Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD

Vào ngày 18/05/2020 Sở Giáo dục và Huấn luyện thành thị Hồ Chính minh đã ban hành Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD về việc chỉ dẫn tuyển sinh vào lớp 10. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ tính từ lúc ngày được ban hành chính thức. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của công văn này.

ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHÔ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-
Số: 1402/GDĐT-KTKĐCLGD
Về chỉ dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020 – 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 5 5 2020

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện;
– Hiệu trưởng trường trung học phổ quát;
– Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;
– Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;
– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 5 2018 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 5 2020 của Ủy ban quần chúng thành thị về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ 5 học 2020 – 2021.

Sở Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn việc thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020 – 2021 như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện, Hiệu trưởng trường trung học phổ quát, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ quát) cần tổ chức cho toàn bộ cán bộ điều hành, thầy cô giáo, học trò, học viên (sau đây gọi chung là học trò) nghiên cứu học tập quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 5 2018 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện (gọi tắt là Quy chế 11), Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ 5 học 2020 – 2021 theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 5 2020 của Ủy ban quần chúng thành thị (gọi tắt là Kế hoạch 1557) và chỉ dẫn này của Sở Giáo dục và Huấn luyện.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Thực hiện theo Kế hoạch 1557.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Những học trò đã học lớp 9 tại các trường phổ quát có giấy tờ hợp thức và có đủ các điều kiện sau đây được dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát:

1. Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tuổi của học trò vào học lớp 10 là 15 tuổi.

– Đối với những học trò được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học trò vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của 5 tốt nghiệp cấp học trước.

– Học trò là người dân tộc thiểu số, học trò khuyết tật, học trò có cảnh ngộ đặc trưng gian nan, học trò ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Sở Giáo dục và Huấn luyện ủy nhiệm cho Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 10 của học trò tốt nghiệp trung học cơ sở trên khu vực quận, huyện.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Giấy tờ dự tuyển

a. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát (theo mẫu) (sau đây gọi là Phiếu đăng ký).

b. Ba ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp ko quá 1 5, kiểu ảnh chứng minh quần chúng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, tháng ngày 5 sinh, nơi sinh) (1 ảnh dán vào Phiếu đăng ký, 1 ảnh dán vào phiếu báo danh, 1 ảnh dán vào phiếu dự thi và rà soát giấy tờ).

c. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

d. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng thực tốt nghiệp (tạm bợ) trong 5 dự tuyển do Hiệu trưởng trường phổ quát cấp.

đ. Bản sao khai sinh hợp thức.

e. Giđó chứng thực hợp thức thừa hưởng cơ chế cộng điểm dành đầu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

f. Giấy tờ tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ quát: ngoài giấy tờ dự tuyển nêu trên, cần bổ sung thêm 02 bản photo công chứng các giấy má thuộc diện miễn thi.

2. Xem xét chọn lựa ước muốn:

– Học trò đăng ký 3 ước muốn theo quy trình dành đầu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập thích hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi trú ngụ để thuận tiện cho việc tiếp diễn đi học lúc đã trúng tuyển và giảm sức ép giao thông theo chủ trương của thành thị;

– Học trò đã học tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp diễn chọn tiếng Nhật là Ngoại ngữ 1 lúc lên lớp 10, cần đăng ký 3 ước muốn là 3 trường trung học phổ quát (Trường Trung học phổ quát Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ quát Trưng Vương, Trường Trung học phổ quát Marie Curie) có tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.

– Học trò đã học tiếng Đức Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu tiếp diễn chọn tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 lúc lên lớp 10, cần đăng ký ước muốn vào 2 trường trung học phổ quát: Trường Trung học phổ quát Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ quát Marie Curie.

– Trường Trung học phổ quát Thủ Đức tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn.Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2) được tiến hành trong số học trò đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

– Học trò học tiếng Pháp tiến hành đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành.

– Trường Trung học phổ quát năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngoài tuyển sinh chung theo mục tiêu của Sở Giáo dục và Huấn luyện. Trường có tuyển sinh riêng với điều kiện thí sinh phải có thêm giấy chứng thực là vận khích lệ các tuyến hoặc thẻ học trò của trường nghiệp vụ Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

– Trường Trung học phổ quát chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường Trung học phổ quát Thể dục thể thao Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo mục tiêu của Sở Giáo dục và Huấn luyện. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh riêng theo Kế hoạch 1557.

Đối với học trò học lớp tích hợp tiến hành đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành. Sở Giáo dục và Huấn luyện có văn bản chỉ dẫn tuyển sinh 10 chương trình tích hợp.

IV. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

Thực hiện theo Kế hoạch 1557.

V. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUẬN, HUYỆN VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện lãnh đạo và tổ chức đào tạo cho Hiệu trưởng trường phổ quát và thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 để tham vấn, chỉ dẫn kỹ càng cho phụ huynh học trò và học trò quyết định đăng ký ước muốn (bảo đảm thuận lợi di chuyển, thích hợp với cảnh ngộ gia đình và năng lực học tập của bản thân học trò). Thực hiện tốt công việc hướng nghiệp và phân luồng học trò sau trung học cơ sở.

1. Ban Chỉ đạo quận, huyện

Mỗi quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo xét tốt nghiệp và tuyển sinh với thành phần:

– Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận, huyện.

– Phó trưởng ban túc trực: Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện.

– Các ủy viên là chỉ đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục và Huấn luyện, các Ban, ngành của quận, huyện có liên can và Hiệu trưởng trường trung học phổ quát trên khu vực của quận, huyện.

2. Hội đồng tuyển sinh của trường

Mỗi trường trung học phổ quát thành lập 1 Hội đồng tuyển sinh gồm:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.

– Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.

– Thư ký: chọn từ Thư ký Hội đồng trường hoặc các tổ trưởng chuyên môn.

– Ủy viên: Chủ tịch công đoàn cơ sở, trợ lý thanh niên và chọn trong các tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo dạy các môn học có kinh nghiệm, có phẩm giá đạo đức tốt và có ý thức nghĩa vụ cao.

Các trường trung học phổ quát gửi công văn đề xuất danh sách Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán bộ – Sở Giáo dục và Huấn luyện để Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của từng trường.

VI. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Sở Giáo dục và Huấn luyện:

– Thông báo Kế hoạch 1557.

– Giới thiệu và ban bố phổ biến các trường phổ quát và trung cấp trên khu vực thành thị (có tuyển học trò đã tốt nghiệp trung học cơ sở, tên trường, địa chỉ, nội dung giảng dạy, học phí và điều kiện theo học) in thành công bố cụ thể gửi tới từng phụ huynh học trò lớp 9 để phụ huynh học trò và học trò chọn ghi ước muốn.

– Tổ chức đào tạo cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện, các trường trung học phổ quát, họp báo và tiến hành giao lưu online phổ biến tới phụ huynh học trò và học trò.

– Thực hiện công việc tổ chức thi tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập.

– Ban bố kết quả điểm cho học trò.

– Ban bố điểm chuẩn của các trường, lớp chuyên trung học phổ quát.

– Ban bố điểm chuẩn của các trường trung học phổ quát công lập.

2. Ban Chỉ đạo quận, huyện

– Chỉ đạo công việc thanh tra, rà soát công việc tuyển sinh.

– Chỉ đạo và tổ chức đào tạo cho Hiệu trưởng trường phổ quát, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 về công việc tuyển sinh lớp 10. Thực hiện tốt công việc hướng nghiệp và phân luồng học trò sau trung học cơ sở.

– Nhận bàn giao Ban Chỉ đạo Điểm thi trên khu vực từ Hội đồng coi thi tuyển sinh 10 Thành phố.

– Ban Chỉ đạo quận, huyện họp các chỉ đạo Điểm thi khai triển công việc coi thi.

– Nhận đề thi từ Hội đồng ra và in sao đề thi; bảo quản đề thi và chuyển đề thi tới Điểm thi từng ngày (theo lịch thi).

– Chuyển giao bài thi về tổ Thư ký tại vị trí chấm thi sau lúc xong xuôi các môn thi trong ngày.

3. Phòng Giáo dục và Huấn luyện

– Dự đào tạo tại Sở Giáo dục và Huấn luyện về công việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10.

– Lập và gửi danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ (đối với cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi) về Sở Giáo dục và Huấn luyện (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

– Thông báo, điều động cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi theo lãnh đạo của Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị.

– Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị cơ sở cập nhật danh sách học trò đăng ký thi tuyển lớp 10 lên hệ thống để chuyển dữ liệu về cho Sở Giáo dục và Huấn luyện. Kiểm tra, kiểm tra số liệu ước muốn đã đăng ký của học trò trên khu vực đặc trưng các thí sinh đăng ký xa nơi trú ngụ.

– Tổng hợp gửi danh sách và giấy tờ thí sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ quát về Sở Giáo dục và Huấn luyện.

– Chỉ đạo và rà soát các trường việc tiến hành giấy tờ dự thi và điều kiện dự thi của học trò.

– Các Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 phải được niêm phong bảo quản tốt tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện, ko gửi về điểm thi; chỉ sau lúc có kết quả trúng tuyển vào lớp 10, Phòng Giáo dục và Huấn luyện mới mở niêm phong để trả lại Phiếu đăng ký và kèm vào giấy tờ của học trò.

– Nhận kết quả tuyển sinh lớp 10 từ Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố, chuyển về cho các trường phổ quát.

4. Trường phổ quát

– Dự đào tạo về công việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10.

– Tổ chức cho phụ huynh học trò và học trò mày mò về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10. Học trò làm Phiếu đăng ký và nộp tại trường phổ quát nơi học lớp 9.

– Tham vấn cho học trò chọn lựa 3 ước muốn theo quy trình dành đầu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập (ko buộc phải phải ghi đủ 3 ước muốn nếu thấy ko cấp thiết) tiến hành điền Phiếu đăng ký (theo mẫu) và nộp tại trường phổ quát nơi học lớp 9.

– Kiểm tra, kiểm tra số liệu ước muốn đã đăng ký của học trò. Đối với những trường hợp học trò đăng ký ước muốn vào lớp 10 trung học phổ quát xa nơi trú ngụ, Hiệu trưởng trường phổ quát tham vấn riêng với phụ huynh học trò, đề xuất phụ huynh chứng minh điều kiện bảo đảm cho học trò học tập tại trường đã đăng ký theo ước muốn, cam kết ko chỉnh sửa ước muốn lúc đã trúng tuyển.

– Tiếp nhận giấy tờ học trò đăng ký dự tuyển lớp 10.

– Kiểm tra toàn thể giấy tờ đăng ký dự thi và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự thi của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh, quyết định ko cho thí sinh dự thi nếu ko đủ điều kiện dự thi và giấy tờ ko hợp thức.

– Bảo quản đầy đủ giấy tờ dự thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi; xuất trình kịp thời chuyên dụng cho công việc thanh tra, rà soát và đề nghị tu sửa (nếu có).

– Lập danh sách thí sinh, cập nhật vào hệ thống danh sách thí sinh cho Phòng Giáo dục và Huấn luyện đúng thời kì qui định.

– Lập phiếu báo danh phát cho học trò.

– In phiếu báo điểm cho học trò lúc có kết quả.

– Đóng dấu treo trên phiếu báo điểm lớp 10.

– Phát phiếu báo điểm cho học trò.

VII. TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Lịch thi

Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ mở túi đựng đề thi Giờ phát đề thi Giờ mở màn làm bài
15.7.2020
(9 giờ 30 phút)
Sáng Học trò có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và rà soát thông tin tư nhân.
16.7.2020 Sáng
Chiều
Ngữ văn
Ngoại Ngữ
120 phút
60 phút
7 giờ 40
13 giờ 40
7 giờ 55
13 giờ 55
8 giờ 00
14 giờ 00
17.7.2020 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 40 7 giờ 55 8 giờ 00

2. Thứ tự dành đầu tiên xét tuyển

– Những học trò được dự xét tuyển là những học trò dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và ko có bài thi nào bị điểm 0 (ko).

– Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong ấy bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm dành đầu tiên.

– Ở 1 trường, điểm chuẩn ước muốn 2 cao hơn điểm chuẩn ước muốn 1 và điểm chuẩn ước muốn 3 cao hơn điểm chuẩn ước muốn 2 ko quá 1 điểm (ngoài ra có những trường hợp đặc trưng hệ thống máy tính cho kết quả ước muốn 1 bằng ước muốn 2, ước muốn 2 bằng ước muốn 3 hoặc cả 3 ước muốn bằng nhau)

3. Kiểm tra giấy tờ thí sinh

– Các trường cần rà soát kỹ giấy tờ dự tuyển (đối chiếu giữa học bạ, giấy khai sinh, các văn bằng, chứng thực,… bảo đảm xác thực tuyệt đối họ tên, ngày, tháng, 5 sinh, nơi sinh (ghi đủ quận, huyện, tỉnh, thành), ghi đầy đủ các cột mục, ko bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu nghĩa vụ từng phần và của cấp điều hành,…), lập phiếu rà soát giấy tờ, danh sách học trò (theo mẫu của Sở Giáo dục và Huấn luyện) đúng với khai sinh, học bạ, ghi chú các trường hợp thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên nếu có. Kiểm tra toàn thể giấy tờ đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự tuyển của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh, quyết định ko cho thí sinh dự tuyển nếu ko đủ điều kiện và giấy tờ hợp thức. Hiệu trưởng hoàn toàn chịu nghĩa vụ về điều kiện dự tuyển của học trò trong trường.

– Trước ngày thi 2 ngày, Hiệu trưởng trường phổ quát ủy nhiệm cho cán bộ, thầy cô giáo đại diện trường mang toàn thể giấy tờ của thí sinh (đã xếp đặt theo từng phòng thi của mỗi Điểm thi) tới các Điểm thi để chuyên dụng cho đề nghị rà soát giấy tờ thí sinh. Giấy tờ thí sinh được lưu giữ tại điểm thi trong các ngày thi; Phó trưởng Điểm thi sở tại chịu nghĩa vụ nhận, bảo quản, giao trả giấy tờ sau lúc thi xong (lúc nhận, giao trả giấy tờ đều phải rà soát kỹ số lượng và lập thành biên bản).

