Pháp Luật

Chỉ thị số 374/CT-TTG

Chỉ thị số 374 / CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng mạnh điều hành đầu cơ và xây dựng bằng vốn Nhà nước 5 2010.

THỦ TƯỚNG

_______

Con số: 374/ CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 5 2010

TRỰC TIẾP

về tăng mạnh điều hành đầu cơ

và được xây dựng bằng vốn nhà nước vào 5 2010

______

5 2010 là 5 cuối tiến hành các nhiệm vụ của kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2006 – 2010 và Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2001 – 2010. Việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vốn đầu cơ tăng trưởng 5 2010 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc kết thúc các tiêu chí của kế hoạch 5 5 và chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội đã đề ra.

Trong thời kì qua, đầu cơ bằng vốn Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu cơ tăng trưởng của Nhà nước, vốn đầu cơ của công ty nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ) đã thúc tăng mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế, tạo ra những chuyển biến quan trọng về kết cấu cơ sở vật chất kinh tế – xã hội, tăng lên năng lực của nhiều thành phần kinh tế và tăng lên mức sống của dân chúng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa giải quyết được đề xuất tăng trưởng của nền kinh tế; công việc quy hoạch, kế hoạch, xây dựng dự án, nhận định, xem xét dự án chưa được ân cần đúng mức; vi phạm quy định về điều hành đầu cơ xây dựng căn bản còn khá cao; gây thất thoát, phí phạm và giảm hiệu quả đầu cơ.

Để tiến hành và kết thúc các tiêu chí của kế hoạch 5 5, cùng lúc huy động tối đa các tài chính cho đầu cơ tăng trưởng, tăng lên hiệu quả vốn đầu cơ theo ý thức các Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, địa phương) cùng tiếp diễn tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết 03 / NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những biện pháp chủ đạo lãnh đạo, quản lý tiến hành kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 5 2010, cần tiến hành tốt khai triển các nhiệm vụ và biện pháp sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương:

a) Kiểm tra việc phân bổ và ban bố kế hoạch vốn đầu cơ tăng trưởng nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 5 2010 theo đúng nguyên lý quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ vốn đầu cơ từ ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ 5 2010. Xem xét: Chỉ sắp xếp vốn đối với các dự án đủ thủ tục đầu cơ theo quy định của luật pháp.

b) Tăng nhanh lãnh đạo, rà soát, giám sát và tổ chức tiến hành các khâu trong giai đoạn đầu cơ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tiến độ giải ngân vốn đầu cơ tăng trưởng, chi tiết:

– Các bộ, ngành Trung ương tiếp diễn kiểm tra các quy định luật pháp về điều hành đầu cơ và xây dựng, nhất là những vướng mắc, thủ tục ko thiết yếu để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền. coi xét khắc phục.

– Củng cố và tăng mạnh năng lực điều hành của các cơ quan Nhà nước các đơn vị quản lý liên can tới lĩnh vực đầu cơ tăng trưởng; kiểm tra, sắp xếp cán bộ có năng lực, trình độ để tiến hành tốt nhiệm vụ của chủ đầu cơ, ban điều hành dự án;

– Tập hợp lãnh đạo lập, nhận định, xem xét dự án đầu cơ, thiết kế kỹ thuật, giấy má mời thầu và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của luật pháp. Các đơn vị quản lý chính quyền địa phương chủ động phối hợp với chủ đầu cơ đưa ra các phương án, kế hoạch chi tiết nhằm tháo gỡ gian nan, vướng mắc trong toàn thể giai đoạn đầu cơ xây dựng.

