Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2019

Kế hoạch khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi Tp Hà Nội 2019-2020

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban quần chúng Thành phố Hà Nội về việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực Thành phố Hà Nội.

Sẽ tuyển dụng bổ sung nhiều thầy cô giáo dạy chương trình giáo dục mới. Đây là nội dung đáng để ý tại Kế hoạch 246/KH-UBND khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội được UBND thị thành Hà Nội ban hành ngày 28/11/2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

————–

Số: 246/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 5 2019

K HOẠCH

Triển khai Chương trình giáo dục rộng rãi
trên khu vực thị thành Hà Nội

—————

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về coi xét Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng nhanh tiến hành đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thứ tự xây dựng, biên tập chương trình giáo dục rộng rãi, tổ chức và hoạt động của hội đồng đất nước nhận định chương trình giáo dục rộng rãi (Thông tư 14); Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Chương trình giáo dục rộng rãi (Chương trình giáo dục rộng rãi 2018); Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc chỉ dẫn khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018, Ủy ban quần chúng thị thành Hà Nội ban hành Kế hoạch khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên địa bàn thị thành Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

– Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai triển tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

– Kế hoạch là căn cứ để Sở Giáo dục và Tập huấn, các Sở, ban, ngành liên can, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và chỉ huy, tổ chức tiến hành, rà soát, giám sát, bình chọn việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi.

2. Đề xuất

– Xác định được các nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt, xây dựng lịch trình sẵn sàng các điều kiện tiến hành đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi thích hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

– Sở Giáo dục và Tập huấn, các Sở, ban, ngành liên can và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ huy các đơn vị, cơ sở giáo dục rộng rãi khai triển đồng bộ, phát huy sự chủ động thông minh, sự phối hợp bổn phận nhằm tăng lên hiệu quả trong tổ chức khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hăng hái tham vấn, tăng nhanh công việc tuyên truyền về tiến hành đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi

– Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi của Thành phố; ban hành kế hoạch tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội.

– Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ huy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Tập huấn về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; tăng lên nhận thức cho cán bộ điều hành, thầy cô giáo, học trò, phụ huynh và tập thể xã hội về Chương trình giáo dục rộng rãi 2018; tổ chức cho toàn bộ cán bộ điều hành, thầy cô giáo nghiên cứu, luận bàn kỹ về nội dung Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

– Các cơ quan truyền thông đưa tin về các hoạt động khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 của ngành Giáo dục và Tập huấn Hà Nội. Tăng nhanh giới thiệu, viết bài trên các công cụ truyền thông về những tấm gương người tốt, việc tốt: Những cộng đồng, tư nhân tiêu biểu về đổi mới, thông minh, có thành quả cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong công đoạn khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

2. Chuẩn bị hàng ngũ để tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018

– Tổ chức tiến hành kiểm tra, bình chọn thực trạng, xác định nhu cầu thầy cô giáo của từng môn học, lớp học, cấp học và viên chức để xây dựng kế hoạch xếp đặt, sắp xếp, sử dụng hiệu quả hàng ngũ hiện có, tuyển dụng và tiến hành tinh giảm biên chế thích hợp với đặc trưng của địa phương, bảo đảm đủ số lượng cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

– Thực hiện nghiêm chỉnh việc bình chọn cán bộ điều hành, thầy cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp; huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ điều hành, thầy cô giáo chưa đạt chuẩn; tiến hành bổ dụng, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

– Căn cứ lịch trình khai triển vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018, xác định nhân vật và số lượng thầy cô giáo, viên chức cần huấn luyện, bồi dưỡng từng 5 để xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, viên chức; chủ động phối hợp với các cơ sở huấn luyện thầy cô giáo, viên chức để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, viên chức tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 thích hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

– Kiện toàn và tăng trưởng hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo nòng cốt ở các ngành học làm cốt cán trong công việc bồi dưỡng thầy cô giáo và khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018; tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Tập huấn tổ chức; tham vấn xây dựng và tiến hành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ điều hành, thầy cô giáo của Thành phố. Bảo đảm tất cả cán bộ điều hành, thầy cô giáo các cơ sở giáo dục rộng rãi trên khu vực Thành phố được đào tạo theo bề ngoài tập hợp liên kết với online và xong xuôi chương trình bồi dưỡng trước thời kì mở màn khai triển vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 đối với từng cấp học, lớp học, môn học.

