Pháp Luật

Điều lệ mẫu HTX công nghiệp và xây dựng

HỢP TÁC XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 44 / CP ngày 29 tháng 4 5 1997 của Chính phủ)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm hiệp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Cộng tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng (sau đây gọi tắt là Cộng tác xã công nghiệp) là 1 tổ chức kinh tế tự chủ, do những công nhân có nhu cầu và ích lợi chung quản lý. tình nguyện góp vốn, góp vốn, thành lập theo quy định của luật pháp, để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ công nghiệp, xây dựng.

Điều 2. Nhân cách pháp nhân, tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Cộng tác xã công nghiệp, Cộng tác xã công nghiệp:

– Là tổ chức có nhân cách pháp nhân; chí ít 9 thành viên hiệp tác xã;

– Tên bằng tiếng Việt, logo (nếu có).

– Địa chỉ hội sở chính của hiệp tác xã.

– Có con dấu riêng; được mở account tại Ngân hàng Việt Nam.

Cộng tác xã phải ghi mức vốn điều lệ, hiệp tác xã có vốn và của cải chịu các khoản nợ và các trách nhiệm khác bằng toàn thể vốn và của cải thuộc sở hữu của hiệp tác xã.

Điều 3. Các loại hình, nguyên lý tổ chức và hoạt động của hiệp tác xã công nghiệp:

1. Tùy theo quy mô, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hiệp tác xã có thể tổ chức các loại hình hiệp tác xã thích hợp như:

– Loại hình sản xuất hiệp tác xã .

– Loại hình hiệp tác xã sản xuất phân tán trong nông hộ.

– Loại hình hiệp tác xã vừa sản xuất vừa sản xuất phân tán.

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Quyền và trách nhiệm của hiệp tác xã được tiến hành theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9 Luật Cộng tác xã.

Điều 4. Tổ chức Đảng, Công đoàn trong Cộng tác xã Công nghiệp:

Các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiệp tác xã hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp của Nhà nước và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, tổ chức chính trị – xã hội khác và các tổ chức. Lực lượng dân binh tự vệ trong hiệp tác xã hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp và Điều lệ của các tổ chức này.

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN

Điều 5. Điều kiện biến thành xã viên:

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực lao động, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tán đồng Điều lệ hiệp tác xã công nghiệp, tình nguyện xin gia nhập hiệp tác xã và được Đại hội đồng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tán đồng. Thành viên được bằng lòng sẽ biến thành thành viên của Cộng tác xã.

Đối với HTX công nghiệp lúc thành lập phải có chí ít 9 xã viên, trong ấy 2/3 phải có nghề nghiệp thích hợp với ngành nghề của HTX.

Hộ gia đình có nhu cầu và tình nguyện tham dự hiệp tác xã phải cử đại diện hộ gia đình, đủ tiêu chuẩn xã viên, làm đơn xin gia nhập hiệp tác xã, có quyền và trách nhiệm như các xã viên khác.

Điều 6. Quyền của xã viên:

1. Được dành đầu tiên làm việc cho hiệp tác xã và được hiệp tác xã trả lương theo quy định của điều lệ hiệp tác xã.

2- Hưởng lợi nhuận được chia theo vốn góp, công huân đóng góp của xã viên và theo chừng độ sử dụng dịch vụ của hiệp tác xã.

3. Được ứng cử, đề cử, bầu cử những người nhưng mình tín nhiệm vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc các chức danh dân cử khác của Cộng tác xã.

4. Tham dự Đại hội hoặc bầu đại biểu đi dự Đại hội, dự họp xã viên để luận bàn và biểu quyết công tác của Cộng tác xã.

5. Trình bày quan điểm ​​của mình trước Ban quản trị, Ban kiểm soát của hiệp tác xã và được đề xuất giải đáp; đề xuất Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên thất thường.

