Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa là mẫu hiệp đồng được lập ra để ký kết về việc gia công hàng hóa. Mẫu hiệp đồng nêu rõ thông tin của 2 bên, nhân vật hiệp đồng, nguyên phụ liệu chính và phụ, thời kì sản xuất và bàn giao thành phầm, quyền và phận sự của 2 bên trong hiệp đồng … Xem cụ thể và tải mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa tại đây.

  • Mẫu hiệp đồng dịch vụ tham vấn thông thường
  • Mẫu hiệp đồng sắm bán chứng khoán chưa niêm yết
  • Mẫu hiệp đồng sắm bán bằng tiếng anh

1. Giao kèo gia công hàng hóa mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐƠN HÀNG

Số: ….. / HĐGC

– Căn cứ Bộ luật dân sự 5 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 5 2015;

– Căn cứ Nghị định số ………… ngày …… .. của Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể thi hành ……;

– Cơ sở…………………… .. (các cơ chế, quy định của ngành tiểu thủ công nghiệp);

Bữa nay, ngày [Ngày, tháng, năm] Ở trong [địa điểm] Chúng tôi gồm:

Bên A (sau đây gọi là bên đặt hàng):

– Tên công ty (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

– Địa chỉ nhà: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

– Dế yêu: [SO ĐT]

– Số nick: [SO TAI KHOAN] Mở tại Ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

– Người đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

– Số giấy giao cho: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu chẳng phải là giám đốc hoặc giám đốc điều hành).

Viết tháng ngày [NGAY THANG NAM] Làm [HO VA TEN] Chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] tín hiệu.

Bên B (sau đây gọi là bên cho thuê lại lao động):

– Tên công ty (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

– Địa chỉ nhà: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

– Dế yêu: [SO DT]

– Số nick: [SO TAI KHOAN] Mở tại Ngân hàng: [TEN NGAN HÀNG]

– Người đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

– Số giấy giao cho: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết tháng ngày [NGAY THANG NAM] Làm [HO VA TEN] Chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] tín hiệu.

Hai bên hợp nhất lập hiệp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Nhân vật của hiệp đồng

1. Tên thành phầm, hàng hoá dự định ​​sản xuất: [TEN SAN PHAM HANG HOA]

2. Đặc điểm kỹ thuật chất lượng: [QUY CÁCH SAN PHAM]

Điều 2. Nguyên liệu chính và phụ

1. Bên A chịu phận sự phân phối nguyên nguyên liệu chính bao gồm:

a- Tên từng loại: [TUNG LOAI NGUYEN VAT ;IEU CHINH] Số lượng: [SO LUONG] nhân phẩm [CHAT LUONG]

b- Thời gian giao hàng: [NGAY THANG NAM] Tại địa chỉ này: [DIA DIEM GIAO]

c- Trách nhiệm bảo quản: Bên B chịu mọi phận sự về số lượng, chất lượng nguyên nguyên liệu do bên A phân phối và phải sử dụng đúng chủng loại nguyên nguyên liệu được giao để sản xuất thành phầm.

2. Bên B có phận sự phân phối nguyên nguyên liệu để sản xuất:

a- Tên từng loại: [TEN PHU LIEU] số lượng: [SO LUONG] đơn giá [DON GIA] (hoặc ghi rõ chất lượng theo nội dung, theo tiêu chuẩn).

b- Bên A ứng trước tiền để sắm số nguyên liệu trên. Tổng chi tiêu là: [SO TIEN TAM UNG TRUOC]

Điều 3. Thời gian sản xuất và giao nhận thành phầm

1. Bên B mở màn sản xuất từ [NGAY THANG NAM]

Trong công đoạn sản xuất, Bên A có quyền rà soát và đề nghị Bên B sản xuất theo mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa nguyên nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận thành phầm:

Nếu giao theo lô:

lô hàng [TUNG DOT] ngày [NGAY THANG NAM] Vị trí: [DIA DIEM GIAO]

Nếu Bên A ko nhận đúng hạn, phí lưu kho sẽ là: [SO TIEN].

Nếu bên B ko giao hàng đúng hứa hẹn, vị trí sẽ phải bồi hoàn chi tiêu: [NOI DUNG CHI PHI]

Điều 4. Các giải pháp đảm bảo hiệp đồng (nhu yếu)

Điều 5. Thanh toán

Đồng ý trả tiền toàn thể hoặc trả góp sau lúc nhận hàng.