3. Sắp đặt, quy hoạch màng lưới trường, lớp; tăng mạnh đầu cơ hạ tầng, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018

– Tiếp tục tiến hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp diễn đổi mới hệ thống tổ chức và điều hành, tăng lên chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tiếp tục tiến hành kiểm tra, bình chọn thực trạng quy mô, màng lưới trường lớp, học trò; xác định quy mô, nhu cầu hạ tầng, phòng học, phòng tác dụng, thiết bị dạy học; tham vấn, đề nghị UBND Thành phố có kế hoạch về nguồn kinh phí đầu cơ hạ tầng, trang thiết bị dạy học cho Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

– Kiểm tra hạ tầng, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch toàn cục và từng 5 tiến hành “Đề án đảm bảo hạ tầng cho chương trình giáo dục măng non và giáo dục rộng rãi công đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thích hợp với lịch trình vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 và các tiêu chuẩn hạ tầng trường, lớp học theo quy định. Dành đầu tiên đầu cơ phòng học đối với cấp tiểu học bảo đảm 1 lớp/phòng học để khai triển dạy học 02 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học rộng rãi, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp diễn tiến hành tốt công việc xây dựng trường chuẩn đất nước.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rộng rãi sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu cơ hạ tầng, sắm sửa bổ sung thiết bị dạy học tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

– Huy động các nguồn lực để tiến hành các Đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Thành phố.

– Kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin sẵn sàng khai triển hệ thống huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo qua mạng của Bộ Giáo dục và Tập huấn; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

4. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

– Ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề căn bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của thị thành Hà Nội bổ sung cho nội dung buộc phải theo chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạọ.

– Khảo sát thực trạng về khai triển giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công việc sẵn sàng cho việc trển khai Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

– Tổ chức biên soạn, nhận định tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Tập huấn coi xét tài liệu trước lúc khai triển tiến hành.

5. Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát việc khai triển tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi; tổng hợp, bình chọn tình hình và kết quả thật hiện đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi theo từng quý, từng 5 để bổ sung kịp thời các vấn đề nảy sinh trong công đoạn tiến hành.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 dược tiến hành theo lịch trình toàn cục như sau:

– Từ 5 học 2020-2021 đối với lớp 1.

– Từ 5 học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

– Từ 5 học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

– Từ 5 học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

– Từ 5 học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

1. Giai đoạn 01 (Từ nay tới tháng 11/2019):

a) Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và khai triển kế hoạch tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã.

b) Tổ chức kiểm tra, bình chọn thực trạng, nhu cầu thầy cô giáo ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch xếp đặt, bổ sung; phối hợp với các cơ sở huấn luyện thầy cô giáo để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi thích hợp với kế hoạch.

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương của thị thành Hà Nội, bảo đảm kịp thời vận dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên khu vực Thành phố theo lịch trình.

d) Tổ chức nghiên cứu, luận bàn nội dung Chượng trình giáo dục rộng rãi 2018.

đ) Tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy chương trình giáo dục rộng rãi mới ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

2. Giai đoạn 02 (Từ tháng 12/2019 tới tháng 6/2020):

a) Hoàn thành việc tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

c) Tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

d) Triển khai tiến hành các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về cơ chế, cơ chế liên can tới chương trình mới, sách giáo khoa mới.

3. Giai đoạn 03 (Từ tháng 7/2020 tới tháng 6/2021):

a) Triển khai vận dụng đại trà toàn Thành phố chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.

c) Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

d) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

đ) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

4. Giai đoạn 04 (Từ tháng 7/2021 tới tháng 6/2022):

a) Tiếp tục khai triển vận dụng đại trà chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1; khai triển vận dụng cho lớp 2 và lớp 6.

b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy chương trình giáo dục rộng rãi mới ở cấp trung học rộng rãi (nếu có).

d) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

5. Giai đoạn 05 (Từ tháng 7/2022 tới tháng 6/2023):

a) Tiếp tục khai triển vận dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6; khai triển vận dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

6. Giai đoạn 06 (Từ tháng 7/2023 tới tháng 6/2025):

a) Tiếp tục tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã khai triển; khai triển vận dụng theo bề ngoài cuốn chiếu cho các lớp còn lại.

