Tài Liệu

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chỉ dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự hợp nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hàng ngũ. đảng viên, công chức, nhân viên và công nhân.

1. Chỉ dẫn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng.

Đối với các mục tiêu và đề xuất: Nhằm tạo sự hợp nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo dân chủ, đồng đẳng, đúng luật pháp, an toàn, tiết kiệm và đích thực là ngày hội của toàn dân. Tuyên truyền sâu rộng về công việc tổ chức bầu cử, góp phần hăng hái vào công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tỉnh kết đoàn, thông minh, cố gắng tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Công việc tuyên truyền bầu cử phải bám sát sự lãnh đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Hội đồng bầu cử tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, ko khoa trương, bề ngoài; tạo ko khí phấn chấn trong quần chúng; gắn với việc tiến hành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và Nghị quyết, Chương trình hành động số 01-CTr / TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bộ thứ 11 cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về tiến hành nhiệm vụ chính trị 5 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nội dung tuyên truyền: Nêu bật mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026; phân tách, làm rõ bối cảnh của sự kiện chính trị quan trọng này, ấy là sau 35 5 đổi mới, non sông ta đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực của đời sống cũng như vượt qua những gian truân, thử thách, đặc trưng là đại dịch Covid-19 2020. 1 cách đầy đủ và thâm thúy nắm bắt chủ trương và ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công việc bầu cử như Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. (Chỉ thị số 45-CT / TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chỉ huy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026”; Chỉ thị số 02 / CT- TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026”); các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của cơ quan tác dụng các ngành như của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185 / NQ-UBTVQH14 về dự định ​​số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1186 / NQ. -UBTVQH14 về việc chỉ dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hội thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội. và đại biểu HĐND bầu cử bổ sung Nghị quyết số 1187 / NQ-UBTVQH14 về dự định ​​cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 .. .), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Chỉ dẫn số 13-HD / UBKTTW ngày 02/12/2020 về việc “Gicửa ải quyết cáo giác, tố giác trong lĩnh vực tự chọn n của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026) cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban rà soát các ngành ”), Hội đồng bầu cử đất nước, Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam (Nghị quyết liên Số 09/2021 / NQLT-UBTVQH14-CP-VCPTW ngày 15/01/2021 về việc Chỉ dẫn thứ tự hiện hành và giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026) và Hội đồng quần chúng các ngành các ngành độ.

Phổ biến các quy định của luật pháp như Hiến pháp 5 2013, Luật Tổ chức Quốc hội 5 2015 (vừa được bổ sung 1 số điều theo Luật số 65/2020 / QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa cách đây không lâu). bổ sung 1 số điều theo Luật số 47/2019 / QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng 5 2015, Thông tư số 01/2021 / TT-BNV ngày 11 tháng 01 5 2021 của Bộ Nội vụ về việc “Chỉ đạo chỉ dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026”, trong ấy tuyên truyền về địa điểm, vai trò của Quốc hội và HĐND tại tất cả các ngành; nguyên lý bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, khu vực, thành phần …); việc nhận định giấy má, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri … Tập hợp giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai, tiến hành có hiệu quả Kế hoạch số 05-KH / TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Chỉ thị số 45-CT / TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về chỉ đạo công việc bầu cử. của đại biểu Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền sự chỉ đạo, lãnh đạo có hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành đối với công việc (sẵn sàng) bầu cử. tổ chức và thứ tự tiến hành…); nhấn mạnh vai trò, nghĩa vụ của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Tập hợp tuyên truyền về kết quả bầu cử và ko khí dân chủ, đúng luật pháp trong bầu cử, nhất là tinh thần tự giác tiến hành quyền, nghĩa vụ của cử tri gắn với Nghị quyết, Chương trình hành động số CTr / TU ngày 05/11/2020 của của Tỉnh ủy về việc tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về tiến hành nhiệm vụ chính trị 5 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền những thành quả của Quốc hội và HĐND các ngành qua các thời đoạn; khẳng định tính kế thừa, phát huy ý thức đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của non sông; Thực hiện nghĩa vụ là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thiết chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chế độ, luật pháp của Nhà nước, góp phần tiến hành chiến thắng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng và tăng trưởng. bảo vệ Quốc gia chỉ cần khoảng qua, nhất là 5 5 vừa mới đây. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; kịp thời biểu dương những cộng đồng, tư nhân có thành tựu hoàn hảo trong công việc bầu cử. Tuyên truyền, chiến đấu, phản bác những thông tin, ý kiến sai lầm, xuyên tạc, phá hoại bầu cử, lợi dụng bầu cử để khích động, gây rối, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. trong khu vực địa phương.

Về lịch trình tiến hành: Công việc tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 tới ngày bầu cử. Ngày 23 tháng 5 5 2021 và sau lúc hoàn thành bầu cử, ban bố kết quả bầu cử, chi tiết:

* Giai đoạn 1: Từ tháng 1 5 2021, cao điểm tháng 4 5 2021

Tập hợp tuyên truyền Hiến pháp 5 2013, Chỉ thị số 45-CT / TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 / CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của luật pháp, kế hoạch và chỉ dẫn về cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành; quy chế ứng cử, tự ứng cử; quyền và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những kết quả đạt được của Quốc hội và HĐND các ngành thời kì qua, nhất là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước chỉ cần khoảng qua.

Kế hoạch số 05-KH / TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Chỉ thị số 45-CT / TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về chỉ đạo công việc bầu cử khóa XV. Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành… liên can tới cuộc bầu cử. đề cử.

