Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Mẫu giao kèo thuê nhà xưởng là mẫu giao kèo được lập ra lúc có sự hợp nhất về các điều khoản trong giao kèo giữa bên thuê và bên cho thuê. Mẫu giao kèo nêu rõ thông tin bên cho thuê, bên thuê, thửa đất thuê, của cải gắn liền với đất,… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng tại đây. .

  • Mẫu giao kèo thuê nhà
  • Mẫu giao kèo kinh tế và biên bản thanh lý giao kèo
  • Hiệp đồng dịch vụ tham vấn

1. Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng

1. Doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng với ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.

2. Nhà máy xây dựng trên đất thuê được cấp Giđấy chứng thực đầu cơ phải có tiêu chí cho thuê lại phần nhà xưởng dôi thừa hoặc có quyết định của Ủy ban quần chúng tỉnh về việc công ty được phép cho thuê lại phần nhà xưởng dôi thừa.

3. Nhà xưởng đã chấm dứt thủ tục xây dựng, có giấy má hoàn công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

2. Mẫu giao kèo thuê đất nhà xưởng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ————

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO

Bữa nay, ngày ………… tháng ………… .5 …………

Chúng tôi ký tên dưới đây:

NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY (Được gọi là A):

Chủ nhân:………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………

Số CMTND: …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………… ..

Fax Dế yêu:……………………….

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG ((gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức:………………………………………………………..

Địa chỉ hội sở chính: ……………………………………………………

…………………………………………………….

Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh / Giđấy phép đầu cơ / Quyết định thành lập số:… ngày… /… /… do…

Số nick: ……………………………………………………..

Tên và địa chỉ của người đại diện: ……………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………

Ngày sinh:………./……../………….

Số chứng minh quần chúng / Hộ chiếu: …………………….

Cấp ngày ……. / ……. / …… .. ngày …………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………….

Số dế yêu: …………………………………………

E-mail:…………………………………………………….

Số fax: …………………………………………………..

Sau lúc bàn bạc, bàn luận, 2 bên hợp nhất ký giao kèo thuê nhà xưởng, kho bãi với nội dung:

Điều 1: Nội dung giao kèo

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê nhà xưởng và khu nhà kho nằm trên khu đất …………………… m2 của bên A tại ……………………. ………….

1.2. Mục tiêu cho thuê: dùng làm nhà xưởng.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. tới ngày ….. tháng ….. 5 ……………………. .

2.2. Khi hết hạn giao kèo, tùy theo tình hình thực tiễn nhưng Hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn giao kèo.

2.3. Trường hợp bên nào xong xuôi giao kèo trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải báo cho bên kia biết trước ít ra 3 tháng.

2.4. Trường hợp Hiệp đồng hoàn thành sớm, Bên A có nghĩa vụ hoàn trả toàn thể số tiền Bên B đã trả trước (nếu có) sau lúc trừ tiền thuê nhà xưởng; Bên B sẽ nhận lại toàn thể thiết bị do mình sắm và lắp đặt (các thiết bị này 2 bên sẽ lập biên bản và liệt kê vào danh sách đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Giá thuê là: …………… ..đ / m2 / tháng, (bằng chữ: …………………… ..đ)

– Bên B trả tiền trước cho bên A …………. tiền thuê 5 là: ……………………. , (bằng chữ ……………. đồng)

Sau thời hạn ………… ..5, tiền thuê nhà sẽ được trả …………. mỗi tháng 1 lần vào ngày của mỗi tháng. Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ hóa đơn cho Bên B.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CẢ HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm của A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm toàn quyền sử dụng hợp lí và tạo mọi điều kiện thuận tiện để Bên B sử dụng mặt bằng có hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn thể thiết bị, đồ dùng hiện có theo thỏa thuận ngay sau lúc ký giao kèo (có biên bản bàn giao và phụ lục kèm theo).

4.1.3. Bên A cam kết kết cấu nhà xưởng được xây dựng vững chắc, nếu trong giai đoạn sử dụng xảy ra sự cố làm thiệt hại tới tính mệnh và của cải của Bên B; Bên A sẽ hoàn toàn chịu nghĩa vụ bồi hoàn.

4.1.4. Chịu nghĩa vụ trả tiền tiền thuê nhà xưởng với cơ thuế quan.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục tiêu cho thuê, lúc cần tu sửa, cải tạo theo đề xuất sử dụng riêng sẽ bàn bạc chi tiết với bên A.

4.2.2. Trả tiền thuê nhà đúng hạn.

4.2.3. Chịu nghĩa vụ về những hư hỏng, mất mát thiết bị, đồ dùng tư nhân.

4.2.4. Chịu nghĩa vụ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo quy định của Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các chi tiêu nảy sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng đã nêu tại Điều 3) như điện, dế yêu, thuế kinh doanh … đầy đủ và đúng hạn.

