Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cho phục hồi hoạt động

Đơn đăng ký hồi phục hoạt động

Biểu mẫu Đề xuất Phục hồi là 1 biểu mẫu được tạo ra để đề xuất hồi phục. Trong đơn nêu rõ nội dung hồi phục… Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014 / TT-BCA. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công bố đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu giấy chứng thực thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Lệnh huy động lực lượng, dụng cụ và của cải để chữa cháy

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin hồi phục tính năng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC09
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014 / TT-BCA ngày 16 tháng 12 5 2014

ĐỀ XUẤT

ĐỂ PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG

Tới 1) …………………….

Tên tổ chức / tư nhân: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………………………………

Fax Dế yêu:………………………………. E-mail:……………………

Tên người đại diện theo luật pháp: …………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Số CMND / Hộ chiếu: …………………… Do: …………………… Ngày cấp: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Sau lúc thi hành xong Quyết định tạm đình chỉ hoạt động / đình chỉ hoạt động theo quyết định số: …………………… ..

ngày …………. / …… / ………… của: (1) …………………… ..

Hiện tại: (2) ………………………………………………………………………………………………

Đề xuất quý cơ quan khôi phục hoạt động đối với: (2) ………………

từ ……. giờ …… ngày …… tháng ……………….

Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp.

…, tháng ngày 5 ………….
Người ứng tuyển
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan của người ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động trước đây;

(2) Tên cơ sở, hộ gia đình, tư nhân dụng cụ cơ giới, vị trí, khu vực bị tạm đình chỉ, tạm dừng hoạt động.

Đơn đăng ký hồi phục hoạt động

.


 

Thông tin thêm

Mẫu đơn yêu cầu cho hồi phục hoạt động

[rule_3_plain]

Mẫu đơn yêu cầu về việc cho hồi phục hoạt động
Mẫu đơn yêu cầu về việc cho hồi phục hoạt động là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc cho hồi phục hoạt động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung hồi phục… Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014/TT-BCA. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu công bố đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Mẫu giấy chứng thực thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Lệnh huy động lực lượng, dụng cụ và của cải để chữa cháy
Nội dung căn bản của mẫu đơn yêu cầu về việc cho hồi phục hoạt động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Mẫu số PC09Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHO PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG
Kính gửi: (1) ……………………………….
Tên tổ chức/tư nhân:…………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Dế yêu:………………….. Fax:………………………………. Email:……………………
Họ tên người đại diện luật pháp: ………………………………………………………….
Chức danh: ……………………………………………………………………………………….
Số CMND/Hộ chiếu: …………………Do:………………… Cấp ngày:………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Sau lúc thi hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động theo quyết định số: …………………..
ngày ……../……/………… của: (1) …………………………………………………………….
Hiện tại: (2) …………………………………………………………………………………………
Đề xuất Quý cơ quan cho hồi phục hoạt động đối với: (2) …………………………
từ khi ……. giờ…… ngày ……tháng ……5 ……..
Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp./.

…, ngày… tháng… 5 ……….Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan của người ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động trước đấy;
(2) Tên cơ sở, dụng cụ giao thông cơ giới hộ gia đình, tư nhân, vị trí hoặc khu vực bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.
Mẫu đơn yêu cầu về việc cho hồi phục hoạt động

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #đề #nghị #cho #phục #hồi #hoạt #động


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-don-de-nghi-cho-phuc-hoi-hoat-dong-2/

Back to top button