Tài Liệu

Mẫu báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau thời kì tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”, các đơn vị phải làm báo cáo sơ kết, nhằm tổng kết lại những gì đã đạt được, chưa đạt được chỉ cần khoảng gần đây.

Cùng lúc, cũng đề ra phương hướng hoạt động cho những 5 tiếp theo. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo sơ kết trong bài viết dưới đây để biết cách viết báo cáo cho đơn vị của mình.

Báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..
ĐẢNG ỦY ……………..
———–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

Số 83-BC/ĐU

……….., ngày … tháng … 5

BÁO CÁO
Sơ kết … 5 tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII

Thực hiện Công văn số ………….., ngày ……….. của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ………….. về việc báo cáo sơ kết … 5 tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ xã …………… báo cáo kết quả tổ chức tiến hành với nội dung sau:

1- Kết quả thật hiện

– Sau lúc tiếp nhận Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 5 20…. của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… gửi 13/13 Chi bộ khai triển tiến hành, sau đấy các Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05 gửi tới tất cả đảng viên của chi bộ để nắm nội dung, ý thức Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phát hành sổ tay đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gửi tới tất cả đảng viên chi bộ đăng ký tiến hành hàng tháng; ngày 17 tháng 9 5 20…., Đảng ủy tiếp diễn xây dựng Kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp diễn tăng cường tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 5 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị khai triển Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ, có 178/189 đảng viên tham gia, đạt 94,18%.

– Về kết quả công việc khai triển của Chiến trường, đoàn thể: theo Chỉ đạo của Đảng ủy, Chiến trường, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức khai triển trong sum vầy, hội viên và dân chúng. Kết quả: sum vầy, hội viên đạt 81,85% và dân chúng đạt 75,4%. Vẻ ngoài khai triển phê chuẩn sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ dân chúng tự quản và xây dựng phân mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử xã. Nội dung khai triển được trích những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

– Kế bên đấy Đảng ủy đã phối hợp với đài truyền hình huyện xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền gương tiêu biểu học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gồm: 01 tư nhân, đồng đội Bí thơ Chi bộ cùng lúc Trưởng ấp Nghĩa Huấn và 01 số đông Chi bộ ấp Bến Đò; bên cạnh đó Đảng ủy đã tổ chức rà soát số đông chi bộ và tư nhân đồng đội Bí thơ Chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban Kiểm tra rà soát Chi bộ và Bí thơ Chi bộ Y tế trong khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua rà soát các Chi bộ đã nghiêm chỉnh khai triển tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

– Để bình chọn kết quả tổ chức tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 12 5 20…., Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công việc khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đấy đã khen thưởng 02 số đông và 18 tư nhân đã có thành quả điển hình trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 20…..

2- Nhận xét

* Mặt được:

– Đảng ủy luôn ân cần chỉ huy tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc khai triển học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là 1 trong những nhiệm vụ trọng điểm, là xương sống trong tiến hành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, sum vầy hội viên và dân chúng từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

– Vai trò nêu gương của cán bộ chính yếu, chỉ huy Đảng ủy, Ủy ban dân chúng, các đoàn thể và chi bộ căn bản tiến hành tốt. Nội dung khai triển, đăng ký học tập chi tiết, rõ ràng theo từng nhân vật từ khó giải quyết việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

* Giảm thiểu:

– Qua rà soát của Đảng ủy, Ủy ban rà soát Đảng ủy việc đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng tháng ở 1 số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với tác dụng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

– Công việc tuyên truyền của Chiến trường, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đấy mẫu hình trong sum vầy, hội viên và dân chúng còn giảm thiểu.

3- Phương hướng nhiệm vụ chỉ cần khoảng đến.

– Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát việc tổ chức khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; cùng lúc chỉ dẫn nội dung, mục tiêu để đăng ký, bình xét, xác nhận gương tiêu biểu học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng 5 và đưa nội dung này vào mục tiêu để bình chọn chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối 5.

– Tập hợp chỉ huy Chiến trường, các đoàn thể tăng cường công việc tuyên truyền ra sum vầy, hội viên và dân chúng; xây dựng nội dung để từng hộ gia đình đăng ký tiến hành.

– Tổ chức tọa đàm học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Từ đấy rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng nhiều gương tiêu biểu chỉ cần khoảng đến./.

