, BaO, Ca(OH)2, NaNO3

B. Qùy tím, CuO, Ba(OH)2, AgNO3, Zn

C. Quỳ tím, CuO, AgNO3, Cu

D. Quỳ tím, AgNO3, Zn, NO, CaO

Câu 5: Nhôm, sắt  ko công dụng được với chất nào sau đây?

A. Axit HNO3 đặc nguội

B. Lưu hoàng

C. Khí oxi

D. Khí clo

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Nguyên liệu để sản xuất thép là quặng sắt thiên nhiên (manhetit, hematit…), than cốc, ko khí giàu oxi và 1 số phụ gia khác.

B. Các khung cửa sổ làm bằng thép (để lâu trong ko khí ẩm) ko bị ăn mòn.

C. Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đấy hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

D. Thép là hợp kim của sắt với cacbon, trong đấy hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

Câu 7: Công thức hoá học của phân đạm urê là:

A. NH4Cl

B. (NH2)2CO

C. NH4HCO3

D. NH4NO3

Câu 8: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế theo cách nào ?

A. Cho Fe công dụng với Al2O3

B. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao

C. Điện phân dung dịch muối nhôm

D. Điện phân hot chảy Al2O3 có xúc tác

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là ko đúng?

A. Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim.

B. Ở điều kiện thường, phi kim còn đó ở cả 3 tình trạng: rắn, lỏng, khí.

C. Hợp kim của sắt với đồng và 1 số nguyên tố khác như mangan, sắt, silic được dùng trong công nghiệp chế tác tàu bay.

D. Phần to các nguyên tố phi kim ko dẫn điện, dẫn nhiệt, có nhiệt độ hot chảy, nhiệt độ sôi thấp.

Câu 10: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit axit?

A. H2O, CaO, FeO, CuO

B. CO2, SO3, Na2O, NO2

C. CO2, SO2, CuO, P2O5

D. SO2, P2O5, CO2, N2O5

Câu 11: Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để công dụng vừa đủ với 22,4 gam bột sắt là:

A. 13,44 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 26,88 lít

Câu 12: Khí nào sau đây có màu vàng lục?

A. CO2

B. Cl2

C. H2

D. SO2

Câu 13: Oxit nào dưới đây, lúc tan trong nước cho dung dịch làm qùy tím hóa xanh?

A. CuO

B. P2O5

C. MgO

D. Na2O

Câu 14: Có các chất bột để biệt lập là: Cu, Al, Al2O3, Fe2O3. Chỉ dùng thêm 1 chất nào  trong số các chất cho dưới đây để phân biệt chúng?

A. Dung dịch CuSO4

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch H2SO4  loãng

D. Dung dịch AgNO3

Câu 15: Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,0g

B. 40,0g

C. 20,0g

D. 15,0 g

Câu 16: Có thể phân biệt 2 mẫu bột kim khí Al và Fe (để trong các lọ biệt lập) bằng hóa chất nào dưới đây ?

A. Dung dịch AgNO3

B. Dung dịch CuSO4

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaOH

Câu 17: Khử hoàn toàn 32 gam Fe2O3 cần V lít CO (đktc). Giá trị của V là:

A. 13,44 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 26,88 lít

Câu 18: Chất nào dưới đây tan trong nước?

A. CaCO3

B. Al

C. Na

D. NaCl

Câu 19: Dung dịch Na2CO3 công dụng được với chất nào dưới đây?

A. Mg(OH)2

B. Na2SO4

C. BaSO4

D. HCl

Câu 20: 200 ml dung dịch HCl 0,2M công dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3. Khối lượng kết tủa nhận được sau phản ứng là:

A. 5,74g

B. 28,7g

C. 57,4g

D. 2,87g

Câu 21: Nhôm ko công dụng được với chất nào dưới đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch KNO3

D. Dung dịch CuSO4

Câu 22: Trong số các cặp chất sau, cặp nào có phản ứng xảy ra giữa các chất?

A. Dung dịch NaCl + dung dịch KNO3

B. Dung dịch Na2S + dung dịch HCl

C. Dung dịch BaCl2 + dung dịch HNO3

D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch NaNO3

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng nhận được 5,04 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 6,075g

B. 4,05g

C. 8,1g

D. 2,025g

Câu 24: Chọn dãy chất nhưng mà tất cả các bazơ đều bị nhiệt phân trong các dãy sau:

A. Fe(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, Fe(OH)3, Zn(OH)2

C. KOH, Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

D. Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH

B. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeCl2 → AlCl3

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 21,6 gam bột Al vào 1 lượng vừa đủ dung dịch CuCl2  nồng  độ 1,5M. Sau phản ứng, nhận được chất rắn A màu đỏ và dung dịch B.