Ngoài việc Hiệu trưởng chịu nghĩa vụ về giấy tờ dự tuyển và điều kiện dự tuyển của học trò, Trưởng Điểm thi rà soát toàn thể giấy tờ đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự tuyển của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh. Khi phát hiện thí sinh ko đủ giấy tờ hợp thức trong công đoạn rà soát giấy tờ tại Điểm thi, Trưởng Điểm thi sau lúc cân nhắc cẩn thận có thể quyết định xóa tên ko cho thí sinh dự thi, Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh bị xóa tên chịu nghĩa vụ trước cơ quan điều hành cấp trên của sự việc trên.

Việc rà soát giấy tờ thí sinh có thể tiến hành ngay từ ngày họp Ban Chỉ đạo Điểm thi (trước ngày thi 2 ngày) hoặc ngay sau buổi họp toàn bộ Điểm thi (trước ngày thi 1 ngày), cán bộ coi thi rà soát giấy tờ do Trưởng Điểm thi cắt cử (trong danh sách cán bộ coi thi). Trong thời kì các Điểm thi rà soát giấy tờ thí sinh, các trường phổ quát có học trò dự thi phải cử người trực để tiếp thu thông tin từ các Điểm thi và kịp thời bổ sung, giải trình,…

Các trường hợp thất thường của giấy tờ được khắc phục như sau:

– Sau lúc Trưởng Điểm thi thảo luận với đại diện đơn vị (nếu có) hoặc trực tiếp với Hiệu trưởng trường phổ quát nhưng vẫn ko được sự đồng tình thì Trưởng Điểm thi cho lập biên bản trình Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh 10 thành thị phê duyệt (qua tổ Thư ký tại vị trí chấm thi).

– Các trường hợp họ, tên, ngày, nơi sinh,… của thí sinh trong học bạ, văn bằng, chứng thực, danh sách,… không liên quan với khai sinh hợp thức: Hiệu trưởng trường phổ quát có nghĩa vụ tổ chức điều chỉnh sau; riêng danh sách phòng thi và phiếu thu bài sẽ được Trưởng Điểm thi điều chỉnh ngay cho thích hợp với khai sinh và theo giấy tờ hợp thức hiện có, lập biên bản (theo mẫu điều chỉnh).

– Riêng các trường hợp phải xóa tên ngay: nếu thấy chưa cứng cáp và ko để thí sinh có thể bị thiệt thòi về lợi quyền thi, Trưởng Điểm thi có thể xử lý như trường hợp thiếu giấy tờ (lập biên bản, vẫn cho thi).

– Biên bản về sơ sót của giấy tờ được lập thành 4 bản:

+ 1 bản Trưởng Điểm thi giữ.

+ 1 bản gửi Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh dự thi chỉ mất khoảng sớm nhất.

+ 1 bản gửi kèm theo giấy tờ về tổ thư ký (tại vị trí chấm thi).

+ 1 bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện ngay sau lúc hoàn thành việc rà soát giấy tờ thí sinh.

– Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh dự thi, sau lúc tiếp thu biên bản của các Điểm thi, có nghĩa vụ tổ chức, điều chỉnh, công bố cho phụ huynh học trò và học trò bổ sung điều chỉnh tại tổ Thư ký nơi chấm thi. Nếu ko bổ túc giấy tờ đầy đủ, hợp thức tại tổ Thư ký nơi chấm thi trong khoảng 3 ngày sau ngày thi môn rốt cuộc của kỳ thi thì Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố sẽ xử lý như ko đủ điều kiện dự thi hoặc giấy tờ ko hợp thức.

Các trường hợp nghiêm trọng: cần lập biên bản và báo cáo ngay với túc trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện và báo cáo Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị để phối hợp khắc phục.

– Hiệu trưởng trường phổ quát phải để ý cho rà soát nhiều lần: in ra danh sách để kiểm dò và đề nghị học trò ký tên công nhận đã đọc rõ các cụ thể; đặc trưng xem xét: diện dành đầu tiên cơ chế, điểm khuyến khích cộng thêm, ngoại ngữ, môn chuyên (nếu có),… Giáo viên chủ nhiệm phải nêu rõ và đủ các cụ thể của giấy tờ học trò để từng học trò nắm lại và có quan điểm.

– Các loại giấy chứng thực để thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên nếu bổ sung sau ngày thi môn rốt cuộc của kỳ thi sẽ ko có trị giá hưởng cộng điểm cho cơ chế dành đầu tiên.

4. Tổ chức các Điểm thi

4.1. In danh sách phòng thi, phiếu thu bài, phát thẻ dự thi

Phòng Giáo dục và Huấn luyện nhận dữ liệu từ hệ thống của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Huấn luyện thực hiện tiến hành như sau:

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện quy hoạch cụm trường sở (mỗi quận, huyện phân thành 2 – 5 cụm) theo địa bàn thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh và lập danh sách học trò thi tại cụm đó (ứng dụng vi tính do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chỉ dẫn); lúc ghép học trò nhiều trường vào cùng 1 Điểm thi (liên trường) cần để ý ko để tỉ lệ học trò của 1 trường nào ấy quá bé (nhất là lúc ghép có 2 trường).

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện nhận lại dữ liệu từ hệ thống tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục danh sách thí sinh đã đánh số báo danh, từ đây in ra bảng danh sách phòng thi và phiếu thu bài của từng phòng thi, tổ chức cho trường lập thẻ dự thi (theo mẫu) và phát thẻ dự thi tới học trò.

4.2. Danh sách Chỉ đạo của 1 Điểm thi gồm Trưởng Điểm thi, 2 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký, danh sách cán bộ coi thi và viên chức chuyên dụng cho do Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện và Hiệu trưởng trường phổ quát đề cử, Sở Giáo dục và Huấn luyện ra quyết định theo các bước sau:

Bước 1: Sở Giáo dục và Huấn luyện gửi tới từng quận, huyện và trường phổ quát bản nhu cầu về số cán bộ coi thi cần cử tới từng Điểm thi của quận, huyện khác; bản nhu cầu về 1 Phó trưởng Điểm thi, viên chức chuyên dụng cho của Điểm thi tại chỗ; bản nhu cầu về Trưởng Điểm thi, 1 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký của quận, huyện tới Điểm thi khác.

Bước 2: Dựa vào các bản nhu cầu trên, Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện, Hiệu trưởng trường phổ quát lập danh sách cán bộ được cử đi coi thi ở quận, huyện khác, danh sách Phó trưởng Điểm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ và danh sách Trưởng Điểm thi, 1 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký đi nơi khác.

Mỗi loại danh sách lập thành 1 bản có ký tên đóng dấu và gửi kèm theo đĩa CD về Sở Giáo dục và Huấn luyện, cùng lúc gửi qua mạng internet danh sách cán bộ coi thi, chấm thi.

Bước 3: Khi thu được các bản danh sách trên, Sở Giáo dục và Huấn luyện ký duyệt trên danh sách đề xuất và cùng lúc:

– Gửi về Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện, Hiệu trưởng trường phổ quát 1 bản (để Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường phổ quát sao gửi công bố tới thầy cô giáo và chỉ đạo trường, xem như đây là giấy triệu tập).

– Gửi 01 bản kèm vào giấy tờ của Ban Chỉ đạo Điểm thi.

– Gửi 01 bản cho Ban Chỉ đạo quận, huyện nơi coi thi.

4.3. Các Điểm thi phải sắp đặt bàn, hoặc ghế, hoặc giá đỡ, hoặc tủ,… bên ngoài mỗi phòng thi để thí sinh để tài liệu, đồ vật; tránh để tài liệu, đồ vật bộn bề, bừa bãi dưới nền nhà. Thông báo cho học trò biết: những tài liệu, đồ vật của thí sinh để ngoài phòng thi bị hư hỏng, mất,… Điểm thi ko chịu nghĩa vụ.

Mỗi phòng thi được sắp đặt 24 chỗ ngồi cho thí sinh, cần để ý khoảng cách bàn ghế, chỗ ngồi của thí sinh (2 học trò ngồi cạnh nhau theo hàng ngang phải cách nhau ít ra 1,2 mét), đủ chuẩn về vệ sinh, ánh sáng, bàn ghế.

4.4. Khi họp Ban Chỉ đạo Điểm thi

– Cần kiểm tra kỹ lại danh sách thí sinh, các ấn chỉ, biểu mẫu, phù hiệu của cán bộ coi thi (viên chức chuyên dụng cho Điểm thi cũng phải đeo phù hiệu), danh sách cán bộ coi thi, dành thời kì liên hệ với đơn vị cử thầy cô giáo tới coi thi xem có gì sơ sót hoặc ko khớp về danh sách cán bộ coi thi.

– Kiểm tra, phê duyệt vấn đề chuyên dụng cho, bảo vệ an ninh Điểm thi, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, dế yêu, sẵn sàng phương án lúc cúp điện, có máy phát điện phòng ngừa, có giải pháp phòng ngừa mưa mập, gió phệ,… phê duyệt vấn đề y tế, vệ sinh, nước uống cho thí sinh,…

– Chú ý phê duyệt kỹ trong và ngoài điểm thi, có giải pháp phòng chống, phát hiện việc liên thông trong, ngoài khuôn khổ quy định tổ chức thi (cửa sổ trông ra ngoài ko có rào, gần đường,…).

– Trong các ngày thi: căn-tin ko được hoạt động; nếu trong khuôn viên điểm thi có đứa ở thì đề nghị ko di chuyển trong khu vực của Điểm thi, ko được có những hoạt động, hành vi vi phạm tới sự an toàn, tính nghiêm chỉnh của kỳ thi.

– Phòng ngừa sự cố thiếu đề thi: sẵn sàng sẵn máy photocopy, giấy trắng A3, A4 để trong văn phòng Điểm thi. Việc sao in đề thi sử dụng máy photocopy do Trưởng Điểm thi quyết định. Sau ấy lập biên bản và báo cáo chỉ đạo Ban lãnh đạo kỳ thi tại quận, huyện.

– Việc ra vào Điểm thi phải được sự bằng lòng của Trưởng Điểm thi.

– Điểm thi phải tự liên hệ với địa phương (Ủy ban quần chúng, Công an phường, quận) để được cung cấp về bảo vệ, an ninh kỳ thi, điện, nước,… (do Phó trưởng Điểm thi là người sở tại chịu nghĩa vụ).

4.5. Tăng lên ý thức nghĩa vụ của cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; thầy cô giáo, cán bộ coi thi phải được quán triệt về nghĩa vụ, quyền hạn và nghiệp vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi,… trước lúc được cắt cử coi thi (Trưởng Điểm thi phải tiến hành thật nghiêm chỉnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ này trong ngày họp toàn bộ Điểm thi). Cần phải họp rút kinh nghiệm từng buổi coi thi và tổng kết việc coi thi trước toàn bộ Điểm thi.

Nhắc nhở các thành viên Điểm thi làm hết nghĩa vụ được giao và quy định chi tiết chừng độ khen thưởng, xử lý kỷ luật lúc làm nhiệm vụ.

Trước mỗi buổi thi: Trưởng Điểm thi bảo đảm các dụng cụ thu, phát thông tin tư nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin nguy cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng Điểm thi để xử lý..

Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm cắt cử coi thi, giám sát phòng thi.

Cán bộ coi thi chịu nghĩa vụ trước Trưởng Điểm thi; tiến hành các công tác sau:

Phcửa ải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong lúc tiến hành nhiệm vụ coi thi, ko được mang các thiết bị thu phát thông tin; ko được làm việc riêng, ko được hút thuốc, ko được sử dụng các loại đồ uống có cồn.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ 2 dùng Phiếu báo danh (có dán ảnh) và Danh sách của thí sinh dự thi để đối chiếu, nhận biết thí sinh; chỉ dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và rà soát các đồ vật thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối ko để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và đồ vật bị cấm theo quy định.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ 2 nhắc nhở thí sinh những điều cấp thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (ko ký thừa); chỉ dẫn và rà soát thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cấp thiết của giấy thi trước lúc làm bài.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất giơ cao bì thư đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong, đề nghị 2 thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản công nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong; mở bì đựng đề thi, rà soát số lượng đề thi (nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề thi khác, cần báo ngay cho Trưởng Điểm thi xử lý); phát đề thi cho từng thí sinh.

Khi thí sinh mở màn làm bài, CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong Phiếu báo danh và Danh sách dự thi của thí sinh với thí sinh để nhận biết thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; CBCT thứ 2 bao quát chung. Trong giờ làm bài, 1 CBCT bao quát từ đầu phòng tới cuối phòng, CBCT còn lại bao quát từ cuối phòng tới đầu phòng cho tới hết giờ thi; CBCT ko được đứng gần thí sinh, tương trợ thí sinh làm bài thi dưới bất cứ bề ngoài nào; chỉ được giải đáp công khai các câu hỏi của thí sinh trong khuôn khổ quy định.

CBCT phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, ko để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau lúc tính giờ làm bài 15, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi cắt cử;

Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời kì làm bài sau lúc thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất quyết phải tạm bợ ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để phối hợp tiến hành theo quy định.

Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có cảnh huống thất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi;

Trước lúc hết giờ làm bài 15 phút, CBCT công bố thời kì còn lại cho thí sinh biết.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT thứ nhất phải đề nghị thí sinh dừng làm bài và thực hiện thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản; CBCT thứ 2 duy trì thứ tự và kỷ luật phòng thi; CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài thi vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài thi, phải đếm đủ số tờ giấy thi của từng bài, đề nghị thí sinh tự ghi đúng số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào 2 Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn thể bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;

Các CBCT rà soát, xếp bài thi theo quy trình tăng dần của số báo danh thí sinh trong phòng thi và cho vào túi đựng bài thi. CBCT thứ nhất trực tiếp mang túi đựng bài thi, 2 Phiếu thu bài thi, các biên bản xử lý kỷ luật và vật chứng kèm theo (nếu có) cùng CBCT thứ 2 tới bàn ủy quyền thư ký Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Khi bàn giao phải kiểm đếm công khai và đối chiếu số bài, số tờ của từng bài thi, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng vật chứng kèm theo (nếu có);

Sau lúc kiểm đếm xong, bài thi và 1 Phiếu thu bài thi của mỗi phòng thi được đưa vào túi đựng bài thi của phòng thi ấy; được thư ký Điểm thi cùng 2 CBCT niêm phong tại chỗ. Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Trưởng Điểm thi và thư ký trực tiếp kiểm đếm ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, 2 CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong; sau ấy, dùng băng keo trong suốt dán vòng vèo dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký Điểm thi và 2 CBCT ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao.

Những người tham dự tổ chức kỳ thi có hành vi vi phạm Quy chế thi bị xử lý theo Quy chế thi trung học phổ quát hiện hành.

Trước ngày thi, tập trung thí sinh sinh hoạt Quy chế thi và rà soát thông tin: trưởng Điểm thi cắt cử cán bộ chỉ dẫn thí sinh tiền gian có mặt vào mỗi buổi thi; cách ghi thông tin vào giấy làm bài thi; bình thường Quy chế thi; công nhận những sơ sót về họ, tên, nhân vật…Trong khi cho thí sinh ký tên vào danh sách rà soát thông tin thí sinh, cán bộ được cắt cử đề nghị thí sinh dò kỹ cụ thể trong danh sách, nếu thí sinh có đề nghị điều chỉnh thì cán bộ được cắt cử lập biên bản báo cáo về Trưởng Điểm thi và Trưởng Điểm thi lập biên bản tổng hợp các sơ sót này (2 bản), 1 bản gửi về Phòng Giáo dục và Huấn luyện để được điều chỉnh lại từ hệ thống (sau lúc đối chiếu lại với giấy tờ); 1 bản gởi Tổ Thư ký tại Hội đồng chấm thi.

Thí sinh ko được tự ý sửa trong danh sách phòng thi; tất cả sơ sót ở danh sách và giấy tờ phải lập biên bản gửi về tổ Thư ký tại Hội đồng chấm thi.

Thực hiện việc cắt cử cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bằng phương thức bắt thăm và đổi chỗ ngồi của thí sinh qua mỗi buổi thi.

Xem xét: Việc thay cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi (sau lúc đã có danh sách chính thức) phải có văn bản đề xuất thay thế cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi của Hiệu trưởng trường phổ quát công nhận; riêng việc chỉnh sửa cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi là thầy cô giáo thuộc trường trung học cơ sở phải có công nhận của Phòng Giáo dục và Huấn luyện. Tất cả việc đề xuất chỉnh sửa phải được Sở Giáo dục và Huấn luyện phê duyệt (ký duyệt) mới có trị giá chính thức tại các Điểm thi, Ban chấm thi.

Cán bộ giám sát phòng thi chịu nghĩa vụ trước Trưởng Điểm thi; tiến hành các công tác sau:

Gigiết hại việc tiến hành nhiệm vụ của CBCT, các thành viên khác tại khu vực được cắt cử.

Gigiết hại thí sinh được CBCT cho phép ra ngoài phòng thi; kịp thời nhắc nhở CBCT, thứ tự viên, công an, viên chức y tế và lập biên bản nếu các nhân vật trên vi phạm Quy chế thi.

Kiến nghị Trưởng Điểm thi đình chỉ việc tiến hành nhiệm vụ hoặc chỉnh sửa CBCT, thứ tự viên, công an, viên chức y tế nếu có vi phạm.

Đề nghị CBCT lập biên bản thí sinh vi phạm Quy chế thi (nếu có); phối hợp với các đoàn thanh tra thi trong việc thanh tra, xử lý vi phạm.

4.6. Các đồ vật thí sinh được mang vào phòng thi

Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi ko có tính năng soạn thảo văn bản và ko có thẻ nhớ.

4.7. Xử lý đối với thí sinh tới muộn

Trường hợp thí sinh tới phòng thi muộn, mà chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi; tất cả các trường hợp tới chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) lúc có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ ko được dự thi.

4.8. Nhận diện thí sinh dự thi

Sau lúc phát đề thi xong, cả 2 cán bộ coi thi dựa vào ảnh dán trong thẻ dự thi hoặc phiếu đăng ký dự thi để nhận biết thí sinh, có thể so với thẻ học trò hoặc chứng minh quần chúng.

5. Giao nhận đề thi

5.1. Sở Giáo dục và Huấn luyện tổ chức giao đề thi tới Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện trước ngày thi 1 ngày.

5.2. Các quận, huyện chịu nghĩa vụ bảo quản và tổ chức giao đề thi tới các Điểm thi. Mỗi sáng sớm giao các thùng đựng đề thi phục vụ ngày hôm đó, ko được để đề thi chưa sử dụng qua đêm tại Điểm thi. Ban Chỉ đạo quận, huyện cần báo cáo chủ trương này với Chỉ đạo Ủy ban quần chúng quận, huyện để được phân phối đủ các dụng cụ vận chuyển an toàn, kịp thời tới các Điểm thi, xem xét phải có Công an đi kèm khi chuyển đề thi.

5.3. Đề thi của mỗi ngày được Phòng Giáo dục và Huấn luyện giao trực tiếp cho Trưởng Điểm thi (hoặc Phó trưởng Điểm thi được Trưởng Điểm thi giao cho bằng văn bản) tại Điểm thi từ 6 giờ 00; xe chuyển đề thi phải vào trong khuôn viên Điểm thi, đề nghị bảo vệ và công an có mặt tại Điểm thi trước 6 giờ 00, bàn giao đề thi phải được thực hiện nay phòng nơi đặt tủ bảo quản đề thi có sự chứng kiến của công an Điểm thi và lập thành biên bản giao nhận đề thi. Riêng đề thi môn chuyên do Sở Giáo dục và Huấn luyện giao tới các Điểm thi có môn chuyên.

5.4. Trưởng Điểm thi mở túi đựng đề thi trước giờ thí sinh làm bài 20 phút (cắt mép dán đúng quy cách), ngay trước ấy đề nghị 2 cán bộ coi thi 1 rà soát kỹ sự nguyên lành của túi đựng đề thi còn niêm phong, đối chiếu kỹ tên bài thi in trên túi đựng đề thi với lịch thi, trình cho cả cộng đồng cán bộ coi thi 1 nhìn rõ (ko được rà soát làm phép) và lập biên bản theo mẫu. Sau lúc 2 đại diện các cán bộ coi thi 1 ký công nhận trên tất cả túi kể cả túi đựng đề thi phòng ngừa, Trưởng Điểm thi mới mở túi để lấy đề thi và đọc nhanh tên bài thi ghi trên đề thi để kịp thời xử lý ngay nếu bài thi ghi trên đề thi không liên quan với lịch thi (cho quay về ngay vào túi) lập biên bản, niêm túi đựng đề thi đó và báo khẩn về Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị để có quan điểm lãnh đạo.

5.5. Mỗi Điểm thi sẵn sàng sẵn túi đựng đề thi cho các phòng thi (dùng túi đựng bài thi). Sau lúc mở túi đựng đề thi, Trưởng Điểm thi tổ chức kiểm đếm và đưa đúng số lượng đề thi vào túi riêng cho mỗi phòng thi rồi mới ủy quyền cán bộ coi thi 1.

– Cán bộ coi thi 1 kiểm đủ số lượng; để ý so dò các bản với nhau.

– Cán bộ coi thi 1 ký vào tờ giao nhận đề thi giữa Trưởng Điểm thi và cán bộ coi thi 1 trước lúc rời văn phòng Điểm thi.

– Cán bộ coi thi 1 có nhiệm vụ bảo quản an toàn túi đựng đề thi để đưa về phòng thi. Đúng giờ quy định, có hiệu lệnh cán bộ coi thi 1 phát đề thi cho thí sinh theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới; chỉ dẫn thí sinh ghi họ, tên và số báo danh vào đề thi, giấy nháp trước lúc làm bài. Cả 2 cán bộ coi thi rà soát và ký tên vào bài thi, giấy nháp của thí sinh. Chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi lúc hế 2/3 thời kì làm bài.

– Các cán bộ coi thi ko đọc, ko chép, ko giữ và ko giải đề thi khi làm nhiệm vụ coi thi.

– Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước lúc cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời khắc ghi trong Lịch thi, CBCT phải cho toàn bộ thí sinh trong phòng thi chứng kiến trạng thái niêm phong của túi đề thi, sự thích hợp bà thi với lịch thi và lập biên bản công nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

– Ngay sau lúc phát đề cho thí sinh, CBCT đề nghị thí sinh rà soát trạng thái đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải ngay lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu ko phát hiện hoặc để quá sau lúc phát đề 05 phút thì thí sinh phải tự chịu nghĩa vụ. Tất cả những trường hợp nảy sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng ban Coi thi ngay sau lúc phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).

5.6. Ngay sau lúc giao đề thi cho cán bộ coi thi 1 xong, Trưởng Điểm thi cho lập biên bản và niêm phong các đề thi thừa.

– Chậm nhất 15 phút sau thời khắc tính giờ làm bài, Thư ký hoặc người được Trưởng Điểm thi cắt cử phải xong xuôi việc tới các phòng thi lấy điểm danh và nhận số đề thi thừa (nếu có); cùng 2 cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản giao nhận và niêm phong tại chỗ túi đựng đề thi thừa để chuyển cho Trưởng Điểm thi bảo quản.

– Phó trưởng Điểm thi đảm trách hạ tầng, kỹ thuật ko được tham gia vào các công tác liên can trực tiếp tới đề thi.

5.7. Bảo quản và sử dụng đề thi dự trữ

– Số lượng đề thi phát tới từng Điểm thi bằng tổng số thí sinh đăng ký dự thi và tối đa 20 đề thi dự trữ, số liệu này có ghi rõ trên túi đựng đề thi.

– Việc sử dụng hay ko sử dụng đề thi dự trữ (trong 1 túi riêng) đều phải lập biên bản và trả túi này về cho Tổ Thư ký tại Ban chấm thi cộng với các túi đựng đề thi khác.

6. Thu bài thi, giao nhận bài thi, niêm gói và vận tải bài thi

6.1. Thu bài thi

– Trước lúc hết giờ làm bài 15 phút cán bộ coi thi nhắc thí sinh xem lại các đề nghị cần ghi vào phần phách của giấy thi, để ý rà soát lại những tờ giấy thi xin thêm để làm bài xem đã có đủ chữ ký của 2 cán bộ coi thi ko.

– Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi đề nghị thí sinh ngưng làm bài, đặt bút xuống bàn, ngồi tại chỗ, giữ thứ tự; thí sinh nộp bài thi chẳng phải nộp đề thi và giấy trắng; cán bộ coi thi 1 gọi tên kèm theo số báo danh của từng thí sinh lên nộp bài, rà soát số tờ của mỗi bài thi, chỉ dẫn thí sinh ghi và ký vào phiếu thu bài thi, có ghi rõ số tờ của mỗi bài thi, thu lần lượt cho tới thí sinh rốt cuộc của phòng thi; trong khi ấy, cán bộ coi thi 2 quan sát và giữ thứ tự phòng thi.

– Sau lúc thu xong bài thi, cả 2 cán bộ coi thi rà soát lại số lượng bài thi đầy đủ mới cho thí sinh ra khỏi phòng thi và cùng rời phòng thi về văn phòng Điểm thi.

6.2. Giao nhận bài thi

– Khi bàn giao bài thi cho chỉ đạo Điểm thi phải có mặt cả 2 cán bộ coi thi. Tập bài thi được xếp theo quy trình số báo danh từ bé tới phệ của phòng thi (số báo danh bé ở trên, số báo danh phệ ở dưới) và lồng vào nhau thành từng tập, mỗi tập 6 bài. Sau lúc thu bài thi xong, cả 2 cán bộ coi thi cùng rà soát lại các cụ thể trong 4 trang của bìa bọc bài thi, tiến hành việc đánh số quy trình trong bài thi (tỉ dụ: lúc bài thi số quy trình 11 có 1 tờ thì chỉ ghi số 11; có 3 tờ thì ghi 11a, 11b, 11c; ko được ghi là 11A, 11B, 11C hoặc mẫu tự nào khác).

Trường hợp thí sinh vắng thi đưa thêm tờ giấy màu xanh: Giđó này thay cho bài làm tự luận của thí sinh vắng (điền số báo danh vắng) và vẫn đánh số quy trình trên giấy này, mà ngoài bìa bọc bài thi ghi tổng số bài thi, tổng số tờ giấy thi theo thực tiễn thí sinh có mặt dự thi.

– Việc giao nhận bài thi giữa 2 cán bộ coi thi với Trưởng Điểm thi phải được tiến hành đầy đủ thủ tục, xác thực: người kiểm bài, nhận bài được Trưởng Điểm thi cắt cử phải đếm đủ số tờ của từng bài thi, đủ số bài thi của mỗi phòng, ghi đủ và đúng số liệu trên túi đựng bài thi trước lúc cho 2 cán bộ coi thi ký vào biên bản giao nhận bài thi giữa cán bộ coi thi và Trưởng Điểm thi. Nếu số liệu không liên quan thì cho thẩm tra lại ngay, quy nghĩa vụ rõ ràng. Cả 2 cán bộ coi thi cùng chịu nghĩa vụ về sự thất lạc bài thi (nếu có).