6. Được hiệp tác xã phân phối thông tin kinh tế – kỹ thuật thiết yếu; được HTX tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Hưởng các ích lợi xã hội chung của hiệp tác xã, được hiệp tác xã tiến hành các cam kết kinh tế, tham dự bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp.

8. Được chuyển nhượng phần vốn góp và các quyền, trách nhiệm của mình cho người khác nếu người ấy có đủ điều kiện, tình nguyện làm đơn xin gia nhập hiệp tác xã và được Đại hội xã viên bằng lòng.

9. Tham gia hiệp tác xã khác ko cùng ngành, nghề với điều kiện phải tiến hành đầy đủ trách nhiệm của mình theo Điều lệ hiệp tác xã nhưng mình tham dự.

10. Tình nguyện xin vào Cộng tác xã. Khi muốn ra khỏi HTX, xã viên phải có đơn gửi Ban quản trị trước 30 ngày. Trường hợp được bằng lòng, xã viên được trả lại vốn góp và các lợi quyền khác theo quy định của Điều lệ Cộng tác xã.

11. Được thừa kế của cải và các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của luật pháp và Điều lệ Cộng tác xã.

12. Xã viên đi trách nhiệm quân sự. Nếu phần vốn góp còn lại thì lợi nhuận vẫn được chia cho phần vốn góp; Sau lúc chấm dứt trách nhiệm quân sự, anh sẽ quay về làm việc và là thành viên của HTX.

Điều 7. Nghĩa vụ của xã viên:

1. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ hiệp tác xã;

2. Tuân thủ Điều lệ, Nội quy, Nghị quyết của Đại hội xã viên, tuân thủ sự cắt cử của Ban quản trị.

.


 

Thông tin thêm

Điều lệ mẫu HTX công nghiệp và xây dựng

[rule_3_plain]

