Biểu Mẫu

Mẫu đề xuất dự án đầu tư

Mẫu yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ

Phiếu yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ là mẫu tờ trình được lập để yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ. Phiếu yêu cầu nêu rõ thông tin dự án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015 / TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu thư đề xuất tiến hành dự án đầu cơ

Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu cơ công

Báo cáo giám sát và bình chọn đầu cơ

Nội dung căn bản của Phiếu yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo văn bản đề xuất tiến hành dự án đầu cơ.)

Ngày …. có thể….)

I. TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên từng nhà đầu cơ)

Yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ với các nội dung sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU ĐÂY

1. Tên dự án, vị trí tiến hành dự án:

1.1. Tên dự án:……………………………………………………

1.2. Vị trí tiến hành dự án: …………………….

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường / khu phố, phường / xã, quận / huyện, tỉnh / thành thị. Số nhà, đường phố hoặc lô đất…, tên quận / huyện / tỉnh / thành thị).

2. Chỉ tiêu dự án:

STT

Chỉ tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã phụ cấp 4)

CPC mã ngành

(đối với các nghề có mã CPC,

nếu có)

trước tiên

(ngành nghề kinh doanh chính)

2

………….

Ghi chú:

– Ngành, nghề kinh doanh thứ nhất là ngành nghề kinh doanh chính của dự án.

Chỉ ghi mã ngành CPC cho chỉ tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu cơ có điều kiện đối với nhà đầu cơ nước ngoài lúc cấp Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ.

3. Quy mô đầu cơ:

Miêu tả thang đo theo các mục tiêu sau:

– Công suất thiết kế: ……………………

– Thành phầm, dịch vụ đã hỗ trợ: …………………….

– Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng sử dụng (m2 hoặc ha): …………

– Quy mô kiến ​​trúc công trình (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, …):

Trong trường hợp dự án có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn được miêu tả như trên

4. Yêu cầu nhu cầu sử dụng đất (đối với dự án phải được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu cơ)

4.1. Địa điểm đất:

– Giới thiệu chung về khu đất (địa chỉ, ranh giới, địa điểm địa lý);

– Căn cứ pháp lý để xác định quyền sử dụng đất (nếu có);

4.2. Cơ cấu trạng thái sử dụng đất (lập bảng trạng thái sử dụng đất kèm theo bản đồ trạng thái sử dụng đất)

4.3. Dự định ​​nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỉ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).

4.4. Gicửa ải trình việc tiến hành các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp.

4.5. Dự định ​​phương án, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy định của luật pháp về đất đai.

4.6. Phương án toàn cục bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có):

5. Vốn đầu cơ:

5.1. Tổng vốn đầu cơ: ……. (Bằng chữ) đồng Việt Nam và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ, trong ấy:

a) Vốn cố định:… (bằng chữ) VNĐ và tương đương… (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ.

Trong ấy;

– Chi phí bồi hoàn, cung cấp tái định cư (nếu có):

– Chi phí thuê đất, thuê mặt nước, …:

– Chi phi xây dựng:

– Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, nhãn hiệu;

– Các chi tiêu tạo nên của cải cố định khác.

– Tiền thừa;

Thêm vào: ………………………..

b) Vốn lưu động:…. (bằng chữ) đồng Việt Nam và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ.

5.2. Quỹ đầu cơ:

a) Vốn góp để tiến hành dự án đầu cơ (cụ thể theo từng nhà đầu cơ):

STT

Tên nhà đầu cơ

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

Phương thức góp vốn

Tiến độ góp vốn

Việt Nam Đồng

đô la Mỹ tương đương

Ghi chú:

: Phương thức góp vốn: ghi trị giá bằng tiền, máy móc thiết bị, trị giá quyền sử dụng đất, cách thức công nghệ, ……

b) Nguồn vốn huy động: nêu rõ số vốn, phương án huy động (vay tổ chức tài chính / doanh nghiệp mẹ, …) và tiến độ dự định.

c) Vốn khác: ………… ..

