Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bạn muốn tham dự kỳ thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, lo âu ko biết viết đơn đăng ký dự thi như thế nào, nội dung trong đơn là gì? Sau đây, Phần Mềm Portable sẽ giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể và tải bài viết tại đây.

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ———

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CHO KHÓA HỌC LÊN CÂU HỎI

Từ …………… .. (hạng III) tới ………… .. chính (hạng II)

Thân mến: ……………………………………………………

Trân trọng: ……………………………………………………. ……………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam nữ): ……………….

Ngày sinh: ………………………. ……………………………………………………

Chỗ ở bữa nay: ……………………………… .. ………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ………………………………. ……………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. ……………………………………………………

Trình độ chuyên môn cao nhất: ………… .. …………………………………………………………………………………………

Ngày được tuyển dụng vào biên chế: …………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp nhân viên ………… .. mã số ngày nay: ………… ..

Thời điểm bổ nhậm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: ……………………

Hệ số lương hiện hưởng: …………………… thứ bậc:…. /… ../ ………… ..

Sau lúc nghiên cứu các quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ …………. (III) lên ………………. chính (hạng II) tại Công văn số …………. ngày ….. của ……………………. và các tài liệu hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

Tôi làm đơn này kính đề xuất …………………… xét cho tôi dự thi nâng ngạch từ …………. (hạng III) tới …………. chính (hạng II).

Em xin trân trọng cảm ơn.

Các tài liệu đính kèm với đơn đăng ký này bao gồm:

trước nhất…………………………………………….

2 …………………………………………….

3 …………………….

4…………………….

5 …………………….

6 …………………….

…………. , tháng ngày …. 5 ….

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— o0o ———

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CHO KHÓA HỌC LÊN CÂU HỎI

Từ ……………. chính (hạng II) tới ……………………. tăng lên (hạng I)

Thân mến: .…………………………………………………….

Trân trọng: ……………………………………………………. …………………….

Tên tôi là: …………………………………………………… .. Nam (Nữ): ………….

Ngày sinh: . …………………… .. …………………………………………………… ..

Chỗ ở hiện tại:. …………………… ……………………

Đơn vị công việc: ……………………………… .. ……………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. …………………… ..

Trình độ chuyên môn cao nhất: …………………… …………………… ..

Ngày được tuyển dụng vào biên chế: …………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: ……………………. Mã số: …………………….

Thời điểm bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: …………………….

Hệ số lương hiện hưởng: ……………………. Ngày cấp:…. /… ../ ………… ..

Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ………… ..chuyên (hạng II) lên ………… ..cao cấp (hạng I) tại Công văn số …… .. ngày ………. thuộc về ……………………. và các tài liệu hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

Tôi làm đơn này kính đề xuất ………… .. xét cho tôi được dự thi nâng ngạch từ ………… chính (hạng II) lên ………… .. tăng lên (hạng I).

Em xin trân trọng cảm ơn.

Các tài liệu đính kèm với đơn đăng ký này bao gồm:

trước nhất. …………………………………………… ..

2 ……………………………………………….

3 …………………………………………………….

4…………………….

5 …………………………………………………….

…………. , tháng ngày …. 5 ….

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)


 

Thông tin thêm

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

[rule_3_plain]

Bạn muốn được tham gia kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, lo âu ko biết viết đơn xin đăng ký dự thi như thế nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây Phần Mềm Portable sẽ giới thiệu tới các bạn mãu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể và tải bài viết tại đây.
Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ …………….. (hạng III) lên ………….. chính (hạng II)
Kính gửi: …………………………………
Đồng kính gửi:…………………………………. ………………………………………………………………
Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam (nữ): ……………….
Ngày tháng 5 sinh: ………………………. ………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại: ……………………………….. ………………………………………………………………
Đơn vị công việc: ………………………………. ………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………. ………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn cao nhất:………….. ………………………………………………………………
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………….
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại……………………… mã số: …………..
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại:…………………
Hệ số lương hiện hưởng: …………………tháng ngày 5 xếp: …./…../………..
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ……………(hạng III) lên ………………. chính (hạng II) tại Công văn số ………. ngày…..của …………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………………
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
Tôi làm đơn này kính đề xuất …………….. phê chuẩn cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ …………. (hạng III) lên ……………. chính (hạng II).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1…………………………………………….
2…………………………………………….
3…………………………………………….
4…………………………………………….
5…………………………………………….
6…………………………………………….

………. , ngày .… tháng …. 5 ….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I
Mẫu 1b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ ……………. chính (hạng II) lên ……………….cao cấp (hạng I)
Kính gửi: .…………………………………………………………………………………….
Đồng kính gửi:…………………………………. …………………………………………..
Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Nam (nữ): ……….
Ngày tháng 5 sinh: . …………………….. …………………………………………………..
Nơi ở hiện tại: . ……………………………… ……………………………………………………
Đơn vị công việc:……………………………….. ……………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………. …………………………………………………..
Trình độ chuyên môn cao nhất:…………… ………………………………………………….
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế: ……………………………………….
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: ………………….mã số:…………………
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: ………………..
Hệ số lương hiện hưởng:…………………. tháng ngày 5 xếp: …./…../………..
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ………..chính (hạng II) lên …….. cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày …………. của ……………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………………
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
Tôi làm đơn này kính đề xuất …………….. phê chuẩn cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ …………chính (hạng II) lên ………….. cao cấp (hạng I).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1. ……………………………………………..
2……………………………………………….
3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….

…………. , ngày .… tháng …. 5 ….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #đăng #ký #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-don-dang-ky-du-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep/
Back to top button