– Tập hợp lãnh đạo tiến hành tốt công việc giải phóng mặt bằng. Bộ Khoáng sản và Môi trường coi xét, chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 69/2009 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, đền bù, cung ứng và hồi phục đất. định cư; phối hợp với các Bộ, địa phương khắc phục, xử lý các gian nan, vướng mắc trong giai đoạn tiến hành. Các địa phương cần sử dụng có hiệu quả tài chính nhận được từ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo quỹ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

c) Tăng nhanh huy động các tài chính đầu cơ tăng trưởng trong và ngoài nước để bổ sung tài chính đầu cơ xây dựng kết cấu cơ sở vật chất với các vẻ ngoài thích hợp, như: BOT, BT, PPP …; chủ động tổ chức lồng ghép, điều phối các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiến hành các dự án sử dụng vốn nhà nước;

d) Kiên quyết điều chuyển vốn đầu cơ tăng trưởng từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 5 2010 từ các dự án ko khai triển được hoặc khối lượng tiến hành thấp sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ. tiến độ kết thúc các 5 2010, 2011 và các dự án có khối lượng tiến hành phệ nhưng mà vốn sắp xếp thấp;

đ) Công khai, sáng tỏ việc điều hành, sử dụng vốn đầu cơ của Nhà nước, trong đấy đặc trưng chú trọng vốn đầu cơ tăng trưởng từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Chỉ đạo tiến hành đầy đủ các quy định về giám sát và bình chọn đầu cơ.

Thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế, nội dung báo cáo định kỳ tình hình tiến hành kế hoạch vốn đầu cơ tăng trưởng nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các tài chính nhà nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tài liệu chỉ dẫn thi hành.

e) Tổng kết, bình chọn tình hình và hiệu quả đầu cơ bằng tài chính ngân sách nhà nước quá trình 2006 – 2010; Vốn trái phiếu Chính phủ quá trình 2003-2010 thuộc quyền điều hành của các Bộ, ngành và địa phương.

Tổng kết tình hình tiến hành các chương trình tiêu chí non sông, các công trình, dự án phệ quá trình 2006-2010. Các Nghị quyết số 10 / NQ-TW, 21 / NQ-TW, 37 / NQ-TW, 39 / NQ-TW, 54 / NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng trưởng kinh tế – xã hội các vùng và các Quyết định số 24 / QĐ -TTg, 25 / QĐ-TTg, 26 / QĐ-TTg, 27 / QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

.


 

Thông tin thêm

Chỉ thị số 374/CT-TTG

[rule_3_plain]

Chỉ thị số 374/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng mạnh công việc điều hành đầu cơ và xây dựng bằng tài chính Nhà nước 5 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______
Số: 374/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 5 2010