Nơi nhận:

– BTG Huyện ủy;

– BCH đảng bộ;

– Các chi bộ trực thuộc;

– Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……

……ngày……tháng……5

BÁO CÁO
Sơ kết ……. 5 triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch………………. của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết ….. 5 khai triển, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”, Chi bộ Trường ………………..3́o cáo kết quả khai triển, tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khai triển tiến hành chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ở đơn vị:

– Ngay đầu 5 20…., Chi bộ đã ban hành kế hoạch số ….-KH/CB ngày ngày 20 tháng 01 5 20…. về kế hoạch tiếp diễn khai triển tiến hành Quy định về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chính yếu các đơn vị quản lý và kế hoạch số ….-KH/CB ngày 29 tháng 01 5 20…. kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 5 20…..

– Ngay diễn ra từ có Kế hoạch số 42-KH/HU của của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chi bộ đã chỉ dẫn, chỉ huy các ban ngành, đoàn thể tiếp diễn duy trì, tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở phát huy những mặt hăng hái và đưa ra các các biện pháp chi tiết nhằm giảm thiểu những còn đó, giảm thiểu 5 trước.

– Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thích hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức nghĩa vụ vụ được giao. Theo đó, hàng tháng trong cuộc họp chi bộ định kì đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có ít nhất một cán bộ, đảng viên 3́o cáo tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh của 3̉n thân (Hàng 5 mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1 lần)

– Việc đưa nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng đã khiến cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung căn bản và trị giá lớn phệ của tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh. Những 5 qua, toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hăng hái tham dự học tập, trao đổi và đăng ký quyết tâm tuân theo tấm gương đạo đức của Bác, từng bước chuyển thành công tác thường xuyên của chi bộ, góp phần tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Chi bộ đồng thời tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên, các tư nhân đã đưa ra các mục tiêu quyết tâm, học tập và tuân theo tấm gương của Người gắn với chức nghĩa vụ vụ được giao, kiểu mẫu trong sinh hoạt, trong công việc.

2. Kết quả chủ đạo trong khai triển các nội dung theo Kế hoạch số 42-KH/HU và kế hoạch số 80-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chi bộ đã tầm thường các nội dung học tập và tuân theo tấm gương của Bác theo chuyên đề 5 20…., 2017, gồm: phẩm giá “thật thà” và “nghĩa vụ”; “gắn bó với dân chúng”; “kết đoàn, xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh”; trong đấy, chú trọng đối với cán bộ chỉ huy chính yếu và người đứng đầu. Chỉ đạo, chỉ huy, Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể chọn lựa những vấn đề còn giảm thiểu có liên can tới nội dung của chuyên đề để tập hợp khắc phục dứt điểm gắn với giải quyết những giảm thiểu, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “1 số vấn đề thúc bách về xây dựng Đảng ngày nay” và tiến hành Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam phục vụ đề nghị tăng trưởng vững bền non sông”. Tiếp tục tiến hành Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong lành, phải xứng đáng là người chỉ huy, là người tôi tớ thật trung thành của dân chúng” gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Việc triển khai những nội dung nêu trên được lồng ghép vào các chủ đề sinh hoạt, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp gỡ; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao. Đảng viên tự xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi phương hướng quyết tâm, bình chọn kết quả tuân theo trong chi bộ. Định kỳ 6 tháng và cuối 5 sơ kết, tổng kết việc tiến hành để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác này.

Chỉ bộ thường xuyên quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống phí phạm trong sinh hoạt, công việc, tiếp diễn tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng đối với công việc phòng, chống tham nhũng, phí phạm trong cán bộ, công chức, đảng viên. Tổ chức điều hành tốt cán bộ, công chức, đảng viên; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn đoàn luyện, xây dựng đạo đức cách mệnh, thanh liêm trong cuộc sống và công việc, cương quyết chiến đấu phòng, chống tham nhũng và các hành vi thụ động khác.

Theo đấy, phê chuẩn nhiều bề ngoài thích hợp, chi bộ tiếp diễn tăng cường công việc tuyên truyền, giáo dục khiến cho mọi tổ chức và tư nhân nhận thức đúng mực và tự giác tiến hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, xem đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của mọi người và biến thành 1 trong những nội dung sinh hoạt, kiểm điểm hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên thực hiện sơ kết, bình chọn kết quả thật hành tiết kiệm, chống phí phạm chỉ cần khoảng qua, trên cơ sở đấy biểu dương những số đông và tư nhân làm tốt; cùng lúc tiếp diễn kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung những quy định thích hợp với đặc điểm, tình hình chi tiết để tiếp diễn khai triển tiến hành với chừng độ quyết tâm cao hơn.