Sự chi trả [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN]

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hiệp đồng

1. Vi phạm chất lượng: (làm lại, khuyến mãi, tu sửa, bồi hoàn nguyên nguyên liệu, v.v.) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN].

2. Vi phạm số lượng: nguyên nguyên liệu ko hư hỏng phải bồi hoàn theo giá hiện hành.

3. Ký hiệp đồng nhưng mà ko tiến hành: phạt tới ……% trị giá hiệp đồng.

4. Vi phạm phận sự trả tiền: bồi hoàn theo lãi suất của nhà băng [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET]

Điều 7. Thủ tục khắc phục mâu thuẫn hiệp đồng

1. Hai bên cần chủ động công bố cho nhau về tiến độ tiến hành hiệp đồng, nếu có vấn đề bất lợi, các đối tác công bố kịp thời cho nhau và chủ động luận bàn khắc phục trên cơ sở thương thuyết bảo đảm đôi bên cùng hữu dụng (với ghi).

2. Trường hợp có mâu thuẫn nhưng mà chẳng thể tự thương thuyết được thì 2 bên hợp nhất chuyển vụ việc ra Tòa án là cơ quan có thẩm quyền khắc phục.

3. Chi phí thẩm tra, xác minh và phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8. Các thỏa thuận khác (nhu yếu)

[NOI DUNG THOA THUAN]

Điều 9. Hiệu lực của hiệp đồng:

Giao kèo này có hiệu lực tính từ lúc ngày [NGAY THANG NAM] cho tới hiện tại [NGAY THANG NAM].

Hai bên sẽ họp bàn và lập biên bản thanh lý hiệp đồng sau ngày …………………… .. Bên A có phận sự tổ chức vào thời kì và vị trí phù hợp.

Giao kèo này được lập thành …………. [SO BAN] các bản sao có trị giá hệt nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] sao chép.

ĐẠI DIỆN BỞI A

Chức vụ

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN

Chức vụ:

(Ký tên và đóng dấu)

2. Giao kèo gia công hàng hoá số 2

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Nội dung căn bản của mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- *** ———

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số: …… / HĐGC

– Căn cứ Luật Viên chức số ………… ngày ……………………. của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Cơ sở …………………………………………………………………………………………………….

Bữa nay, ngày ………… .tháng ………… .. ………… .5 …………… các đối tác tham dự hiệp đồng gồm:

1. Bên A (Bên đặt hàng):

– Tên doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………….

– Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………………..

– Số nick:……………………………………………………. Mở tại Ngân hàng: …………………………… ..

– Người đại diện là Ông (Bà): ……………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………..

– Giđó giao cho số: ……………………………………………………………………………………………… (nếu có).

Ghi ngày …………………… Do ……………. chức phận ………… .. ký tên.

2. Bên B (nhà cung cấp bộ vi xử lý):

– Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………..

– Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………………

– Số nick: …………………… Mở tại nhà băng: …………………….

– Người đại diện là Ông (Bà): …………… Chức vụ: …………………….

– Giđó giao cho số: ………………………………………………………………………………………………. (nếu có).

Viết ngày …………………… Do …………. Chức vụ……………………. tín hiệu.

Hai bên hợp nhất lập hiệp đồng với các nội dung sau:

Điều 1: Nhân vật của hiệp đồng:

1. Tên thành phầm, hàng hoá dự định ​​sản xuất: …………………………………………………….

2. Quy cách chất lượng: ………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Nguyên liệu chính và phụ:

1. Bên A chịu phận sự phân phối nguyên nguyên liệu chính bao gồm:

a- Tên từng loại: ……………………. Số lượng Chất lượng: …………………….

b- Thời gian giao hàng: …………. Tại vị trí: ……………………. (Kho bên B)

c- Trách nhiệm bảo quản: Bên B chịu mọi phận sự về số lượng, chất lượng nguyên nguyên liệu do bên A phân phối và phải sử dụng đúng chủng loại nguyên nguyên liệu được giao để sản xuất thành phầm.

2. Bên B có phận sự phân phối nguyên nguyên liệu để sản xuất:

a- Tên từng loại: ………… .số lượng: ………… ..đơn giá (hoặc ghi rõ chất lượng theo nội dung, theo tiêu chuẩn).

b- Bên A ứng trước tiền để sắm số nguyên liệu trên. Tổng chi tiêu là: …………………….