6. Thời hạn tiến hành / hoạt động của dự án: ………….

7. Tiến độ tiến hành dự án (ghi theo mốc tháng (hoặc quý) / 5. Tỉ dụ: Tháng 1 (hoặc quý I) 2018): Dự định ​​tiến độ sẵn sàng đầu cơ, bồi thường giải phóng mặt bằng, thời kì xây dựng, thời kì vận hành sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ dịch vụ….

8. Nhu cầu lao động (nêu rõ số lượng lao động trong nước, số lượng lao động nước ngoài nhu yếu cho dự án trong từng thời đoạn chi tiết):….

9. Bình chọn ảnh hưởng và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

– Những ảnh hưởng quan trọng nhất nhưng dự án mang đến đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương và của ngành (khắc phục việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ….).

– Bình chọn ảnh hưởng môi trường: Tuân thủ các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường.

10. Thuyết minh sử dụng công nghệ: (vận dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao theo quy định của luật pháp về chuyển giao công nghệ – quy định tại điểm e khoản 1 Điều 33 Luật đầu cơ)

– Tên công nghệ;

– Nguồn gốc công nghệ;

– Lược đồ thứ tự công nghệ;

– Các tham số kỹ thuật chính;

– Hiện trạng bằng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ;

– Bản giải trình về bản lĩnh phục vụ điều kiện tiếp thu, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao;

– Dự định ​​tiến độ tiến hành trình tự, thủ tục tiếp thu, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao theo quy định của luật pháp về chuyển giao công nghệ.

11. Gicửa ải trình về việc phục vụ điều kiện đầu cơ đối với nhà đầu cơ nước ngoài (nếu có): …………

III. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ (nêu rõ căn cứ pháp lý của yêu cầu khuyến mại, cung cấp đầu cơ)

1. Khuyến mại về thuế thu nhập công ty:

Cơ sở pháp lý của khuyến mại (nêu rõ tên văn bản pháp lý, điều khoản vận dụng):…

2. Khuyến mại về thuế du nhập:

Cơ sở pháp lý của khuyến mại (nêu rõ tên văn bản pháp lý, điều khoản vận dụng):…

3. Khuyến mại về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý của khuyến mại (nêu rõ tên của văn bản pháp lý, các điều khoản vận dụng): 4. Yêu cầu cung cấp đầu cơ (nếu có): ……………………………………………………

Làm việc tại ……., Ngày… .. tháng… .. ……

Mỗi nhà đầu cơ phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu


 

Thông tin thêm

Mẫu yêu cầu dự án đầu cơ

[rule_3_plain]

Mẫu yêu cầu về tiến hành dự án đầu cơ
Mẫu yêu cầu về tiến hành dự án đầu cơ là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc tiến hành dự án đầu cơ. Mẫu yêu cầu nêu rõ thông tin dự án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu văn bản đề xuất tiến hành dự án đầu cơ
Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu cơ công
Báo cáo giám sát, bình chọn chấm dứt đầu cơ
Nội dung căn bản của mẫu yêu cầu về tiến hành dự án đầu cơ như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Văn bản đề xuất tiến hành dự án đầu cơ
Ngày …. tháng … 5….)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên từng nhà đầu cơ)
Đề xuất tiến hành dự án đầu cơ với các nội dung như sau:
II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU
1. Tên dự án, vị trí tiến hành dự án:
1.1. Tên dự án:……………………………………………………
1.2. Vị trí tiến hành dự án: ……………………….
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành thị. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành thị).
2. Chỉ tiêu dự án:

STT

Chỉ tiêu hoạt động

Tên ngành
(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC
(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các đơn vị quản lý nghề có mã CPC, nếu có)

1

(Ngành kinh doanh chính)

2

……….