Kế bên đấy, Chi bộ đã sử dụng có hiệu quả quỹ thời kì làm việc. Tiếp tục tiến hành nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tăng lên nghĩa vụ và chỉnh đốn tác phong, giờ giấc làm việc, tinh thần chấp hành của cán bộ, công chức, nhân viên trên khu vực tỉnh. Giờ giấc làm việc được mọi cán bộ, công chức, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh, triệt để giải quyết trạng thái đi muộn về sớm. Mỗi đơn vị, số đông và tư nhân phải được giao nhiệm vụ thật rõ ràng, chi tiết, có mốc thời kì kết thúc và lấy đấy làm 1 trong những cơ hữu quan trọng để bình chọn chừng độ kết thúc nhiệm vụ hàng tháng và cuối 5.

Chi bộ đã chỉ huy tổ chức khai triển, quán triệt đầy đủ các Quy định số 55, 101 của Ban Bí thơ Trung ương, Chỉ dẫn 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chuyên đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ 20…. tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Cùng lúc, xây dựng và kiểm tra bổ sung nội dung Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thích hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị để khai triển tiến hành; chỉ huy đăng ký nêu gương đối với tư nhân là cán bộ chỉ huy chính yếu. Quá trình tiến hành chi bộ có chú tâm chỉ huy việc báo cáo kết quả nêu gương trước chi bộ; nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Bác phê chuẩn các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua tiến hành, đã giúp hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức thâm thúy hơn về ý thức nghĩa vụ, tinh thần tổ chức kỷ luật, cố gắng quyết tâm kết thúc nhiệm vụ được giao, được nội bộ và dân chúng nhất trí.

Song, vẫn còn 1 số còn đó, giảm thiểu cần giải quyết ngay, đấy là: tăng nhanh hơn nữa công việc rà soát, giám sát đối với việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên để kịp thời chỉnh đốn những giảm thiểu, thiếu sót; biểu dương, khen thưởng những gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập.

3. Còn đó, giảm thiểu và nguyên do:

3.1. Những còn đó, giảm thiểu.

Công việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, công nhân đã được ân cần chỉ huy tiến hành tốt. Tuy nhiên vẫn còn 1 tỉ lệ bé cán bộ, công chức, nhân viên chưa có nhận thức đầy đủ về việc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì thế kết quả mới chỉ ngừng lại ở phần “học tập”, phần “tuân theo” chưa đạt được kết quả như mong muốn; việc tiến hành Cuộc di chuyển ở 1 số tổ chức đoàn thể nhân dân còn mang tính bề ngoài, chưa sâu.

* Nguyên nhân:

– Chi bộ luôn thu được sự ân cần chỉ huy của Đảng bộ huyện.

– Số đông Chi bộ đã khơi dậy và phát huy được ý thức kết đoàn, đồng tình của số đông cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, công nhân trong toàn Chi bộ.

– Chi bộ đã chi tiết hoá được các nội dung về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các nội dung, công tác chi tiết khai triển tới cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, lao động tiến hành.

3.2. Nguyên nhân:

– Nguyên nhân khách quan: Công tác chuyên môn chi phối quá nhiều thời kì, bởi thế việc tiến hành học tập và tuân theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

– Nguyên nhân chủ quan: Việc nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của học tập và tuân theo tấm gương của Bác ở 1 số ít cán bộ, công chức, nhân viên còn giảm thiểu nhất là 1 số cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành.

4. Những kinh nghiệm rút ra

– 1 là, Chi uỷ và nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, đề nghị và nội dung Chỉ thị 03-CT/TW; tăng lên nghĩa vụ và nỗ lực của chi ủy, cán bộ chính yếu các đơn vị quản lý.

– Hai là, bám sát định hướng, chỉ dẫn của cấp trên; chủ động tìm ra cách làm thông minh, thích hợp. Phát huy vai trò chi uỷ; chọn nội dung chi tiết để chỉ huy điểm, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; chọn vấn đề, chọn công tác để tập hợp chỉ huy.

– Ba là, chú trọng công việc tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình ngày nay, tăng lên nhận thức và tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công việc thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các tiêu biểu hiện đại trong học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong chi bộ.