– Người kiểm bài, nhận bài của Điểm thi sau lúc rà soát đầy đủ các cụ thể (số bài, số tờ, số thí sinh,… chữ ký của 2 cán bộ coi thi,…) ký nhận đã kiểm bài, đưa tất cả bài thi của phòng thi cùng 1 phiếu thu bài thi vào trong túi đựng bài thi (xem xét ghi đầy đủ các cụ thể bên ngoài túi này), dán kín tất cả mép túi trước mặt cả 2 cán bộ coi thi; sau ấy cả 2 cán bộ coi thi cùng ký giáp lai vào tất cả mép dán và đóng dấu niêm phong túi đựng bài thi.

– Chỉ đạo Điểm thi phải giám sát kỹ việc tiến hành thứ tự kiểm bài tại văn phòng Điểm thi, nhắc nhở nghĩa vụ của người kiểm bài, nhận bài thi.

6.3. Niêm gói các túi đựng bài thi

– Việc đóng gói và niêm phong các túi đựng bài thi của Điểm thi phải bảo đảm an toàn, bảo mật cao; có sự chứng kiến của cán bộ làm công việc coi thi tại Điểm thi; tiến hành ngay sau khi thu bài thi xong và có đủ chữ ký của Trưởng, Phó trưởng, Thư ký Điểm thi trên nhãn niêm gói (thùng) đựng các túi bài thi đã được ghi đầy đủ các số liệu cấp thiết, đóng dấu giáp lai. Mỗi loại bài thi phải được niêm gói riêng.

– Đối với bài thi Ngoại ngữ phải niêm gói riêng đối với từng loại Ngoại ngữ không giống nhau (nếu có) trong Điểm thi; đối với bài thi chuyên cũng niêm gói riêng cho từng môn chuyên không giống nhau.

6.4. Chuyển bài thi về Ban chấm thi

Ban Chỉ đạo kỳ thi quận, huyện tới nhận bài thi tại Điểm thi vào cuối mỗi ngày thi và chuyển về vị trí chấm thi. Đề nghị lập biên bản bàn giao bài thi, xác thực về số liệu theo đúng như nhãn niêm thùng đựng bài thi. Riêng bài thi môn chuyên do Ban Chuyển vận bài thi của Hội đồng thi thành thị tới nhận tại Điểm thi có thi môn chuyên.

7. Báo cáo nhanh

– Sau 05 phút mở màn tính giờ làm bài, Trưởng Điểm thi cử cán bộ lấy danh sách điểm danh và tổng hợp tình hình thí sinh sơ bộ báo cáo nhanh Hội đồng thi Thành phố (chậm nhất là 15 phút sau giờ tính giờ làm bài của thí sinh).

– Trong công đoạn coi thi nếu có sự cố thất thường hoặc hành vi vi phạm Quy chế thi phải báo cáo ngay về Ban Coi thi theo số dế yêu: 028.38226796; 028.38234109; 028.38232625.

8. Phúc khảo bài thi

– Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong khoảng 03 (3) ngày sau lúc ban bố kết quả điểm bài thi.

– Thí sinh xin phúc khảo phải nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi tới trường phổ quát nơi nộp giấy tờ đăng ký dự tuyển.

– Sau lúc lập danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo (theo mẫu), các trường phổ quát gửi toàn thể giấy tờ phúc khảo về Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện. Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện tập trung danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

– Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống.

– Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (lúc có chỉnh sửa điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

9. Dế yêu liên hệ trong công việc thi

Thường trực Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố: 028.38226796; 028.38234109; 028.38232625.

VIII. TỔ CHỨC NHẬP HỌC

1.Tổ chức tiếp thu giấy tờ nhập học:

– Hiệu trưởng trường phổ quát sắp đặt nơi tiếp học trò tới làm giấy tờ đăng ký nhập học tại trường mình thật lịch sự và thuận tiện; cắt cử cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đã được chỉ dẫn nắm vững nghiệp vụ, có thái độ giao tiếp, xử sự văn hóa làm công việc hướng áp giải đáp thắc mắc và thu nạp giấy tờ của học trò.

2. Giấy tờ nhập học:

– Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở 5 2020 và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020-2021 có ghi 3 ước muốn dành đầu tiên xét vào các trường trung học phổ quát;

– Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên ấy có ghi 3 ước muốn;

– Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);

– Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học trò mới xác nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng thực tốt nghiệp (tạm bợ) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào giấy tờ lúc được Phòng Giáo dục và Huấn luyện cấp phát bằng;

– Bản sao giấy khai sinh hợp thức;

– Giđó công nhận thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Việc chỉnh sửa ước muốn:

Tuyệt đối ko đổi ước muốn sau lúc ban bố kết quả tuyển sinh (chi tiết là bề ngoài chuyển trường sau lúc trúng tuyển).

Sở Giáo dục và Huấn luyện cũng như các trường trung học phổ quát đều ko nhận đơn cũng như ko khắc phục việc xin đổi ước muốn. Các trường trung học phổ quát chỉ nhận giấy tờ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

4. Lập danh sách tuyển sinh vào lớp 10

4.1. Chương trình cập nhật danh sách học trò trúng tuyển sinh 10

– Trường trung học phổ quát tiến hành chương trình cập nhật danh sách học trò tuyển sinh 10 hợp nhất toàn thành thị. Khi học trò nộp giấy tờ, trường ghi lại vào ô nộp giấy tờ trong chương trình trước lúc in danh sách nộp về Sở Giáo dục và Huấn luyện.

4.2. In danh sách trúng tuyển

– Trường trung học phổ quát in 2 bản và đóng bìa, lúc in trường trung học phổ quát nhập các thông tin sau vào chương trình:

+ 5 học: 2020 – 2021

+ Họ tên Người lập bảng: Nhập Họ tên Người lập bảng.

+ Họ tên Hiệu trưởng: Nhập Họ tên Hiệu trưởng.

+ Họ tên Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu.

– Danh sách được in khổ ngang giấy A4 (Top = 2,5cm; Bottom = 2,5cm; Left = 3cm; Right = 2,5cm). Đóng bìa theo lề trái.

– Nội dung trang bìa theo mẫu có trong chương trình với đầy đủ thông tin.

IX. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN
THỰC HIỆN
22.5.2020 – Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; bình thường chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục và Huấn luyện (Đã đào tạo) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Từ 20.5.2020 tới 27.5.2020 – Tổ chức cho phụ huynh học trò và học trò mày mò về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 và học trò làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học. Trường phổ quát
02.6.2020 – Các đơn vị cơ sở hoàn thành nhập dữ liệu xét tốt nghiệp trung học cơ sở và nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10. Trường phổ quát
02.6.2020 – Sở Giáo dục và Huấn luyện gửi nhu cầu số thầy cô giáo làm cán bộ coi thi về các cơ sở giáo dục Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Từ 02.6.2020 tới 04.6.2020 – Phòng Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra việc nhập liệu của các cơ sở (kể cả việc nhập liệu cho các nhân vật tuyển thẳng) và khóa dữ liệu (sẽ ko thêm hoặc loại trừ lúc đã khóa dữ liệu) Phòng Giáo dục và Huấn luyện
04.6.2020 (16 giờ 00) – Phòng Giáo dục và Huấn luyện hoàn thành kiểm tra và chuyển dữ liệu về Sở. Phòng Giáo dục và Huấn luyện
05.6.2020

– Các trường trung học phổ quát nộp danh sách đề xuất Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán bộ

– Nộp danh sách (theo mẫu) Ban Chỉ đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ (đối với các đơn vị được chọn làm điểm thi) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện chuyển dữ liệu tuyển sinh, nộp giấy tờ tuyển thẳng vào lớp 10 về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường phổ quát Phòng Giáo dục và Huấn luyện Phòng Giáo dục và Huấn luyện
05.6.2020 – Sở Giáo dục và Huấn luyện bình thường số liệu tổng hợp thuở đầu về số học trò đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký ước muốn 1) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Từ 05.6.2020 tới 12.6.2020

– Phụ huynh học trò và học trò có thể điều chỉnh ước muốn

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện mở khóa phần điều chỉnh ước muốn cho các đơn vị điều chỉnh

Trường phổ quát Phòng Giáo dục và Huấn luyện
15.6.2020 – Gửi danh sách cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tham dự Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Trước 16 giờ 00 ngày 12.6.2020

– Hết hạn nhận phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 (chỉ nhận điều chỉnh ước muốn, ko thêm hoặc loại trừ thí sinh ra khỏi danh sách) và hoàn thành nhập dữ liệu điều chỉnh ước muốn tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện.

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện khóa dữ liệu và chuyển dữ liệu hoàn chỉnh về cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường phổ quát

Phòng Giáo dục và Huấn luyện

18.6.2020 – Niêm phong các phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện
03.7.2020 – Phòng Giáo dục và Huấn luyện nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Từ 03.7 tới 06.7.2020 – Phòng Giáo dục và Huấn luyện in danh sách dự thi, phiếu thu bài và khai triển phát phiếu báo danh cho thí sinh Phòng Giáo dục và Huấn luyện
07.7.2020 – Phát phiếu báo danh cho thí sinh Trường phổ quát
07.7.2020 (8 giờ 00) – Chỉ dẫn công việc coi thi và bàn giao Ban Chỉ đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận, huyện tại Sở Giáo dục và Huấn luyện (HT2.1) Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố, thi, Ban Chỉ đạo quận, huyện
08.7.2020 (8 giờ 00) – Ban Chỉ đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận, huyện Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban chỉ đạo các Điểm thi đóng trên khu vực quận, huyện

14.7.2020

(7 giờ 30)

– Ban Chỉ đạo Điểm thi họp bàn công tác của Điểm thi, rà soát giấy tờ,…

– Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố nắm tình hình sẵn sàng kỳ thi của các quận, huyện

Ban coi thi Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố

15.7.2020

(7 giờ 30)

9 giờ 30

– Họp toàn bộ Điểm thi để sẵn sàng công tác coi thi, rà soát giấy tờ thi,…

– Giao đề thi cho các Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện

– Tiếp nhận thí sinh theo quy chế thi và rà soát thông tin thí sinh.

Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi

Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố

Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi

16,17.7.2020

– Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về hội đồng chấm thi)

– Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi)

Ban coi thi, Tổ Thư ký
17.7.2020 (13 giờ 30) – Làm phách bài thi, kiểm bài (Mã 1) Tổ thư ký, Tổ làm phách

18.7.2020

(7 giờ 30)

– Làm phách bài thi (Mã 1, Mã 2)

– Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận

Tổ thư ký, Tổ làm phách, Tổ lên điểm bài thi tự luận

19.7.2020

(9 giờ 30)

– Thảo luận đáp án, chỉ dẫn nghiệp vụ chấm tự luận.

– Tiếp nhận dữ liệu lúc đã điều chỉnh các sơ sót từ Phòng Giáo dục và Huấn luyện.

Tổ trưởng, tổ phó chấm Tổ thư ký
19.7.2020 (13 giờ 30) – Khởi đầu chấm thi chính thức. Ban chấm thi
Từ 24.7.2020 tới 26.7.2020 (dự định) – Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi. Ban chấm thi, Tổ thư ký và Tổ làm phách
27.7.2020 (dự định)

– Gửi kết quả thi về Phòng giáo dục và tập huấn các quận, huyện.

– Ban bố kết quả thi.

Ban chấm thi Trường phổ quát
28.7.2020 (dự định) – In giấy báo điểm tuyển sinh 10 Trường phổ quát
Từ 27.7.2020 tới 29.7.2020 – Nhận đơn xin phúc khảo bài thi Trường phổ quát
29.7.2020 (Dự định) – Ban bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ quát chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Sở Giáo dục và Huấn luyện
Từ 29.7.2020 tới 16 giờ 00 ngày 01.8.2020 – Thí sinh trúng tuyển trung học phổ quát chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp giấy tờ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 01 tháng 8 5 2020, thí sinh ko nộp giấy tờ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Các cơ sở giáo dục
03.8.2020 – Các trường nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học trò đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Các cơ sở giáo dục
30.7.2020 – Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện
01.8.2020 (dự định) – Sở Giáo dục và Huấn luyện chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
02.8.2020 – Tổ chức chấm phúc khảo Tổ phúc khảo

03.8.2020
(7 giờ 30)

– Cán bộ chấm phúc khảo có mặt tại vị trí chấm thi, mở màn chấm phúc khảo Tổ phúc khảo
04.8.2020 (dự định) – Ban bố kết quả chấm phúc khảo (tạm bợ) Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố

05.8.2020

(dự định)

– In giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có đăng ký phúc khảo và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây. Trường phổ quát
21.8.2020 – Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường trung học phổ quát để hợp nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10. Tại hội trường 2.1- Sở Giáo dục và Huấn luyện Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố
21.8.2020

– Ban bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10

Từ 21.8.2020 tới 16 giờ 00 ngày 29.8.2020 – Thí sinh trúng tuyển trung học phổ quát nộp giấy tờ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 29 tháng 8 5 2020, thí sinh ko nộp giấy tờ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10
31.8.2020 – Hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc tiếp thu học trò vào học và gửi báo cáo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10
03.9.2020 – Tiếp nhận danh sách học trò đăng ký nhập học của các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10 thuộc: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
04.9.2020 – Tiếp nhận danh sách học trò đăng ký nhập học của các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10 thuộc: Bình Thạnh, Phú Nhuận, Nhà Bè, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
– Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;
– Lưu: VP, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hiếu


 

Thông tin thêm

Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD

[rule_3_plain]

Vào ngày 18/05/2020 Sở Giáo dục và Huấn luyện thành thị Hồ Chính minh đã ban hành Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD về việc chỉ dẫn tuyển sinh vào lớp 10. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ tính từ lúc ngày được ban hành chính thức. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của công văn này.

ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHÔ HỒ CHÍ MINHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-Số: 1402/GDĐT-KTKĐCLGD Về chỉ dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020 – 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 5 5 2020

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện;– Hiệu trưởng trường trung học phổ quát;– Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;– Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 5 2018 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 5 2020 của Ủy ban quần chúng thành thị về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ 5 học 2020 – 2021.
Sở Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn việc thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020 – 2021 như sau:
Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện, Hiệu trưởng trường trung học phổ quát, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ quát) cần tổ chức cho toàn bộ cán bộ điều hành, thầy cô giáo, học trò, học viên (sau đây gọi chung là học trò) nghiên cứu học tập quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 5 2018 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ quát theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện (gọi tắt là Quy chế 11), Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ 5 học 2020 – 2021 theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 5 2020 của Ủy ban quần chúng thành thị (gọi tắt là Kế hoạch 1557) và chỉ dẫn này của Sở Giáo dục và Huấn luyện.
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Thực hiện theo Kế hoạch 1557.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Những học trò đã học lớp 9 tại các trường phổ quát có giấy tờ hợp thức và có đủ các điều kiện sau đây được dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát:
1. Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tuổi của học trò vào học lớp 10 là 15 tuổi.
– Đối với những học trò được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học trò vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của 5 tốt nghiệp cấp học trước.
– Học trò là người dân tộc thiểu số, học trò khuyết tật, học trò có cảnh ngộ đặc trưng gian nan, học trò ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
Sở Giáo dục và Huấn luyện ủy nhiệm cho Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 10 của học trò tốt nghiệp trung học cơ sở trên khu vực quận, huyện.
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Giấy tờ dự tuyển
a. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát (theo mẫu) (sau đây gọi là Phiếu đăng ký).
b. Ba ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp ko quá 1 5, kiểu ảnh chứng minh quần chúng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, tháng ngày 5 sinh, nơi sinh) (1 ảnh dán vào Phiếu đăng ký, 1 ảnh dán vào phiếu báo danh, 1 ảnh dán vào phiếu dự thi và rà soát giấy tờ).
c. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).
d. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng thực tốt nghiệp (tạm bợ) trong 5 dự tuyển do Hiệu trưởng trường phổ quát cấp.
đ. Bản sao khai sinh hợp thức.
e. Giđó chứng thực hợp thức thừa hưởng cơ chế cộng điểm dành đầu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
f. Giấy tờ tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ quát: ngoài giấy tờ dự tuyển nêu trên, cần bổ sung thêm 02 bản photo công chứng các giấy má thuộc diện miễn thi.
2. Xem xét chọn lựa ước muốn:
– Học trò đăng ký 3 ước muốn theo quy trình dành đầu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập thích hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi trú ngụ để thuận tiện cho việc tiếp diễn đi học lúc đã trúng tuyển và giảm sức ép giao thông theo chủ trương của thành thị;
– Học trò đã học tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp diễn chọn tiếng Nhật là Ngoại ngữ 1 lúc lên lớp 10, cần đăng ký 3 ước muốn là 3 trường trung học phổ quát (Trường Trung học phổ quát Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ quát Trưng Vương, Trường Trung học phổ quát Marie Curie) có tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.
– Học trò đã học tiếng Đức Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu tiếp diễn chọn tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 lúc lên lớp 10, cần đăng ký ước muốn vào 2 trường trung học phổ quát: Trường Trung học phổ quát Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ quát Marie Curie.
– Trường Trung học phổ quát Thủ Đức tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn.Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2) được tiến hành trong số học trò đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.
– Học trò học tiếng Pháp tiến hành đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành.
– Trường Trung học phổ quát năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngoài tuyển sinh chung theo mục tiêu của Sở Giáo dục và Huấn luyện. Trường có tuyển sinh riêng với điều kiện thí sinh phải có thêm giấy chứng thực là vận khích lệ các tuyến hoặc thẻ học trò của trường nghiệp vụ Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
– Trường Trung học phổ quát chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường Trung học phổ quát Thể dục thể thao Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo mục tiêu của Sở Giáo dục và Huấn luyện. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh riêng theo Kế hoạch 1557.
Đối với học trò học lớp tích hợp tiến hành đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban quần chúng thành thị ban hành. Sở Giáo dục và Huấn luyện có văn bản chỉ dẫn tuyển sinh 10 chương trình tích hợp.
IV. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
Thực hiện theo Kế hoạch 1557.
V. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUẬN, HUYỆN VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện lãnh đạo và tổ chức đào tạo cho Hiệu trưởng trường phổ quát và thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 để tham vấn, chỉ dẫn kỹ càng cho phụ huynh học trò và học trò quyết định đăng ký ước muốn (bảo đảm thuận lợi di chuyển, thích hợp với cảnh ngộ gia đình và năng lực học tập của bản thân học trò). Thực hiện tốt công việc hướng nghiệp và phân luồng học trò sau trung học cơ sở.
1. Ban Chỉ đạo quận, huyện
Mỗi quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo xét tốt nghiệp và tuyển sinh với thành phần:
– Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận, huyện.
– Phó trưởng ban túc trực: Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện.
– Các ủy viên là chỉ đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục và Huấn luyện, các Ban, ngành của quận, huyện có liên can và Hiệu trưởng trường trung học phổ quát trên khu vực của quận, huyện.
2. Hội đồng tuyển sinh của trường
Mỗi trường trung học phổ quát thành lập 1 Hội đồng tuyển sinh gồm:
– Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
– Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.
– Thư ký: chọn từ Thư ký Hội đồng trường hoặc các tổ trưởng chuyên môn.
– Ủy viên: Chủ tịch công đoàn cơ sở, trợ lý thanh niên và chọn trong các tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo dạy các môn học có kinh nghiệm, có phẩm giá đạo đức tốt và có ý thức nghĩa vụ cao.
Các trường trung học phổ quát gửi công văn đề xuất danh sách Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán bộ – Sở Giáo dục và Huấn luyện để Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của từng trường.
VI. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Sở Giáo dục và Huấn luyện:
– Thông báo Kế hoạch 1557.
– Giới thiệu và ban bố phổ biến các trường phổ quát và trung cấp trên khu vực thành thị (có tuyển học trò đã tốt nghiệp trung học cơ sở, tên trường, địa chỉ, nội dung giảng dạy, học phí và điều kiện theo học) in thành công bố cụ thể gửi tới từng phụ huynh học trò lớp 9 để phụ huynh học trò và học trò chọn ghi ước muốn.
– Tổ chức đào tạo cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện, các trường trung học phổ quát, họp báo và tiến hành giao lưu online phổ biến tới phụ huynh học trò và học trò.
– Thực hiện công việc tổ chức thi tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập.
– Ban bố kết quả điểm cho học trò.
– Ban bố điểm chuẩn của các trường, lớp chuyên trung học phổ quát.
– Ban bố điểm chuẩn của các trường trung học phổ quát công lập.
2. Ban Chỉ đạo quận, huyện
– Chỉ đạo công việc thanh tra, rà soát công việc tuyển sinh.
– Chỉ đạo và tổ chức đào tạo cho Hiệu trưởng trường phổ quát, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 về công việc tuyển sinh lớp 10. Thực hiện tốt công việc hướng nghiệp và phân luồng học trò sau trung học cơ sở.
– Nhận bàn giao Ban Chỉ đạo Điểm thi trên khu vực từ Hội đồng coi thi tuyển sinh 10 Thành phố.
– Ban Chỉ đạo quận, huyện họp các chỉ đạo Điểm thi khai triển công việc coi thi.
– Nhận đề thi từ Hội đồng ra và in sao đề thi; bảo quản đề thi và chuyển đề thi tới Điểm thi từng ngày (theo lịch thi).
– Chuyển giao bài thi về tổ Thư ký tại vị trí chấm thi sau lúc xong xuôi các môn thi trong ngày.
3. Phòng Giáo dục và Huấn luyện
– Dự đào tạo tại Sở Giáo dục và Huấn luyện về công việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10.
– Lập và gửi danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ (đối với cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi) về Sở Giáo dục và Huấn luyện (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
– Thông báo, điều động cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi theo lãnh đạo của Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị.
– Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị cơ sở cập nhật danh sách học trò đăng ký thi tuyển lớp 10 lên hệ thống để chuyển dữ liệu về cho Sở Giáo dục và Huấn luyện. Kiểm tra, kiểm tra số liệu ước muốn đã đăng ký của học trò trên khu vực đặc trưng các thí sinh đăng ký xa nơi trú ngụ.
– Tổng hợp gửi danh sách và giấy tờ thí sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ quát về Sở Giáo dục và Huấn luyện.
– Chỉ đạo và rà soát các trường việc tiến hành giấy tờ dự thi và điều kiện dự thi của học trò.
– Các Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 phải được niêm phong bảo quản tốt tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện, ko gửi về điểm thi; chỉ sau lúc có kết quả trúng tuyển vào lớp 10, Phòng Giáo dục và Huấn luyện mới mở niêm phong để trả lại Phiếu đăng ký và kèm vào giấy tờ của học trò.
– Nhận kết quả tuyển sinh lớp 10 từ Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố, chuyển về cho các trường phổ quát.
4. Trường phổ quát
– Dự đào tạo về công việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10.
– Tổ chức cho phụ huynh học trò và học trò mày mò về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10. Học trò làm Phiếu đăng ký và nộp tại trường phổ quát nơi học lớp 9.
– Tham vấn cho học trò chọn lựa 3 ước muốn theo quy trình dành đầu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ quát công lập (ko buộc phải phải ghi đủ 3 ước muốn nếu thấy ko cấp thiết) tiến hành điền Phiếu đăng ký (theo mẫu) và nộp tại trường phổ quát nơi học lớp 9.
– Kiểm tra, kiểm tra số liệu ước muốn đã đăng ký của học trò. Đối với những trường hợp học trò đăng ký ước muốn vào lớp 10 trung học phổ quát xa nơi trú ngụ, Hiệu trưởng trường phổ quát tham vấn riêng với phụ huynh học trò, đề xuất phụ huynh chứng minh điều kiện bảo đảm cho học trò học tập tại trường đã đăng ký theo ước muốn, cam kết ko chỉnh sửa ước muốn lúc đã trúng tuyển.
– Tiếp nhận giấy tờ học trò đăng ký dự tuyển lớp 10.
– Kiểm tra toàn thể giấy tờ đăng ký dự thi và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự thi của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh, quyết định ko cho thí sinh dự thi nếu ko đủ điều kiện dự thi và giấy tờ ko hợp thức.
– Bảo quản đầy đủ giấy tờ dự thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi; xuất trình kịp thời chuyên dụng cho công việc thanh tra, rà soát và đề nghị tu sửa (nếu có).
– Lập danh sách thí sinh, cập nhật vào hệ thống danh sách thí sinh cho Phòng Giáo dục và Huấn luyện đúng thời kì qui định.
– Lập phiếu báo danh phát cho học trò.
– In phiếu báo điểm cho học trò lúc có kết quả.
– Đóng dấu treo trên phiếu báo điểm lớp 10.
– Phát phiếu báo điểm cho học trò.
VII. TỔ CHỨC THI TUYỂN
1. Lịch thi
Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi
Buổi
Bài thi
Thời gian làm bài
Giờ mở túi đựng đề thi
Giờ phát đề thi
Giờ mở màn làm bài

15.7.2020(9 giờ 30 phút)
Sáng
Học trò có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và rà soát thông tin tư nhân.

