Pháp Luật

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 1

Trung tâm Nghiên cứu Tập huấn
và tăng trưởng các kĩ năng điều hành
——————————

Giao kèo trong hoạt động xây dựng 1

Người soạn: Lê Văn Thịnh

Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cục thẩm định chất lượng công trình xây dựng – Bộ xây dựng

Chương I: Khái niệm chung về hiệp đồng dân sự

I. KHÁI NIỆM – ĐỐI TƯỢNG – NGUYÊN TẮC – HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Khái niệm hiệp đồng dân sự

Theo quy định tại Điều 388 Bộ luật dân sự 2005 thì “Giao kèo dân sự là sự thỏa thuận giữa các đối tác về việc xác lập, chỉnh sửa hoặc xong xuôi quyền, phận sự dân sự”.

Giao kèo kinh tế là 1 dạng của hiệp đồng dân sự, thành ra hiệp đồng kinh tế cũng là văn bản thỏa thuận, giao dịch giữa các đối tác trong hiệp đồng về việc tiến hành sản xuất và bàn luận hàng hóa. , dịch vụ, nghiên cứu, phần mềm tân tiến khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục tiêu kinh doanh, trong ấy xác định rõ quyền và phận sự của mỗi bên trong việc xây dựng và tiến hành kế hoạch của mình.

2. Chủ thể của hiệp đồng dân sự

Chủ thể của hiệp đồng dân sự bao gồm:

2.1. Pháp nhân với pháp nhân;

2.2. Các pháp nhân, tư nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp.

Trong ấy:

a) Tổ chức được xác nhận là pháp nhân lúc có đủ các điều kiện sau đây (Điều 84 Bộ luật dân sự 5 2005):

– Được thành lập hợp lí;

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

Có của cải độc lập với tư nhân, tổ chức khác và tự chịu nghĩa vụ bằng của cải ấy;

– Nhân danh mình độc lập tham dự các quan hệ luật pháp.

b) Tư nhân có đăng ký kinh doanh:

Theo quy định của luật pháp, là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định về đăng ký kinh doanh.

3. Nguyên tắc giao ước, tiến hành hiệp đồng dân sự

3.1. Việc giao ước hiệp đồng dân sự phải làm theo các nguyên lý quy định tại Điều 39 của Bộ luật dân sự 5 2005 như sau:

a) Tự do giao ước hiệp đồng nhưng mà ko trái luật pháp, trái đạo đức xã hội; b) Tình nguyện, đồng đẳng, thiện ý, cộng tác, thật thà và thẳng thắn.

3.2. Việc tiến hành hiệp đồng phải làm theo các nguyên lý sau:

a) Thực hiện đúng hiệp đồng, đúng nhân vật, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

b) Trung thực, trên ý thức cộng tác và vì ích lợi cao nhất của các đối tác, đảm bảo sự tin tưởng lẫn nhau;

c) Không xâm phạm ích lợi của Nhà nước, ích lợi công cộng, quyền và ích lợi hợp lí của người khác.

4. Ngày đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực (Điều 391 Bộ luật dân sự)

4.1. Thời điểm đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

a) Do bên chào bán ấn định;

b) Trường hợp bên chào hàng ko nêu rõ thì đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực tính từ lúc thời khắc bên được chào hàng thu được đề xuất.

4.2. Các trường hợp sau được coi là đã thu được đề xuất giao ước hiệp đồng:

a) Dịch vụ chào hàng được chuyển tới nơi trú ngụ đối với người được chào hàng là tư nhân; chuyển tới hội sở chính, nếu bên được đề xuất là pháp nhân;

b) Yêu cầu được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được chào hàng;

c) Khi bên được chào hàng biết được đề xuất giao ước hiệp đồng phê chuẩn các phương thức khác.

5. Các giải pháp đảm bảo tiến hành phận sự dân sự (Điều 318 Bộ luật dân sự)

5.1. Các giải pháp đảm bảo tiến hành phận sự dân sự bao gồm:

a) Cầm cố của cải: là việc 1 bên (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) giao của cải thuộc sở hữu của mình cho bên khác (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để đảm bảo tiến hành phận sự dân sự. các;

b) Thế chấp của cải: Thế chấp của cải là việc 1 bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng của cải thuộc sở hữu của mình để đảm bảo tiến hành phận sự dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). bên nhận thế chấp) và ko chuyển giao của cải ấy cho bên nhận thế chấp.

.