– 4 là, Chi uỷ, người đứng đầu đơn vị kiên định chỉ huy để từng bước đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác biến thành công tác thường xuyên, quan trọng, gắn với tiến hành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy kết quả thật hiện chuẩn mực đạo đức để bình chọn cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

– 5 là, coi trọng công việc đôn đốc, rà soát, giám sát; nghiêm chỉnh tiến hành cơ chế giao ban, sơ kết bình chọn định kỳ.

5. Đề xuất, kiến nghị:

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….……………………………………………………………

III. Nhiệm vụ trọng tâm 20…:

Tiếp tục chỉ huy, chỉ huy việc khai triển tiến hành các nội dung Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo kiểm tra, bổ sung kế hoạch tiến hành về nêu gương trong học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác…

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, đề nghị của việc khai triển tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng lên nhận thức trong cán bộ, đảng viên và thầy cô giáo, viên chức trong việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục chỉ huy kiểm tra, xây dựng và tổ chức tiến hành chuẩn mực đạo đức thích hợp với đặc điểm chi tiết của chi bộ, của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký quyết tâm tiến hành nghiêm chỉnh.

Đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh biến thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của chi bộ, của đơn vị.

Tiếp tục khai triển kế hoạch rà soát, tự rà soát, giám sát việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập hợp khắc phục các vấn đề nổi cộm, giận dữ trong số đông gắn với tiến hành Kế hoạch giải quyết những giảm thiểu, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng ./.

Kịp thời chỉnh đốn những bộc lộ méo mó, bề ngoài. Chú trọng công việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tiêu biểu hiện đại tạo ra ko khí phấn chấn, khích lệ cán bộ, đảng viên thầy cô giáo, viên chức tin cậy, thi đua học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

– BTG Huyện ủy;

– BCH đảng bộ;

– Các chi bộ trực thuộc;

– Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký


 

Thông tin thêm

Mẫu báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW Báo cáo kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

[rule_3_plain]

