Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập tại cuộc họp của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mẫu biên bản ghi rõ nội dung cuộc họp, thành phần dự họp, thời kì họp, quan điểm ​​của các thành viên tham dự. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về biên bản họp công đoàn cơ sở tại đây.

 • Biên bản họp công đoàn bộ phận đề xuất xác nhận đảng viên chính thức.
 • Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
 • Đơn xin thành lập công đoàn cơ sở

1. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 1

LIÊN HIỆP………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

…………………….

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: / BB-CDCS

tháng ngày 5 2013

BÁO CÁO

Về đại hội công đoàn cơ sở hàng tháng ………… ..

I.Thời gian, vị trí, người tham dự

– Thời gian mở màn: …………………………………………………….

– Vị trí:……………………………

– Nhân vật tham dự: Số lượng / Tổng số; vắng mặt: số lượng; tên người vắng mặt, lý do

– Cái ghế:……………………

– Thư ký (người ghi): …………………….

II. Nội dung (theo diễn biến của cuộc họp / hội nghị có thể bao gồm các phần sau):

1. hoạt động văn bản

Ông / C Nguyễn Văn A nghiên cứu các văn bản chỉ dẫn, cơ chế, cơ chế mới ban hành, bao gồm (liệt kê tên các văn bản)….

2. Tổng kết tháng mới đây và phương hướng cho tháng tiếp theo

Bà Trần Thị B phê duyệt báo cáo tháng…., Chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)

3.Discussion

3.1. Đ / c Lê Văn C đề xuất trao đổi gồm các nội dung sau: (ghi tóm lược)

3.2. AC…. (ghi tóm lược quan điểm)

3.3. AC….

4. Kết luận của chủ tọa

Đ / c ………… .. Kết luận về nội dung trao đổi

(Tóm lược nội dung kết luận)

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ / c …… phê duyệt dự thảo nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết đồng tình ……. / …… (tỉ lệ….%)

Cuộc họp, hội nghị hoàn thành vào hồi ….. giờ ….., ngày …. tháng … 5 …… ./.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

Họ và tên

CÁI GHẾ

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

2. Biên bản họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở số 2.

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở như sau:

Đại học Giáo dục …………………….

CĐCS …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
………….., tháng ngày 5……

BÁO CÁO
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẦU TIÊN

Thuật ngữ …………….

Thời gian: Tại …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. 5 ……..

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………..

Những người tham dự: ………………………………………………………………………………………………

Ban Chấp hành: Có mặt: …………. / …………. – Vắng mặt: …………./………….

Họ và tên thành viên vắng mặt, lý do vắng mặt: …………………… ..

Chỉ đạo đơn vị: ………………………………………………………………………………………….

Chỉ đạo CĐ cấp trên: ………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG

1. Đồng đội: ……………………………………………………., Người triệu tập tuyên bố mở đầu hội nghị Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ …………… ………. ………… lần thứ nhất và đề xuất Ban chấp hành cử chủ tọa và thư ký đại hội.

Sau lúc trao đổi và đi tới hợp nhất, Ban chấp hành đã hợp nhất chỉ định:

 • Đ / c: ……………………., Chủ tọa (biểu quyết: …………. / …………. Tỉ lệ: …………%)
 • Đ / c: …………., Thư ký (biểu quyết: …………. / …………. Tỉ lệ: …………%)

2. Đồng đội: ……………………., Chủ trì cuộc họp báo cáo dự định ​​chương trình công việc gồm các nội dung sau:

Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán

Bổ dụng các thành viên của Ủy ban Số đông Phụ nữ

Trọng tâm công tác của tháng

Sau lúc trao đổi và hợp nhất, Ban chấp hành đã biểu quyết: …………. / …………. tỉ lệ: …………%) đã phê duyệt chương trình đại hội.

3. Kết quả chi tiết:

3.1. Cuộc họp trước nhất của BCH đã bầu các chức danh sau:

 • Ông (bà): …………………… .CT. Trường đại học
 • Ông (bà): …………………………………………………… .PCT.CĐCS
 • Ông (bà): …………………………………………………… .PCT.CĐCS
 • Ông bà.): ……………………………………………………. Trường học dành cho tất cả nữ sinh
 • Ông (bà): …………………………………………………… .UV.BCH
 • Ông (bà): …………………………………………………… .UV.BCH
 • Ông (bà): …………………………………………………… .UV.BCH

3.2. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm toán gồm 03 đồng đội và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán – Thường trực Ủy ban.

 • Ông (bà): …………………… Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
 • Ông (bà): …………………………………………………… .UV UBKT
 • Ông (bà): …………………………………………………… .UV UBKT

Biên bản của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ……………………. thời hạn của …………. được thành lập vào khi: …… .. giờ …… .. cùng ngày, sau lúc được Thư ký cuộc họp đọc lại để các thành viên dự họp nghe và hợp nhất. .