 

Thông tin thêm

Giao kèo trong hoạt động xây dựng 1

[rule_3_plain]

Trung tâm nghiên cứu huấn luyện và tăng trưởng kĩ năng Quản lý —————————–
Giao kèo Trong hoạt động xây dựng 1
Người soạn : Lê Văn Thịnh
Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng Chương I: Khái niệm chung về hiệp đồng Dân sự
I. KHÁI NIỆM – CHỦ THỂ – NGUYÊN TắC – HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
1. Khái niệm hiệp đồng dân sự
Theo quy định tại Điều 388 Bộ Luật Dân sự 2005 thì “Giao kèo dân sự là sự thoả thuận giữa các đối tác về việc xác lập, chỉnh sửa hoặc xong xuôi quyền, phận sự dân sự.”
Giao kèo kinh tế là 1 dạng của hiệp đồng dân sự, do vậy hiệp đồng kinh tế cũng là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các đối tác ký kết về việc tiến hành công tác sản xuất, bàn luận hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, phần mềm tân tiến khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục tiêu kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và phận sự của mỗi bên để xây dựng và tiến hành kế hoạch của mình.
2. Chủ thể của hiệp đồng dân sự
Chủ thể của hiệp đồng dân sự bao gồm:
2.1. Pháp nhân với pháp nhân;
2.2. Pháp nhân với tư nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp.
Trong ấy:
a) 1 tổ chức được xác nhận là pháp nhân lúc có đủ các điều kiện sau đây (Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2005 ):
– Được thành lập hợp lí;
– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
– Có của cải độc lập với tư nhân, tổ chức khác và tự chịu nghĩa vụ bằng của cải ấy;
– Nhân danh mình tham dự các quan hệ luật pháp 1 cách độc lập.
b) Tư nhân có đăng ký kinh doanh:
Theo qui định của luật pháp, là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng qui định về đăng ký kinh doanh.
3. Nguyên tắc giao ước và tiến hành hiệp đồng dân sự
3.1. Việc giao ước hiệp đồng dân sự phải làm theo các nguyên lý đã quy định tại Điều 39 của Bộ Luật Dân sự 2005 như sau:
a) Tự do giao ước hiệp đồng nhưng mà ko được trái luật pháp, đạo đức xã hội; b) Tình nguyện, đồng đẳng, thiện ý, cộng tác, thật thà và thẳng thắn.
3.2. Việc tiến hành hiệp đồng phải làm theo các nguyên lý sau đây:
a) Thực hiện đúng hiệp đồng, đúng nhân vật, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;
b) Thực hiện 1 cách thật thà, theo ý thức cộng tác và hữu ích nhất cho các đối tác, đảm bảo tin tưởng lẫn nhau;
c) Không được xâm phạm tới ích lợi của Nhà nước, ích lợi công cộng, quyền, ích lợi hợp lí của người khác.
4. Thời điểm đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực ( Điều 391 Bộ Luật Dân sự)
4.1. Thời điểm đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực được xác định như sau:
a) Do bên đề xuất ấn định;
b) Nếu bên đề xuất ko ấn định thì đề xuất giao ước hiệp đồng có hiệu lực tính từ lúc lúc bên được đề xuất thu được đề xuất ấy.
4.2. Các trường hợp sau đây được coi là đã thu được đề xuất giao ước hiệp đồng:
a) Yêu cầu được chuyển tới nơi trú ngụ, nếu bên được đề xuất là tư nhân; được chuyển tới hội sở, nếu bên được đề xuất là pháp nhân;
b) Yêu cầu được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề xuất;
c) Khi bên được đề xuất biết được đề xuất giao ước hiệp đồng phê chuẩn các phương thức khác.
5. Các giải pháp đảm bảo tiến hành phận sự dân sự ( Điều 318 Bộ Luật Dân sự)
5.1. Các giải pháp đảm bảo tiến hành phận sự dân sự bao gồm:
a) Cầm cố của cải : là việc 1 bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao của cải thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để đảm bảo tiến hành phận sự dân sự;
b) Thế chấp của cải: Thế chấp của cải là việc 1 bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng của cải thuộc sở hữu của mình để đảm bảo tiến hành phận sự dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và ko chuyển giao của cải ấy cho bên nhận thế chấp.

TagsXây dựng – Đô thị – Đất đai – Nhà ở

[rule_2_plain]

#Hợp #đồng #trong #hoạt #động #xây #dựng


Back to top button