Sau thời kì tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”, các đơn vị phải làm báo cáo sơ kết, nhằm tổng kết lại những gì đã đạt được, chưa đạt được chỉ cần khoảng gần đây.Cùng lúc, cũng đề ra phương hướng hoạt động cho những 5 tiếp theo. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo sơ kết trong bài viết dưới đây để biết cách viết báo cáo cho đơn vị của mình.Mẫu báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWBáo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 1Báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 2Báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 1ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..ĐẢNG ỦY ……………..———–ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–Số 83-BC/ĐU……….., ngày … tháng … 5 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÁO CÁOSơ kết … 5 tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XIIThực hiện Công văn số ………….., ngày ……….. của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ………….. về việc báo cáo sơ kết … 5 tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ xã …………… báo cáo kết quả tổ chức tiến hành với nội dung sau:1- Kết quả thật hiện- Sau lúc tiếp nhận Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 5 20…. của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… gửi 13/13 Chi bộ khai triển tiến hành, sau đấy các Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05 gửi tới tất cả đảng viên của chi bộ để nắm nội dung, ý thức Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phát hành sổ tay đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gửi tới tất cả đảng viên chi bộ đăng ký tiến hành hàng tháng; ngày 17 tháng 9 5 20…., Đảng ủy tiếp diễn xây dựng Kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp diễn tăng cường tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 5 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị khai triển Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ, có 178/189 đảng viên tham gia, đạt 94,18%.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Về kết quả công việc khai triển của Chiến trường, đoàn thể: theo Chỉ đạo của Đảng ủy, Chiến trường, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức khai triển trong sum vầy, hội viên và dân chúng. Kết quả: sum vầy, hội viên đạt 81,85% và dân chúng đạt 75,4%. Vẻ ngoài khai triển phê chuẩn sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ dân chúng tự quản và xây dựng phân mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử xã. Nội dung khai triển được trích những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.- Kế bên đấy Đảng ủy đã phối hợp với đài truyền hình huyện xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền gương tiêu biểu học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gồm: 01 tư nhân, đồng đội Bí thơ Chi bộ cùng lúc Trưởng ấp Nghĩa Huấn và 01 số đông Chi bộ ấp Bến Đò; bên cạnh đó Đảng ủy đã tổ chức rà soát số đông chi bộ và tư nhân đồng đội Bí thơ Chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban Kiểm tra rà soát Chi bộ và Bí thơ Chi bộ Y tế trong khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua rà soát các Chi bộ đã nghiêm chỉnh khai triển tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Để bình chọn kết quả tổ chức tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 12 5 20…., Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công việc khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đấy đã khen thưởng 02 số đông và 18 tư nhân đã có thành quả điển hình trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 20…..2- Nhận xét* Mặt được:- Đảng ủy luôn ân cần chỉ huy tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc khai triển học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là 1 trong những nhiệm vụ trọng điểm, là xương sống trong tiến hành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, sum vầy hội viên và dân chúng từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.- Vai trò nêu gương của cán bộ chính yếu, chỉ huy Đảng ủy, Ủy ban dân chúng, các đoàn thể và chi bộ căn bản tiến hành tốt. Nội dung khai triển, đăng ký học tập chi tiết, rõ ràng theo từng nhân vật từ khó giải quyết việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.* Giảm thiểu:- Qua rà soát của Đảng ủy, Ủy ban rà soát Đảng ủy việc đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng tháng ở 1 số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với tác dụng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.- Công việc tuyên truyền của Chiến trường, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đấy mẫu hình trong sum vầy, hội viên và dân chúng còn giảm thiểu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3- Phương hướng nhiệm vụ chỉ cần khoảng đến.- Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát việc tổ chức khai triển tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; cùng lúc chỉ dẫn nội dung, mục tiêu để đăng ký, bình xét, xác nhận gương tiêu biểu học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng 5 và đưa nội dung này vào mục tiêu để bình chọn chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối 5.- Tập hợp chỉ huy Chiến trường, các đoàn thể tăng cường công việc tuyên truyền ra sum vầy, hội viên và dân chúng; xây dựng nội dung để từng hộ gia đình đăng ký tiến hành.- Tổ chức tọa đàm học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Từ đấy rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng nhiều gương tiêu biểu chỉ cần khoảng đến./.Nơi nhận:- BTG Huyện ủy;- BCH đảng bộ;- Các chi bộ trực thuộc;- Lưu;T/M ĐẢNG ỦYPHÓ BÍ THƯĐã kýBáo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – Mẫu 2ĐẢNG BỘ HUYỆN…………CHI BỘ……………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố: …………ngày……tháng……5…BÁO CÁOSơ kết ……. 5 triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”Thực hiện Kế hoạch………………. của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết ….. 