Biểu Mẫu

Mẫu 03/BTNN: Thông báo về việc yêu cầu bồi thường

Thông báo đề xuất bồi hoàn

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 03 / BTNN: Thông báo đề xuất bồi hoàn ban hành kèm theo Thông tư 04/2018 / TT-BTP về các biểu mẫu trong công việc bồi hoàn nhà nước. Xin vui lòng tham khảo.

Thông báo tai nạn và biểu mẫu đề xuất bồi hoàn

Mẫu 02 / BTNN: Thông báo bổ sung giấy má đề xuất bồi hoàn

Mẫu 01 / BTNN: Văn bản đề xuất bồi hoàn

Nội dung Thông báo Khiếu nại

TÊN TỔ CHỨC, TỔ CHỨC (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:… ../ TB-… (1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…… (2)…, ngày… tháng ……………

THÔNG BÁO

Về việc… (3) …… đề xuất bồi hoàn

Tới 4)…………………….

Địa chỉ …………………… (5) …………………….

Ngày… ../ …… / ……., …………. (6) ………… thu được giấy má của Ông / Bà đề xuất ……. (6) ……… khắc phục bồi hoàn.

Giấy má đề xuất bồi hoàn bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản đề xuất bồi hoàn;

2. Giấy má làm căn cứ đề xuất bồi hoàn: ………….… (7) …………… ..…. (Bản chính / bản sao có chứng nhận / bản sao);

3. Giđấy tờ chứng minh nhân thân của người đề xuất bồi hoàn ….. (8)…. (bản sao có chứng nhận / bản photocopy);

4. Các tài liệu, bằng chứng liên can tới việc đề xuất bồi hoàn (nếu có) ………… .. (8) ………………. (Bản chính / bản sao có chứng nhận / bản photocopy).

Sau lúc phê chuẩn giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà,… (6)… nhận thấy:

…………………… (9) ……………………………………………………. ./.

Người nhận:

– Như trên;

-…. (10) …… (để biết);
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Chỉ dẫn sử dụng Mẫu 03 / BTNN:

(1) Tên viết tắt của cơ quan bồi hoàn.

(2) Ghi tên địa phương nơi có cơ quan bồi hoàn cấp hành chính tương ứng.

(3) Trong trường hợp có Thông báo chấp thuận đề xuất, ghi: “Chấp nhận giấy má”. Trường hợp Thông báo ko tiếp thu giấy má đề xuất thì ghi: “ko tiếp thu giấy má”.

(4) (5) Nhập thông tin của người đề xuất bồi hoàn theo đề xuất bằng văn bản.

(6) Tên cơ quan khắc phục bồi hoàn.

(7) Ghi tên văn bản làm căn cứ đề xuất (số, ngày ban hành, cơ quan ban hành và tóm lược văn bản) (nếu có).

(8) Ghi theo giấy má đề xuất bồi hoàn.

(9) Ghi 1 trong 2 trường hợp sau:

– Trường hợp Thông báo này là Thông báo thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn thì ghi:

“Giấy má của bạn có đầy đủ giấy má theo quy định tại Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Luật nghĩa vụ bồi hoàn của Nhà nước, … (tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Xử lý giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà và công bố cho Ông / Bà biết ”.

– Trường hợp Thông báo này là Thông báo ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn, ghi:

Căn cứ quy định tại Điểm …… Khoản 2 và Khoản 4 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước,… (tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Không chấp thuận giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà vì… (ghi lý do ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 43 Luật nghĩa vụ bồi hoàn của Nhà nước.).

Thành ra, …(tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Gửi lại giấy má đề xuất bồi hoàn (kèm theo Thông báo này) và công bố để Quý khách biết ”.

Ghi tên cơ quan điều hành nhà nước về công việc bồi hoàn nhà nước.

Thông báo đề xuất bồi hoàn

.


 

Thông tin thêm

Mẫu 03/BTNN: Thông báo về việc đề xuất bồi hoàn

[rule_3_plain]

Thông báo về việc đề xuất bồi hoàn
hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 03/BTNN: Thông báo về việc đề xuất bồi hoàn được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công việc bồi hoàn nhà nước. Mời các bạn tham khảo.
Mẫu công bố tai nạn và đề xuất bồi hoàn
Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung giấy má đề xuất bồi hoàn
Mẫu 01/BTNN: Văn bản đề xuất bồi hoàn
Nội dung của Thông báo về việc đề xuất bồi hoàn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Số:…../TB-…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……(2)…, ngày … tháng … 5………

THÔNG BÁO
Về việc…..(3)……đề xuất bồi hoàn
Kính gửi:…………………………(4)…………………………………….
Địa chỉ……………………………(5)…………………………………….
Ngày…../……/…….,……….(6)…………đã thu được giấy má của Ông/Bà đề xuất …….(6)………khắc phục bồi hoàn.
Giấy má đề xuất bồi hoàn gồm các giấy má sau:
1. Văn bản đề xuất bồi hoàn;
2. Văn bản làm căn cứ đề xuất bồi hoàn: ………….…(7)………..….(Bản chính/bản sao có chứng nhận/bản photo);
3. Giđấy tờ chứng minh nhân thân của người đề xuất bồi hoàn …..(8)…. (Bản sao có chứng nhận/bản photo);
4. Tài liệu, bằng chứng có liên can tới việc đề xuất bồi hoàn (nếu có) …………..(8)………………. (Bản chính/bản sao có chứng nhận/bản photo).
Sau lúc phê chuẩn giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông/Bà, …(6)… nhận thấy:
…………………………..(9)…………………………………………. ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….(10)……(để biết);– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chỉ dẫn sử dụng Mẫu 03/BTNN:
(1) Chữ viết tắt của cơ quan khắc phục bồi hoàn.
(2) Ghi tên địa phương nơi có hội sở cơ quan khắc phục bồi hoàn theo cấp hành chính tương ứng.
(3) Trường hợp là Thông báo thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn ghi: “thụ lý giấy má”. Trường hợp là Thông báo ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn ghi: “ko thụ lý giấy má”.
(4) (5) Ghi thông tin người đề xuất bồi hoàn theo văn bản đề xuất bồi hoàn.
(6) Tên cơ quan khắc phục bồi hoàn.
(7) Ghi tên văn bản làm căn cứ đề xuất bồi hoàn (số hiệu, tháng ngày 5 ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu của văn bản) (nếu có).
(8) Ghi theo giấy má đề xuất bồi hoàn.
(9) Ghi theo 1 trong 2 trường hợp sau:
– Trường hợp Thông báo này là Thông báo thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn ghi:
“Giấy má của Ông/Bà đầy đủ giấy má theo quy định tại Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của nhà nước, …(tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông/Bà và công bố để Ông/Bà được biết”.
– Trường hợp Thông báo này là Thông báo ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn ghi:
Căn cứ theo quy định tại điểm…… khoản 2 và khoản 4 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước, …(tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông/Bà vì …(ghi lý do ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn tương ứng với quy định tại các điểm của khoản 2 Điều 43 của Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước).
Do vậy, …(tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… trả lại giấy má đề xuất bồi hoàn (gửi kèm Thông báo này) và công bố để Ông/Bà được biết”.
Ghi tên cơ quan điều hành nhà nước về công việc bồi hoàn nhà nước.
Thông báo về việc đề xuất bồi hoàn

TagsKhiếu nại – Khiếu nại

[rule_2_plain]

#Mẫu #03BTNN #Thông #báo #về #việc #yêu #cầu #bồi #thường


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-03-btnn-thong-bao-ve-viec-yeu-cau-boi-thuong-2/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button