1/ Tính khối lượng chất rắn A.

2/ Tính thể tích dung dịch CuCl2 đã chuyên dụng cho phản ứng trên.

3/ Viết phương trình phản ứng xảy ra lúc cho dung dịch B công dụng với dung dịch NaOH dư.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM

1D

2C

3A

4B

5A

6C

7B

8D

9C

10D

11A

12B

13D

14C

15B

16D

17A

18D

19D

20A

21C

22B

23B

24A

II.TỰ LUẬN 

Bài 1:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  (1)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl     (2)

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O     (3)

3FeCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Fe         (4)

Bài 2:

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu   (1)

({n_{Al}} = frac{{21,6}}{{27}} = 0,8mol)

(begin{array}{l}
 lớn {n_{Cu}} = frac{3}{2}{n_{Al}} = frac{{3{rm{x0,8}}}}{2} = 1,2mol
{m_{Cu}} = 1,2{rm{x}}64 = 76,8g
end{array})

(begin{array}{l}
 lớn {n_{CuC{l_2}}} = {n_{Cu}} = 1,2mol
{V_{{rm{dd}}CuC{l_2}}} = frac{{1,2}}{{1,5}} = 0,8lit
end{array})

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaOH

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH- ĐỀ 02

A/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất nào sau đây ko phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. CuO.                     

B. Ag.                                    

C. Zn.                         

D. Mg.

Câu 2: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, hiện tương quan sát được là

A. hiện ra kết tủa trắng. 

B. sủi bọt khí ko màu.            

C. hiện ra kết tủa đỏ nâu.  

D. hiện ra kết tủa xanh.     

Câu 3: Nguyên liệu được dùng để sản xuất vôi sống trong công nghiệp là 

A. CaCO3.                 

B. CaO.    

C. Ca(OH)2.        

D. CaSO3­.

Câu 4: Chất nào sau đây là oxit axit?

A. NO.           

B. SO2.            

C. Fe2O3.     

D. MgO.

Câu 5: Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch HCl dư, sau lúc phản ứng chấm dứt, nhận được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.               

B. 3,36.             

C. 6,72.       

D. 4,48.

Câu 6: Cặp chất nào sau đây đều phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe, Mg.                  

B. K, Na.        

C. Al, Cu.                  

D. Mg, K.

Câu 7: Chất nào trong các chất sau đây được dùng làm phân đạm?

A. CO(NH2)2.

B. Ca3(PO4)2.         

C. K2SO4.                  

D. KCl.

Câu 8: Dung dịch đậm đặc của chất nào dưới đây được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm?           

A. H2SO4.                   

B. H2SO3.                              

C. HNO3.                   

D. HCl.

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

A. Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.    

B. Cu(OH)2, KOH, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2.  

D. Ca(OH)2, KOH, NaOH.                

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3, nhận được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần % về khối lượng của CaCO3 trong X là

A. 29,58%.                 

B. 11,3%.                               

C. 88,7%.                   

D. 70,42%.

Câu 11: Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm?

A. Al.                         

B. Fe.                                     

C. Mg.            

D. Cu.

Câu 12: Cho MgCO3 vào dung dịch HCl, thấy thoát ra khí X ko màu. Khí X có thuộc tính nào sau đây?

A. Làm vẩn đục nước vôi trong.             

B. Cháy được trong ko khí.      

C. Duy trì sự cháy và sự sống.              

D. Không tan trong nước.

Câu 13: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống thử chứa 100 ml dung dịch H2SO4 1M, dung dịch nhận được sau phản ứng có thuộc tính nào sau đây?

A. Không làm đổi màu quỳ tím.                                

B. Làm quỳ tím chuyển xanh.

C. Làm dung dịch phenolphtalein chuyển đỏ.           

D. Làm quỳ tím chuyển đỏ.

Câu 14: Cho các cặp chất sau:

(1). CuSO4 và HCl       

(2). H2SO4 và Na2SO3       

(3). KOH và NaCl       

(4). MgSO4 và BaCl2

Các cặp chất nào ko phản ứng với nhau?

