Biểu Mẫu

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu cơ là mẫu văn bản được lập để đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu cơ. Bản đăng ký ghi rõ thông tin văn phòng quản lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015 / TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Phiếu yêu cầu dự án đầu cơ

Mẫu thư yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ

Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu cơ công

Nội dung căn bản của mẫu văn bản đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu cơ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ………… .. (Tên cơ quan đăng ký đầu cơ)

Nhà đầu cơ đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu cơ với các nội dung sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu cơ tư nhân:

Tên: ……………………. Giới tính: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……/…../…………. Quốc tịch: ………………..…………………………………

Chứng minh dân chúng / Căn cước công dân / Hộ chiếu số:

Ngày và nơi cấp: ………………………………………………………………

2. Đối với nhà đầu cơ là công ty / tổ chức:

Tên công ty / tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

Mã / số Giđó chứng thực đăng ký công ty / Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ / Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó phép đầu cơ / Quyết định thành lập: …………………….

Ngày cấp: …………………… Cơ quan cấp: ……………………

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ……………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ……………………………………………………

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: ……………………………………………………… ..

2. Mã dự án / số giấy chứng thực đăng ký đầu cơ / giấy chứng thực đầu cơ / giấy phép đầu cơ / giấy phép kinh doanh: ……………………. ……………………

3. Ngày cấp (lần đầu): ……………………………………………………………………………………………… ..

4. Cơ quan cấp: ……………………………………………………… ..

5. Vị trí tiến hành dự án: ……………………………………………………… ..

6. Chỉ tiêu dự án: …………………………………………………… ..

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA VĂN PHÒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên văn phòng quản lý:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………………………………… ..

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ hội sở (ghi số nhà, đường / khu phố, phường / xã, quận / huyện, tỉnh / thành thị): ……………………

3. Nội dung và khuôn khổ hoạt động của văn phòng quản lý (ghi rõ theo từng nội dung và khuôn khổ hoạt động của văn phòng quản lý): …………… ..

4. Thời hạn hoạt động (ghi số 5 tính từ lúc ngày được cấp Giđó chứng thực đăng ký hoạt động của Văn phòng quản lý): ………………………………………….

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng quản lý:

Họ và tên: …………… .. Giới tính: …………

Ngày, tháng, 5 sinh: ………… /… ../ ……. Quốc tịch: …………………….

Chứng minh dân chúng / Căn cước công dân / Hộ chiếu số:

Ngày cấp: ……… / ………. / …………. Nơi cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………… .. ………………………………………………….

Nơi ở ngày nay: ……………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ………… .Fax: ……………… .Email: ………….

IV. CAM KẾT CHỦ ĐẦU TƯ:

1. Chịu nghĩa vụ trước luật pháp về tính hợp lí, chuẩn xác, thật thà của giấy má, tài liệu gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam và các quy định tại Giđó chứng thực đăng ký hoạt động của Văn phòng quản lý.

V. CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Các tài liệu quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật Đầu cơ (ghi rõ giấy má kèm theo):

2. Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng vị trí của nhà đầu cơ (hiệp đồng hoặc thỏa thuận thuê vị trí, …).

Làm việc tại ……., Ngày… .. tháng… .. ……

Nhà đầu cơ

Mỗi nhà đầu cơ phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ

.


 

Thông tin thêm

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ

[rule_3_plain]

Mẫu văn bản về việc đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ
Mẫu văn bản về việc đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ là mẫu văn bản được lập ra để đăng ký được thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin của văn phòng quản lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu yêu cầu dự án đầu cơ
Mẫu văn bản yêu cầu tiến hành dự án đầu cơ
Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu cơ công
Nội dung căn bản của mẫu văn bản về việc đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
VĂN BẢN ĐĂNG KÝ
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu cơ)
Nhà đầu cơ đăng ký thành lập Văn phòng quản lý dự án đầu cơ với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối với nhà đầu cơ là tư nhân:
Họ tên: …………………. Giới tính: ……………………………………………………………….
Sinh ngày: ……/…../…………. Quốc tịch: ………………..…………………………………
Chứng minh dân chúng/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: ………… /…../……Nơi cấp: ………………………………………………………………
2. Đối với nhà đầu cơ là công ty/tổ chức:
Tên công ty/tổ chức: …………………………………………………………………………..
Mã số/số Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh/Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ/Giđó chứng thực đầu cơ/Giđó phép đầu cơ/Quyết định thành lập: …………………………….
Ngày cấp: …………………………………….. Cơ quan cấp: ………………………………………
Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ………………………………………………
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …………………………………………
II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án: ………………………………………………………………………..
2. Mã số dự án/số Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ/Giđó chứng thực đầu cơ/Giđó phép đầu cơ/Giđó phép kinh doanh: …………………….………………………………………
3. Ngày cấp (lần đầu): ………………………………………………………………..
4. Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………..
5. Vị trí tiến hành dự án: ………………………………………………………..
6. Chỉ tiêu dự án: …………………………………………………………………..
III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên văn phòng quản lý:
Tên bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………………..
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành thị): …………………
3. Nội dung, khuôn khổ hoạt động của văn phòng quản lý (ghi chi tiết theo từng nội dung và khuôn khổ hoạt động của Văn phòng quản lý): ……………..
4. Thời hạn hoạt động (ghi số 5 tính từ lúc ngày được cấp Giđó chứng thực đăng ký hoạt động văn phòng quản lý): ………………………………………….
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng quản lý:
Họ tên: …………….. Giới tính: ………
Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: ………………………………………………………
Chứng minh dân chúng/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: ………/………./…………. Nơi cấp: …………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………..………………………………………………….
Chỗ ở ngày nay: ………………………………………………………………………….
Dế yêu: …………….Fax: ……………….Email: ………………………………….
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
1. Chịu nghĩa vụ trước luật pháp về tính hợp lí, chuẩn xác, thật thà của giấy má và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam và các quy định của Giđó chứng thực đăng ký hoạt động Văn phòng quản lý.
V. HỒ SƠ KÈM THEO
1. Các văn bản quy định tại Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật đầu cơ (liệt kê chi tiết các văn bản gửi kèm theo):
2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng vị trí của nhà đầu cơ (hiệp đồng hoặc thỏa thuận thuê vị trí,…..).

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..5……

Nhà đầu cơ
Từng nhà đầu cơ ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu văn bản về việc đăng ký thành lập văn phòng quản lý dự án đầu cơ

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #văn #bản #đăng #ký #thành #lập #văn #phòng #điều #hành #dự #án #đầu #tư


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-van-ban-dang-ky-thanh-lap-van-phong-dieu-hanh-du-an-dau-tu-2/

Back to top button