Biểu Mẫu

Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm xét nghiệm

Mẫu gửi mẫu đi xét nghiệm

Phiếu gửi mẫu đi xét nghiệm là biểu mẫu được lập để đánh dấu việc gửi mẫu đi xét nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin bệnh nhân… Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2016 / TT-BNNPTNT. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

T-CD4. mẫu báo cáo thí điểm

Mẫu biên bản kiểm nghiệm thuốc

Mẫu phiếu đánh giá bệnh lý, khám nghiệm thi hài

Nội dung căn bản của Phiếu gửi mẫu xét nghiệm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số mẫu

HỌC BỔNG ĐÃ NỘP ĐỂ THỬ NGHIỆM CHÚNG TÔI

Thân mến: ………………………………………………….

– Họ và tên người gửi bệnh phẩm *: …………………… ..

– Địa chỉ của người gửi bệnh phẩm: ……………………………………………………

– Số CMND (nếu có): ……………… .. ……………………

– Số dế yêu: ……………………..………. Số fax: ……………………

– Email: …………………………………………………………………………………….

1. Thông tin mẫu:

– Nơi lấy mẫu *: ……………………………………………………………………………………………….

– Loài vật*: ………………………………………………………………….…………………….

– Tuổi: …………………… – Giống: ……………………. – Tính cá biệt: ……………………

– Loại mẫu vật *: …………………………………………………….

– Số lượng mẫu

– Ngày lấy mẫu *: …………………………………………………………………………

– Vắc xin (chủng / loại vắc xin) *: ………… .. …………………… ..

– Thời điểm tiêm phòng: …………………………………………………….

– Trạng thái của người bệnh: …………………………………………………….

2. Diễn biến bệnh * (trường hợp nghi ngại mắc bệnh):

– Ngày ốm: ……………………………………………………………………………………………….

– Tổng đàn: …………………… con – Số mắc: ………… .. con – Số chết: ……………………. đứa trẻ

– Thuốc: ……………………………………………………………………………………………….

– Thời gian điều trị: …………………………………………………….

– Triệu chứng: …………………………………………………………………………… ..

– Ốm: …………………………………………………….

3. Đề xuất rà soát *:

*: Thông tin buộc phải phải khai báo.

(Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu phận sự).

Thời gian dự định ​​để giải đáp kết quả rà soát:

Phương thức trả kết quả xét nghiệm:

……………., tháng ngày 5…

Người nhận mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người gửi mẫu
(Chữ ký, đánh dấu)o Họ và tên)

Mẫu gửi mẫu đi xét nghiệm


 

Thông tin thêm

Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm xét nghiệm

[rule_3_plain]

Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm để xét nghiệm
Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm để xét nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để biên chép về việc gửi bệnh phẩm để xét nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của bệnh phẩm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo tình hình xét nghiệm T-CD4
Mẫu biên bản xét nghiệm chất ma túy
Mẫu phiếu xét nghiệm phẫu thuật bệnh, khám nghiệm thi hài
Nội dung căn bản của mẫu phiếu gửi bệnh phẩm để xét nghiệm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Bệnh phẩm số:

PHIẾU GỬI BỆNH PHẨM XÉT NGHIỆM

Kính gửi: ………………………………………………….
– Họ và tên người gửi bệnh phẩm*: ……………………………………………………..
– Địa chỉ người gửi mẫu bệnh phẩm: ……………………………………………………
– Số CMND (nếu có): ………………..……………………………………………………
– Số dế yêu: ……………………..………. Fax: ………………………………………
– Email: …………………………………………………………………………………….
1. Thông tin về mẫu:
– Nơi lấy mẫu*: …………………………………………………………………….………………
– Loài vật*: ………………………………………………………………….…………………….
– Thế hệ:…………………… – Giống: …………………. – Tính biệt: …………………
– Loại bệnh phẩm*: …………………………………..……………………………………
– Số lượng*: ……………………………………………….. mẫu
– Ngày lấy mẫu*: …………………………………………………………………………
– Vắc-xin (chủng/ loại vắc-xin)*: …………………………………..……………………..
– Thời gian tiêm vắc-xin: ………………………………………………………………….
– Trạng thái bệnh phẩm: ………………………………………………………………….
2. Diễn biến bệnh* (trong trường hợp nghi mắc bệnh):
– Ngày bị bệnh: ………………………………………………………………………….
– Tổng đàn: ………………… con – Số mắc bệnh: ………….. con – Số chết: ………………. con
– Thuốc điều trị: …………………………………….…………………………………..
– Thời gian điều trị: …………………………………………………………………….
– Triệu chứng: ……………………………………………………………………………..
– Bệnh tích: ……………………………………………………………………………….
3. Đề xuất xét nghiệm*:
*: Các thông tin buộc phải phải khai báo.
(Tôi xin bảo đảm các thông tin trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu phận sự).
Thời gian dự định giải đáp kết quả xét nghiệm:
Phương thức trả kết quả xét nghiệm:

……………., ngày…tháng…5…

Người nhận mẫu(Ký, ghi rõ họ tên)

Người gửi mẫu(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm để xét nghiệm

[rule_2_plain]

#Mẫu #phiếu #gửi #bệnh #phẩm #xét #nghiệm


Back to top button