b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp lí khác (Ngân sách Thành phố phân phối kinh phí cho các huyện).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Tập huấn

a) Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi của Thành phố; ban hành kế hoạch tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội. Chủ động chỉ huy, khai triển, tiến hành chương trình toàn cục, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên can tổng hợp, kiểm tra, bình chọn thực trạng, nhu cầu thầy cô giáo ở từng môn học, lớp học, cấp học; tham vấn xây dựng kế hoạch xếp đặt, bổ sung hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức trường học bảo đảm tiến hành chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi theo lịch trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

c) Kiểm tra hạ tầng, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục rộng rãi; chỉ dẫn các cơ sở giáo dục rộng rãi sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học hiện có; tham vấn xây dựng kế hoạch bổ sung hạ tầng, thiết bị dạy học theo lịch trình tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên can xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của thị thành Hà Nội.

đ) Tăng nhanh thông tin, tuyên truyền phổ biến trong tập thể, xã hội về mục tiêu, chỉ tiêu, đề xuất, nội dung, nhiệm vụ, biện pháp, lịch trình, điều kiện tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi và các cơ chế liên can.

e) Giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi của Thành phố theo dõi, đôn đốc, rà soát, giám sát việc khai triển tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi; tổng hợp, bình chọn tình hình và kết quả thật hiện theo từng quý, 5 để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề nảy sinh.

g) Phối hợp với Sở Vốn đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu cơ và các đơn vị liên can xây dựng dự toán kinh phí từng 5 để tiến hành Kế hoạch.

h) Báo cáo Bộ Giáo dục và Tập huấn, UBND Thành phố kết quả thật hiện

theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu cơ

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn, Sở Vốn đầu tư tổng hợp, hợp lý và sắp xếp vốn đầu tư đầu cơ từ ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án khác để tiến hành Kế hoạch.

3. Sở Vốn đầu tư

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh phí theo lịch trình từng 5. Trên cơ sở Kế hoạch được coi xét, căn cứ bản lĩnh hợp lý ngân sách, Sở Vốn đầu tư nhận định và tham vấn Ủy ban quần chúng Thành phố sắp xếp kinh phí bảo đảm tiến hành Kế hoạch.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn và các đơn vị có liên can tổ chức rà soát và giám sát việc tiến hành Kế hoạch.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn xây dựng và khai triển kế hoạch sẵn sàng hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức thưc hiện Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 theo lịch trình, bảo đảm đủ số lượng cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, chỉ dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn tăng nhanh thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tiến hành hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi.

6. Ủy ban quần chúng các quận, huyện và thị xã

a) Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi cấp quận, huyện và thị xã; ban hành kế hoạch tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 thích hợp với kế hoạch của UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Tập huấn.

b) Kiểm tra, bình chọn thực trạng giáo dục tại địa phương, chỉ huy Phòng Giáo dục và Tập huấn tổ chức tiến hành kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

c) Hợp lý, sắp xếp nguồn kinh phí để khai triển tiến hành Kế hoạch.

7. Đề xuất Ủy ban Chiến trận Non sông Việt Nam Thành phố: Phổ biến, chuyển động các tổ chức, tư nhân hăng hái tham dự tiến hành và giám sát công đoạn tiến hành Kế hoạch này.

Trong công đoạn tổ chức tiến hành, nếu nảy sinh những gieo neo vướng mắc vượt bản lĩnh và thẩm quyền, các đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Tập huấn tổng hợp) để phê chuẩn, quyết định./.

Nơi nhận:

– Bộ Giáo dục và Tập huấn;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND Thành phố;

– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toản;

– Ban VHXH – HĐND Thành phố;

– Các đơn vị được cắt cử trong Kế hoạch;

– UBND các quận, huyện, thị xã;

– VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang; V.T. Anh;

– KGVX, NC, KT, TKBT, TTTHCB;

– Lưu: VT, KGVXchiến

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Giáo dục huấn luyện được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Kế hoạch khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2019

[rule_3_plain]

