Biểu Mẫu

Mẫu thông báo bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Mẫu công bố về việc đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu công bố đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là mẫu công bố được lập để công bố về việc đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Mẫu nêu rõ người công bố, nội dung công bố … Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014 / TT-BCA. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng thực thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Giấy má đăng ký kiểm định dụng cụ phòng cháy và chữa cháy

Biên bản rà soát về phòng cháy và chữa cháy

Nội dung căn bản của mẫu công bố đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như sau:

…….(trước tiên)…….
……. (2) …….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC06
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014 / TT-BCA ngày 16 tháng 12 5 2014

Số: ……. / TB ………… ..

THÔNG BÁO

Về đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: (3) ………….

Tôi là: ……………………………………………………………………………………………… (4) (4)

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

Số CMND / Hộ chiếu: …………, Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……………… ..

Đại diện: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………….

Dế yêu:…………………………………………. Số fax: …………………….

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (5) ………………. cho (6) ……………… kèm theo các tài liệu sau:

1. (7) ……………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

Từ khi ngày …… tháng…. 5 …. (8) chính thức đi vào hoạt động.

Tôi xin cam kết những nội dung trên là đúng sự thực và chịu phận sự về việc duy trì liên tiếp các điều kiện nêu trên, cùng lúc công bố kịp thời cho Quý cơ quan về những chỉnh sửa liên can tới điều kiện an toàn của phòng. chữa cháy, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu phận sự trước luật pháp.

Người nhận:
– Như trên;
– …………………… ..;
– Tiết kiệm: ………..;

……, ngày …. tháng …. 5 …………
…………. (9) …………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức tiến hành ban bố;

(3) Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi điều hành cơ sở (dụng cụ) nhận công bố;

(4) Người đứng đầu tư sở / chủ dụng cụ hoặc người được giao cho hợp lí;

(5) Ghi Điều 6 Nghị định số 79/2014 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2014 đối với cơ sở hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2014 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2014 đối với dụng cụ cơ giới của dụng cụ giao thông;

(6) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu của dụng cụ giao thông) đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết;

(7) Danh mục tài liệu kèm theo;

(8) Tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu của xe cơ giới);

(9) Chức danh của người ký công bố.

Mẫu công bố về việc đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

.


 

Thông tin thêm

Mẫu công bố đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

[rule_3_plain]

Mẫu công bố về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Mẫu công bố về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Mẫu nêu rõ người công bố, nội dung công bố… Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014/TT-BCA. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu giấy chứng thực thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Đơn yêu cầu kiểm định dụng cụ phòng cháy và chữa cháy
Biên bản rà soát về phòng cháy chữa cháy
Nội dung căn bản của mẫu công bố về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy như sau:

…….(1)…….…….(2)…….——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Mẫu số PC06Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

Số: ……./TB………..

THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
Kính gửi: (3) ……………………….
Tôi là:………………………………………………………………………………………… (4)
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..
Số CMND/Hộ chiếu: ……………, Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ………………..
Đại diện cho: ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Dế yêu:…………………………………………. Fax: …………………………………..
Cam kết đã đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (5) ………………. đối với (6) ……………… có các tài liệu gửi kèm như sau:
1. (7) …………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
Từ khi ngày …… tháng …. 5 …. (8) chính thức đi vào hoạt động.
Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu phận sự tổ chức duy trì liên tiếp các điều kiện trên, công bố kịp thời cho Quý cơ quan biết về những chỉnh sửa có liên can tới các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu phận sự trước luật pháp.

Nơi nhận:– Như trên;– ………………..;– Lưu: ………..;

……, ngày …. tháng …. 5 ……………………. (9)…………….(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có);
(2) Tên cơ quan, tổ chức tiến hành công bố;
(3) Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi điều hành cơ sở (dụng cụ) tiếp thu công bố;
(4) Người đứng đầu tư sở/chủ dụng cụ hoặc người được giao cho hợp lí;
(5) Ghi Điều 6 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với cơ sở hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với dụng cụ giao thông cơ giới;
(6) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu dụng cụ giao thông) phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết;
(7) Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo;
(8) Tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu dụng cụ giao thông cơ giới);
(9) Chức danh người ký công bố.
Mẫu công bố về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #thông #báo #bảo #đảm #các #điều #kiện #toàn #về #phòng #cháy #chữa #cháy


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-thong-bao-bao-dam-cac-dieu-kien-an-toan-ve-phong-chay-chua-chay-2/

Back to top button