Pháp Luật

Phân biệt Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp

Phân biệt giữa cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đều gắn liền với sự có mặt của cơ quan hành chính nhà nước, vậy cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp được phân biệt như thế nào? Hãy cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.

1. Phân biệt Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp

Hiện giờ, Cơ quan nhà nướcĐơn vị sự nghiệp công lập) là 2 định nghĩa khá dễ lầm lẫn. Điều này ko có gì đáng kinh ngạc vì trước đây, 2 loại hình cơ quan này có chế độ nguồn vốn căn bản giống nhau, hơn nữa hàng ngũ các bộ ở 2 loại hình tổ chức này cũng giống nhau về cơ chế tiền tệ. lương, thưởng và các phúc lợi khác.

Ngoài những đặc điểm giống nhau như: Gắn liền với công dụng điều hành Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, 2 loại cơ quan này còn cần phân biệt bởi:

Cơ quan nhà nước

đơn vị sự nghiệp

Thí dụ:

Uỷ ban dân chúng

Tòa án dân chúng

Bệnh viện công cộng

Cao đẳng số đông

Ý nghĩ:

Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước, là tổ chức (tư nhân) mang quyền lực Nhà nước được thành lập và giao cho theo quy định của luật pháp nhằm tiến hành các nhiệm vụ, công dụng của Nhà nước. Quốc gia.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của luật pháp, có nhân cách pháp nhân, hoạt động dịch vụ. công cộng, chuyên dụng cho điều hành nhà nước

Đặc thù:

– Mang quyền lực của Nhà nước;

– Nhân danh Nhà nước để tiến hành quyền lực Nhà nước;

– Trong khuôn khổ thẩm quyền của mình, cơ quan nhà nước có quyền ban hành văn bản quy phạm luật pháp hoặc văn bản vận dụng luật pháp;

– Gisát hại việc tiến hành các văn bản do mình ban hành;

Có quyền tiến hành các giải pháp cưỡng chế lúc nhu yếu;

– Thẩm quyền của cơ quan nhà nước có những giảm thiểu về ko gian (bờ cõi), thời kì có hiệu lực, chủ thể chịu ảnh hưởng. Quyền hạn của cơ quan lệ thuộc vào địa vị pháp lý của cơ quan đấy trong bộ máy nhà nước. Giới hạn thẩm quyền của cơ quan nhà nước là giới hạn do luật pháp quy định.

– Mỗi cơ quan nhà nước có bề ngoài và phương thức hoạt động riêng do luật pháp quy định.

– Không có quyền lực nhà nước, ko có công dụng điều hành nhà nước như: Xây dựng thiết chế, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính… Đơn vị sự nghiệp công lập đồng đẳng với tổ chức, tư nhân trong mối quan hệ hỗ trợ dịch vụ công.

– Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo trình tự, thủ tục do luật pháp quy định;

– Là bộ phận cấu thành của tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

– Có nhân cách pháp nhân;

– Cung cấp các dịch vụ công, chuyên dụng cho điều hành nhà nước;

– Viên chức là lực lượng lao động chính, bảo đảm tiến hành công dụng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phân loại:

Căn cứ vào bề ngoài tập quyền:

– Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất; HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương;

– Cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng.

– Các cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát;

Căn cứ vào quy trình thành lập:

Các cơ quan nhà nước do dân chúng bầu ra;

Các cơ quan nhà nước ko do dân chúng bầu ra.

Căn cứ vào thuộc tính của quyền hạn:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyên môn, nghiệp vụ.

Căn cứ vào cấp thẩm quyền:

Các cơ quan nhà nước ở Trung ương;

Cơ quan chính quyền địa phương.

Trên cơ sở tự chủ:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao toàn quyền tự chủ về tiến hành nhiệm vụ, nguồn vốn, tổ chức bộ máy và nhân sự;

Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về tiến hành nhiệm vụ, nguồn vốn, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Căn cứ vào cơ quan

Căn cứ vào địa điểm pháp lý:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục;

– Các đơn vị thuộc UBND tỉnh;

– Các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Các đơn vị thuộc Ủy ban dân chúng cấp huyện.

Dựa trên lĩnh vực:

– Đơn vị hoạt động y tế;

– Đơn vị hoạt động giáo dục;

– Đơn vị nghiệp vụ thông tin tạp chí;

– Đơn vị hoạt động Nghiên cứu phần mềm;

-…

2. Thành lập và tổ chức các đơn vị sự nghiệp

Việc thành lập, giải tán đơn vị sự nghiệp được quy định tại Nghị định số 120/2020 / NĐ-CP.