5 khai triển, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức cá tính Hồ Chí Minh”, Chi bộ Trường ………………..3́o cáo kết quả khai triển, tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:1. Công việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khai triển tiến hành chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ở đơn vị:- Ngay đầu 5 20…., Chi bộ đã ban hành kế hoạch số ….-KH/CB ngày ngày 20 tháng 01 5 20…. về kế hoạch tiếp diễn khai triển tiến hành Quy định về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chính yếu các đơn vị quản lý và kế hoạch số ….-KH/CB ngày 29 tháng 01 5 20…. kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 5 20…..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Ngay diễn ra từ có Kế hoạch số 42-KH/HU của của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chi bộ đã chỉ dẫn, chỉ huy các ban ngành, đoàn thể tiếp diễn duy trì, tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở phát huy những mặt hăng hái và đưa ra các các biện pháp chi tiết nhằm giảm thiểu những còn đó, giảm thiểu 5 trước.- Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thích hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức nghĩa vụ vụ được giao. Theo đó, hàng tháng trong cuộc họp chi bộ định kì đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có ít nhất một cán bộ, đảng viên 3́o cáo tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh của 3̉n thân (Hàng 5 mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1 lần)- Việc đưa nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng đã khiến cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung căn bản và trị giá lớn phệ của tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh. Những 5 qua, toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hăng hái tham dự học tập, trao đổi và đăng ký quyết tâm tuân theo tấm gương đạo đức của Bác, từng bước chuyển thành công tác thường xuyên của chi bộ, góp phần tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Chi bộ đồng thời tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên, các tư nhân đã đưa ra các mục tiêu quyết tâm, học tập và tuân theo tấm gương của Người gắn với chức nghĩa vụ vụ được giao, kiểu mẫu trong sinh hoạt, trong công việc.2. Kết quả chủ đạo trong khai triển các nội dung theo Kế hoạch số 42-KH/HU và kế hoạch số 80-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.Chi bộ đã tầm thường các nội dung học tập và tuân theo tấm gương của Bác theo chuyên đề 5 20…., 2017, gồm: phẩm giá “thật thà” và “nghĩa vụ”; “gắn bó với dân chúng”; “kết đoàn, xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh”; trong đấy, chú trọng đối với cán bộ chỉ huy chính yếu và người đứng đầu. Chỉ đạo, chỉ huy, Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể chọn lựa những vấn đề còn giảm thiểu có liên can tới nội dung của chuyên đề để tập hợp khắc phục dứt điểm gắn với giải quyết những giảm thiểu, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “1 số vấn đề thúc bách về xây dựng Đảng ngày nay” và tiến hành Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam phục vụ đề nghị tăng trưởng vững bền non sông”. Tiếp tục tiến hành Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong lành, phải xứng đáng là người chỉ huy, là người tôi tớ thật trung thành của dân chúng” gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc triển khai những nội dung nêu trên được lồng ghép vào các chủ đề sinh hoạt, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp gỡ; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao. Đảng viên tự xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi phương hướng quyết tâm, bình chọn kết quả tuân theo trong chi bộ. Định kỳ 6 tháng và cuối 5 sơ kết, tổng kết việc tiến hành để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác này.Chỉ bộ thường xuyên quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống phí phạm trong sinh hoạt, công việc, tiếp diễn tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng đối với công việc phòng, chống tham nhũng, phí phạm trong cán bộ, công chức, đảng viên. Tổ chức điều hành tốt cán bộ, công chức, đảng viên; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn đoàn luyện, xây dựng đạo đức cách mệnh, thanh liêm trong cuộc sống và công việc, cương quyết chiến đấu phòng, chống tham nhũng và các hành vi thụ động khác.Theo đấy, phê chuẩn nhiều bề ngoài thích hợp, chi bộ tiếp diễn tăng cường công việc tuyên truyền, giáo dục khiến cho mọi tổ chức và tư nhân nhận thức đúng mực và tự giác tiến hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, xem đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của mọi người và biến thành 1 trong những nội dung sinh hoạt, kiểm điểm hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị.Thường xuyên thực hiện sơ kết, bình chọn kết quả thật hành tiết kiệm, chống phí phạm chỉ cần khoảng qua, trên cơ sở đấy biểu dương những số đông và tư nhân làm tốt; cùng lúc tiếp diễn kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung những quy định thích hợp với đặc điểm, tình hình chi tiết để tiếp diễn khai triển tiến hành với chừng độ quyết tâm cao hơn.Kế bên đấy, Chi bộ đã sử dụng có hiệu quả quỹ thời kì làm việc. Tiếp tục tiến hành nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tăng lên nghĩa vụ và chỉnh đốn tác phong, giờ giấc làm việc, tinh thần chấp hành của cán bộ, công chức, nhân viên trên khu vực tỉnh. Giờ giấc làm việc được mọi cán bộ, công chức, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh, triệt để giải quyết trạng thái đi muộn về sớm. Mỗi đơn vị, số đông và tư nhân phải được giao nhiệm vụ thật rõ ràng, chi tiết, có mốc thời kì kết thúc và lấy đấy làm 1 trong những cơ hữu quan trọng để bình chọn chừng độ kết thúc nhiệm vụ hàng tháng và cuối 5.Chi bộ đã chỉ huy tổ chức khai triển, quán triệt đầy đủ các Quy định số 55, 101 của Ban Bí thơ Trung ương, Chỉ dẫn 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chuyên đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ 20…. tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Cùng lúc, xây dựng và kiểm tra bổ sung nội dung Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thích hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị để khai triển tiến hành; chỉ huy đăng ký nêu gương đối với tư nhân là cán bộ chỉ huy chính yếu. Quá trình tiến hành chi bộ có chú tâm chỉ huy việc báo cáo kết quả nêu gương trước chi bộ; nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Bác phê chuẩn các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua tiến hành, đã giúp hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức thâm thúy hơn về ý thức nghĩa vụ, tinh thần tổ chức kỷ luật, cố gắng quyết tâm kết thúc nhiệm vụ được giao, được nội bộ và dân chúng nhất trí.