Thủ Thuật

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Quy trình khắc phục tố giác kỷ luật đảng viên đối với đảng viên Phiên bản mới nhất ngày nay tiến hành theo Quyết định 354-QĐ / UBKTTW ngày 22/12/2021 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành.

Theo Quyết định 354, thứ tự khắc phục tố giác kỷ luật đảng tiến hành theo 3 bước: bước sẵn sàng, bước thực hiện và là bước xong xuôi. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm Quy trình rà soát nguồn vốn Đảng, Quy trình rà soát tổ chức đảng và đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm. Vậy sau đây là nội dung cụ thể các bước khắc phục tố giác kỷ luật đảng viên, Mời các bạn cùng theo dõi.

Quy trình khắc phục tố giác kỷ luật đảng viên đối với đảng viên

(BORSE)ban hành kèm theo Quyết định số 354-QĐ / UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I. Bước sẵn sàng

1. Căn cứ vào đơn tố giác quyết định kỷ luật đảng, kết quả làm việc với đảng viên tố giác. (sau đây gọi là nhân vật tố giác); viên chức giám sát hiện trườngtrước tiên yêu cầu, báo cáo (bằng văn bản) với ban thường vụ2: Đơn tố giác của đảng viên; tóm lược nội dung tố giác; đồ mưu hoạch và dự định ​​các thành viên của đoàn (nhóm) khắc phục các tố giác (gọi tắt là đoàn thanh tra).

2. Ban thường vụ coi xét, ra quyết định và phương án khắc phục tố giác kỷ luật đảng. (mẫu chi tiết).

3. Đoàn rà soát xây dựng lịch làm việc; họp đoàn công bố kế hoạch, cắt cử nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn; Soạn thảo giấy má, tài liệu liên can chuyên dụng cho công việc khắc phục tố giác.

II. Các bước tiến hành

1. Ủy viên Ủy ban được cắt cử lãnh đạo và đại diện cho Đoàn rà soát3 làm việc với (nhân vật tố giác; đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã khắc phục tố giác kỷ luật)4 để tiến hành các quyết định và kế hoạch; hợp nhất lịch làm việc; đề xuất người tố giác phân phối tài liệu (nếu có); yêu cầu lãnh đạo tổ chức đảng và đảng viên có liên can phối hợp tiến hành.

Trường hợp thiết yếu sẽ thực hiện theo bề ngoài họp online hoặc gửi bằng văn bản qua đường bưu điện.

2. Đoàn rà soát thực hiện thẩm tra, xác minh; làm việc với:

– Nhân vật tố giác, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã khắc phục tố giác kỷ luật, tổ chức đảng có liên can để làm rõ nội dung tố giác.

– Cấp ủy trực tiếp điều hành người tố giác xác minh nhân cách, phẩm giá của người tố giác từ sau lúc bị kỷ luật tới lúc khắc phục tố giác.

– Các tổ chức, tư nhân có liên can để bổ sung, tích lũy tài liệu.

– Nếu có cốt truyện mới làm chỉnh sửa thực chất vụ án; cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời kì, thành phần đoàn rà soát, chuyên môn kỹ thuật thì đoàn trưởng rà soát báo cáo thành viên ban lãnh đạo báo cáo túc trực cấp ủy coi xét, quyết định. xác định.

– Đoàn rà soát luận bàn với người tố giác những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ. Lập dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác (mẫu chi tiết).

3. Các tổ chức đảng có liên can tổ chức hội nghị:

Cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy đã quyết định kỷ luật hoặc khắc phục tố giác kỷ luật tổ chức chủ trì, ghi biên bản cuộc họp để đoàn rà soát phê chuẩn dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác và luận bàn các nội dung có liên can; hội nghị trao đổi, hợp nhất đề xuất giữ nguyên bề ngoài kỷ luật đã vận dụng hoặc quyết định khắc phục tố giác; biểu quyết bằng bề ngoài bỏ thăm kín về việc đề xuất chỉnh sửa, xóa bỏ bề ngoài kỷ luật đã vận dụng trong trường hợp có cốt truyện mới dẫn tới chỉnh sửa thực chất vụ án.

4. Đoàn rà soát làm việc với người tố giác; tiếp diễn thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác; luận bàn quan điểm ​​với thủ trưởng (đơn vị theo dõi địa bàn; chẳng phải là đoàn trưởng, thành viên đoàn thanh tra) về kết quả khắc phục tố giác; báo cáo xin quan điểm ​​đồng đội ủy viên ban lãnh đạo đoàn, ban thường vụ thành ủy (nếu cần) trước lúc trình ủy ban rà soát.

III. Hoàn thành bước

1. Ủy ban Kiểm tra coi xét, kết luận:

– Đoàn rà soát báo cáo kết quả khắc phục tố giác; thể hiện đầy đủ quan điểm ​​của người tố giác, quan điểm, kiến ​​nghị của tổ chức đảng có liên can; báo cáo tình hình, phẩm giá của người tố giác từ sau lúc bị xử lý kỷ luật tới lúc khắc phục tố giác.