Điều 3: Sản xuất và thời kì giao hàng:

1. Bên B mở màn sản xuất tính từ lúc ngày:

Trong công đoạn sản xuất, Bên A có quyền rà soát và đề nghị Bên B sản xuất theo mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa nguyên nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận thành phầm:

Nếu giao theo lô:

a- Đợt 1: ngày ……………………. Vị trí:………………………

b- Đợt 2: ngày ……………………. Vị trí:……………………….

Nếu bên A ko nhận hàng đúng hứa hẹn, phí lưu kho sẽ là: Nếu bên B ko giao hàng đúng hứa hẹn, vị trí sẽ phải bồi hoàn chi tiêu:

Điều 4: Các giải pháp đảm bảo hiệp đồng

Điều 5: Thanh toán:

Đồng ý trả tiền toàn thể hoặc trả góp sau lúc nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: …………………………………………………….

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hiệp đồng:

1. Vi phạm chất lượng: (làm lại, khuyến mãi, tu sửa, bồi hoàn nguyên nguyên liệu, v.v …).

2. Vi phạm số lượng: nguyên liệu ko hư hỏng phải bồi hoàn nguyên liệu theo giá hiện hành

3. Ký hiệp đồng nhưng mà ko tiến hành: phạt tới….% Giá trị hiệp đồng.

4. Vi phạm phận sự trả tiền: bồi hoàn theo lãi suất nhà băng,…

Điều 7: Thủ tục khắc phục mâu thuẫn hiệp đồng

1. Hai bên cần chủ động công bố cho nhau về tiến độ tiến hành hiệp đồng, nếu có vấn đề bất lợi, các đối tác công bố kịp thời cho nhau và chủ động luận bàn khắc phục trên cơ sở thương thuyết bảo đảm đôi bên cùng hữu dụng (với ghi).

2. Trường hợp có mâu thuẫn nhưng mà chẳng thể tự thương thuyết được thì 2 bên hợp nhất đưa vụ việc ra Tòa án là cơ quan có thẩm quyền khắc phục. Chi phí rà soát, xác minh và phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

Điều 9: Hiệu lực của hiệp đồng:

Giao kèo này có hiệu lực từ ngày ………… .. tới ngày …………………… ..

Hai bên sẽ họp và lập biên bản thanh lý hiệp đồng sau …………………… ngày. Bên A có phận sự tổ chức vào thời kì và vị trí phù hợp.

Giao kèo này được lập thành ………… .. bản có trị giá hệt nhau, mỗi bên giữ ………… bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A

Chức vụ:

Tín hiệu

(Dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN

Chức vụ:

Tín hiệu

(Dấu)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Giao kèo – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 

Thông tin thêm

Mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa

[rule_3_plain]

Mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa là mẫu bản HĐ được lập ra để ký kết về việc gia công hàng hóa. Mẫu hiệp đồng nêu rõ thông tin của 2 bên, nhân vật hiệp đồng, nguyên nguyên liệu chính và phụ, thời kì sản xuất và giao thành phầm, lợi quyền và phận sự tiến hành hiệp đồng của 2 bên… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa tại đây.

Mẫu hiệp đồng dịch vụ tham vấn thường xuyên
Mẫu hiệp đồng sắm bán chứng khoán chưa niêm yết
Mẫu hiệp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh

1. Mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: …../HĐGC
– Căn cứ Bộ luật Dân sự 5 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 5 2015;
– Căn cứ Nghị định số ………… ngày ……….. của Hội đồng bộ trưởng quy định cụ thể việc thi hành ……;
– Căn cứ…………………………….. (cơ chế, thể lệ của ngành tiểu, thủ công nghiệp);
Bữa nay, ngày [Ngày, tháng, năm] Tại [địa điểm] Chúng tôi gồm có:
Bên A (Sau đây gọi là bên đặt hàng):
– Tên công ty (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP] – Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP] – Dế yêu: [SO ĐT] – Account số: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HANG] – Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] – Giđó giao cho số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu chẳng phải là giám đốc hoặc giám đốc điều hành).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức phận [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.
Bên B (Sau đây gọi là bên sản xuống tóc công):
– Tên công ty (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP] – Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP] – Dế yêu: [SO DT] – Account số: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HÀNG] – Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] – Giđó giao cho số: [SO GIAY UY QUYEN] (nều có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức phận [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.
Hai bên hợp nhất thỏa thuận lập hiệp đồng với nội dung như sau:
Điều 1. Nhân vật hiệp đồng
1. Tên thành phầm hàng hóa cần sản xuất: [TEN SAN PHAM HANG HOA] 2. Quy cách nhân phẩm: [QUY CÁCH SAN PHAM] Điều 2. Nguyên nguyên liệu chính và phụ
1. Bên A có phận sự cung cấp nguyên nguyên liệu chính gồm:
a- Tên từng loại: [TUNG LOAI NGUYEN VAT ;IEU CHINH] Số lượng: [SO LUONG] chất lượng [CHAT LUONG] b- Thời gian giao: [NGAY THANG NAM] Tại vị trí: [DIA DIEM GIAO] c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi phận sự về số lượng, chất lượng các vật liệu do bên A cung cấp và phải sử dụng đúng loại vật liệu đã giao vào sản xuất thành phầm.
2. Bên B có phận sự cung cấp các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại: [TEN PHU LIEU] số lượng: [SO LUONG] đơn giá [DON GIA] (hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung cấp tiền trước để sắm phụ liệu trên. Tổng chi tiêu là: [SO TIEN TAM UNG TRUOC] Điều 3. Thời gian sản xuất và giao thành phầm
1. Bên B mở màn sản xuất từ ngày [NGAY THANG NAM] Trong công đoạn sản xuất bên A có quyền rà soát và đề nghị bên B sản xuất theo đúng mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa vật liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận thành phầm:
Nếu giao theo đợt thì:
Đợt [TUNG DOT] ngày [NGAY THANG NAM] Vị trí: [DIA DIEM GIAO] Nếu bên A ko nhận đúng thời kì sẽ bị phạt lưu kho là: [SO TIEN].
Nếu bên B ko giao hàng đúng thời kì, vị trí sẽ phải bồi hoàn các chi tiêu: [NOI DUNG CHI PHI] Điều 4. Các giải pháp đảm bảo hiệp đồng (nếu cần)
Điều 5. Thanh toán
Thỏa thuận trả tiền toàn thể hay từng đợt sau lúc nhận hàng.
Thanh toán [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN] Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hiệp đồng
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, khuyến mãi, tu sửa, bồi hoàn nguyên nguyên liệu v.v…) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN].
2. Vi phạm số lượng: nguyên nguyên liệu ko hư hỏng phải bồi hoàn vật liệu theo giá bây giờ.
3. Ký hiệp đồng nhưng mà ko tiến hành: bị phạt đến ……% trị giá hiệp đồng.
4. Vi phạm phận sự trả tiền: bồi hoàn theo tỉ lệ lãi suất nhà băng [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET] Điều 7. Thủ tục khắc phục mâu thuẫn hiệp đồng
1. Hai bên cần chủ động công bố cho nhau biết tiến độ tiến hành hiệp đồng, nếu có vấn đề bất lợi nảy sinh các đối tác kịp thời báo cho nhau biết và chủ động luận bàn khắc phục trên cơ sở thương thuyết bảo đảm 2 bên cùng hữu dụng (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề mâu thuẫn ko tự thương thuyết được, 2 bên hợp nhất chuyển vụ việc tới tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền khắc phục những vụ mâu thuẫn này.
3. Các chi tiêu về rà soát, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8. Các thỏa thuận khác (nếu cần)
[NOI DUNG THOA THUAN] Điều 9. Hiệu lực của hiệp đồng:
Giao kèo này có hiệu lực từ ngày [NGAY THANG NAM] tới ngày [NGAY THANG NAM].
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hiệp đồng sau đấy………………….. ngày. Bên A có phận sự tổ chức vào thời kì, vị trí phù hợp.
Giao kèo này được làm thành………. [SO BAN] bản có trị giá hệt nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
(Ký tên, đóng dấu)