Kế hoạch khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi Tp Hà Nội 2019-2020
Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban quần chúng Thành phố Hà Nội về việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực Thành phố Hà Nội.
Sẽ tuyển dụng bổ sung nhiều thầy cô giáo dạy chương trình giáo dục mới. Đây là nội dung đáng để ý tại Kế hoạch 246/KH-UBND khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội được UBND thị thành Hà Nội ban hành ngày 28/11/2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
————–
Số: 246/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 5 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình giáo dục phổ thôngtrên địa bàn thị thành Hà Nội
—————
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về coi xét Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng nhanh tiến hành đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thứ tự xây dựng, biên tập chương trình giáo dục rộng rãi, tổ chức và hoạt động của hội đồng đất nước nhận định chương trình giáo dục rộng rãi (Thông tư 14); Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Chương trình giáo dục rộng rãi (Chương trình giáo dục rộng rãi 2018); Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc chỉ dẫn khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018, Ủy ban quần chúng thị thành Hà Nội ban hành Kế hoạch khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
– Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai triển tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
– Kế hoạch là căn cứ để Sở Giáo dục và Tập huấn, các Sở, ban, ngành liên can, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và chỉ huy, tổ chức tiến hành, rà soát, giám sát, bình chọn việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi.
2. Đề xuất
– Xác định được các nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt, xây dựng lịch trình sẵn sàng các điều kiện tiến hành đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi thích hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
– Sở Giáo dục và Tập huấn, các Sở, ban, ngành liên can và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ huy các đơn vị, cơ sở giáo dục rộng rãi khai triển đồng bộ, phát huy sự chủ động thông minh, sự phối hợp bổn phận nhằm tăng lên hiệu quả trong tổ chức khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Hăng hái tham vấn, tăng nhanh công việc tuyên truyền về tiến hành đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi
– Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi của Thành phố; ban hành kế hoạch tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội.
– Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ huy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Tập huấn về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi; tăng lên nhận thức cho cán bộ điều hành, thầy cô giáo, học trò, phụ huynh và tập thể xã hội về Chương trình giáo dục rộng rãi 2018; tổ chức cho toàn bộ cán bộ điều hành, thầy cô giáo nghiên cứu, luận bàn kỹ về nội dung Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
– Các cơ quan truyền thông đưa tin về các hoạt động khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 của ngành Giáo dục và Tập huấn Hà Nội. Tăng nhanh giới thiệu, viết bài trên các công cụ truyền thông về những tấm gương người tốt, việc tốt: Những cộng đồng, tư nhân tiêu biểu về đổi mới, thông minh, có thành quả cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong công đoạn khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
2. Chuẩn bị hàng ngũ để tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018
– Tổ chức tiến hành kiểm tra, bình chọn thực trạng, xác định nhu cầu thầy cô giáo của từng môn học, lớp học, cấp học và viên chức để xây dựng kế hoạch xếp đặt, sắp xếp, sử dụng hiệu quả hàng ngũ hiện có, tuyển dụng và tiến hành tinh giảm biên chế thích hợp với đặc trưng của địa phương, bảo đảm đủ số lượng cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
– Thực hiện nghiêm chỉnh việc bình chọn cán bộ điều hành, thầy cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp; huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ điều hành, thầy cô giáo chưa đạt chuẩn; tiến hành bổ dụng, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.
– Căn cứ lịch trình khai triển vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018, xác định nhân vật và số lượng thầy cô giáo, viên chức cần huấn luyện, bồi dưỡng từng 5 để xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, viên chức; chủ động phối hợp với các cơ sở huấn luyện thầy cô giáo, viên chức để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, viên chức tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 thích hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
– Kiện toàn và tăng trưởng hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo nòng cốt ở các ngành học làm cốt cán trong công việc bồi dưỡng thầy cô giáo và khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi 2018; tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Tập huấn tổ chức; tham vấn xây dựng và tiến hành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ điều hành, thầy cô giáo của Thành phố. Bảo đảm tất cả cán bộ điều hành, thầy cô giáo các cơ sở giáo dục rộng rãi trên khu vực Thành phố được đào tạo theo bề ngoài tập hợp liên kết với online và xong xuôi chương trình bồi dưỡng trước thời kì mở màn khai triển vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 đối với từng cấp học, lớp học, môn học.
