Tài Liệu

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể của Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp 2020được Quốc hội phê duyệt và ban hành ngày 18 tháng 6 5 2020. Văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 01 5 2021.

Theo ấy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Trận mạc Quốc gia Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định cụ thể những vấn đề nhưng mà Luật giao hoặc chỉ dẫn 1 số vấn đề. thiết yếu trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng thay vì chỉ có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch để quy định cụ thể những vấn đề nhưng mà Luật giao.

Ngoài ra, Luật quy định, dự án, dự thảo báo cáo phải nêu rõ sự thiết yếu ban hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, mục tiêu, ý kiến xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết; thứ tự xây dựng dự án, dự thảo; Bố cục và nội dung căn bản của dự thảo văn bản; Tính hợp nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm luật pháp cùng lĩnh vực; Tính cân xứng của dự thảo với các điều ước quốc tế có liên can.

Ngoài ra, nội dung giám định dự thảo Nghị định cần tập hợp vào các vấn đề: Sự thiết yếu ban hành Nghị định; Sự thích hợp của nội dung dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ của Nhà nước; Sự thích hợp của nội dung dự thảo Nghị định với văn bản quy định cụ thể trong Nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này; Sự thiết yếu, cân đối và chi tiêu tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định; Điều kiện đảm bảo khoáng sản; Ngôn ngữ, kỹ thuật, trình tự chỉnh sửa.

Nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp

.


 

Thông tin thêm

Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp 2020

[rule_3_plain]

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp 2020, đã được Quốc hội phê duyệt và ban hành vào ngày 18/06/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này, sẽ được kể từ ngày 01/01/2021.
Theo ấy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Trận mạc Quốc gia Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch để quy định cụ thể những vấn đề được Luật giao hoặc chỉ dẫn 1 số vấn đề thiết yếu trong công việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng thay vì chỉ có thẩm quyền ban hành Nghị quyết liên tịch để quy định cụ thể những vấn đề được Luật giao.
Kế bên ấy, Luật quy định tờ trình dự án, dự thảo phải nêu rõ sự thiết yếu ban hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, mục tiêu, ý kiến xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết; giai đoạn xây dựng dự án, dự thảo; Bố cục, nội dung căn bản của dự thảo văn bản; Tính hợp nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm luật pháp trong cùng lĩnh vực; Tính cân xứng của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên can.
Ngoài ra, nội dung giám định dự thảo Nghị định cần tập hợp vào các vấn đề sau: Sự thiết yếu ban hành Nghị định; Sự thích hợp của nội dung dự thảo Nghị định với đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ của Nhà nước; Sự thích hợp của nội dung dự thảo Nghị định với văn bản được quy định cụ thể đối với Nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật này; Sự thiết yếu, tính cân đối, chi tiêu tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định; Điều kiện đảm bảo về nguồn lực; Ngôn ngữ, kỹ thuật, trình tự soạn thảo.
Nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp

TagsLuật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp

[rule_2_plain]

#Luật #Ban #hành #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2020/

Back to top button