A. (1), (2).                  

B. (1), (3).            

C. (2), (4).                  

D. (3), (4).

Câu 15: Trong 1 số thí nghiệm có sinh ra khí độc như: HCl, CO2, SO2, có thể dùng dung dịch chất nào sau đây để loại trừ các khí đấy ko cho thoát ra môi trường?

A. HCl.                       

B. NaCl.            

C. Ca(OH)2.      

D. NaNO3.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

B

D

A

B

D

6

7

8

9

10

B

A

D

C

D

11

12

13

14

15

A

A

A

B

C

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH- ĐỀ 03

A/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dãy gồm các kim khí đều công dụng với H2SO4 loãng là:

A. Na ; Cu ; Mg         

B. Zn ; Mg ; Al

C. Na ; Fe ; Cu         

D. K ; Na ; Ag

Câu 2: Dẫn khí Clo vào nước có nhúng giấy quì tím, giấy quì tím sẽ:

A. Không đổi màu.       

B. Chuyển màu xanh.

C. Chuyển màu đỏ, sau đấy mất màu.       

D. Không có hiện tượng.

Câu 3: Phi kim công dụng với khí hyđro tạo ra thành phầm là:

A. Hợp chất khí.           

B. Muối.                     

C. Dung dịch Axit.         

D. Cả A và C.

Câu 4: Nhận định nào sau đây ko đúng?

A. Nước cất có pH = 7                         

B. Nước ruộng chua có pH > 7

C. Nước vôi trong có pH > 7       

D. Nước chanh ép có pH < 7

Câu 5: Dãy kim khí nào sau đây được bố trí theo chiều giảm dần về chừng độ hoạt động hóa học:

A. Na, Al, Mg, Fe.     

B. Mg, Al, Zn, Fe.                 

C. Ag, Cu, Zn, Al.         

D. Cu, Fe, Zn, Al.

Câu 6: Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu lúc đầu để sản xuất axit H2SO4 trong công nghiệp?

A. SO2.                          

B. SO3.                       

C. FeS.           

D. FeS2.

Câu 7: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm toàn oxit bazơ:

A. CuO, CO, P2O5, ZnO.         

B. Al2O3, CaO, Fe2O3, Na2O.

C. MgO, CO2, BaO, K2O.             

D. CuO, SO2, Fe2O3, Na2O.

Câu 8: Chất nào có thể công dụng được với nước cho ra dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ:

A. K2O.                         

B. CaO.                      

C. BaO.                                  

D. P2O5.

Câu 9: Để phân biệt 4 dung dịch HCl, H2SO4, NaCl, BaCl2 người ta dùng:

A. Phenolphtalein           

B. Quì tím và dung dịch BaCl2

C. Dung dịch KCl và dung dịch NaOH

D. Không phân biệt được

Câu 10: Dung dịch CuSO4 phản ứng được với dãy kim khí nào dưới đây:

A. K, Ba, Cu, Na.       

B. K, Ag, Al, Fe.                    

C. Al, Zn, Fe, Mg.       

D. Ag, Zn, Fe, Pb.

Câu 11: Những bazơ nào trong dãy sau đây vừa công dụng được với axit, vừa bị nhiệt phân hủy?

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2.     

B. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

C. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.   

D. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3.  

Câu 12: Cho dây nhôm vào dung dịch NaOH đặc, hiện tượng hoá học quan sát được ngay là:

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.   

B. Sủi bọt khí mạnh.

C. Khí màu nâu hiện ra.         

D. Dung chuyển dịch sang màu hồng.

Câu 13: Có phản ứng:    ?     +   NaOH  →    NaCl  +    ?. Để phản ứng xảy ra, chất phản ứng cần chọn là:

A. MgCl2.                     

B. BaCl2.                    

C. KCl.                                   

D. Na2CO3.

Câu 14: Có hỗn hợp khí gồm SO2 và O2. Muốn nhận được khí O2 thuần khiết ta nên dẫn hỗn hợp khí trên đi qua:

A. Dung dịch HCl.        

B. SO3.                       

C. Dung dịch Ca(OH)2.       

D. CO2.

Câu 15: Dãy bazơ nào bị nhiệt phân huỷ tạo oxit và nước:

A. Fe(OH)2, Mg(OH)2, NaOH.           

B. Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2.

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2.         