Ghi chú:
– Ngành kinh doanh ghi trước tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
– (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các chỉ tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu cơ có điều kiện vận dụng đối với nhà ĐTNN lúc cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô đầu cơ:
Miêu tả quy mô bằng các mục tiêu:
– Công suất thiết kế: ……………………
– Thành phầm, dịch vụ hỗ trợ: ……………………….
– Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự định sử dụng (m2 hoặc ha): …………
– Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):
Trường hợp dự án có nhiều công đoạn, từng công đoạn được mô tả như trên
4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(vận dụng đối với dự án đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đấttheoquy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu cơ)
4.1. Địa điểm khu đất:
– Giới thiệu toàn cục về khu đất (địa chỉ, ranh giới, địa điểm địa lý);
– Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có);
4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập 3̉ng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có 3̉n đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)
4.3. Dự định nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).
4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, biến đổi mục tiêu sử dụng đất thích hợp với quy định của luật pháp về đất đai.
4.6. Phương án toàn cục bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, tái định cư(nếu có):
5. Vốn đầu cơ:
5.1. Tổng vốn đầu cơ: …….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ, trong ấy:
a) Vốn cố định:…(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ.
Trong ấy;
– Chi phí bồi hoàn, cung cấp tái định cư (nếu có):
– Chi phí thuê đất, mặt nước,…:
– Chi phí xây dựng công trình:
– Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, nhãn hiệu;
– Chi phí khác tạo nên của cải cố định.
– Chi phí phòng ngừa;
Cộng: ………………………..
b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ Mỹ.
5.2. Nguồn vốn đầu cơ:
a) Vốn góp để tiến hành dự án đầu cơ(ghi cụ thể theo từng nhà đầu cơ):

STT

Tên nhà đầu cơ

Số vốn góp

Tỉ lệ (%)

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương đô la Mỹ

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi trị giá bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, trị giá quyền sử dụng đất, cách thức công nghệ,………
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tài chính/doanh nghiệp mẹ,…)và tiến độ dự định.
c) Vốn khác: …………..
6. Thời hạn tiến hành/hoạt động của dự án: ………….
7. Tiến độ tiến hành dự án(ghi theo mốc thời khắc tháng (hoặc quý)/5. Tỉ dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018):Dự định tiến độ sẵn sàng đầu cơ, bồi thường giải phóng mặt bằng, thời kì xây dựng, thời kì vận hành sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ dịch vụ ….
8. Nhu cầu về lao động(nêu chi tiết số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng công đoạn chi tiết):….
9. Bình chọn ảnh hưởng, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
– Những ảnh hưởng quan trọng nhất đắn đo án mang đến cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ….).
– Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường.
10. Gicửa ải trình về sử dụng công nghệ:(vận dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao theo quy định của luật pháp về chuyển giao công nghệ – quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu cơ)
– Tên công nghệ;
– Xuất xứ công nghệ;
– Lược đồ thứ tự công nghệ;
– Thông số kỹ thuật chính;
– Hiện trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ;
– Gicửa ải trình bản lĩnh phục vụ các điều kiện về tiếp thu, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao;
– Dự định tiến độ tiến hành trình tự, thủ tục tiếp thu, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ giảm thiểu chuyển giao, theo quy định của luật pháp về chuyển giao công nghệ.
11. Gicửa ải trình việc phục vụ điều kiện đầu cơ vận dụng đối với nhà đầu cơ nước ngoài(nếu có): …………
III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của yêu cầu khuyến mại, cung cấp đầu cơ)
1. Khuyến mại về thuế thu nhập công ty:
Cơ sở pháp lý của khuyến mại(ghi rõ tên văn bản luật pháp, điều khoản vận dụng):…
2. Khuyến mại về thuế du nhập:
Cơ sở pháp lý của khuyến mại(ghi rõ tên văn bản luật pháp, điều khoản vận dụng):…
3. Khuyến mại về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của khuyến mại(ghi rõ tên văn bản luật pháp, điều khoản vận dụng):
4. Yêu cầu cung cấp đầu cơ (nếu có): …………………………………………………………

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..5……

Nhà đầu cơ
Từng nhà đầu cơ ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu yêu cầu về tiến hành dự án đầu cơ

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #đề #xuất #dự #án #đầu #tư


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button