Công văn 412/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 412/2013 / TCHQ-TXNK về việc miễn thuế đối với các dự án ODA do Tổng cục Thương chính ban hànhn.

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————
Con số: 412/ TCHQ-TXNK
V / v miễn thuế cho các dự án ODA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 5 2013

Thân mến: Cục Thương chính Quảng Ngãi

Tổng cục Thương chính thu được công văn số 1139 / HQQNg-NV ngày 04/12/2012 báo cáo tình hình tiến hành dự án đầu cơ miễn thuế của Doanh nghiệp cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; Công văn số 1208 / HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Thương chính tỉnh Quảng Ngãi về việc sao gửi giấy má đề án trên. Về vấn đề này, Tổng cục Thương chính có quan điểm ​​như sau:

1. Về miễn thuế du nhập:

Theo quy định tại khoản 21a Điều 101 Thông tư số 194/2010 / TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát thương chính; Thuế xuất khẩu, thuế du nhập và điều hành thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập: Các trường hợp được miễn thuế du nhập để tạo của cải cố định nêu tại Điều này mà ko du nhập hàng hóa từ nước ngoài thì được nhận hàng miễn thuế du nhập do công ty khác chuyển tới. tại Việt Nam, công ty tiếp thu sẽ được miễn thuế du nhập, cùng lúc ko thu thuế du nhập của công ty được phép chuyển nhượng. chuyển nhượng hàng hoá, với điều kiện giá chuyển nhượng ko bao gồm thuế du nhập.

Theo ấy, trường hợp vật tư, thiết bị thuộc dự án mở mang hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi đã được miễn thuế nay được đưa vào sử dụng để upgrade các công trình cấp thoát nước khác trên khu vực Quảng Ngãi. Thành phố Ngãi, nếu các công trình cấp thoát nước này được miễn thuế du nhập theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010 / NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ để tạo của cải cố định thì công ty tiếp diễn được miễn thuế du nhập, cùng lúc ko thu thuế du nhập của công ty được phép chuyển nhượng hàng hóa với điều kiện giá chuyển nhượng chưa bao gồm thuế du nhập.

Trường hợp các công trình cấp thoát nước khác trên khu vực thị thành Quảng Ngãi ko được miễn thuế du nhập theo chỉ dẫn nêu trên thì Doanh nghiệp cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phải nộp thuế du nhập và thuế trị giá ngày càng tăng. điều chỉnh tăng, thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu có) đối với vật tư, thiết bị thuộc Công trình mở mang hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi điều chuyển theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 194/2010 / TT-BTC.

2. Về giá tính thuế đối với hàng thanh lý: Đối với thiết bị, vật tư đã được miễn thuế du nhập nay thanh lý (chuyển mục tiêu sử dụng so với mục tiêu đã được xác định miễn thuế) thì giá trị tính thuế được xác định theo theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010 / TT-BTC.

Tổng cục Thương chính công bố cho Cục Thương chính tỉnh Quảng Ngãi.

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

.


 

Thông tin thêm

Công văn 412/2013/TCHQ-TXNK

[rule_3_plain]

Công văn 412/2013/TCHQ-TXNK về miễn thuế dự án ODA do Tổng cục Thương chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———— Số: 412/TCHQ-TXNK V/v: Miễn thuế dự án ODA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 5 2013

Kính gửi: Cục Thương chính Quảng Ngãi
Tổng cục Thương chính thu được công văn số 1139/HQQNg-NV ngày 4/12/2012 báo cáo tình hình tiến hành dự án đầu cơ miễn thuế của Doanh nghiệp Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi; công văn số 1208/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Thương chính tỉnh Quảng Ngãi sao gửi giấy má tài liệu của dự án nêu trên. Về vấn đề này, Tổng cục Thương chính có quan điểm như sau:
1. Về việc miễn thuế du nhập:
Theo quy định tại khoản 21a Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về thủ tục thương chính, rà soát giám sát thương chính; thuế xuất khẩu, thuế du nhập và điều hành thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập, thì: Các trường hợp thuộc nhân vật miễn thuế du nhập để tạo của cải cố định nêu tại Điều này mà ko du nhập hàng hóa từ nước ngoài nhưng mà được phép tiếp thu hàng hóa đã được miễn thuế du nhập của công ty khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì công ty tiếp thu được miễn thuế du nhập, cùng lúc ko truy thu thuế du nhập đối với công ty được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng ko bao gồm thuế du nhập.
Theo ấy, trường hợp vật tư thiết bị thuộc dự án mở mang hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi đã được miễn thuế, nay đưa vào sử dụng upgrade các công trình cấp thoát nước khác trên khu vực thị thành Quảng Ngãi, nếu các công trình cấp thoát nước này thuộc nhân vật miễn thuế du nhập theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ để tạo của cải cố định thì công ty tiếp thu được miễn thuế du nhập cùng lúc ko truy thu thuế du nhập đối với công ty được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng ko bao gồm thuế du nhập.
Trường hợp các công trình cấp thoát nước khác trên khu vực thị thành Quảng Ngãi ko thuộc nhân vật miễn thuế du nhập theo chỉ dẫn trên thì Doanh nghiệp Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi phải nộp thuế du nhập và thuế trị giá ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu có) đối với vật tư, thiết bị thuộc dự án mở mang hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi chuyển giao theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
2. Về giá tính thuế đối với hàng thanh lý: Đối với thiết bị, vật tư đã được miễn thuế du nhập nay thanh lý (chỉnh sửa mục tiêu sử dụng so với mục tiêu đã được xác định thuộc nhân vật miễn thuế) thì giá trị tính thuế được xác định theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.
Tổng cục Thương chính công bố để Cục Thương chính Quảng Ngãi biết.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Việt Cường

TagsThuế – Lệ phí – Kinh phí

[rule_2_plain]

#Công #văn #4122013TCHQTXNK


Back to top button