Chủ trì Thư ký

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 

Thông tin thêm

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

[rule_3_plain]

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra lúc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mẫu biên bản ghi rõ nội dung của cuộc họp, những người tham dự cuộc họp, thời kì họp, những quan điểm đóng góp của các thành viên tham dự. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở tại đây.

Biên bản họp công đoàn bộ phận đề xuất xác nhận đảng viên chính thức
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
Mẫu đơn đề xuất thành lập công đoàn cơ sở

1. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 1

CÔNG ĐOÀN………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
…………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-CĐCS

, tháng ngày 5 2013

BIÊN BẢN
Về việc Họp Công đoàn cơ sở tháng…………..
I.Thời gian, vị trí, thành phần tham gia
– Thời gian mở màn:…………………………………
– Vị trí:……………………………
– Thành phần tham gia: Số lượng/Tổng số; vắng: số lượng; tên người vắng, lí do
– Chủ trì:……………………
– Thư ký (người ghi biên bản):……………………
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1.Sinh hoạt văn bản
Đ/c Nguyễn Văn A sinh hoạt các văn bản chỉ huy, cơ chế cơ chế mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)….
2.Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng đến
Đ/c Trần Thị B phê duyệt báo cáo tháng…., chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)
3.Thảo luận
3.1. Đ/c Lê Văn C gợi ý trao đổi gồm các nội dung sau: (ghi tóm lược)
3.2. Đ/c …. (ghi tóm lược quan điểm phát biểu)
3.3. Đ/c ….
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ………….. Kết luận về nội dung trao đổi
(Tóm lược nội dung kết luận)
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c …… phê duyệt dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết đồng tình ……./…… (tỷ lệ ….%)
Cuộc họp/ Hội nghị hoàn thành vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. 5 …… ./.

THƯ KÝ
(Chữ ký)
Họ và tên

CHỦ TRÌ
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

2. Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 2

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở như sau:

CĐGD …………………..
CĐCS ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………….., ngày….tháng…..5……

BIÊN BẢNHỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ I
Nhiệm kỳ …………….
Thời gian: Khi …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. 5 ……..
Vị trí: ………………………………………………………………………………………………..
Thành phần tham gia: …………………………………………………………………………………
Ban Chấp hành: Hiện diện: …………./…………. – Vắng: …………./………….
Họ, tên thành viên vắng mặt, lý do vắng: ………………………………………………………..
Chỉ đạo đơn vị: ……………………………………………………………………………………….
Chỉ đạo CĐ cấp trên: ……………………………………………………………………………….
NỘI DUNG
1. Đồng đội: ………………………………………………………., triệu tập viên tuyên bố mở đầu cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ………………………… lần thứ nhất và đề xuất Ban Chấp hành cử người chủ trì và người làm thư ký cuộc họp.
Sau lúc bàn luận, hợp nhất, Ban Chấp hành đồng tình cử:

Đồng đội: ……………………………., Chủ trì (biểu quyết:………./………. tỉ lệ: ………%)
Đồng đội: …………………………………., Thư kí (biểu quyết:………./………. tỉ lệ: ………%)

2. Đồng đội: ………………………………………………………., chủ trì cuộc họp báo cáo dự định chương trình làm việc gồm các nội dung sau:
Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT
Chỉ định thành viên Ban Nữ công CĐCS
Trọng tâm công việc tháng
Sau lúc trao đổi hợp nhất, Ban Chấp hành biểu quyết:………./………. tỉ lệ: ………%) phê duyệt nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.
3. Kết quả chi tiết:
3.1. Cuộc họp lần thứ nhất của BCH đã bầu cử các chức danh như sau:

Ông (Bà): ………………………………………………….CT. CĐCS
Ông (Bà): ………………………………………………….PCT.CĐCS
Ông (Bà): ………………………………………………….PCT.CĐCS
Ông (Bà): ………………………………………………….Trường ban nữ công
Ông (Bà): ………………………………………………….UV.BCH
Ông (Bà): ………………………………………………….UV.BCH
Ông (Bà): ………………………………………………….UV.BCH

3.2. BCH đã bầu ra UBKT gồm 03 đồng đội và chủ nhiệm UBKT-CĐCS

Ông (Bà): ………………………………………………….Chủ nhiệm UBKT
Ông (Bà): ………………………………………………….UV UBKT
Ông (Bà): ………………………………………………….UV UBKT

Biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở ……………………………………. nhiệm kỳ ………………………… được lập vào khi: …….. giờ …….. cùng ngày sau lúc đã được thư ký cuộc họp đọc lại cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và đồng tình.

Chủ tọa
Thư ký

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-bien-ban-hop-ban-chap-hanh-cong-doan-co-so-2/
Back to top button