Các đơn vị sự nghiệp công lập mới thành lập phải tự trang trải chi thường xuyên và chi đầu cơ (trừ trường hợp phải thành lập mới để hỗ trợ các dịch vụ hành chính công căn bản, cần thiết). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ lúc thành lập mới phải tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ.

Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được sắp xếp bình quân ko quá 03 người / đơn vị; các đơn vị khác tiến hành theo đề án thành lập (trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: số lượng cấp phó của đơn vị trong cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được sắp xếp bình quân ko quá 03 người / đơn vị; Các đơn vị khác được sắp xếp ko quá 03 người.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên:

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ được sắp xếp bình quân mỗi đơn vị ko quá 03 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (bao gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài); (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Chính phủ (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh có 20 trở lên. ít viên chức được sắp xếp ko quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm mướn chức thì sắp xếp ko quá 03 cấp phó.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục thuộc Bộ (Bộ); các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, thuộc Chi cục thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhưng mà không hề là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh (sở); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (cấp huyện) có ko quá 02 cấp phó.

Thí điểm vừa giúp bạn mày mò sự dị biệt giữa cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Các cơ quan nhà nước có nhẽ sẽ dễ hiểu và dễ tưởng tượng hơn cho người dân so với các đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm dị biệt dễ nhận thấy nhất là cơ quan nhà nước mang quyền lực nhà nước, tiến hành công dụng điều hành nhà nước (thăm dò, thanh tra, xét xử, …) khi mà đơn vị sự nghiệp công lập ko có quyền lực nhà nước, ko tham dự điều hành nhà nước, nhưng mà chỉ hỗ trợ các dịch vụ công, chuyên dụng cho công việc điều hành nhà nước (thí dụ: Trường học công lập, bệnh viện công lập, …)

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can trong lĩnh vực Hỏi – Đáp Pháp luật.

Những bài viết liên can:

  • Mức thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen mới.

.


 

Thông tin thêm

Phân biệt Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp

[rule_3_plain]

Phân biệt Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp. Đều gắn liền với sự hiện diện của các cơ quan hành chính nhà nước, Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp được phân biệt thế nào? Cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.
1. Phân biệt Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp
Hiện nay, Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp (công lập) là 2 định nghĩa khá dễ để gây gổ lầm lẫn. Đây không hề là điểu quá kinh ngạc bởi vì trước đây, 2 loại hình cơ quan này có chế độ nguồn vốn căn bản là giống nhau, hơn nữa hàng ngũ các bộ trong 2 loại hình tổ chức này cũng giống hệt về cơ chế tiền công, tiền thưởng và các cơ chế đãi ngộ.
Ngoài những đặc điểm giống nhau như: Gắn liền với công dụng điều hành Nhà nước, nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước thì 2 loại cơ quan này cũng cần được phân biệt bằng:

Cơ quan Nhà nước

Đơn vị sự nghiệp

Thí dụ:

Ủy ban Nhân Dân
Tòa Án Nhân Dân

Bệnh viện Công lập
Trường Đại học Công Lập

Khái niệm:

Cơ quan Nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước, là tổ chức (tư nhân) mang quyền lực Nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật nhằm tiến hành nhiệm vụ và công dụng của Nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của luật pháp, có nhân cách pháp nhân, hỗ trợ dịch vụ công, chuyên dụng cho điều hành nhà nước

Đặc điểm:

– Mang tính quyền lực Nhà nước;
– Nhân danh Nhà nước để thực thi quyền lực Nhà nước;
– Trong khuôn khổ thẩm quyền của mình, cơ quan Nhà nước có quyền ban hành văn bản quy phạm luật pháp hoặc văn bản vận dụng luật pháp;
– Gisát hại tiến hành các văn bản nhưng mình ban hành;
– Có quyền tiến hành giải pháp cưỡng chế lúc nhu yếu;
– Thẩm quyền của các cơ quan nhà nước có những giới hạn về ko gian (bờ cõi), về thời kì có hiệu lực, về nhân vật chịu sự ảnh hưởng. Thẩm quyền của cơ quan lệ thuộc vào địa vị pháp lý của nó trong bộ máy nhà nước. Giới hạn thẩm quyền của cơ quan nhà nước là giới hạn pháp lý vì được luật pháp quy định.
– Mỗi cơ quan nhà nước có bề ngoài và bí quyết hoạt động riêng do luật pháp quy định.