* Giai đoạn 2: Từ tháng 4 5 2021 tới ngày bầu cử 23 tháng 5 5 2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các ngành, quyền và trách nhiệm của người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, quy định về bầu cử và thủ tục bầu cử. Tập hợp tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, ko khí phấn chấn, tin cậy của cử tri và quần chúng trong tỉnh vào ngày bầu cử 23/5/2021.

* Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập hợp tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành.

Theo ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan, tổ chức, địa phương cần áp dụng khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!

2. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!

3. Cử tri cả nước hăng hái tham dự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng các ngành là quyền và trách nhiệm của mọi công dân!

5. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Công tâm chọn lọc những người điển hình về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, ước vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026. !

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng các ngành là việc trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tựu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!

9. Đảng cộng sản Việt Nam vinh quang muôn 5!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn 5!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Chỉ dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026

[rule_3_plain]

Chỉ dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự hợp nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hàng ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, công nhân.
1. Chỉ dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng
Về mục tiêu, đề xuất: Nhằm tạo sự hợp nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026; đảm bảo dân chủ, đồng đẳng, đúng luật pháp, an toàn, tiết kiệm và đích thực là ngày hội của toàn dân. Tuyên truyền sâu, rộng về tổ chức bầu cử góp phần hăng hái vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tỉnh kết đoàn, thông minh, cố gắng tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội Đảng các ngành, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Công việc tuyên truyền bầu cử phải đúng sự lãnh đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Hội đồng Bầu cử của tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, ko khoa trương, bề ngoài; tạo ko khí phấn chấn trong quần chúng; gắn với khai triển tiến hành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và Nghị quyết, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về việc tiến hành nhiệm vụ chính trị 5 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Về nội dung tuyên truyền: Nêu bật mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026; phân tách, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, ấy là non sông ta sau 35 5 đổi mới đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những gian truân, thử thách, nhất là dịch Covid-19 5 2020. Quán triệt đầy đủ, thâm thúy chủ trương, ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chỉ huy cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026”); các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của các cơ quan tác dụng các ngành, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự định số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc chỉ dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hội thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026…), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Chỉ dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về “Gicửa ải quyết cáo giác, tố giác về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các ngành”), Hội đồng Bầu cử đất nước, Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam (Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 về Chỉ dẫn thứ tự hội thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026) và HĐND các ngành.
Tuyên truyền các quy định của luật pháp, như: Hiến pháp 5 2013, Luật Tổ chức Quốc hội 5 2015 (vừa được bổ sung 1 số Điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung 1 số Điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND 5 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Chỉ dẫn nghiệp vụ công việc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026”, trong ấy tuyên truyền địa điểm, vai trò của Quốc hội, HĐND các ngành; nguyên lý bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc nhận định giấy má, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; lợi quyền và nghĩa vụ của cử tri… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Triển khai và tiến hành có hiệu quả Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền sự chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các ngành đối với công việc bầu cử (sẵn sàng tổ chức và công đoạn tiến hành…); nhấn mạnh vai trò, ý thức nghĩa vụ của các ngành, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trên khu vực tỉnh góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập hợp tuyên truyền về kết quả bầu cử và ko khí dân chủ, đúng luật pháp trong bầu cử, nhất là tinh thần tự giác tiến hành lợi quyền và nghĩa vụ của cử tri gắn với Nghị quyết, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về việc tiến hành nhiệm vụ chính trị 5 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tuyên truyền những thành quả của Quốc hội và HĐND các ngành qua các thời đoạn; khẳng định sự kế thừa, phát huy ý thức đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của non sông; việc tiến hành nghĩa vụ là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thiết chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chế độ, luật pháp của Nhà nước, góp phần tiến hành chiến thắng chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Quốc gia trong những 5 gần đây, đặc trưng là 05 5 vừa mới đây. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những cộng đồng và tư nhân có thành tựu hoàn hảo trong công việc bầu cử. Tuyên truyền chiến đấu, phản bác thông tin, ý kiến sai lầm, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để khích động, gây rối, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước trên khu vực tỉnh.
Về các mốc thời kì tiến hành: Công việc tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 tới ngày bầu cử 23/5/2021 và sau lúc hoàn thành bầu cử, ban bố kết quả bầu cử, chi tiết:
* Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021
Tập hợp tuyên truyền Hiến pháp 5 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của luật pháp, kế hoạch, chỉ dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các ngành; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; lợi quyền và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành quả của Quốc hội và HĐND các ngành qua các thời đoạn, đặc trưng là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của non sông những 5 vừa mới đây.
Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các ngành nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban quần chúng, Ủy ban Chiến trận Quốc gia tỉnh, các sở, ban, ngành… có liên can tới công việc bầu cử.
* Đợt 2: Từ tháng 4/2021 tới ngày bầu cử 23/5/2021
Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các ngành, quyền và trách nhiệm của người ứng cử, lợi quyền và trách nhiệm của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập hợp tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, ko khí phấn chấn, tin cậy của cử tri và quần chúng trên khu vực tỉnh trong ngày bầu cử 23/5/2021.
* Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Tập hợp tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các ngành
Theo ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan, tổ chức, địa phương sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền sau đây:
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!
2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!
3. Cử tri cả nước hăng hái tham dự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân!
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!
6. Minh mẫn chọn lọc những người điển hình về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, ước vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tựu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành nhiệm kỳ 2021-2026!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn 5!
10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn 5!
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #tuyên #truyền #cuộc #bầu #cử #đại #biểu #Quốc #hội #khóa #và #đại #biểu #Hội #đồng #nhân #dân #các #cấp #nhiệm #kỳ


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/huong-dan-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/

Back to top button