Mẫu C3-05/NS phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Mẫu C3-05 / NS – Tờ trình điều chỉnh chi ngân sách nhà nước ban hành Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Mẫu C2-17a / NS Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước
  • Mẫu C3-01 / NS Thư rút vốn đầu cơ
  • Biểu mẫu C4-01 / KB giao cho thuế

1. Mẫu C3-05 / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

RUỒICHẬM CHẠPU ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C305/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)
Con số: ……..…

Đơn vị đề xuất điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………

Đề xuất Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………………………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do sửa đổi: …………………………………………………………………………………………

STT

Ngày hạch toán học

Con số chứng cớ từ

Gicửa ải thích

5 NS

Mã số TKKT

Tạm bợ phần mềm/ UHHÀNG TRIỆU chưa đầy đủ Sự đăng ký

Thực tế dành/ UHHÀNG TRIỆU D Sự đăng ký

Mã số ND KT

Mã số khoản trợ cấp NS

Mã số GIỌNG NÓI QH NS

Mã số MÀU ĐỎ HC

Mã số chương

Mã số chi nhánh KT

Mã số CTMT, DA và HTCT

Mã số ngủn Ngân sách nhà nước

5 KHV

Mã số tham gia phòng

Lượng tiền

ĐÀN BÀợ hơi

Vâng

– Thống kê dữ liệu

– Dữ liệu được đề nghị điều chỉnh

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng 5 …..

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NHỎ
Ngày tháng 5 …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH ĐƠN VỊ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C3-05 / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của Phiếu điều chỉnh chi ngân sách nhà nước như sau:

LỊCH ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Cơ quan / Phòng / Ban đề xuất: …………………………………………………… ..

Đề xuất Kho bạc Nhà nước / Vụ Kế toán ………… .. điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………….

Con số

TT

Ngày

kế toán

Con số

CT

Gicửa ải thích

5 NS

Mã TKKT

Tạm ứng / Trả phí ko đủ để đăng ký

Chi tiêu / ngân sách thực tiễn đủ cho lệ phí đăng ký

Hoa KỳNDKT

NS. mã cấp

Mã đơn vị
HNS

Mã chuyên khoa

MC

Mã ngành KT

Mã số

CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn ngân sách nhà nước

KHV 5

Lượng tiền

Nợ

Vâng

– Thống kê dữ liệu

– Dữ liệu được đề nghị điều chỉnh

CƠ QUAN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … có thể….

Kế toán trưởng Trưởng phòng

Ngày tháng 5….

Bộ phận kiểm soát chi tiêu

Kiểm soát Phụ trách

Ngày tháng 5….

Phòng kế toán

Kế toán trưởng Kế toán Người điều hành

Mẫu điều chỉnh chi ngân sách nhà nước

Phiếu điều chỉnh chi ngân sách nhà nước

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

.


 

Thông tin thêm

Mẫu C3-05/NS phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

[rule_3_plain]

Mẫu C3-05/NS – Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước
Mẫu C3-01/NS giấy rút vốn đầu cơ
Mẫu C4-01/KB ủy nhiệm thu

1. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN

Mẫu số C3–05/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ……..…

Đơn vị đề xuất điều chỉnh: …………………………………………………………………………
Đề xuất Kho bạc nhà nước: ………………………………………………………………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.
Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………

STT

Ngày hạch toán

Số chứng từ

Diễn giải

5 NS

Mã TKKT

Tạm ứng/ ƯT chưa đủ ĐKTT

Thực chi/ ƯT đủ ĐKTT

Mã ND KT

Mã cấp NS

Mã ĐV QH NS

Mã ĐB HC

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

5 KHV

Mã đề phòng

Số tiền

Nợ

– Số liệu đã hạch toán

– Số liệu đề xuất điều chỉnh

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … 5 …..

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNHNgày … tháng … 5 …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước như sau:
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN
Cơ quan/Phòng/Bộ phận đề xuất:………………………………………………………………..
Đề xuất Kho bạc nhà nước/Bộ phận Kế toán………………………………….điều chỉnh số liệu chi ngân sách.
Lý do điều chỉnh:……………………………………………………………………………………….

Số
TT

Ngày
hạch toán

Số
CT

Diễn giải

5 NS

Mã TKKT

Tạm ứng/ƯT chưa đủ ĐKTT

Thực chi/ ƯT đủ ĐKTT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã ĐBHC

MC

Mã ngành KT


CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

5 KHV

Số tiền

Nợ

– Số liệu đã hạch toán

– Số liệu đề xuất điều chỉnh

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … 5….
Kế toán trưởng Thủ trưởng

Ngày … tháng … 5….
Bộ phận kiểm soát chi
Kiểm soát Phụ trách

Ngày … tháng … 5….
Bộ phận kế toán
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Mẫu #C305NS #phiếu #điều #chỉnh #các #khoản #chi #ngân #sách #nhà #nước


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-c3-05-ns-phieu-dieu-chinh-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-2/
Back to top button