– Không mang quyền lực nhà nước, ko có công dụng điều hành nhà nước như: Xây dựng thiết chế, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính… Các đơn vị sự nghiệp công lập đồng đẳng với các tổ chức, tư nhân trong quan hệ hỗ trợ dịch vụ công.
– Được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội theo trình tự, thủ tục luật pháp quy định;
– Là bộ phận cấu thành trong tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
– Có nhân cách pháp nhân;
– Cung cấp dịch vụ công, chuyên dụng cho điều hành nhà nước;
– Viên chức là lực lượng lao động chính yếu, đảm bảo cho việc tiến hành công dụng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phân loại:

Căn cứ vào bề ngoài tiến hành quyền lực:
– Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất; HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương;
– Cơ quan hành chính Nhà nước: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các UBND cấp tỉnh, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
– Cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát;
Căn cứ vào trình tự thành lập:
Cơ quan Nhà nước do dân bầu ra;
Cơ quan Nhà nước ko do dân bầu ra.
Căn cứ vào thuộc tính thẩm quyền:
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chung;
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyên môn.
Căn cứ vào cấp độ thẩm quyền:
Cơ quan Nhà nước ở Trung ương;
Cơ quan Nhà nước ở địa phương.

Căn cứ vào quyền tự chủ:
– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về tiến hành nhiệm vụ, nguồn vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự;
– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về tiến hành nhiệm vụ, nguồn vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự .
Căn cứ vào cơ quan
Căn cứ vào địa điểm pháp lý:
– Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Đơn vị thuộc Tổng cục, Cục;
– Đơn vị thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh;
– Đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh;
– Đơn vị thuộc Ủy ban dân chúng cấp huyện.
Căn cứ vào lĩnh vực:
– Đơn vị hoạt động Y tế;
– Đơn vị hoạt động Giáo dục;
– Đơn vị hoạt động Thông tin tạp chí;
– Đơn vị hoạt động Nghiên cứu phần mềm;
-…

2.Thành lập, tổ chức đơn vị sự nghiệp

Việc Thành lập, giải tán đơn vị sự nghiệp được quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ (trừ trường hợp phải thành lập mới để hỗ trợ dịch vụ sự nghiệp công căn bản, cần thiết). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo về chi thường xuyên và chi đầu cơ, lúc thành lập mới phải tự đảm bảo về chi thường xuyên và chi đầu cơ.
Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
Chi tiết, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sắp xếp bình quân ko quá 03 người trên 1 đơn vị; các đơn vị khác được tiến hành theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sắp xếp bình quân ko quá 03 người trên 1 đơn vị; các đơn vị khác được sắp xếp ko quá 03 người.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên:
Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sắp xếp bình quân ko quá 03 người trên 1 đơn vị.
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài); (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh có từ 20 người làm việc là nhân viên trở xuống được sắp xếp ko quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là nhân viên được sắp xếp ko quá 03 cấp phó.
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc Bộ (Bộ); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không hề là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh (sở); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh, thành thị thuộc thành thị trực thuộc Trung ương (cấp huyện) được sắp xếp ko quá 02 cấp phó.
Hoa Tiêu vừa giúp các bạn mày mò điểm không giống nhau giữa Cơ quan Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp. Cơ quan Nhà nước có nhẽ sẽ dễ hiểu và dễ tưởng tượng hơn với mọi người so với đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm dị biệt dễ nắm bắt nhất chính là cơ quan nhà nước mang tính quyền lực nhà nước, tiến hành công dụng điều hành nhà nước (thăm dò, thanh tra, xét xử,…) khi mà đơn vị sự nghiệp công lập lại ko có tính quyền lực nhà nước và ko tham dự vào điều hành nhà nước nhưng chỉ hỗ trợ dịch vụ công, chuyên dụng cho điều hành nhà nước (thí dụ: Trường học công lập, bệnh viện công,…)
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen mới

TagsHành chính

[rule_2_plain]

#Phân #biệt #Cơ #quan #Nhà #nước #và #Đơn #vị #sự #nghiệp


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/phan-biet-co-quan-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-2/

Back to top button