2. Giao kèo gia công hàng hóa số 2

Nội dung căn bản của mẫu hiệp đồng gia công hàng hóa như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***———
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
Số:…… /HĐGC
– Căn cứ Luật Dân sự số …………… ngày ………………….của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ …………………………………………………………………………………………………….
Bữa nay, ngày…….. tháng…….. 5 ……..tại…………………………………… các đối tác trong hiệp đồng gồm:
1. Bên A (Bên đặt hàng):
– Tên công ty………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
– Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………………..
– Account số:…………………………………………. Mở tại nhà băng: ……………………………..
– Đại diện là Ông (bà):……………………………………. Chức vụ: ……………………………………..
– Giđó giao cho số:………………………………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày………………………………… Do…………………………. chức phận……………………….. ký.
2. Bên B (bên sản xuống tóc công):
– Tên công ty: …………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..
– Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………………
– Account số:…………………………………… Mở tại nhà băng: …………………………………..
– Đại diện là Ông (bà):………………………… Chức vụ: ……………………………………………….
– Giđó giao cho số:………………………………………………………………………………. (nếu có).
Viết ngày…………………………… Do…………………………………. chức phận…………………….. ký.
Hai bên hợp nhất thỏa thuận lập hiệp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Nhân vật hiệp đồng:
1. Tên thành phầm hàng hóa cần sản xuất: ……………………………………………………………..
2. Quy cách nhân phẩm:………………………………………………………………………………………
Điều 2: Nguyên nguyên liệu chính và phụ:
1. Bên A có phận sự cung cấp nguyên nguyên liệu chính gồm
a- Tên từng loại:……………. Số lượng:…………………….. chất lượng:…………………….
b- Thời gian giao:………………………. Tại vị trí: …………………………….(Kho bên B)
c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi phận sự về số lượng, chất lượng các vật liệu do bên A cung cấp và phải sử dụng đúng loại vật liệu đã giao vào sản xuất thành phầm.
2. Bên B có phận sự cung cấp các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại:…………… số lượng:………….. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung cấp tiền trước để sắm phụ liệu trên. Tổng chi tiêu là:…………………………..
Điều 3: Thời gian sản xuất và giao thành phầm:
1. Bên B mở màn sản xuất từ ngày:
Trong công đoạn sản xuất bên A có quyền rà soát và đề nghị bên B sản xuất theo đúng mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa vật liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận thành phầm:
Nếu giao theo đợt thì:
a- Đợt 1: ngày………………. Vị trí:………………………
b- Đợt 2: ngày………………. Vị trí:……………………….
Nếu bên A ko nhận đúng thời kì sẽ bị phạt lưu kho là: Nếu bên B ko giao hàng đúng thời kì, vị trí sẽ phải bồi hoàn các chi tiêu:
Điều 4: Các giải pháp đảm bảo hiệp đồng
Điều 5: Thanh toán:
Thỏa thuận trả tiền toàn thể hay từng đợt sau lúc nhận hàng.
Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: ……………………………………………..
Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hiệp đồng:
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, khuyến mãi, tu sửa, bồi hoàn nguyên nguyên liệu v.v…).
2. Vi phạm số lượng: nguyên nguyên liệu ko hư hỏng phải bồi hoàn vật liệu theo giá bây giờ
3. Ký hiệp đồng nhưng mà ko tiến hành: bị phạt đến ….% trị giá hiệp đồng.
4. Vi phạm phận sự trả tiền: bồi hoàn theo tỉ lệ lãi suất nhà băng v.v…
Điều 7: Thủ tục giải quyềt mâu thuẫn hiệp đồng
1. Hai bên cần chủ động công bố cho nhau biết tiến độ tiến hành hiệp đồng, nếu có vấn đề bất lợi nảy sinh các đối tác kịp thời báo cho nhau biết và chủ động luận bàn khắc phục trên cơ sở thương thuyết bảo đảm 2 bên cùng hữu dụng (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề mâu thuẫn ko tự thương thuyết được, 2 bên hợp nhất chuyển vụ việc tới tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền khắc phục những vụ mâu thuẫn này.3. Các chi tiêu về rà soát, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8: Các thỏa thuận khác
Điều 9: Hiệu lực của hiệp đồng:
Giao kèo này có hiệu lực từ ngày……………….. tới ngày …………………..
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hiệp đồng sau đấy……………… ngày. Bên A có phận sự tổ chức vào thời kì, vị trí phù hợp.
Giao kèo này được làm thành …………..bản có trị giá hệt nhau, mỗi bên giữ……… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ:
Ký tên
(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
Ký tên
(Đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giao kèo – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #gia #công #hàng #hóa


Back to top button