Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo số cộng tác viên thể dục, thể thao

Mẫu báo cáo thống kê số lượng hợp tác viên thể dục, thể thao

Mẫu báo cáo thống kê số lượng hợp tác viên thể dục thể thao là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê số lượng hợp tác viên thể dục thể thao. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thống kê… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo số cơ sở tham mưu, cung cấp nạn nhân bạo lực gia đình

Biểu mẫu báo cáo số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và lấy quan điểm

Mẫu báo cáo số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu cung cấp

Nội dung căn bản của mẫu báo cáo thống kê số lượng hợp tác viên thể dục, thể thao như sau:

Ngày nhận báo cáo: ……. 5 sau

SỐ NHÀ THẦU
THỂ DỤCTHỂ THAO
5 20…

Đơn vị báo cáo:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ………….
Đơn vị báo cáo:
Tổng cục thể dục thể thao
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tI En: Mọi người

STT

Tên quận, huyện

Mã số

Số lượng hợp tác viên
các môn thể thao

toàn thể

Trong ấy: Nữ

MỘT

TẨY

trước hết

2

Chia theo quận, huyện

01

02

03

…………., tháng ngày 5…

Người đồ mưu hoạch
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê số lượng hợp tác viên thể dục, thể thao

.


 

Thông tin thêm

Mẫu báo cáo số hợp tác viên thể dục, thể thao

[rule_3_plain]

Mẫu báo cáo thống kê số hợp tác viên thể dục, thể thao
Mẫu báo cáo thống kê số hợp tác viên thể dục, thể thao là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê về số hợp tác viên thể dục, thể thao. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thống kê… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo số cơ sở tham mưu, viện trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mẫu báo cáo số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu
Mẫu báo cáo số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu cung cấp
Nội dung căn bản của mẫu báo cáo thống kê số hợp tác viên thể dục, thể thao như sau:

Ngày nhận báo cáo: ……. 5 sau

SỐ CỘNG TÁC VIÊNTHỂ DỤC, THỂ THAONăm 20 …

Đơn vị báo cáo:Sở VHTTDL ……….Đơn vị nhận báo cáo:Tổng cục Thể dục thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tính: Người

STT

Tên quận, huyện

Mã số

Số hợp tác viênthể dục, thể thao

Tổng số

Trong ấy: Nữ

A

B

C

1

2

Chia theo quận, huyện

01

02

03

…………., ngày…tháng…5…

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê số hợp tác viên thể dục, thể thao

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #báo #cáo #số #cộng #tác #viên #thể #dục #thể #thao


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-bao-cao-so-cong-tac-vien-the-duc-the-thao-2/

Back to top button