Điều 5. CAM KẾT CHUNG

Sau lúc Bên B được cơ quan tác dụng cho phép đặt nhà xưởng tại vị trí nêu tại Điều 1 nêu trên, Bên B cam kết tiếp diễn tiến hành các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG LẮP ĐẶT HÀNG HÓA được thực ngày nay Văn phòng Công chứng Nhà nước của tỉnh.

Hai bên cam kết tiến hành đúng các điều khoản đã ghi trong giao kèo. Nếu có mâu thuẫn hoặc 1 bên vi phạm giao kèo, 2 bên sẽ khắc phục phê chuẩn thương thảo. Trường hợp ko tự đáp ứng được thì đưa ra Tòa án quần chúng Tỉnh / Thành phố …… Phán quyết của Tòa án là quyết định rốt cuộc nhưng 2 bên phải chấp hành, mọi chi tiêu sẽ do bên kia chịu. chịu nghĩa vụ.

Hiệp đồng này có hiệu lực ngay sau lúc 2 bên ký và được Phòng Công chứng Nhà nước cấp tỉnh chứng thực và được lập thành 03 bản tiếng Việt có trị giá pháp lý y sì, mỗi bên giữ 01 bản, Công chứng nhà nước 01 bản. Văn phòng. được công chứng theo quy định.

……………………. , tháng ngày……. 5……

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THÔNG BÁO

Ngày tháng .…. 5 .…..(bản văn.………………………………………………)

(Trường hợp việc công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề xuất của người đề xuất công chứng ngoài giờ làm việc thì ghi thêm giờ, phút và ghi cả chữ trong ngoắc đơn.)

Tại Phòng Công chứng số…. Thành phố Hồ Chí Minh (có thể là văn phòng công chứng khác do các đối tác thỏa thuận thích hợp với quy định của luật pháp)

(Trường hợp công chứng ngoài hội sở chính thì ghi vị trí công chứng và Văn phòng công chứng.)

Tôi …………., Phòng Công chứng số… Thành phố Hồ Chí Minh

Giđấy chứng thực:

– Hiệp đồng ……………………………………………. giữa Bên A là ……………… và Bên B là …………………… ..; các đối tác đã tình nguyện giao ước Hiệp đồng và cam kết chịu nghĩa vụ trước luật pháp về nội dung Hiệp đồng;

– Tại thời khắc công chứng, các đối tác giao ước Hiệp đồng có năng lực hành vi dân sự thích hợp theo quy định của luật pháp;

– Nội dung thỏa thuận của các đối tác trong Hiệp đồng thích hợp với luật pháp và đạo đức xã hội;

– Các đối tác ký kết đã đọc Hiệp đồng này, đồng ý toàn thể nội dung ghi trong Hiệp đồng và ký Hiệp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Hiệp đồng này được lập thành ………… .. bản chính (mỗi bản chính gồm.… Tờ,.… .Trang), cấp cho:

+ Bên A …. bản chính;

+ Bên B …. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng 01 bản chính.

Số công chứng. …………… .., sổ số. ………… TP / CC-. ………….

Công chứng viên

(chữ ký, đóng dấu và họ tên)

3. Hiệp đồng vay đất xây dựng nhà máy số 2

Nội dung căn bản của giao kèo thuê đất mẫu làm nhà xưởng như sau:

HỢP ĐỒNG SỐ: ……. CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Bữa nay, ngày… .tháng… 5… tại địa chỉ: ……………………. Chúng tôi gồm:

Chủ nhà:

Ông (bà): ………… tuổi ……………………………………………………… ..

– Công tác: …………………………………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………… ..

2. Người thuê đất:

Ông (bà): ………… tuổi …………………………………………………….

– Công tác: ……………………………………………………………………………………………

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………… ..

Hoặc Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện cho (tổ chức): …………………………………………………….

– Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………..

– Số dế yêu: …………………… .. Fax: ………………………………………………………………………………………… …….

Cho thuê lô đất

– Diện tích đất cho thuê: …………………… m2

– Loại đất: …………………………………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

– Lô số: …………………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………………………………

– Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất số: …………. do …… .. cấp ngày …… tháng …… …… ..

Của cải gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên đồng tình tiến hành các cam kết sau:

– Thời hạn thuê là ………… từ ngày …… tháng …… 5 ………… tới ngày ……. có thể …..

– Số tiền thuê đất (bằng số) là: ………… đồng / m2 (ha) / 5 (tháng) ..

(bản văn): …………………………………………………………………………………………………

– Thời gian trả tiền: ……………………………………………………………………………………………….

– Phương thức trả tiền: ………………………………………………………………………………

– Bên cho thuê bàn ​​giao đất cho bên thuê theo đúng thời kì, diện tích và trạng thái đất đã ghi trong giao kèo này.