3. Sắp đặt, quy hoạch màng lưới trường, lớp; tăng mạnh đầu cơ hạ tầng, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018
– Tiếp tục tiến hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp diễn đổi mới hệ thống tổ chức và điều hành, tăng lên chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
– Tiếp tục tiến hành kiểm tra, bình chọn thực trạng quy mô, màng lưới trường lớp, học trò; xác định quy mô, nhu cầu hạ tầng, phòng học, phòng tác dụng, thiết bị dạy học; tham vấn, đề nghị UBND Thành phố có kế hoạch về nguồn kinh phí đầu cơ hạ tầng, trang thiết bị dạy học cho Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
– Kiểm tra hạ tầng, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch toàn cục và từng 5 tiến hành “Đề án đảm bảo hạ tầng cho chương trình giáo dục măng non và giáo dục rộng rãi công đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thích hợp với lịch trình vận dụng Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 và các tiêu chuẩn hạ tầng trường, lớp học theo quy định. Dành đầu tiên đầu cơ phòng học đối với cấp tiểu học bảo đảm 1 lớp/phòng học để khai triển dạy học 02 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học rộng rãi, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp diễn tiến hành tốt công việc xây dựng trường chuẩn đất nước.
– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rộng rãi sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu cơ hạ tầng, sắm sửa bổ sung thiết bị dạy học tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
– Huy động các nguồn lực để tiến hành các Đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Thành phố.
– Kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin sẵn sàng khai triển hệ thống huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo qua mạng của Bộ Giáo dục và Tập huấn; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.
4. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương
– Ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề căn bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của thị thành Hà Nội bổ sung cho nội dung buộc phải theo chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạọ.
– Khảo sát thực trạng về khai triển giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công việc sẵn sàng cho việc trển khai Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
– Tổ chức biên soạn, nhận định tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Tập huấn coi xét tài liệu trước lúc khai triển tiến hành.
5. Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát việc khai triển tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi; tổng hợp, bình chọn tình hình và kết quả thật hiện đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi theo từng quý, từng 5 để bổ sung kịp thời các vấn đề nảy sinh trong công đoạn tiến hành.
III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 dược tiến hành theo lịch trình toàn cục như sau:
– Từ 5 học 2020-2021 đối với lớp 1.
– Từ 5 học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.
– Từ 5 học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
– Từ 5 học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.
– Từ 5 học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
1. Giai đoạn 01 (Từ nay tới tháng 11/2019):
a) Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và khai triển kế hoạch tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã.
b) Tổ chức kiểm tra, bình chọn thực trạng, nhu cầu thầy cô giáo ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch xếp đặt, bổ sung; phối hợp với các cơ sở huấn luyện thầy cô giáo để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi thích hợp với kế hoạch.
c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương của thị thành Hà Nội, bảo đảm kịp thời vận dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên khu vực Thành phố theo lịch trình.
d) Tổ chức nghiên cứu, luận bàn nội dung Chượng trình giáo dục rộng rãi 2018.
đ) Tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy chương trình giáo dục rộng rãi mới ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.
2. Giai đoạn 02 (Từ tháng 12/2019 tới tháng 6/2020):
a) Hoàn thành việc tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
c) Tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.
d) Triển khai tiến hành các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về cơ chế, cơ chế liên can tới chương trình mới, sách giáo khoa mới.
3. Giai đoạn 03 (Từ tháng 7/2020 tới tháng 6/2021):
a) Triển khai vận dụng đại trà toàn Thành phố chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.
c) Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.
d) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
đ) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
4. Giai đoạn 04 (Từ tháng 7/2021 tới tháng 6/2022):
a) Tiếp tục khai triển vận dụng đại trà chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1; khai triển vận dụng cho lớp 2 và lớp 6.
b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
c) Tuyển dụng bổ sung thầy cô giáo sẵn sàng chuyên dụng cho giảng dạy chương trình giáo dục rộng rãi mới ở cấp trung học rộng rãi (nếu có).
d) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
5. Giai đoạn 05 (Từ tháng 7/2022 tới tháng 6/2023):
a) Tiếp tục khai triển vận dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6; khai triển vận dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
c) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
6. Giai đoạn 06 (Từ tháng 7/2023 tới tháng 6/2025):
a) Tiếp tục tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã khai triển; khai triển vận dụng theo bề ngoài cuốn chiếu cho các lớp còn lại.
b) Đào tạo, bồi dưỡng thầy cô giáo để tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
c) Báo cáo, bình chọn công đoạn khai triển tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN
Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp lí khác (Ngân sách Thành phố phân phối kinh phí cho các huyện).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Tập huấn
a) Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi của Thành phố; ban hành kế hoạch tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi trên khu vực thị thành Hà Nội. Chủ động chỉ huy, khai triển, tiến hành chương trình toàn cục, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên can tổng hợp, kiểm tra, bình chọn thực trạng, nhu cầu thầy cô giáo ở từng môn học, lớp học, cấp học; tham vấn xây dựng kế hoạch xếp đặt, bổ sung hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức trường học bảo đảm tiến hành chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi theo lịch trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
c) Kiểm tra hạ tầng, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục rộng rãi; chỉ dẫn các cơ sở giáo dục rộng rãi sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học hiện có; tham vấn xây dựng kế hoạch bổ sung hạ tầng, thiết bị dạy học theo lịch trình tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018.
d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên can xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của thị thành Hà Nội.
đ) Tăng nhanh thông tin, tuyên truyền phổ biến trong tập thể, xã hội về mục tiêu, chỉ tiêu, đề xuất, nội dung, nhiệm vụ, biện pháp, lịch trình, điều kiện tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi và các cơ chế liên can.
e) Giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục rộng rãi của Thành phố theo dõi, đôn đốc, rà soát, giám sát việc khai triển tiến hành chương trình giáo dục rộng rãi; tổng hợp, bình chọn tình hình và kết quả thật hiện theo từng quý, 5 để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề nảy sinh.
g) Phối hợp với Sở Vốn đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu cơ và các đơn vị liên can xây dựng dự toán kinh phí từng 5 để tiến hành Kế hoạch.
h) Báo cáo Bộ Giáo dục và Tập huấn, UBND Thành phố kết quả thật hiện
theo quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu cơ
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn, Sở Vốn đầu tư tổng hợp, hợp lý và sắp xếp vốn đầu tư đầu cơ từ ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án khác để tiến hành Kế hoạch.
3. Sở Vốn đầu tư
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh phí theo lịch trình từng 5. Trên cơ sở Kế hoạch được coi xét, căn cứ bản lĩnh hợp lý ngân sách, Sở Vốn đầu tư nhận định và tham vấn Ủy ban quần chúng Thành phố sắp xếp kinh phí bảo đảm tiến hành Kế hoạch.
b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn và các đơn vị có liên can tổ chức rà soát và giám sát việc tiến hành Kế hoạch.
4. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn xây dựng và khai triển kế hoạch sẵn sàng hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức thưc hiện Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 theo lịch trình, bảo đảm đủ số lượng cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức theo quy định.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, chỉ dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Tập huấn tăng nhanh thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tiến hành hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi.
6. Ủy ban quần chúng các quận, huyện và thị xã
a) Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi cấp quận, huyện và thị xã; ban hành kế hoạch tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi 2018 thích hợp với kế hoạch của UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Tập huấn.
b) Kiểm tra, bình chọn thực trạng giáo dục tại địa phương, chỉ huy Phòng Giáo dục và Tập huấn tổ chức tiến hành kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục rộng rãi thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
c) Hợp lý, sắp xếp nguồn kinh phí để khai triển tiến hành Kế hoạch.
7. Đề xuất Ủy ban Chiến trận Non sông Việt Nam Thành phố: Phổ biến, chuyển động các tổ chức, tư nhân hăng hái tham dự tiến hành và giám sát công đoạn tiến hành Kế hoạch này.
Trong công đoạn tổ chức tiến hành, nếu nảy sinh những gieo neo vướng mắc vượt bản lĩnh và thẩm quyền, các đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Tập huấn tổng hợp) để phê chuẩn, quyết định./.

Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Tập huấn;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toản;
– Ban VHXH – HĐND Thành phố;
– Các đơn vị được cắt cử trong Kế hoạch;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang; V.T. Anh;
– KGVX, NC, KT, TKBT, TTTHCB;
– Lưu: VT, KGVXchiến

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Giáo dục huấn luyện được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #triển #khai #Chương #trình #giáo #dục #phổ #thông


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-2019/
Back to top button