16.7.2020
SángChiều
Ngữ vănNgoại Ngữ
120 phút60 phút
7 giờ 4013 giờ 40
7 giờ 5513 giờ 55
8 giờ 0014 giờ 00

17.7.2020
Sáng
Toán
120 phút
7 giờ 40
7 giờ 55
8 giờ 00

2. Thứ tự dành đầu tiên xét tuyển
– Những học trò được dự xét tuyển là những học trò dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và ko có bài thi nào bị điểm 0 (ko).
– Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong ấy bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm dành đầu tiên.
– Ở 1 trường, điểm chuẩn ước muốn 2 cao hơn điểm chuẩn ước muốn 1 và điểm chuẩn ước muốn 3 cao hơn điểm chuẩn ước muốn 2 ko quá 1 điểm (ngoài ra có những trường hợp đặc trưng hệ thống máy tính cho kết quả ước muốn 1 bằng ước muốn 2, ước muốn 2 bằng ước muốn 3 hoặc cả 3 ước muốn bằng nhau)
3. Kiểm tra giấy tờ thí sinh
– Các trường cần rà soát kỹ giấy tờ dự tuyển (đối chiếu giữa học bạ, giấy khai sinh, các văn bằng, chứng thực,… bảo đảm xác thực tuyệt đối họ tên, ngày, tháng, 5 sinh, nơi sinh (ghi đủ quận, huyện, tỉnh, thành), ghi đầy đủ các cột mục, ko bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu nghĩa vụ từng phần và của cấp điều hành,…), lập phiếu rà soát giấy tờ, danh sách học trò (theo mẫu của Sở Giáo dục và Huấn luyện) đúng với khai sinh, học bạ, ghi chú các trường hợp thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên nếu có. Kiểm tra toàn thể giấy tờ đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự tuyển của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh, quyết định ko cho thí sinh dự tuyển nếu ko đủ điều kiện và giấy tờ hợp thức. Hiệu trưởng hoàn toàn chịu nghĩa vụ về điều kiện dự tuyển của học trò trong trường.
– Trước ngày thi 2 ngày, Hiệu trưởng trường phổ quát ủy nhiệm cho cán bộ, thầy cô giáo đại diện trường mang toàn thể giấy tờ của thí sinh (đã xếp đặt theo từng phòng thi của mỗi Điểm thi) tới các Điểm thi để chuyên dụng cho đề nghị rà soát giấy tờ thí sinh. Giấy tờ thí sinh được lưu giữ tại điểm thi trong các ngày thi; Phó trưởng Điểm thi sở tại chịu nghĩa vụ nhận, bảo quản, giao trả giấy tờ sau lúc thi xong (lúc nhận, giao trả giấy tờ đều phải rà soát kỹ số lượng và lập thành biên bản).
Ngoài việc Hiệu trưởng chịu nghĩa vụ về giấy tờ dự tuyển và điều kiện dự tuyển của học trò, Trưởng Điểm thi rà soát toàn thể giấy tờ đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên can tới kỳ thi, phê duyệt điều kiện dự tuyển của thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh. Khi phát hiện thí sinh ko đủ giấy tờ hợp thức trong công đoạn rà soát giấy tờ tại Điểm thi, Trưởng Điểm thi sau lúc cân nhắc cẩn thận có thể quyết định xóa tên ko cho thí sinh dự thi, Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh bị xóa tên chịu nghĩa vụ trước cơ quan điều hành cấp trên của sự việc trên.
Việc rà soát giấy tờ thí sinh có thể tiến hành ngay từ ngày họp Ban Chỉ đạo Điểm thi (trước ngày thi 2 ngày) hoặc ngay sau buổi họp toàn bộ Điểm thi (trước ngày thi 1 ngày), cán bộ coi thi rà soát giấy tờ do Trưởng Điểm thi cắt cử (trong danh sách cán bộ coi thi). Trong thời kì các Điểm thi rà soát giấy tờ thí sinh, các trường phổ quát có học trò dự thi phải cử người trực để tiếp thu thông tin từ các Điểm thi và kịp thời bổ sung, giải trình,…
Các trường hợp thất thường của giấy tờ được khắc phục như sau:
– Sau lúc Trưởng Điểm thi thảo luận với đại diện đơn vị (nếu có) hoặc trực tiếp với Hiệu trưởng trường phổ quát nhưng vẫn ko được sự đồng tình thì Trưởng Điểm thi cho lập biên bản trình Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh 10 thành thị phê duyệt (qua tổ Thư ký tại vị trí chấm thi).
– Các trường hợp họ, tên, ngày, nơi sinh,… của thí sinh trong học bạ, văn bằng, chứng thực, danh sách,… không liên quan với khai sinh hợp thức: Hiệu trưởng trường phổ quát có nghĩa vụ tổ chức điều chỉnh sau; riêng danh sách phòng thi và phiếu thu bài sẽ được Trưởng Điểm thi điều chỉnh ngay cho thích hợp với khai sinh và theo giấy tờ hợp thức hiện có, lập biên bản (theo mẫu điều chỉnh).
– Riêng các trường hợp phải xóa tên ngay: nếu thấy chưa cứng cáp và ko để thí sinh có thể bị thiệt thòi về lợi quyền thi, Trưởng Điểm thi có thể xử lý như trường hợp thiếu giấy tờ (lập biên bản, vẫn cho thi).
– Biên bản về sơ sót của giấy tờ được lập thành 4 bản:
+ 1 bản Trưởng Điểm thi giữ.
+ 1 bản gửi Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh dự thi chỉ mất khoảng sớm nhất.
+ 1 bản gửi kèm theo giấy tờ về tổ thư ký (tại vị trí chấm thi).
+ 1 bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện ngay sau lúc hoàn thành việc rà soát giấy tờ thí sinh.
– Hiệu trưởng trường phổ quát có thí sinh dự thi, sau lúc tiếp thu biên bản của các Điểm thi, có nghĩa vụ tổ chức, điều chỉnh, công bố cho phụ huynh học trò và học trò bổ sung điều chỉnh tại tổ Thư ký nơi chấm thi. Nếu ko bổ túc giấy tờ đầy đủ, hợp thức tại tổ Thư ký nơi chấm thi trong khoảng 3 ngày sau ngày thi môn rốt cuộc của kỳ thi thì Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố sẽ xử lý như ko đủ điều kiện dự thi hoặc giấy tờ ko hợp thức.
Các trường hợp nghiêm trọng: cần lập biên bản và báo cáo ngay với túc trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện và báo cáo Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị để phối hợp khắc phục.
– Hiệu trưởng trường phổ quát phải để ý cho rà soát nhiều lần: in ra danh sách để kiểm dò và đề nghị học trò ký tên công nhận đã đọc rõ các cụ thể; đặc trưng xem xét: diện dành đầu tiên cơ chế, điểm khuyến khích cộng thêm, ngoại ngữ, môn chuyên (nếu có),… Giáo viên chủ nhiệm phải nêu rõ và đủ các cụ thể của giấy tờ học trò để từng học trò nắm lại và có quan điểm.
– Các loại giấy chứng thực để thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên nếu bổ sung sau ngày thi môn rốt cuộc của kỳ thi sẽ ko có trị giá hưởng cộng điểm cho cơ chế dành đầu tiên.
4. Tổ chức các Điểm thi
4.1. In danh sách phòng thi, phiếu thu bài, phát thẻ dự thi
Phòng Giáo dục và Huấn luyện nhận dữ liệu từ hệ thống của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Huấn luyện thực hiện tiến hành như sau:
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện quy hoạch cụm trường sở (mỗi quận, huyện phân thành 2 – 5 cụm) theo địa bàn thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh và lập danh sách học trò thi tại cụm đó (ứng dụng vi tính do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chỉ dẫn); lúc ghép học trò nhiều trường vào cùng 1 Điểm thi (liên trường) cần để ý ko để tỉ lệ học trò của 1 trường nào ấy quá bé (nhất là lúc ghép có 2 trường).
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện nhận lại dữ liệu từ hệ thống tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục danh sách thí sinh đã đánh số báo danh, từ đây in ra bảng danh sách phòng thi và phiếu thu bài của từng phòng thi, tổ chức cho trường lập thẻ dự thi (theo mẫu) và phát thẻ dự thi tới học trò.
4.2. Danh sách Chỉ đạo của 1 Điểm thi gồm Trưởng Điểm thi, 2 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký, danh sách cán bộ coi thi và viên chức chuyên dụng cho do Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện và Hiệu trưởng trường phổ quát đề cử, Sở Giáo dục và Huấn luyện ra quyết định theo các bước sau:
Bước 1: Sở Giáo dục và Huấn luyện gửi tới từng quận, huyện và trường phổ quát bản nhu cầu về số cán bộ coi thi cần cử tới từng Điểm thi của quận, huyện khác; bản nhu cầu về 1 Phó trưởng Điểm thi, viên chức chuyên dụng cho của Điểm thi tại chỗ; bản nhu cầu về Trưởng Điểm thi, 1 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký của quận, huyện tới Điểm thi khác.
Bước 2: Dựa vào các bản nhu cầu trên, Trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện, Hiệu trưởng trường phổ quát lập danh sách cán bộ được cử đi coi thi ở quận, huyện khác, danh sách Phó trưởng Điểm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ và danh sách Trưởng Điểm thi, 1 Phó trưởng Điểm thi, 2 thư ký đi nơi khác.
Mỗi loại danh sách lập thành 1 bản có ký tên đóng dấu và gửi kèm theo đĩa CD về Sở Giáo dục và Huấn luyện, cùng lúc gửi qua mạng internet danh sách cán bộ coi thi, chấm thi.
Bước 3: Khi thu được các bản danh sách trên, Sở Giáo dục và Huấn luyện ký duyệt trên danh sách đề xuất và cùng lúc:
– Gửi về Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện, Hiệu trưởng trường phổ quát 1 bản (để Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường phổ quát sao gửi công bố tới thầy cô giáo và chỉ đạo trường, xem như đây là giấy triệu tập).
– Gửi 01 bản kèm vào giấy tờ của Ban Chỉ đạo Điểm thi.
– Gửi 01 bản cho Ban Chỉ đạo quận, huyện nơi coi thi.
4.3. Các Điểm thi phải sắp đặt bàn, hoặc ghế, hoặc giá đỡ, hoặc tủ,… bên ngoài mỗi phòng thi để thí sinh để tài liệu, đồ vật; tránh để tài liệu, đồ vật bộn bề, bừa bãi dưới nền nhà. Thông báo cho học trò biết: những tài liệu, đồ vật của thí sinh để ngoài phòng thi bị hư hỏng, mất,… Điểm thi ko chịu nghĩa vụ.
Mỗi phòng thi được sắp đặt 24 chỗ ngồi cho thí sinh, cần để ý khoảng cách bàn ghế, chỗ ngồi của thí sinh (2 học trò ngồi cạnh nhau theo hàng ngang phải cách nhau ít ra 1,2 mét), đủ chuẩn về vệ sinh, ánh sáng, bàn ghế.
4.4. Khi họp Ban Chỉ đạo Điểm thi
– Cần kiểm tra kỹ lại danh sách thí sinh, các ấn chỉ, biểu mẫu, phù hiệu của cán bộ coi thi (viên chức chuyên dụng cho Điểm thi cũng phải đeo phù hiệu), danh sách cán bộ coi thi, dành thời kì liên hệ với đơn vị cử thầy cô giáo tới coi thi xem có gì sơ sót hoặc ko khớp về danh sách cán bộ coi thi.
– Kiểm tra, phê duyệt vấn đề chuyên dụng cho, bảo vệ an ninh Điểm thi, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, dế yêu, sẵn sàng phương án lúc cúp điện, có máy phát điện phòng ngừa, có giải pháp phòng ngừa mưa mập, gió phệ,… phê duyệt vấn đề y tế, vệ sinh, nước uống cho thí sinh,…
– Chú ý phê duyệt kỹ trong và ngoài điểm thi, có giải pháp phòng chống, phát hiện việc liên thông trong, ngoài khuôn khổ quy định tổ chức thi (cửa sổ trông ra ngoài ko có rào, gần đường,…).
– Trong các ngày thi: căn-tin ko được hoạt động; nếu trong khuôn viên điểm thi có đứa ở thì đề nghị ko di chuyển trong khu vực của Điểm thi, ko được có những hoạt động, hành vi vi phạm tới sự an toàn, tính nghiêm chỉnh của kỳ thi.
– Phòng ngừa sự cố thiếu đề thi: sẵn sàng sẵn máy photocopy, giấy trắng A3, A4 để trong văn phòng Điểm thi. Việc sao in đề thi sử dụng máy photocopy do Trưởng Điểm thi quyết định. Sau ấy lập biên bản và báo cáo chỉ đạo Ban lãnh đạo kỳ thi tại quận, huyện.
– Việc ra vào Điểm thi phải được sự bằng lòng của Trưởng Điểm thi.
– Điểm thi phải tự liên hệ với địa phương (Ủy ban quần chúng, Công an phường, quận) để được cung cấp về bảo vệ, an ninh kỳ thi, điện, nước,… (do Phó trưởng Điểm thi là người sở tại chịu nghĩa vụ).
4.5. Tăng lên ý thức nghĩa vụ của cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; thầy cô giáo, cán bộ coi thi phải được quán triệt về nghĩa vụ, quyền hạn và nghiệp vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi,… trước lúc được cắt cử coi thi (Trưởng Điểm thi phải tiến hành thật nghiêm chỉnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ này trong ngày họp toàn bộ Điểm thi). Cần phải họp rút kinh nghiệm từng buổi coi thi và tổng kết việc coi thi trước toàn bộ Điểm thi.
Nhắc nhở các thành viên Điểm thi làm hết nghĩa vụ được giao và quy định chi tiết chừng độ khen thưởng, xử lý kỷ luật lúc làm nhiệm vụ.
Trước mỗi buổi thi: Trưởng Điểm thi bảo đảm các dụng cụ thu, phát thông tin tư nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin nguy cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng Điểm thi để xử lý..
Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm cắt cử coi thi, giám sát phòng thi.
Cán bộ coi thi chịu nghĩa vụ trước Trưởng Điểm thi; tiến hành các công tác sau:
Phcửa ải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong lúc tiến hành nhiệm vụ coi thi, ko được mang các thiết bị thu phát thông tin; ko được làm việc riêng, ko được hút thuốc, ko được sử dụng các loại đồ uống có cồn.
Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ 2 dùng Phiếu báo danh (có dán ảnh) và Danh sách của thí sinh dự thi để đối chiếu, nhận biết thí sinh; chỉ dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và rà soát các đồ vật thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối ko để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và đồ vật bị cấm theo quy định.
Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ 2 nhắc nhở thí sinh những điều cấp thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (ko ký thừa); chỉ dẫn và rà soát thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cấp thiết của giấy thi trước lúc làm bài.
Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất giơ cao bì thư đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong, đề nghị 2 thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản công nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong; mở bì đựng đề thi, rà soát số lượng đề thi (nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề thi khác, cần báo ngay cho Trưởng Điểm thi xử lý); phát đề thi cho từng thí sinh.
Khi thí sinh mở màn làm bài, CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong Phiếu báo danh và Danh sách dự thi của thí sinh với thí sinh để nhận biết thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; CBCT thứ 2 bao quát chung. Trong giờ làm bài, 1 CBCT bao quát từ đầu phòng tới cuối phòng, CBCT còn lại bao quát từ cuối phòng tới đầu phòng cho tới hết giờ thi; CBCT ko được đứng gần thí sinh, tương trợ thí sinh làm bài thi dưới bất cứ bề ngoài nào; chỉ được giải đáp công khai các câu hỏi của thí sinh trong khuôn khổ quy định.
CBCT phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, ko để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau lúc tính giờ làm bài 15, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi cắt cử;
Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời kì làm bài sau lúc thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất quyết phải tạm bợ ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để phối hợp tiến hành theo quy định.
Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có cảnh huống thất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi;
Trước lúc hết giờ làm bài 15 phút, CBCT công bố thời kì còn lại cho thí sinh biết.
Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT thứ nhất phải đề nghị thí sinh dừng làm bài và thực hiện thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản; CBCT thứ 2 duy trì thứ tự và kỷ luật phòng thi; CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài thi vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài thi, phải đếm đủ số tờ giấy thi của từng bài, đề nghị thí sinh tự ghi đúng số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào 2 Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn thể bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;
Các CBCT rà soát, xếp bài thi theo quy trình tăng dần của số báo danh thí sinh trong phòng thi và cho vào túi đựng bài thi. CBCT thứ nhất trực tiếp mang túi đựng bài thi, 2 Phiếu thu bài thi, các biên bản xử lý kỷ luật và vật chứng kèm theo (nếu có) cùng CBCT thứ 2 tới bàn ủy quyền thư ký Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Khi bàn giao phải kiểm đếm công khai và đối chiếu số bài, số tờ của từng bài thi, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng vật chứng kèm theo (nếu có);
Sau lúc kiểm đếm xong, bài thi và 1 Phiếu thu bài thi của mỗi phòng thi được đưa vào túi đựng bài thi của phòng thi ấy; được thư ký Điểm thi cùng 2 CBCT niêm phong tại chỗ. Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Trưởng Điểm thi và thư ký trực tiếp kiểm đếm ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, 2 CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong; sau ấy, dùng băng keo trong suốt dán vòng vèo dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký Điểm thi và 2 CBCT ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao.