– Bên thuê thanh toán thuê đất cho bên cho thuê theo thời hạn và phương thức trả tiền ghi trong giao kèo này.

Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng ranh giới, ko làm tàn phá trị giá của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê lúc hết thời hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong giao kèo này.

– Bên nào ko tiến hành đúng cam kết trong giao kèo thì bên đấy phải bồi hoàn thiệt hại do vi phạm theo quy định của luật pháp.

– Các cam kết khác: ……………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hiệp đồng này được lập vào ………… ngày… ..tháng…. 5 ….., được lập thành …… bản và có trị giá y sì, có hiệu lực từ khi ngày được Ủy ban quần chúng cấp ………… phê chuẩn. dưới đây được công nhận.

LANDLORD

(Ghi họ tên và chữ ký)

LÃNH ĐẠO

(Ghi họ tên và chữ ký)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 

Thông tin thêm

Mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng

[rule_3_plain]

Mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng là mẫu giao kèo được lập ra lúc có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong giao kèo giữa bên thuê và bên cho thuê. Mẫu giao kèo nêu rõ thông tin bên cho thuê đất, bên thuê đất, thửa đất cho thuê, những của cải gắn liền với đất… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng tại đây.

Mẫu giao kèo thuê nhà
Mẫu giao kèo kinh tế và biên bản thanh lý giao kèo
Hiệp đồng dịch vụ tham vấn

1. Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng
1. Doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.
2. Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng thực đầu cơ phải có tiêu chí cho thuê lại nhà xưởng dôi thừa hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc công ty được phép cho thuê lại nhà xưởng dôi thừa.
3. Nhà xưởng đã chấm dứt thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công có công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——–
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
Bữa nay, ngày………… tháng…….. 5………
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên A):
Chủ sở hữu:………………………………………………………
Sinh ngày:…………………………………………………………
CMND số:………………………………………………………..
Thường trú tại:…………………………………………………..
Dế yêu:………………………… Fax:……………………….
BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên B):
Tên tổ chức:………………………………………………………..
Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………
………………………………………………………………………….
Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh/Giđấy phép đầu cơ/Quyết định thành lập số: … ngày … /… / … do … cấp
Số nick: ……………………………………………………..
Họ và tên người đại diện:……………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………
Sinh ngày:………./……../………….
Số chứng minh quần chúng/Hộ chiếu số :…………………….
cấp ngày……./……./……..tại ………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….
Số dế yêu: …………………………………………
Email:…………………………………………………….
Số fax: …………………………………………………..
Sau lúc bàn luận, bàn luận, 2 bên đồng ý ký kết giao kèo thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:
Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ………………………… m2 thuộc chủ quyền của bên A tại………………………….
1.2. Mục tiêu thuê: dùng làm xưởng sản xuất.
Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là…….. 5 được tính từ ngày….. tháng….. 5…. tới ngày….. tháng….. 5…………………. .
2.2. Khi hết hạn giao kèo, tùy theo tình hình thực tiễn 2 Bên có thể thỏa thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp 1 trong 2 bên ngưng giao kèo trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải công bố cho bên kia biết trước ít ra 3 tháng.
2.4. Trong trường hợp Hiệp đồng hoàn thành trước thời hạn thì Bên A có nghĩa vụ hoàn lại toàn thể số tiền nhưng Bên B đã trả trước (nếu có) sau lúc đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn thể trang thiết bị do mình sắm sửa và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được 2 bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
– Giá thuê nhà là:…………………………………….. đ/m2/tháng, (bằng chữ:…………………..đồng)
– Bên B sẽ trả trước cho Bên A…………………. 5 tiền thuê nhà là:……………………. , (bằng chữ……………. đồng)
Sau thời hạn………….. 5, tiền thuê nhà sẽ được trả tiền…………. tháng 1 lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ hóa đơn cho Bên B.
Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
4.1. Trách nhiệm bên A:
4.1.1. Bên A cam kết đảm bảo quyền sử dụng toàn vẹn hợp lí và tạo mọi điều kiện thuận tiện để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
4.1.2. Bên A bàn giao toàn thể các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau lúc ký kết giao kèo này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là vững chắc, nếu trong giai đoạn sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại tới tính mệnh, của cải của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn nghĩa vụ bồi hoàn.
4.1.4. Chịu nghĩa vụ trả tiền tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ thuế quan.
4.2. Trách nhiệm của Bên B:
4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục tiêu thuê, lúc cần tu sửa cải tạo theo đề xuất sử dụng riêng sẽ bàn luận chi tiết với Bên A.
4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
4.2.3. Có nghĩa vụ về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đoàn tư trang của bản thân.
4.2.4. Chịu nghĩa vụ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.
4.2.5. Thanh toán các khoản chi tiêu nảy sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, dế yêu, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.
Điều 5. CAM KẾT CHUNG
Sau lúc Bên B được các cơ quan tác dụng cho phép đặt xưởng sản xuất tại vị trí như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp diễn tiến hành các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.
Hai bên cam kết tiến hành đúng các điều khoản đã nêu trong giao kèo. Nếu có xảy ra mâu thuẫn hoặc có 1 bên vi phạm giao kèo thì 2 bên sẽ khắc phục phê chuẩn thương thảo. Trong trường hợp ko tự đáp ứng được, sẽ đưa ra khắc phục tại Tòa án quần chúng Tỉnh/Thành Phố …….. Quyết định của Toà án là quyết định rốt cuộc nhưng 2 bên phải chấp hành, mọi tiêu phí sẽ do bên có lỗi chịu.
Hiệp đồng này có trị giá ngay sau lúc Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng thực và được lập thành 03 bản tiếng Việt có trị giá pháp lý y sì, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.
………………………………. , ngày…… tháng……. 5……

