Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Mẫu C2-17a / NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ của Nhà nước Ngân khố. Vui lòng duyệt và tải xuống.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Biểu mẫu C2-10 / bảng điều chỉnh ngân sách NS
  • Mẫu C2-11a / NS rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
  • Phiếu điều chỉnh cam kết trả tiền Mẫu C2-13 / NS

1. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

CƠ QUAN TÀI CHÍNH….

CHỈ TUYỂN DỤNG NGÂN SÁCH VÀ TRANG TRÍ

Mẫu số C217a/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)
Số: …… .. 5 NS: …………

Ngân sách: …………………………………………………….

Căn cứ các quy định của luật pháp hiện hành về cơ chế thu, chi ngân sách nhà nước,

Gửi Kho bạc Nhà nước: …………. Ghi thu ngân sách nhà nước: …………

Doanh thu của: …………………… Mã số thuế: …………………… ..

Nội dung: …………………………………………………………

Cơ quan điều hành thu: …………………… Mã CQT: …………… ..

Mã NDKT …………………… .. Mã chương: ………… ..

Theo Quyết định (Tờ khai thương chính) số: …………. ngày: …………

Chi ngân sách nhà nước: …………………………………………………… ..

Người thụ hưởng: ……………………………………………………

Mã đơn vị: …………………… .. Mã chương: ……………….

PHẦN CỦA BAN NHÀ NƯỚC ĐÃ GHI LẠI

1. Nợ nick: …………………….

Account: …………………….

2. Nợ nick: …………………….

Account: …………………….

Mã đơn vị hành chính: …………………… ..

Mã đề án, dự án và thủ tục hành chính: ………… .. Mã nguồn ngân sách nhà nước: …………. Tại Kho bạc Nhà nước ………….

NỘI DUNG

Mã số NDKT

Mã ngành KT

Số thu, chi ngân sách

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng 5 ..….

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ
Ngày tháng 5 ..…..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của Lệnh ghi thu, ghi chi KBNN – KBNN như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…

CHỈ TUYỂN DỤNG NGÂN SÁCH VÀ TRANG TRÍ

Ngân sách:……………………………………..

Căn cứ các quy định của luật pháp hiện hành về cơ chế thu, chi ngân sách nhà nước,

Gửi Kho bạc Nhà nước: ……………………. Số thu ngân sách nhà nước: …………………….

Doanh thu của: ………… Mã số thuế: …………………….

Nội dung:………………………………………………………………………………………………

Cơ quan điều hành thu: …………………… Mã CQT: …………………….

Mã NDKT: …………………… .Mã chương: …………………….

Theo Quyết định (Tờ khai thương chính) số: …………… ngày: ……………………

Chi ngân sách nhà nước: ………………………………………………………………………………………………

Người thụ hưởng: …………………………………………………….

Mã DVQHNS: …………………… .Mã chương: ………….

Mã CTMT, Công trình và CCT: …………………… .. Mã nguồn ngân sách nhà nước: …………………… Tại Kho bạc Nhà nước …………… ..

NỘI DUNG

Mã số

NDKT

Mã số

ngành kỹ thuật

Số tiền được đánh dấu,

ghi chi

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ

Ngày ………. có thể ..…. Ngày ……. tháng ………. 5..….

Kế toán Kế toán trưởng Người điều hành Kế toán trưởng Trưởng phòng

Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

.


 

Thông tin thêm

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

[rule_3_plain]

Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
Mẫu C2-13/NS phiếu điều chỉnh cam kết chi

1. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ….
LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH

Mẫu số C2–17a/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….. 5 NS: ………

Ngân sách: …………………………………….

Căn cứ vào quy định của luật pháp hiện hành về cơ chế thu, chi ngân sách nhà nước,
Đề xuất Kho bạc nhà nước: …………. Ghi thu NSNN: ………
Khoản thu của: …………………… Mã số thuế: ………………..
Nội dung: …………………………………………………………
Cơ quan điều hành thu: ………………… Mã CQT: ……………..
Mã NDKT ……………….. Mã chương: ………………………..
Theo QĐ (Tờ khai thương chính) số: ……………. ngày: …………
Ghi chi NSNN: …………………………………………………..
Đơn vị thụ hưởng: ………………………………………………
Mã ĐVQHNS: ………………….. Mã chương: ……………….

PHẦN KBNN GHI

1. Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………….
2. Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………….
Mã ĐBHC: …………………..

Mã CTMT, DA và HTCT: ……….. Mã nguồn NSNN: ………. Tại Kho bạc Nhà nước …………….

NỘI DUNG

Mã NDKT

Mã ngành KT

Số tiền ghi thu, ghi chi ngân sách

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … 5 ..….

CƠ QUAN TÀI CHÍNHNgày … tháng … 5 ..…..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước như sau:
KHO BẠC NHÀ NƯỚC…
LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH
Ngân sách:……………………………………..
Căn cứ vào quy định của luật pháp hiện hành về cơ chế thu, chi ngân sách nhà nước,
Đề xuất Kho bạc nhà nước:…………………………….Ghi thu NSNN:……………………………….
Khoản thu của:………………………………….Mã số thuế:……………………………………….
Nội dung:………………………………………………………………………………………………
Cơ quan điều hành thu:…………………………Mã CQT:……………………………………………….
Mã NDKT: ………………….Mã chương:………………………………………………………….
Theo QĐ (Tờ khai thương chính) số:…………………………ngày:……………………………………
Ghi chi NSNN:…………………………………………………………………………………
Đơn vị thụ hưởng:………………………………………………………………………………..
Mã ĐVQHNS:……………………………………………..Mã chương:………………………………….
Mã CTMT, DA và HTCT:………………..Mã nguồn NSNN:…………………Tại Kho bạc Nhà nước……………..

NỘI DUNG


NDKT


ngành KT

Số tiền ghi thu,
ghi chi ngân sách

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………
KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày ………. tháng……… 5 ..…. Ngày ……. tháng ………. 5..….
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Thủ trưởng
Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Mẫu #C217aNS #lệnh #ghi #thu #ghi #chi #ngân #sách #Kho #bạc #Nhà #nước


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-c2-17a-ns-lenh-ghi-thu-ghi-chi-ngan-sach-kho-bac-nha-nuoc-2/
Back to top button