Giáo Dục

Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 138 trang, do thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt biên soạn, tổng hợp những kiến ​​thức cần biết, các dạng toán thường gặp và các bài tập tự luyện về chủ đề nguyên hàm, tích phân và phần mềm, giúp các em học trò lớp 12 tham khảo lúc học bài. chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3.

MỤC LỤC:
Chương 3. NGUYÊN TẮC, PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG1.
§1 – TÍNH TOÁN NGUYÊN TỬ – DÙNG ĐỊNH NGHĨA, BẢNG ĐIỀU KIỆN1.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Vận dụng bảng công thức nguyên hàm 2.
+ Dạng 2. Chia hàm tích thành tổng 7.
+ Dạng 3. Chia phân số thành tổng 9.
C BÀI TẬP THỰC HÀNH 14.
§2 – MÁY TÍNH NGUYÊN TỬ – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN SỐ 17.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 17.
+ Dạng 1. Biến đổi biến dạng của cơ năng 17.
+ Dạng 2. Biến dạng của hàm số phân số 19.
+ Dạng 3. Biến đổi biến dạng của hàm số vô tỉ 20.
+ Dạng 4. Biến dạng của hàm số lượng giác 22.
+ Dạng 5. Biến đổi biến dạng hàm số mũ, hàm số lôgarit 24.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 27.
§3 – Tính nguyên hàm – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN TỬ PHẦN 30.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 30.
+ Dạng 1. Nguyên hàm từng phần với “u = đa thức” 30.
+ Dạng 2. Nguyên hàm từng phần với “u = logarit” 31.
+ Dạng 3. Nguyên hàm hợp biến và phần 33.
+ Dạng 4. Nguyên hàm từng phần ở dạng “lặp” 35.
+ Dạng 5. Các nguyên hàm từng phần ở dạng “hàm ẩn” 36.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 38.
§4 – TÍNH CHẤT PHÂN TỬ – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT 41.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 41.
+ Dạng 1. Sử dụng khái niệm, thuộc tính tích phân 41.
+ Dạng 2. Chia hàm tích thành tổng các hàm căn bản 45.
+ Dạng 3. Chia hàm phân số thành tổng của các hàm căn bản 47.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 51.
§5 – TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN SỐ 54.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 54.
+ Loại 1. Biến đổi kiểu t = u (x) 54.
+ Dạng 2. Lượng giác 59.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 61.
§6 – TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤ THỂ PHẦN 65.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 65.
+ Dạng 1. Tích phân theo phần với “u = đa thức” 65.
+ Dạng 2. Tích phân theo phần với “u = logarit” 67.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 70.
§7 – PHÂN TÍCH CÔNG TÁC 74.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74.
+ Dạng 1. Sử dụng thuộc tính vi phân ko lệ thuộc vào biến 74.
+ Dạng 2. Tìm hàm số f (x) bằng bí quyết nghịch biến 76.
+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm f (x) bằng bí quyết “đạo hàm đúng” 77.
+ Dạng 4. Phương pháp tích phân theo phần 79.
+ Dạng 5. Phương pháp ghép bình phương 81.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 84.
§8 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – TÍNH DIỆN TÍCH CỦA PHÒNG 89.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 89.
+ Dạng 1. Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị y = f (x) và y = g (x) 89.
+ Dạng 2. Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn 2 đồ thị của hàm số 97.
+ Dạng 3. Phối hợp 1 số “mẫu hình” hình phẳng trong thực tiễn 99.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 103.
§9 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA ĐỐI TƯỢNG, QUẦN LĂN 107.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 107.
+ Dạng 1. Tính thể tích của 1 vật lúc biết tiết diện vuông góc với Ox 107.
+ Dạng 2. Tính thể tích khối tròn vo lúc cho hình phẳng xoay quanh trục Ox 108.
+ Dạng 3. Phối hợp 1 số bài toán thực tiễn 113.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 117.
§10 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG 120.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 120.
+ Dạng 1. Cho hàm tốc độ, tìm quãng đường vật đi được 120.
+ Dạng 2. Cho đồ thị của hàm tốc độ, tìm quãng đường vật đi được 121.
+ Dạng 3. Cho hàm gia tốc, tìm quãng đường vật đi được 122.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 124.
§11 – TỔNG QUAN VỀ 126.

CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 126.
B CHỦ ĐỀ 2 129.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và phần mềm – Nguyễn Hoàng Việt

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 138 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp tri thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề nguyên hàm, tích phân và phần mềm, giúp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3.

MỤC LỤC:
Chương 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1.
§1 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, BẢNG CÔNG THỨC 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Vận dụng bảng công thức nguyên hàm 2.
+ Dạng 2. Tách hàm dạng tích thành tổng 7.
+ Dạng 3. Tách hàm dạng phân thức thành tổng 9.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14.
§2 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 17.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 17.
+ Dạng 1. Đổi biến dạng hàm lũy thừa 17.
+ Dạng 2. Đổi biến dạng hàm phân thức 19.
+ Dạng 3. Đổi biến dạng hàm vô tỉ 20.
+ Dạng 4. Đổi biến dạng hàm lượng giác 22.
+ Dạng 5. Đổi biến dạng hàm mũ, hàm lô-ga-rit 24.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 27.
§3 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN 30.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 30.
+ Dạng 1. Nguyên hàm từng phần với “u = đa thức” 30.
+ Dạng 2. Nguyên hàm từng phần với “u = lôgarit” 31.
+ Dạng 3. Nguyên hàm liên kết đổi biến số và từng phần 33.
+ Dạng 4. Nguyên hàm từng phần dạng “lặp” 35.
+ Dạng 5. Nguyên hàm từng phần dạng “hàm ẩn” 36.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 38.
§4 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT 41.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 41.
+ Dạng 1. Sử dụng khái niệm, thuộc tính tích phân 41.
+ Dạng 2. Tách hàm dạng tích thành tổng các hàm căn bản 45.
+ Dạng 3. Tách hàm dạng phân thức thành tổng các hàm căn bản 47.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 51.
§5 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 54.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 54.
+ Dạng 1. Đổi biến loại t = u(x) 54.
+ Dạng 2. Lượng giác hóa 59.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 61.
§6 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 65.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 65.
+ Dạng 1. Tích phân từng phần với “u = đa thức” 65.
+ Dạng 2. Tích phân từng phần với “u = logarit” 67.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 70.
§7 – TÍCH PHÂN HÀM ẨN 74.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74.
+ Dạng 1. Sử dụng thuộc tính tính phân ko lệ thuộc biến 74.
+ Dạng 2. Tìm hàm f(x) bằng bí quyết đổi biến số 76.
+ Dạng 3. Tìm hàm f(x) bằng bí quyết đưa về “đạo hàm đúng” 77.
+ Dạng 4. Phương pháp tích phân từng phần 79.
+ Dạng 5. Phương pháp ghép bình phương 81.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 84.
§8 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 89.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 89.
+ Dạng 1. Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị y = f(x) và y = g(x) 89.
+ Dạng 2. Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn 2 đồ thị hàm số 97.
+ Dạng 3. Toạ độ hoá 1 số “mẫu hình” hình phẳng thực tiễn 99.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103.
§9 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ, KHỐI TRÒN XOAY 107.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 107.
+ Dạng 1. Tính thể tích vật thể lúc biết diện tích mặt cắt vuông góc với Ox 107.
+ Dạng 2. Tính thể tích của khối tròn vo lúc cho hình phẳng xoay quanh trục Ox 108.
+ Dạng 3. Tọa độ hóa 1 số bài toán thực tiễn 113.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 117.
§10 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 120.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 120.
+ Dạng 1. Cho hàm tốc độ, tìm quãng đường chuyển động của vật 120.
+ Dạng 2. Cho đồ thị hàm tốc độ, tìm quãng đường chuyển động của vật 121.
+ Dạng 3. Cho hàm gia tốc, tìm quãng đường chuyển động của vật 122.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 124.
§11 – ĐỀ TỔNG ÔN 126.
A ĐỀ SỐ 1 126.
B ĐỀ SỐ 2 129.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #nguyên #hàm #tích #phân #và #ứng #dụng #Nguyễn #Hoàng #Việt


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/chuyen-de-nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung-nguyen-hoang-viet.html

Back to top button