Mẫu C6-14/KB bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu số C6-14 / KB Bảng kê chi trả lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước ban hành Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước . Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Phiếu nhập học Mẫu số C6-11 / NS
  • Phiếu xuất kho Mẫu số C6-12 / NS
  • Mẫu số C6-13 / NS Đơn yêu cầu cấp dự toán kinh phí tạm bợ

1. Mẫu số C6-14 / KB theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………

Mẫu số C614 / KB
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)
Con số: …….…………

BÁO CÁO THANH TOÁN LỢI NHUẬNQuan điểmN GỬI TẠI Kho bạc NHÀ NƯỚC

Ngày thành lập:…. / …… /….

Account: …………………

Từ: …/…./…. tới ngày…. /…. /… ..

Lãi suất: …………………….

Nợ acc: …………………….

Account: …………………….

STT

Ngày

Số dư đầu ngày

Số ngày

Phân tích số

Tổng thành phầm

Tổng số tiền bạn phải trả: …………………………………………………….

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………….

KỲCHẬM CHẠP TOÁN HỌC

KỲCHẬM CHẠP CHỦ TỊCH

NGƯỜI QUẢN LÝ

2. Mẫu số C6-14 / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của mẫu số C6-14 / NS của Bảng kê trả lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước như sau:

Đừng viết trong lĩnh vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C6-14/ NS

(TT số 77/2017 / TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Nguồn vốn)

Con số:……………………..

LỊCH TRÌNH THANH TOÁN TIỀN GỬI LÃI SUẤT TẠI Kho bạc NHÀ NƯỚC

Ngày thành lập:…. /… ../… ..

Account: …………….

Từ ngày này qua ngày khác …../……/……..

Lãi suất: ……………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Phân tích số

Tổng thành phầm

Tổng số tiền bạn phải trả: ………………………………………………………………………… ..

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

Kế toán trưởng

Người điều hành

Mẫu số C6-14 / NS Bảng kê chi trả lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Mẫu số C6-14 / NS Bảng kê chi trả lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

.


 

Thông tin thêm

Mẫu C6-14/KB bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước

[rule_3_plain]

Mẫu C6-14/KB bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho
Mẫu số C6-12/NS phiếu xuất kho
Mẫu số C6-13/NS giấy yêu cầu tạm cấp dự toán ngân sách

1. Mẫu C6-14/KB theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………

Mẫu số C6–14/KB(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….…………

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: …./……/….
Account: …………………
Từ ngày: …/…./…. tới ngày …./…./…..
Lãi suất: …………………….

Nợ TK: ………………………….
Có TK: …………………………….

STT

Ngày

Số dư đầu ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: ………………………………………………………………………………….
Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C6-14/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
Số:……………………..

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày lập:…./…../…..
Account: …………….
Từ ngày: …../……/…….tới ngày …../……/……..
Lãi suất: ……………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: …………………………………………………………………………..
Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/maphần trămCCphần trăm83u-c6-14-kb-bang-ke-thanh-toan-lai-tien-gui-tai-kho-bac-nha-nuoc-2/
Back to top button