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày ….. tháng .…. 5 .…..(bằng chữ.………………………………………………)
(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo yêu cầu của người đề xuất công chứng được tiến hành ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoắc đơn)
Tại Phòng Công chứng số .…. thị thành Hồ Chí Minh (có thể là văn phòng công chứng khác do các đối tác thỏa thuận đúng theo quy định của luật pháp)
(Trường hợp việc công chứng được tiến hành ngoài hội sở, thì ghi vị trí tiến hành công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thị thành Hồ Chí Minh
Chứng nhận:
– Hiệp đồng ……………………………………………. được giao ước giữa Bên A là .……………… và Bên B là ………..……….. ; các đối tác đã tình nguyện thỏa thuận giao ước Hiệp đồng và cam đoan chịu nghĩa vụ trước luật pháp về nội dung Hiệp đồng;
– Tại thời khắc công chứng, các đối tác đã giao ước Hiệp đồng có năng lực hành vi dân sự thích hợp theo quy định của luật pháp;
– Nội dung thỏa thuận của các đối tác trong Hiệp đồng thích hợp với luật pháp, đạo đức xã hội;
– Các đối tác giao ước đã đọc Hiệp đồng này, đã đồng ý toàn thể nội dung ghi trong Hiệp đồng và đã ký vào Hiệp đồng này trước sự có mặt của tôi;
– Hiệp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .….trang), cấp cho:
+ Bên A .….. bản chính;
+ Bên B .….. bản chính;
+ Lưu tại Phòng Công chứng 1 bản chính.
Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC- .………….

Công chứng viên
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hiệp đồng mượn đất làm nhà xưởng số 2

Nội dung căn bản của mẫu giao kèo thuê đất làm nhà xưởng như sau:

HỢP ĐỒNG SỐ: ……. CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
Bữa nay, ngày….tháng…5… tại địa chỉ:…………………………………………….chúng tôi gồm:
Bên cho thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi ………………………………………………………..
– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..
– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
2. Bên thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi ………………………………………………………….
– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………
– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
Hoặc ông (bà): ……………………………………………………………………………………………
– Đại diện cho (đối với tổ chức): ……………………………………………………………………….
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
– Số dế yêu: ………………….. Fax: ……………………………………………………………….
Thửa đất cho thuê
– Diện tích đất cho thuê: …………………………… m2
– Loại đất: …………………………………………………………………………………………………
Hạng đất (nếu có)
– Thửa số: …………………………………………………………………………………………………
– Tờ bản đồ số: ……………………………………………………………………………………………
– Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………………………………………………………………………
– Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày …… tháng …… 5 ……..
Của cải gắn liền với đất (nếu có):
3. Hai bên đồng tình tiến hành các cam kết sau đây:
– Thời hạn cho thuê là …………… từ khi ngày …… tháng …… 5 ……… tới ngày ……. tháng …… 5 …..
– Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m2 (ha)/5 (tháng)..
(bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………
– Thời điểm trả tiền: …………………………………………………………………………………..
– Phương thức trả tiền: ………………………………………………………………………………
– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời kì, diện tích và trạng thái đất đã ghi trong giao kèo này.
– Bên thuê thanh toán thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời khắc và phương thức trả tiền đã ghi trong giao kèo này.
– Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng ranh giới, ko tàn phá làm giảm trị giá của đất.
– Trả lại đất cho bên cho thuê lúc hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng trạng thái đã ghi trong giao kèo này.
– Bên nào ko tiến hành những nội dung đã cam kết ghi trong giao kèo thì bên đấy phải bồi hoàn thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của luật pháp.
– Cam kết khác: …………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hiệp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. 5 ….., thành …… bản và có trị giá y sì, có hiệu lực từ khi ngày được Ủy ban quần chúng …………. dưới đây công nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #thuê #đất #làm #nhà #xưởng


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-hop-dong-thue-dat-lam-nha-xuong/
Back to top button