Những người tham dự tổ chức kỳ thi có hành vi vi phạm Quy chế thi bị xử lý theo Quy chế thi trung học phổ quát hiện hành.
Trước ngày thi, tập trung thí sinh sinh hoạt Quy chế thi và rà soát thông tin: trưởng Điểm thi cắt cử cán bộ chỉ dẫn thí sinh tiền gian có mặt vào mỗi buổi thi; cách ghi thông tin vào giấy làm bài thi; bình thường Quy chế thi; công nhận những sơ sót về họ, tên, nhân vật…Trong khi cho thí sinh ký tên vào danh sách rà soát thông tin thí sinh, cán bộ được cắt cử đề nghị thí sinh dò kỹ cụ thể trong danh sách, nếu thí sinh có đề nghị điều chỉnh thì cán bộ được cắt cử lập biên bản báo cáo về Trưởng Điểm thi và Trưởng Điểm thi lập biên bản tổng hợp các sơ sót này (2 bản), 1 bản gửi về Phòng Giáo dục và Huấn luyện để được điều chỉnh lại từ hệ thống (sau lúc đối chiếu lại với giấy tờ); 1 bản gởi Tổ Thư ký tại Hội đồng chấm thi.
Thí sinh ko được tự ý sửa trong danh sách phòng thi; tất cả sơ sót ở danh sách và giấy tờ phải lập biên bản gửi về tổ Thư ký tại Hội đồng chấm thi.
Thực hiện việc cắt cử cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bằng phương thức bắt thăm và đổi chỗ ngồi của thí sinh qua mỗi buổi thi.
Xem xét: Việc thay cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi (sau lúc đã có danh sách chính thức) phải có văn bản đề xuất thay thế cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi của Hiệu trưởng trường phổ quát công nhận; riêng việc chỉnh sửa cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi là thầy cô giáo thuộc trường trung học cơ sở phải có công nhận của Phòng Giáo dục và Huấn luyện. Tất cả việc đề xuất chỉnh sửa phải được Sở Giáo dục và Huấn luyện phê duyệt (ký duyệt) mới có trị giá chính thức tại các Điểm thi, Ban chấm thi.
Cán bộ giám sát phòng thi chịu nghĩa vụ trước Trưởng Điểm thi; tiến hành các công tác sau:
Gigiết hại việc tiến hành nhiệm vụ của CBCT, các thành viên khác tại khu vực được cắt cử.
Gigiết hại thí sinh được CBCT cho phép ra ngoài phòng thi; kịp thời nhắc nhở CBCT, thứ tự viên, công an, viên chức y tế và lập biên bản nếu các nhân vật trên vi phạm Quy chế thi.
Kiến nghị Trưởng Điểm thi đình chỉ việc tiến hành nhiệm vụ hoặc chỉnh sửa CBCT, thứ tự viên, công an, viên chức y tế nếu có vi phạm.
Đề nghị CBCT lập biên bản thí sinh vi phạm Quy chế thi (nếu có); phối hợp với các đoàn thanh tra thi trong việc thanh tra, xử lý vi phạm.
4.6. Các đồ vật thí sinh được mang vào phòng thi
Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi ko có tính năng soạn thảo văn bản và ko có thẻ nhớ.
4.7. Xử lý đối với thí sinh tới muộn
Trường hợp thí sinh tới phòng thi muộn, mà chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi; tất cả các trường hợp tới chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) lúc có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ ko được dự thi.
4.8. Nhận diện thí sinh dự thi
Sau lúc phát đề thi xong, cả 2 cán bộ coi thi dựa vào ảnh dán trong thẻ dự thi hoặc phiếu đăng ký dự thi để nhận biết thí sinh, có thể so với thẻ học trò hoặc chứng minh quần chúng.
5. Giao nhận đề thi
5.1. Sở Giáo dục và Huấn luyện tổ chức giao đề thi tới Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện trước ngày thi 1 ngày.
5.2. Các quận, huyện chịu nghĩa vụ bảo quản và tổ chức giao đề thi tới các Điểm thi. Mỗi sáng sớm giao các thùng đựng đề thi phục vụ ngày hôm đó, ko được để đề thi chưa sử dụng qua đêm tại Điểm thi. Ban Chỉ đạo quận, huyện cần báo cáo chủ trương này với Chỉ đạo Ủy ban quần chúng quận, huyện để được phân phối đủ các dụng cụ vận chuyển an toàn, kịp thời tới các Điểm thi, xem xét phải có Công an đi kèm khi chuyển đề thi.
5.3. Đề thi của mỗi ngày được Phòng Giáo dục và Huấn luyện giao trực tiếp cho Trưởng Điểm thi (hoặc Phó trưởng Điểm thi được Trưởng Điểm thi giao cho bằng văn bản) tại Điểm thi từ 6 giờ 00; xe chuyển đề thi phải vào trong khuôn viên Điểm thi, đề nghị bảo vệ và công an có mặt tại Điểm thi trước 6 giờ 00, bàn giao đề thi phải được thực hiện nay phòng nơi đặt tủ bảo quản đề thi có sự chứng kiến của công an Điểm thi và lập thành biên bản giao nhận đề thi. Riêng đề thi môn chuyên do Sở Giáo dục và Huấn luyện giao tới các Điểm thi có môn chuyên.
5.4. Trưởng Điểm thi mở túi đựng đề thi trước giờ thí sinh làm bài 20 phút (cắt mép dán đúng quy cách), ngay trước ấy đề nghị 2 cán bộ coi thi 1 rà soát kỹ sự nguyên lành của túi đựng đề thi còn niêm phong, đối chiếu kỹ tên bài thi in trên túi đựng đề thi với lịch thi, trình cho cả cộng đồng cán bộ coi thi 1 nhìn rõ (ko được rà soát làm phép) và lập biên bản theo mẫu. Sau lúc 2 đại diện các cán bộ coi thi 1 ký công nhận trên tất cả túi kể cả túi đựng đề thi phòng ngừa, Trưởng Điểm thi mới mở túi để lấy đề thi và đọc nhanh tên bài thi ghi trên đề thi để kịp thời xử lý ngay nếu bài thi ghi trên đề thi không liên quan với lịch thi (cho quay về ngay vào túi) lập biên bản, niêm túi đựng đề thi đó và báo khẩn về Hội đồng thi tuyển sinh 10 thành thị để có quan điểm lãnh đạo.
5.5. Mỗi Điểm thi sẵn sàng sẵn túi đựng đề thi cho các phòng thi (dùng túi đựng bài thi). Sau lúc mở túi đựng đề thi, Trưởng Điểm thi tổ chức kiểm đếm và đưa đúng số lượng đề thi vào túi riêng cho mỗi phòng thi rồi mới ủy quyền cán bộ coi thi 1.
– Cán bộ coi thi 1 kiểm đủ số lượng; để ý so dò các bản với nhau.
– Cán bộ coi thi 1 ký vào tờ giao nhận đề thi giữa Trưởng Điểm thi và cán bộ coi thi 1 trước lúc rời văn phòng Điểm thi.
– Cán bộ coi thi 1 có nhiệm vụ bảo quản an toàn túi đựng đề thi để đưa về phòng thi. Đúng giờ quy định, có hiệu lệnh cán bộ coi thi 1 phát đề thi cho thí sinh theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới; chỉ dẫn thí sinh ghi họ, tên và số báo danh vào đề thi, giấy nháp trước lúc làm bài. Cả 2 cán bộ coi thi rà soát và ký tên vào bài thi, giấy nháp của thí sinh. Chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi lúc hế 2/3 thời kì làm bài.
– Các cán bộ coi thi ko đọc, ko chép, ko giữ và ko giải đề thi khi làm nhiệm vụ coi thi.
– Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước lúc cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời khắc ghi trong Lịch thi, CBCT phải cho toàn bộ thí sinh trong phòng thi chứng kiến trạng thái niêm phong của túi đề thi, sự thích hợp bà thi với lịch thi và lập biên bản công nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.
– Ngay sau lúc phát đề cho thí sinh, CBCT đề nghị thí sinh rà soát trạng thái đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải ngay lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu ko phát hiện hoặc để quá sau lúc phát đề 05 phút thì thí sinh phải tự chịu nghĩa vụ. Tất cả những trường hợp nảy sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng ban Coi thi ngay sau lúc phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).
5.6. Ngay sau lúc giao đề thi cho cán bộ coi thi 1 xong, Trưởng Điểm thi cho lập biên bản và niêm phong các đề thi thừa.
– Chậm nhất 15 phút sau thời khắc tính giờ làm bài, Thư ký hoặc người được Trưởng Điểm thi cắt cử phải xong xuôi việc tới các phòng thi lấy điểm danh và nhận số đề thi thừa (nếu có); cùng 2 cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản giao nhận và niêm phong tại chỗ túi đựng đề thi thừa để chuyển cho Trưởng Điểm thi bảo quản.
– Phó trưởng Điểm thi đảm trách hạ tầng, kỹ thuật ko được tham gia vào các công tác liên can trực tiếp tới đề thi.
5.7. Bảo quản và sử dụng đề thi dự trữ
– Số lượng đề thi phát tới từng Điểm thi bằng tổng số thí sinh đăng ký dự thi và tối đa 20 đề thi dự trữ, số liệu này có ghi rõ trên túi đựng đề thi.
– Việc sử dụng hay ko sử dụng đề thi dự trữ (trong 1 túi riêng) đều phải lập biên bản và trả túi này về cho Tổ Thư ký tại Ban chấm thi cộng với các túi đựng đề thi khác.
6. Thu bài thi, giao nhận bài thi, niêm gói và vận tải bài thi
6.1. Thu bài thi
– Trước lúc hết giờ làm bài 15 phút cán bộ coi thi nhắc thí sinh xem lại các đề nghị cần ghi vào phần phách của giấy thi, để ý rà soát lại những tờ giấy thi xin thêm để làm bài xem đã có đủ chữ ký của 2 cán bộ coi thi ko.
– Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi đề nghị thí sinh ngưng làm bài, đặt bút xuống bàn, ngồi tại chỗ, giữ thứ tự; thí sinh nộp bài thi chẳng phải nộp đề thi và giấy trắng; cán bộ coi thi 1 gọi tên kèm theo số báo danh của từng thí sinh lên nộp bài, rà soát số tờ của mỗi bài thi, chỉ dẫn thí sinh ghi và ký vào phiếu thu bài thi, có ghi rõ số tờ của mỗi bài thi, thu lần lượt cho tới thí sinh rốt cuộc của phòng thi; trong khi ấy, cán bộ coi thi 2 quan sát và giữ thứ tự phòng thi.
– Sau lúc thu xong bài thi, cả 2 cán bộ coi thi rà soát lại số lượng bài thi đầy đủ mới cho thí sinh ra khỏi phòng thi và cùng rời phòng thi về văn phòng Điểm thi.
6.2. Giao nhận bài thi
– Khi bàn giao bài thi cho chỉ đạo Điểm thi phải có mặt cả 2 cán bộ coi thi. Tập bài thi được xếp theo quy trình số báo danh từ bé tới phệ của phòng thi (số báo danh bé ở trên, số báo danh phệ ở dưới) và lồng vào nhau thành từng tập, mỗi tập 6 bài. Sau lúc thu bài thi xong, cả 2 cán bộ coi thi cùng rà soát lại các cụ thể trong 4 trang của bìa bọc bài thi, tiến hành việc đánh số quy trình trong bài thi (tỉ dụ: lúc bài thi số quy trình 11 có 1 tờ thì chỉ ghi số 11; có 3 tờ thì ghi 11a, 11b, 11c; ko được ghi là 11A, 11B, 11C hoặc mẫu tự nào khác).
Trường hợp thí sinh vắng thi đưa thêm tờ giấy màu xanh: Giđó này thay cho bài làm tự luận của thí sinh vắng (điền số báo danh vắng) và vẫn đánh số quy trình trên giấy này, mà ngoài bìa bọc bài thi ghi tổng số bài thi, tổng số tờ giấy thi theo thực tiễn thí sinh có mặt dự thi.
– Việc giao nhận bài thi giữa 2 cán bộ coi thi với Trưởng Điểm thi phải được tiến hành đầy đủ thủ tục, xác thực: người kiểm bài, nhận bài được Trưởng Điểm thi cắt cử phải đếm đủ số tờ của từng bài thi, đủ số bài thi của mỗi phòng, ghi đủ và đúng số liệu trên túi đựng bài thi trước lúc cho 2 cán bộ coi thi ký vào biên bản giao nhận bài thi giữa cán bộ coi thi và Trưởng Điểm thi. Nếu số liệu không liên quan thì cho thẩm tra lại ngay, quy nghĩa vụ rõ ràng. Cả 2 cán bộ coi thi cùng chịu nghĩa vụ về sự thất lạc bài thi (nếu có).
– Người kiểm bài, nhận bài của Điểm thi sau lúc rà soát đầy đủ các cụ thể (số bài, số tờ, số thí sinh,… chữ ký của 2 cán bộ coi thi,…) ký nhận đã kiểm bài, đưa tất cả bài thi của phòng thi cùng 1 phiếu thu bài thi vào trong túi đựng bài thi (xem xét ghi đầy đủ các cụ thể bên ngoài túi này), dán kín tất cả mép túi trước mặt cả 2 cán bộ coi thi; sau ấy cả 2 cán bộ coi thi cùng ký giáp lai vào tất cả mép dán và đóng dấu niêm phong túi đựng bài thi.
– Chỉ đạo Điểm thi phải giám sát kỹ việc tiến hành thứ tự kiểm bài tại văn phòng Điểm thi, nhắc nhở nghĩa vụ của người kiểm bài, nhận bài thi.
6.3. Niêm gói các túi đựng bài thi
– Việc đóng gói và niêm phong các túi đựng bài thi của Điểm thi phải bảo đảm an toàn, bảo mật cao; có sự chứng kiến của cán bộ làm công việc coi thi tại Điểm thi; tiến hành ngay sau khi thu bài thi xong và có đủ chữ ký của Trưởng, Phó trưởng, Thư ký Điểm thi trên nhãn niêm gói (thùng) đựng các túi bài thi đã được ghi đầy đủ các số liệu cấp thiết, đóng dấu giáp lai. Mỗi loại bài thi phải được niêm gói riêng.
– Đối với bài thi Ngoại ngữ phải niêm gói riêng đối với từng loại Ngoại ngữ không giống nhau (nếu có) trong Điểm thi; đối với bài thi chuyên cũng niêm gói riêng cho từng môn chuyên không giống nhau.
6.4. Chuyển bài thi về Ban chấm thi
Ban Chỉ đạo kỳ thi quận, huyện tới nhận bài thi tại Điểm thi vào cuối mỗi ngày thi và chuyển về vị trí chấm thi. Đề nghị lập biên bản bàn giao bài thi, xác thực về số liệu theo đúng như nhãn niêm thùng đựng bài thi. Riêng bài thi môn chuyên do Ban Chuyển vận bài thi của Hội đồng thi thành thị tới nhận tại Điểm thi có thi môn chuyên.
7. Báo cáo nhanh
– Sau 05 phút mở màn tính giờ làm bài, Trưởng Điểm thi cử cán bộ lấy danh sách điểm danh và tổng hợp tình hình thí sinh sơ bộ báo cáo nhanh Hội đồng thi Thành phố (chậm nhất là 15 phút sau giờ tính giờ làm bài của thí sinh).
– Trong công đoạn coi thi nếu có sự cố thất thường hoặc hành vi vi phạm Quy chế thi phải báo cáo ngay về Ban Coi thi theo số dế yêu: 028.38226796; 028.38234109; 028.38232625.
8. Phúc khảo bài thi
– Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong khoảng 03 (3) ngày sau lúc ban bố kết quả điểm bài thi.
– Thí sinh xin phúc khảo phải nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi tới trường phổ quát nơi nộp giấy tờ đăng ký dự tuyển.
– Sau lúc lập danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo (theo mẫu), các trường phổ quát gửi toàn thể giấy tờ phúc khảo về Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện. Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện tập trung danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
– Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống.
– Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (lúc có chỉnh sửa điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.
9. Dế yêu liên hệ trong công việc thi
Thường trực Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố: 028.38226796; 028.38234109; 028.38232625.
VIII. TỔ CHỨC NHẬP HỌC
1.Tổ chức tiếp thu giấy tờ nhập học:
– Hiệu trưởng trường phổ quát sắp đặt nơi tiếp học trò tới làm giấy tờ đăng ký nhập học tại trường mình thật lịch sự và thuận tiện; cắt cử cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đã được chỉ dẫn nắm vững nghiệp vụ, có thái độ giao tiếp, xử sự văn hóa làm công việc hướng áp giải đáp thắc mắc và thu nạp giấy tờ của học trò.
2. Giấy tờ nhập học:
– Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở 5 2020 và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ quát 5 học 2020-2021 có ghi 3 ước muốn dành đầu tiên xét vào các trường trung học phổ quát;
– Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên ấy có ghi 3 ước muốn;
– Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
– Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học trò mới xác nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng thực tốt nghiệp (tạm bợ) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào giấy tờ lúc được Phòng Giáo dục và Huấn luyện cấp phát bằng;
– Bản sao giấy khai sinh hợp thức;
– Giđó công nhận thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
3. Việc chỉnh sửa ước muốn:
Tuyệt đối ko đổi ước muốn sau lúc ban bố kết quả tuyển sinh (chi tiết là bề ngoài chuyển trường sau lúc trúng tuyển).
Sở Giáo dục và Huấn luyện cũng như các trường trung học phổ quát đều ko nhận đơn cũng như ko khắc phục việc xin đổi ước muốn. Các trường trung học phổ quát chỉ nhận giấy tờ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.
4. Lập danh sách tuyển sinh vào lớp 10
4.1. Chương trình cập nhật danh sách học trò trúng tuyển sinh 10
– Trường trung học phổ quát tiến hành chương trình cập nhật danh sách học trò tuyển sinh 10 hợp nhất toàn thành thị. Khi học trò nộp giấy tờ, trường ghi lại vào ô nộp giấy tờ trong chương trình trước lúc in danh sách nộp về Sở Giáo dục và Huấn luyện.
4.2. In danh sách trúng tuyển
– Trường trung học phổ quát in 2 bản và đóng bìa, lúc in trường trung học phổ quát nhập các thông tin sau vào chương trình:
+ 5 học: 2020 – 2021
+ Họ tên Người lập bảng: Nhập Họ tên Người lập bảng.
+ Họ tên Hiệu trưởng: Nhập Họ tên Hiệu trưởng.
+ Họ tên Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu.
– Danh sách được in khổ ngang giấy A4 (Top = 2,5cm; Bottom = 2,5cm; Left = 3cm; Right = 2,5cm). Đóng bìa theo lề trái.
– Nội dung trang bìa theo mẫu có trong chương trình với đầy đủ thông tin.
IX. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂNTHỰC HIỆN

