Pháp Luật

Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định số 113/2009 / NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và bình chọn đầu cơ.

CHÍNH QUYỀN
_____

Con số: 1132009 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 5 2009

ÁN LỆNH

về giám sát và bình chọn đầu cơ

__________

CHÍNH QUYỀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật liên can tới đầu cơ xây dựng căn bản số 38/2009 / QH12;

Căn cứ Luật Đầu cơ số 59/2005 / QH11;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ,

ÁN LỆNH:

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Nghị định này quy định nội dung giám sát, bình chọn và tổ chức giám sát, bình chọn dự án đầu cơ và hoạt động đầu cơ trực tiếp sử dụng mọi tài chính;

b) Việc giám sát, bình chọn hoạt động đầu cơ trực tiếp ra nước ngoài tiến hành theo quy định của Chính phủ;

c) Quy định về giám sát, bình chọn dự án đầu cơ sử dụng vốn cung cấp tăng trưởng chính thức (ODA) khác với quy định tại Nghị định này, tiến hành theo quy định của luật pháp về điều hành và sử dụng vốn O DA. Việc rà soát các dự án đầu cơ sử dụng tài chính cung cấp tăng trưởng chính thức (ODA) tiến hành theo quy định tại Nghị định này;

d) Việc giám sát của tập thể tiến hành theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhân vật vận dụng của Nghị định này bao gồm: cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động đầu cơ trực tiếp và hoạt động giám sát, bình chọn đầu cơ.

Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Gisát hại và bình chọn đầu cơ” là hoạt động theo dõi, rà soát, bình chọn kết quả đạt được của công đoạn đầu cơ so với đề xuất, chỉ tiêu đầu cơ. Gisát hại, bình chọn đầu cơ bao gồm giám sát, bình chọn dự án đầu cơ và giám sát, bình chọn toàn cục đầu cơ.

2. “Gisát hại dự án đầu cơ” là hoạt động theo dõi, rà soát thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất công đoạn đầu cơ của dự án theo quy định về điều hành đầu cơ nhằm đảm bảo chỉ tiêu và hiệu quả của dự án.

3. “Gisát hại dự án đầu cơ” là việc cập nhật thường xuyên, định kỳ các thông tin liên can tới việc tiến hành dự án; tổng hợp, phân tách, bình chọn thông tin, yêu cầu các phương án ra quyết định của các đơn vị quản lý điều hành nhằm bảo đảm dự án đầu cơ đạt được chỉ tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và trong phạm vi nguồn lực đã được xác định.

.


 

Thông tin thêm

Nghị định của Chính phủ về giám sát và bình chọn đầu cơ

[rule_3_plain]

Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và bình chọn đầu cơ.

CHÍNH PHỦ _____

Số: 113/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 5 2009

NGHỊ ĐỊNH
về giám sát và bình chọn đầu cơ
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật liên can tới đầu cơ xây dựng căn bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Luật Đầu cơ số 59/2005/QH11;
Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Nghị định này quy định về nội dung giám sát, bình chọn và việc tổ chức tiến hành giám sát, bình chọn dự án đầu cơ và hoạt động đầu cơ trực tiếp sử dụng tất cả các tài chính;
b) Việc giám sát, bình chọn hoạt động đầu cơ trực tiếp ra nước ngoài tiến hành theo quy định riêng của Chính phủ;
c) Các quy định về theo dõi, bình chọn các dự án đầu cơ sử dụng tài chính cung cấp tăng trưởng chính thức (ODA) khác với quy định tại Nghị định này, tiến hành theo luật pháp về điều hành và sử dụng vốn ODA. Việc rà soát dự án đầu cơ sử dụng tài chính cung cấp tăng trưởng chính thức (ODA) được tiến hành theo quy định tại Nghị định này;
d) Việc giám sát tập thể được tiến hành theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nhân vật vận dụng của Nghị định này bao gồm: cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động đầu cơ trực tiếp và hoạt động giám sát, bình chọn đầu cơ.
Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Gisát hại, bình chọn đầu cơ” là hoạt động theo dõi, rà soát và bình chọn chừng độ đạt được của công đoạn đầu cơ so với đề xuất và chỉ tiêu đầu cơ. Gisát hại, bình chọn đầu cơ gồm giám sát, bình chọn dự án đầu cơ và giám sát, bình chọn toàn cục đầu cơ.
2. “Gisát hại dự án đầu cơ” là hoạt động theo dõi thường xuyên, rà soát định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất công đoạn đầu cơ của dự án theo các quy định về điều hành đầu cơ nhằm bảo đảm chỉ tiêu và hiệu quả của dự án.
3. “Theo dõi dự án đầu cơ” là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên can tới tình hình tiến hành dự án; tổng hợp, phân tách, bình chọn thông tin, yêu cầu các phương án dùng cho việc ra quyết định của các đơn vị quản lý điều hành nhằm bảo đảm dự án đầu cơ tiến hành đúng chỉ tiêu, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và trong phạm vi các nguồn lực đã được xác định.

TagsĐầu cơ – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain]

#Nghị #định #của #Chính #phủ #về #giám #sát #và #đánh #giá #đầu #tư


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button