CHỈ THỊ
về việc tăng mạnh công việc điều hành đầu cơ
và xây dựng bằng tài chính nhà nước 5 2010
______
5 2010 là 5 cuối tiến hành nhiệm vụ kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2006 – 2010 và Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2001 – 2010. Việc huy động và sử dụng có hiệu quả các tài chính đầu cơ tăng trưởng 5 2010 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc kết thúc các tiêu chí của kế hoạch 5 5 và Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội đã đề ra.
Trong thời kì qua, việc đầu cơ bằng tài chính Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu cơ tăng trưởng Nhà nước, vốn đầu cơ của công ty Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ) đã thúc tăng mạnh mẽ việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế, hình thành sự chuyển biến quan trọng về kết cấu cơ sở vật chất kinh tế – xã hội, tăng năng lực của nhiều ngành kinh tế và cải thiện đời sống dân chúng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa phục vụ đề xuất tăng trưởng của nền kinh tế; công việc quy hoạch, kế hoạch, xây dựng dự án, nhận định và xem xét dự án chưa được ân cần đúng mức; trạng thái vi phạm các quy định về điều hành đầu cơ xây dựng căn bản vẫn còn ở mức khá cao; gây thất thoát, phí phạm và giảm hiệu quả của đầu cơ.
Để tiến hành và kết thúc các tiêu chí kế hoạch 5 5 đề ra, cùng lúc huy động tối đa các tài chính cho đầu cơ tăng trưởng và tăng lên hiệu quả sử dụng vốn đầu cơ theo đúng ý thức các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng doanh nghiệp nhà nước (dưới đây gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) cộng với việc tiếp diễn tổ chức tiến hành nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 5 2010 của Chính phủ về những biện pháp chủ đạo lãnh đạo, quản lý tiến hành kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2010, cần khai triển tiến hành tốt các nhiệm vụ biện pháp sau đây:
1. Các Bộ, ngành và địa phương:
a) Kiểm tra việc phân bổ và công bố kế hoạch vốn đầu cơ tăng trưởng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ kế hoạch 5 2010 theo đúng các nguyên lý quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ 5 2010. Xem xét chỉ sắp xếp vốn cho các dự án phục vụ đầy đủ các thủ tục đầu cơ theo quy định của luật pháp.
b) Tăng nhanh lãnh đạo, rà soát, giám sát, tiến hành trong tất cả các khâu trong giai đoạn đầu cơ để đẩy nhanh tiến độ xây đắp và tiến độ giải ngân vốn đầu cơ tăng trưởng, chi tiết:
– Các Bộ, ngành Trung ương tiếp diễn kiểm tra lại các quy định luật pháp về điều hành đầu cơ và xây dựng, nhất là các vướng mắc, các thủ tục ko thiết yếu để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền coi xét khắc phục.
– Củng cố và tăng mạnh năng lực điều hành của cơ quan Nhà nước các đơn vị quản lý có liên can tới đầu cơ tăng trưởng; kiểm tra, sắp xếp cán bộ có năng lực và trình độ để tiến hành tốt nhiệm vụ của các chủ đầu cơ và các ban điều hành dự án;
– Tập hợp lãnh đạo việc lập, nhận định và xem xét dự án đầu cơ, thiết kế kỹ thuật, giấy má mời thầu và công việc tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của luật pháp. Các đơn vị quản lý chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các chủ đầu cơ để có phương án, kế hoạch chi tiết để tháo gỡ gian nan, vướng mắc trong toàn thể giai đoạn đầu cơ xây dựng.
– Tập hợp lãnh đạo tiến hành tốt công việc giải phóng mặt bằng. Bộ Khoáng sản và Môi trường coi xét, chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, đền bù, cung ứng và tái định cư; phối hợp cộng với các bộ, địa phương khắc phục, xử lý gian nan, vướng mắc trong giai đoạn tiến hành. Các địa phương cần sử dụng hiệu quả phần tài chính nhận được từ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo Quỹ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.
c) Tăng nhanh công việc huy động các tài chính đầu cơ tăng trưởng trong và ngoài nước để bổ sung tài chính cho đầu cơ xây dựng cơ sở cơ sở vật chất theo các vẻ ngoài thích hợp, như: BOT, BT, PPP …; chủ động tổ chức lồng ghép và phối hợp các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiến hành các dự án sử dụng vốn nhà nước;
d) Kiên quyết điều chuyển vốn đầu cơ tăng trưởng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch 5 2010 từ các công trình ko có bản lĩnh tiến hành hoặc có khối lượng tiến hành thấp sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ kết thúc trong 5 2010, 2011 và các dự án có khối lượng tiến hành phệ nhưng mà vốn sắp xếp còn thấp;
đ) Thực hiện công khai, sáng tỏ trong điều hành và sử dụng vốn đầu cơ Nhà nước, trong đấy đặc trưng chú trọng đối với vốn đầu cơ tăng trưởng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Chỉ đạo tiến hành đầy đủ các quy định về giám sát và bình chọn đầu cơ.
Thực hiện nghiêm cơ chế và nội dung báo cáo định kỳ về tình hình tiến hành kế hoạch vốn đầu cơ tăng trưởng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các tài chính Nhà nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ dẫn thi hành.
e) Tiến hành tổng kết, bình chọn tình hình và hiệu quả đầu cơ bằng tài chính ngân sách Nhà nước quá trình 2006 – 2010; tài chính trái phiếu Chính phủ quá trình 2003 – 2010 thuộc bộ, ngành, địa phương điều hành.
Tổng kết tình hình tiến hành các chương trình tiêu chí non sông, các công trình, dự án phệ quá trình 2006 – 2010. Các địa phương tổng hợp tình hình tiến hành đầu cơ quá trình 2006 – 2010 theo các tiêu chí đề ra tại các Nghị quyết số 10/NQ-TW, 21/NQ-TW, 37/NQ-TW, 39/NQ-TW, 54/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng trưởng kinh tế – xã hội các vùng và các Quyết định số 24/QĐ-TTg, 25/QĐ-TTg, 26/QĐ-TTg, 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

TagsĐầu cơ – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain]

#Chỉ #thị #số #374CTTTG


Back to top button