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Song, vẫn còn 1 số còn đó, giảm thiểu cần giải quyết ngay, đấy là: tăng nhanh hơn nữa công việc rà soát, giám sát đối với việc tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên để kịp thời chỉnh đốn những giảm thiểu, thiếu sót; biểu dương, khen thưởng những gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập.3. Còn đó, giảm thiểu và nguyên do:3.1. Những còn đó, giảm thiểu.Công việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, công nhân đã được ân cần chỉ huy tiến hành tốt. Tuy nhiên vẫn còn 1 tỉ lệ bé cán bộ, công chức, nhân viên chưa có nhận thức đầy đủ về việc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì thế kết quả mới chỉ ngừng lại ở phần “học tập”, phần “tuân theo” chưa đạt được kết quả như mong muốn; việc tiến hành Cuộc di chuyển ở 1 số tổ chức đoàn thể nhân dân còn mang tính bề ngoài, chưa sâu.* Nguyên nhân:- Chi bộ luôn thu được sự ân cần chỉ huy của Đảng bộ huyện.- Số đông Chi bộ đã khơi dậy và phát huy được ý thức kết đoàn, đồng tình của số đông cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, công nhân trong toàn Chi bộ.- Chi bộ đã chi tiết hoá được các nội dung về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các nội dung, công tác chi tiết khai triển tới cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên, lao động tiến hành.3.2. Nguyên nhân:- Nguyên nhân khách quan: Công tác chuyên môn chi phối quá nhiều thời kì, bởi thế việc tiến hành học tập và tuân theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.- Nguyên nhân chủ quan: Việc nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của học tập và tuân theo tấm gương của Bác ở 1 số ít cán bộ, công chức, nhân viên còn giảm thiểu nhất là 1 số cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành.4. Những kinh nghiệm rút ra- 1 là, Chi uỷ và nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, đề nghị và nội dung Chỉ thị 03-CT/TW; tăng lên nghĩa vụ và nỗ lực của chi ủy, cán bộ chính yếu các đơn vị quản lý.- Hai là, bám sát định hướng, chỉ dẫn của cấp trên; chủ động tìm ra cách làm thông minh, thích hợp. Phát huy vai trò chi uỷ; chọn nội dung chi tiết để chỉ huy điểm, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; chọn vấn đề, chọn công tác để tập hợp chỉ huy.- Ba là, chú trọng công việc tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình ngày nay, tăng lên nhận thức và tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công việc thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các tiêu biểu hiện đại trong học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong chi bộ.- 4 là, Chi uỷ, người đứng đầu đơn vị kiên định chỉ huy để từng bước đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác biến thành công tác thường xuyên, quan trọng, gắn với tiến hành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy kết quả thật hiện chuẩn mực đạo đức để bình chọn cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.- 5 là, coi trọng công việc đôn đốc, rà soát, giám sát; nghiêm chỉnh tiến hành cơ chế giao ban, sơ kết bình chọn định kỳ.5. Đề xuất, kiến nghị:….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………III. Nhiệm vụ trọng tâm 20…:Tiếp tục chỉ huy, chỉ huy việc khai triển tiến hành các nội dung Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo kiểm tra, bổ sung kế hoạch tiến hành về nêu gương trong học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác…Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, đề nghị của việc khai triển tiến hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng lên nhận thức trong cán bộ, đảng viên và thầy cô giáo, viên chức trong việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục chỉ huy kiểm tra, xây dựng và tổ chức tiến hành chuẩn mực đạo đức thích hợp với đặc điểm chi tiết của chi bộ, của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký quyết tâm tiến hành nghiêm chỉnh.Đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh biến thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của chi bộ, của đơn vị.Tiếp tục khai triển kế hoạch rà soát, tự rà soát, giám sát việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập hợp khắc phục các vấn đề nổi cộm, giận dữ trong số đông gắn với tiến hành Kế hoạch giải quyết những giảm thiểu, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng ./.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kịp thời chỉnh đốn những bộc lộ méo mó, bề ngoài. Chú trọng công việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tiêu biểu hiện đại tạo ra ko khí phấn chấn, khích lệ cán bộ, đảng viên thầy cô giáo, viên chức tin cậy, thi đua học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Nơi nhận:- BTG Huyện ủy;- BCH đảng bộ;- Các chi bộ trực thuộc;- Lưu;T/M ĐẢNG ỦYPHÓ BÍ THƯĐã ký

[rule_2_plain]

#Mẫu #báo #cáo #sơ #kết #thực #hiện #Chỉ #thị #05CTTW #Báo #cáo #kết #quả #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://download.vn/mau-bao-cao-so-ket-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-38284

Back to top button