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 44/CP ngày 29 tháng 4 5 1997 của Chính phủ)
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.- Khái niệm Cộng tác xã Công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp:
Cộng tác xã Công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, Cộng tác xã xây dựng (sau đây gọi tắt là Cộng tác xã Công nghiệp) là tổ chức kinh tế tự chủ, do những công nhân có nhu cầu ích lợi chung, tình nguyện cùng góp vốn, cống hiến, lập ra theo quy định của luật pháp, để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ công nghiệp, xây dựng.
Điều 2.- Nhân cách pháp nhân, tên, địa chỉ, vốn Điều lệ của Cộng tác xã Công nghiệp, Cộng tác xã Công nghiệp:
– Là tổ chức có nhân cách pháp nhân; tối thiểu phải có 9 xã viên;
– Có tên bằng tiếng Việt, biểu trưng (nếu có).
– Có địa chỉ hội sở chính của Cộng tác xã.
– Có con dấu riêng; được mở account tại Ngân hàng Việt Nam.
– Cộng tác xã phải ghi mức vốn điều lệ, Cộng tác xã có vốn và của cải chịu nghĩa vụ đối với các khoản nợ và các trách nhiệm khác bằng toàn thể số vốn và của cải thuộc sở hữu của Cộng tác xã.
Điều 3.- Các loại hình và nguyên lý tổ chức hoạt động của Cộng tác xã Công nghiệp:
1. Tuỳ theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng Cộng tác xã có thể tổ chức các loại hình Cộng tác xã cho phù hợp như:
– Loại hình Cộng tác xã sản xuất .
– Loại hình Cộng tác xã sản xuất phân tán tại hộ gia đình.
– Loại hình Cộng tác xã vừa có sản xuất vừa có sản xuất phân tán.
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động; quyền và trách nhiệm của Cộng tác xã tiến hành theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Luật Cộng tác xã.
Điều 4.- Tổ chức Đảng và Đoàn thể trong Cộng tác xã Công nghiệp:
Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Cộng tác xã hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ chức Công đoàn, các tổ chức chính trị – xã hội khác và tổ chức dân binh tự vệ trong Cộng tác xã hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp và Điều lệ của các tổ chức này.
CHƯƠNG II: XÃ VIÊN
Điều 5.- Điều kiện biến thành xã viên:
Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có bản lĩnh lao động, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tán đồng Điều lệ Cộng tác xã Công nghiệp tình nguyện làm đơn xin gia nhập Cộng tác xã, được Đại hội xã viên bằng lòng sẽ biến thành xã viên Cộng tác xã.
Đối với Cộng tác xã Công nghiệp, lúc thành lập phải có chí ít 9 xã viên, trong ấy phải có 2/3 xã viên có nghề chuyên môn thích hợp với ngành nghề của Cộng tác xã.
Hộ gia đình có nhu cầu và tình nguyện tham dự Cộng tác xã phải cử người đại diện hộ gia đình, có đủ tiêu chuẩn xã viên, làm đơn xin gia nhập Cộng tác xã, có quyền và trách nhiệm như 1 xã viên khác.
Điều 6.- Quyền của xã viên:
1. Được dành đầu tiên làm việc cho Cộng tác xã và được Cộng tác xã trả công huân động theo quy định của Điều lệ Cộng tác xã.
2. Thừa hưởng lãi chia theo vốn góp, công huân đóng góp của xã viên và theo chừng độ sử dụng dịch vụ của Cộng tác xã.
3. Được ứng cử, đề cử, bầu cử những người mình tín nhiệm vào Ban quản trị, Ban kiểm soát hoặc những chức phận được bầu khác của Cộng tác xã.
4. Được dự Đại hội hoặc bầu đại biểu đi dự Đại hội, dự các cuộc họp xã viên để trao đổi và biểu quyết các công tác của Cộng tác xã.
5. Được thể hiện quan điểm với Ban quản trị, Ban kiểm soát của Cộng tác xã và được đề xuất giải đáp; yêu cầu Ban quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên thất thường.
6. Được Cộng tác xã phân phối các thông tin kinh tế, kỹ thuật thiết yếu; được Cộng tác xã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và tăng lên trình độ nghiệp vụ.
7. Thừa hưởng thụ các phúc lợi xã hội chung của Cộng tác xã, được Cộng tác xã tiến hành các cam kết kinh tế, tham dự bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp.
8. Được chuyển nhượng vốn góp và các lợi quyền, trách nhiệm của mình cho người khác nếu người ấy có đủ điều kiện và tình nguyện làm đơn xin gia nhập Cộng tác xã, được Đại hội xã viên bằng lòng.
9. Được tham dự các Cộng tác xã khác ko cùng ngành, nghề với điều kiện phải tiến hành đầy đủ trách nhiệm theo Điều lệ Cộng tác xã nhưng mình tham dự.
10. Được tình nguyện xin ra Cộng tác xã. Khi muốn ra Cộng tác xã, xã viên phải làm đơn gửi Ban quản trị trước 30 ngày. Trường hợp được bằng lòng xã viên được trả lại vốn góp và các lợi quyền khác theo quy định của Điều lệ Cộng tác xã.
11. Được thừa kế của cải và các quyền lơi, trách nhiệm khác theo quy định của luật pháp và Điều lệ Cộng tác xã.
12. Xã viên đi làm trách nhiệm quân sự, nếu vốn góp còn để lại thì vẫn được chia lãi cho phần vốn góp; sau lúc chấm dứt trách nhiệm quân sự trở về được sắp xếp làm việc và là xã viên của Cộng tác xã.
Điều 7.- Nghĩa vụ của xã viên:
1. Góp vốn theo quy định của Điều lệ Cộng tác xã;
2. Tuân thủ Điều lệ, Nội quy, các Nghị quyết của Đại hội xã viên, chấp hành sự cắt cử của Ban quản trị.

TagsVăn bản Nông – Lâm – Ngư nghiệp

[rule_2_plain]

#Điều #lệ #mẫu #HTX #công #nghiệp #và #xây #dựng


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/dieu-le-mau-htx-cong-nghiep-va-xay-dung/

Back to top button