D. Fe(OH)3, Al(OH)3, KOH.

Câu 16:  Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng:

A. Na2O  + NaOH.               

B. Cu + HCl.                        

C. P2O5  + H2SO4 loãng.               

D. Cu  + H2SO4 đặc, hot.

Câu 17:. Trong những loại phân bón hóa học sau, phân bón nào thuộc loại phân bón kép:

A. NH4Cl.                     

B. Ca3(PO4)2.              

C. (NH4)2HPO4.       

D. KCl.

Câu 18: Cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu công dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn nhận được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Thành phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là:

A. 65%.                         

B. 6,5%.           

C. 35%.     

D. 3,5%.

Câu 19: Cặp chất nào sau đây có phản ứng tạo thành thành phầm là chất khí:

A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2       

B. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl

C. Dung dịch KOH và dung dịch MgCl2          

D. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3

Câu 20: Dãy bazơ nào đều tan trong nước?

A. KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH  

B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH

C. KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH.     

D. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

B

B

D

B

D

B

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

A

C

B

D

C

C

B

C

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH- ĐỀ 04

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các oxit sau, oxit ko tan trong nước là

A. MgO.                           

B. P2O5.                       

C . Na2O.                    

D. CO2.

Câu 2: Oxit công dụng được với dung dịch HCl là

A.SO2.                              

B. CO2.                        

C. CuO.                      

D. P2O5.      

Câu 3: Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO2, P2O5, MgO, SO2.         

B. CO2, P2O5, NO, SO2.  

C. CO, P2O5, MgO, SO2.

D. CO2, P2O5, SO3, SO2.

Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đặc an toàn, cần

A. cho từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng nước.

B. cho từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.

C. rót cùng lúc H2SO4 đặc và nước vào bình.          

D. cách A và B đều dùng được.

Câu 5:  Cho các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, H2SO4, KNO3. Trong các dung dịch trên, có bao lăm dung dịch có pH < 7?

A. 2.                               

B. 3.                              

C. 4.                             

D. 5.

Câu 6: Nhỏ từ từ cho tới dư dung dịch NaOH vào 1 ống thử có chứa 1 ml dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống thử. Hiện tượng nào xảy ra?

A. Có kết tủa màu xanh.           

B. Có kết tủa màu nâu đỏ.

C. Có kết tủa, sau đấy tan đi.       

D. Có kết tủa màu trắng.

Câu 7: Chất nào sau đây công dụng với dung dịch Ba(OH)2?

A. CO2.                         

B. Na2O.                      

C. CO.                    

D. MgO.

Câu 8: Phản ứng được sử dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

A. 2Na  + 2H2O → 2NaOH + H2.    

B. Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH.                    

C. Na2O  + H2O → 2NaOH.           

D. 2NaCl  + 2H2O  →   2NaOH + H2 + Cl2.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần I:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

D

A

A

B

A

D

Phần II: 

Câu 1.Vì vôi sống sẽ hấp thu khí cacbon đioxit có trong ko khí tạo thành canxi cacbonat

Câu 2. Dùng quỳ tím trông thấy dung dịch HCl (quỳ tím hóa đỏ), quỳ tím ko đổi màu là NaCl và Na2SO4.

Dùng dung dịch BaCl2 để trông thấy dung dịch Na2SO4 (có kết tủa trắng). Dung dịch ko phản ứng là NaCl.

Na2SO4  +  BaCl2  →  BaSO4  +  2NaCl

Câu 3.

(1):  FeSO4 + BaCl2→ BaSO4 ↓ + FeCl2

(2):  FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

(3):     Fe(OH)2    →    FeO + H2O

Câu 4.

a/ CaCO3   +   2HCl   →   CaCl2   +  H2O + CO2 

b/ n CO2  = 6,72 : 22,4  = 0,3mol

CaCO3   +   2HCl   →   CaCl2   +  H2O + CO2

0,3mol      0,6mol                                 0,3mol

CM HCl = 0,6: 0,4 = 1,5 M

c/ HCl   +   NaOH  →      NaCl  +  2H2O

    1mol           1mol                                                                                                                                                

    0,12              0,16

Số mol của HCl:   

n = CM . V = 80/1000 x 1,5 = 0,12 (mol)

Số mol của NaOH:   

n = CM . V = 80/1000 x 2 = 0, 16 (mol)

Tỷ lệ:    0,12/1  < 0,16/1   

Vậy sau phản ứng NaOH dư nên dung dịch làm quì tím hóa xanh.                                                 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9- TRƯỜNG THCS THẠCH LINH- ĐỀ 05