22.5.2020
– Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; bình thường chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục và Huấn luyện (Đã đào tạo)
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Từ 20.5.2020 tới 27.5.2020
– Tổ chức cho phụ huynh học trò và học trò mày mò về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 và học trò làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học.
Trường phổ quát

02.6.2020
– Các đơn vị cơ sở hoàn thành nhập dữ liệu xét tốt nghiệp trung học cơ sở và nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10.
Trường phổ quát

02.6.2020
– Sở Giáo dục và Huấn luyện gửi nhu cầu số thầy cô giáo làm cán bộ coi thi về các cơ sở giáo dục
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Từ 02.6.2020 tới 04.6.2020
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra việc nhập liệu của các cơ sở (kể cả việc nhập liệu cho các nhân vật tuyển thẳng) và khóa dữ liệu (sẽ ko thêm hoặc loại trừ lúc đã khóa dữ liệu)
Phòng Giáo dục và Huấn luyện

04.6.2020 (16 giờ 00)
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện hoàn thành kiểm tra và chuyển dữ liệu về Sở.
Phòng Giáo dục và Huấn luyện

05.6.2020

– Các trường trung học phổ quát nộp danh sách đề xuất Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán bộ
– Nộp danh sách (theo mẫu) Ban Chỉ đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, viên chức chuyên dụng cho tại chỗ (đối với các đơn vị được chọn làm điểm thi) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện chuyển dữ liệu tuyển sinh, nộp giấy tờ tuyển thẳng vào lớp 10 về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Trường phổ quát Phòng Giáo dục và Huấn luyện Phòng Giáo dục và Huấn luyện

05.6.2020
– Sở Giáo dục và Huấn luyện bình thường số liệu tổng hợp thuở đầu về số học trò đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký ước muốn 1)
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Từ 05.6.2020 tới 12.6.2020

– Phụ huynh học trò và học trò có thể điều chỉnh ước muốn
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện mở khóa phần điều chỉnh ước muốn cho các đơn vị điều chỉnh

Trường phổ quát Phòng Giáo dục và Huấn luyện

15.6.2020
– Gửi danh sách cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tham dự Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trước 16 giờ 00 ngày 12.6.2020

– Hết hạn nhận phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 (chỉ nhận điều chỉnh ước muốn, ko thêm hoặc loại trừ thí sinh ra khỏi danh sách) và hoàn thành nhập dữ liệu điều chỉnh ước muốn tại Phòng Giáo dục và Huấn luyện.
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện khóa dữ liệu và chuyển dữ liệu hoàn chỉnh về cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường phổ quát
Phòng Giáo dục và Huấn luyện

18.6.2020
– Niêm phong các phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10
Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện

03.7.2020
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Từ 03.7 tới 06.7.2020
– Phòng Giáo dục và Huấn luyện in danh sách dự thi, phiếu thu bài và khai triển phát phiếu báo danh cho thí sinh
Phòng Giáo dục và Huấn luyện

07.7.2020
– Phát phiếu báo danh cho thí sinh
Trường phổ quát

07.7.2020 (8 giờ 00)
– Chỉ dẫn công việc coi thi và bàn giao Ban Chỉ đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận, huyện tại Sở Giáo dục và Huấn luyện (HT2.1)
Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố, thi, Ban Chỉ đạo quận, huyện

08.7.2020 (8 giờ 00)
– Ban Chỉ đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận, huyện
Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban chỉ đạo các Điểm thi đóng trên khu vực quận, huyện

14.7.2020
(7 giờ 30)

– Ban Chỉ đạo Điểm thi họp bàn công tác của Điểm thi, rà soát giấy tờ,…
– Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố nắm tình hình sẵn sàng kỳ thi của các quận, huyện

Ban coi thi Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố

15.7.2020
(7 giờ 30)
9 giờ 30

– Họp toàn bộ Điểm thi để sẵn sàng công tác coi thi, rà soát giấy tờ thi,…
– Giao đề thi cho các Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện
– Tiếp nhận thí sinh theo quy chế thi và rà soát thông tin thí sinh.

Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi
Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố
Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi

16,17.7.2020

– Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về hội đồng chấm thi)
– Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi)

Ban coi thi, Tổ Thư ký

17.7.2020 (13 giờ 30)
– Làm phách bài thi, kiểm bài (Mã 1)
Tổ thư ký, Tổ làm phách

18.7.2020
(7 giờ 30)

– Làm phách bài thi (Mã 1, Mã 2)
– Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận

Tổ thư ký, Tổ làm phách, Tổ lên điểm bài thi tự luận

19.7.2020
(9 giờ 30)

– Thảo luận đáp án, chỉ dẫn nghiệp vụ chấm tự luận.
– Tiếp nhận dữ liệu lúc đã điều chỉnh các sơ sót từ Phòng Giáo dục và Huấn luyện.

Tổ trưởng, tổ phó chấm Tổ thư ký

19.7.2020 (13 giờ 30)
– Khởi đầu chấm thi chính thức.
Ban chấm thi

Từ 24.7.2020 tới 26.7.2020 (dự định)
– Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi.
Ban chấm thi, Tổ thư ký và Tổ làm phách

27.7.2020 (dự định)

– Gửi kết quả thi về Phòng giáo dục và tập huấn các quận, huyện.
– Ban bố kết quả thi.

Ban chấm thi Trường phổ quát

28.7.2020 (dự định)
– In giấy báo điểm tuyển sinh 10
Trường phổ quát

Từ 27.7.2020 tới 29.7.2020
– Nhận đơn xin phúc khảo bài thi
Trường phổ quát

29.7.2020 (Dự định)
– Ban bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ quát chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng.
Sở Giáo dục và Huấn luyện

Từ 29.7.2020 tới 16 giờ 00 ngày 01.8.2020
– Thí sinh trúng tuyển trung học phổ quát chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp giấy tờ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 01 tháng 8 5 2020, thí sinh ko nộp giấy tờ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Các cơ sở giáo dục

03.8.2020
– Các trường nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học trò đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Các cơ sở giáo dục

30.7.2020
– Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Phòng Giáo dục và Huấn luyện quận, huyện

01.8.2020 (dự định)
– Sở Giáo dục và Huấn luyện chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

02.8.2020
– Tổ chức chấm phúc khảo
Tổ phúc khảo

03.8.2020 (7 giờ 30)

– Cán bộ chấm phúc khảo có mặt tại vị trí chấm thi, mở màn chấm phúc khảo
Tổ phúc khảo

04.8.2020 (dự định)
– Ban bố kết quả chấm phúc khảo (tạm bợ)
Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố

05.8.2020
(dự định)

– In giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có đăng ký phúc khảo và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây.
Trường phổ quát

21.8.2020
– Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường trung học phổ quát để hợp nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10. Tại hội trường 2.1- Sở Giáo dục và Huấn luyện
Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố

21.8.2020

– Ban bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10

Từ 21.8.2020 tới 16 giờ 00 ngày 29.8.2020
– Thí sinh trúng tuyển trung học phổ quát nộp giấy tờ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 29 tháng 8 5 2020, thí sinh ko nộp giấy tờ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10

31.8.2020
– Hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc tiếp thu học trò vào học và gửi báo cáo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10

03.9.2020
– Tiếp nhận danh sách học trò đăng ký nhập học của các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10 thuộc: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

04.9.2020
– Tiếp nhận danh sách học trò đăng ký nhập học của các trường trung học phổ quát có tuyển sinh 10 thuộc: Bình Thạnh, Phú Nhuận, Nhà Bè, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Nơi nhận:– Như trên;– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;– Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;– Lưu: VP, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hiếu

[rule_2_plain]

#Công #văn #1402GDĐTKTKĐCLGD


Back to top button