Mẫu C3-03/NS giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

Mẫu C3-03 / NS – Đơn xin rút vốn đầu cơ ứng trước được ban hành Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Bề ngoài trả tiền vốn đầu cơ Mẫu C3-04 / NS
  • Mẫu C2-09 / NS Giđấy đề xuất rút tiền ứng trước bằng ngoại tệ
  • Mẫu C3-02 / NS Đơn đề xuất trả tiền trước, tạm ứng vốn đầu cơ

1. Mẫu C3-03 / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

TỔ CHỨCHởY DQuan điểm GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ THU HÚT VỐNUUUUUUUUUUUUUU HÀNG TRIỆUUH

Tạm ứng ko đủ để đăng ký ứng trước □

Đăng ký trước đầy đủ để trả tiền thực tiễn □

Mẫu số C303/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)
Số: ….. 5 NS: ……

Căn cứ vào số dư tạm ứng kinh phí đầu cơ theo kế hoạch 5 ……. ngày…. /… / …… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: ………… ..ngày …………………… của ……………………

Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước ……………………. chỉnh sửa Thanh toán trước ko đủ cho TTC □ / Tạm ứng đầy đủ cho TTC □ thành Tạm ứng □ / Thanh toán trả tiền □ theo cụ thể sau:

Tên dự án: ………………………………………………………………………………………

Chủ đầu cơ: ……………………………………… Mã đơn vị: …………………….

Acc: …………………… tại Kho bạc Nhà nước: …………………… ..

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………………….

……………………. Mã CTMT, DA: …………… CKC, số giao kèo: …………. Số lượng chứng khoán lưu ký, giao kèo giao dịch:….

STT

Mã số NDKT

Mã số chương

Mã số ngành kỹ thuật

Mã nguồn Ngân sách nhà nước

5 KHV

S văn minh

S chuyển sang tạm bợ vận dụng / hành độngtôi

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………


KỲCHẬM CHẠP CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 5……
quy trìnhINCUBATE ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO
(Ký, ghi rõ họ tên,oohng ký)

PHÙ HỢPEN CHUYẾN DU LỊCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GHI LẠI

Tổng số tiền bằng số: ……………………………………………………

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………

…………………………………………………….

Nợ acc …………………….

Có acc ………… ..

Nợ acc …………………….

Có acc ………… ..

Mã đơn vị hành chính: …………………… ..

Ngày tháng 5 …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

2. Mẫu C3-03 / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin rút vốn đầu cơ ứng trước như sau:

ĐƠN XIN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ

Tạm ứng ko đủ để đăng ký tạm ứng

Đăng ký trước đầy đủ để trả tiền thực tiễn

Căn cứ số dư tạm ứng vốn đầu cơ theo kế hoạch 5 ………… .tới ngày ……. / ……. / …… .. và Quyết định giao kế hoạch vốn số: …………… .. ngày …………………… của …………………….

Đề nghị KBNN chuyển khoản tạm ứng ko đủ đăng ký.…………………….Đăng ký trước đầy đủ…………………….thành Tạm ứng ……………… Thanh toán thực ……………… theo cụ thể sau:

Tên dự án:…………………………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu cơ: …………………… .. MãNVQNS: …………………………………………………… ..

Acc: …………………………………………………… Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………….

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số CTMT, DA: …………………… .CKC, HĐ số :……………………..CKC, HĐ số:

STT

Mã số

NDKT

Mã số

chương

Mã số

ngành kỹ thuật

Mã nguồn ngân sách nhà nước

5

KHV

Số dư

văn minh

Số tiền chuyển thành tạm ứng / thực trả tiền

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng……. 5………

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHẦN DU LỊCH NHÀ NƯỚC ĐÃ GHI LẠI

Tổng số tiền bằng số: …………………………………………………….

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………

Bộ phận kiểm soát chi tiêu Phòng kế toán

Ngày……. tháng ………… .5 ………… Ngày ……. có thể…………

Điều khiển Kế toán Kế toán trưởng Người điều hành

Mẫu giấy đề xuất thu hồi vốn đầu cơ ứng trước

Đơn xin thu hồi vốn đầu tư ứng trước

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

.


 

Thông tin thêm

Mẫu C3-03/NS giấy đề xuất thu hồi ứng trước vốn đầu cơ

[rule_3_plain]

Mẫu C3-03/NS – Giđấy đề xuất thu hồi ứng trước vốn đầu cơ được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu C3-04/NS giấy nộp trả vốn đầu cơ
Mẫu C2-09/NS giấy đề xuất thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ
Mẫu C3-02/NS giấy đề xuất trả tiền tạm ứng, ứng trước vốn đầu cơ

1. Mẫu C3-03/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ
Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □
Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi □

Mẫu số C3–03/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ….. 5 NS: ……

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu cơ thuộc kế hoạch 5 ……. tới ngày …./…/…… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: …………..ngày ………………… của …………………………
Đề xuất Kho bạc Nhà nước ……………………………. chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ / Ứng trước đủ ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo cụ thể sau:
Tên dự án: ………………………………………………………………………………………
Chủ đầu cơ: ………………………………… Mã ĐVQHNS: ……………………………………….
Acc: …………………………………Tại KBNN: ……………………………………………..
Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………….
……………………. Mã CTMT, DA: …………… Số CKC, HĐK: ………. Số CKC, HĐTH: ….

STT

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

5 KHV

Số dư ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …tháng ….5……THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Tổng số tiền ghi bằng số: ……………………………………………
Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………
…………………………………..………………………………………

Nợ TK ………………………..
Có TK ………………………..
Nợ TK ………………………..
Có TK ………………………..
Mã ĐBHC: …………………..

Ngày … tháng … 5 …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C3-03/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của mẫu giấy đề xuất thu hồi ứng trước vốn đầu cơ như sau:
GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng
Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu cơ thuộc kế hoạch 5…………………đến ngày……. /……. /…….. và Quyết định giao kế hoạch vốn số:……………..ngày…………………của………………………….
Đề xuất Kho 3̣c Nhà nước chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT……………..Ứng trước đủ ĐKTT………………….thành Tạm ứng……………Thực chi………………theo chi tiết sau:
Tên dự án:…………………………………………………………………………………………………………….
Chủ đầu cơ:……………………………..Mã ĐVQHNS:…………………………………………………………..
Acc:……………………………………Tại KBNN:…………………………………………………………….
Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………..
Mã CTMT, DA:…………………….Số CKC, HĐK :…………………..Số CKC, HĐTH:…………………….

STT


NDKT


chương


ngành KT

Mã nguồn NSNN

5
KHV

Số dư
ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng……. 5………
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
Tổng số tiền ghi bằng số:………………………………………………………………….
Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………
Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận kế toán
Ngày……. tháng……………5………… Ngày……. tháng………5…………
Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
Mẫu giấy đề xuất thu hồi ứng trước vốn đầu cơ

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Mẫu #C303NS #giấy #đề #nghị #thu #hồi #ứng #trước #vốn #đầu #tư


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-c3-03-ns-giay-de-nghi-thu-hoi-ung-truoc-von-dau-tu-2/
Back to top button