Phần 1: Trắc Nghiệm:

Câu 1: Dung dich HCl công dụng được với chất nào sau đây

A. H2SO4            

B. CuSO4       

C. NaOH                    

D. Cu

Câu 2: Dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa

A. đỏ.      

B. xanh.          

C. ko đổi màu.                  

D. vàng

Câu 3: Dung dịch H2SO4 loãng làm quỳ tím hóa

A. đỏ.      

B. xanh.          

C. ko đổi màu.                  

D. vàng

Câu 4: Để nhận diện muối sunfat (=SO4) người ta dùng thuốc thử

A. Na2SO4          

B. NaCl          

C. Fe              

D. BaCl2

Câu 5: Dãy các chất sau đây là muối:

A. NaCl, HCl, CuCl2                              

B. HCl, HNO3, H2SO4

C. Cu(OH)2, Ca(OH)2, NaOH              

D. Na2SO4, CaCO3, CuCl2

Câu 6. Khí sulfur đi oxit được  tạo thành từ cặp chất nào sau đây:

A. K2SO3  và HCl                              

B.K2SO4 và HCl

C. Na2SO3  và NaOH             

D. Na2SO3 và NaCl

Câu 7. Khi để lâu ngoài ko khí  bề mặt NaOH có phủ 1 lớp muối đấy là muối

A. Na2CO3                  

B. Na2SO4                  

C. NaCl                       

D. Na3PO4

Câu 8. Dãy chất nào sau đây lúc nhiệt phân hoàn toàn, thành phầm nhận được chỉ toàn là oxit

A. Fe(OH)2,BaCl2                               

B. Al(OH)3,AlCl3

C. Fe(OH)2, Al(OH)3              

D. CuO,NaCl

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Phần Mềm Portable để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần 1: Trắc Nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

B

A

D

D

A

A

C

Phần 2: Tự Luận 

Câu 1: Thuộc tính hóa học của NaOH

– làm đổi màu chất chỉ thị: Quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein ko màu hóa đỏ.

– Công dụng với axit                      

NaOH  + HCl → NaCl + H2O

– Công dụng với oxit axit              

2 NaOH  + CO2 → Na2CO3 + H2O

– Công dụng với muối                   

2 NaOH  + CuCl2 → 2 NaCl + Cu(OH)2

Câu 2:

1. CuO  +  2HCl  → CuCl2 + H2O

2. CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

3. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2 H2O

4. CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4

Câu 3:

a. ({n_{C{O_2}}} = frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol))

Phương trình hóa học:   CO2  +  Ca(OH)2 →  CaCO3  + H2O

Ta có ({n_{Ca{{(OH)}_2}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1mol)

( Rightarrow {C_{M(CaC{O_3})}} = frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5(M))

b. ({n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1mol)

({m_{CaC{O_3}}} = 0,1.100 = 10(gam))

Câu 4: 

(nFe = frac{{8,96}}{{56}} = 0,16mol)

Quy hỗn hợp A gồm (FeO, Fe3O4, Fe2O3) thành hỗn hợp (FeO, Fe2O3) ta có các phương trình hoá học:

2Fe  +  O2   → 2FeO

x                           x

4Fe  +  3O2  →  2Fe2O3

y               (frac{y}{2})             

3FeO  + 10HNO3  →  3Fe(NO3)3  +  NO +  2H2O

x         10.(frac{x}{3})                         (frac{x}{3})                  

Fe2O3  +  6HNO3 →  2Fe(NO3)3  +  3H2O

(frac{y}{2})              3y

Theo bài ra ta có hệ phương trình:   

(left{ begin{array}{l}
{n_{Fe}} = x + y = 0,16
{n_{HN{O_3}}} = frac{{10x}}{3} + 3y = 0,5
end{array} right.)   

→ (left{ begin{array}{l}
x = 0,06,,mol
y = 0,1,,mol
end{array} right.)

→ ({n_{NO}} = frac{{0,06}}{3} = 0,02)

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Thạch Linh. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau đây:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Ngô Mây
Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn Thì

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 9 5 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đoàn Thị Điểm

1327

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lương Thế Vinh

715

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Bắc Thành

336

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phan Huy Chú

304

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Minh Tiến

301

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 9 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Du

672

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Thạch #Linh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-hk1-mon-hoa-hoc-9-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thcs-thach-linh-doc35620.html

Back to top button