– Hội đồng kết luận, biểu quyết quyết định đồng ý chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật (nếu có).

2. Đơn vị theo dõi địa bàn có văn bản báo cáo cấp ủy về kết quả, hoạt động của Đoàn rà soát.

3. Đoàn rà soát hoàn thiện báo cáo kết quả khắc phục tố giác; phối hợp với (đơn vị hoặc viên chức tổng hợp)5 hoàn thiện công bố kết luận, quyết định khắc phục tố giác hoặc tờ trình đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật đối với người tố giác, báo cáo thành viên ban lãnh đạo đoàn rà soát trước lúc trình túc trực cấp ủy ký ban hành.

4. Thành viên ban lãnh đạo, đại diện đoàn rà soát công bố kết luận, quyết định khắc phục tố giác kỷ luật đảng cho người tố giác và tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc khắc phục tố giác.

Trường hợp thiết yếu sẽ thực hiện theo bề ngoài họp online hoặc gửi bằng văn bản qua đường bưu điện; hoặc giao cho cho tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định khắc phục tố giác kỷ luật đảng cho nhân vật, tổ chức đảng có liên can.

5. Đoàn rà soát họp rút kinh nghiệm; Trưởng đoàn nhận xét, bình chọn bằng văn bản đối với từng thành viên Đoàn rà soát gửi Thủ trưởng đơn vị có cán bộ tham dự đoàn; Soạn thảo và lập giấy má theo quy định.

6. Các sở, đơn vị, cán bộ theo dõi địa bàn giám sát việc chấp hành các kết luận, quyết định của Ủy ban.


 

Thông tin thêm

Quy trình khắc phục tố giác kỷ luật đảng đối với đảng viên

[rule_3_plain]

Quy trình khắc phục tố giác kỷ luật đảng đối với đảng viên mới nhất ngày nay được tiến hành theo Quyết định 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành.Theo quyết định 354 thì thứ tự khắc phục tố giác kỷ luật đảng được tổ chức theo 3 bước: bước sẵn sàng, bước thực hiện và là bước xong xuôi. Ngoài ra các bạn xem thêm Quy trình rà soát nguồn vốn Đảng, Quy trình rà soát tổ chức đảng, đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm.Vậy sau đây là nội dung cụ thể các bước khắc phục tố giác kỷ luật đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi.Quy trình khắc phục tố giác kỷ luật đảng đối với đảng viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương) (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})I. Bước chuẩn bị1. Căn cứ đơn tố giác quyết định kỷ luật đảng, kết quả làm việc với đảng viên tố giác (sau đây gọi là nhân vật tố giác); cán bộ theo dõi địa bàn1 yêu cầu, báo cáo (bằng văn bản) với túc trực ủy ban2: Đảng viên tố giác; tóm lược nội dung tố giác; kế hoạch và dự định thành viên đoàn (tổ) khắc phục tố giác (gọi tắt là đoàn rà soát).2. Thường trực ủy ban coi xét, ban hành hình định và kế hoạch khắc phục tố giác kỷ luật đảng (mẫu theo quy định).3. Đoàn rà soát xây dựng lịch làm việc của đoàn; họp đoàn để công bố kế hoạch, cắt cử nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn; sẵn sàng văn bản, tài liệu liên can chuyên dụng cho việc khắc phục tố giác.II. Bước tiến hành1. Thành viên ủy ban được cắt cử lãnh đạo và đại diện đoàn kiểm tra3 làm việc với (nhân vật tố giác; đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã khắc phục tố giác kỷ luật)4 để khai triển quyết định, kế hoạch; hợp nhất lịch làm việc; đề xuất nhân vật tố giác phân phối tài liệu (nếu có); đề xuất lãnh đạo tổ chức đảng và đảng viên có liên can phối hợp tiến hành.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trường hợp thiết yếu, khai triển theo bề ngoài họp online hoặc gửi văn bản theo đường công văn.2. Đoàn rà soát thực hiện thẩm tra, xác minh; làm việc với:- Nhân vật tố giác, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã khắc phục tố giác kỷ luật, tổ chức đảng liên can đ ể làm rõ nội dung tố giác.- Cấp ủy trực tiếp điều hành nhân vật tố giác để xác minh về nhân cách, phẩm giá của nhân vật tố giác từ sau lúc bị kỷ luật tới thời khắc khắc phục tố giác.- Các tổ chức, tư nhân có liên can để bổ sung, tích lũy tài liệu.- Nếu có cốt truyện mới làm chỉnh sửa thực chất vụ việc; cần phải điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời kì, thành phần đoàn rà soát, nhận định kỹ thuật, chuyên môn thì đoàn trưởng rà soát báo cáo thành viên ủy ban lãnh đạo để báo cáo túc trực ủy ban coi xét, quyết định.- Đoàn rà soát luận bàn với nhân vật tố giác những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác (mẫu theo quy định).3. Các tổ chức đảng có liên can tổ chức hội nghị:Cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy đã quyết định kỷ luật hoặc khắc phục tố giác kỷ luật tổ chức và chủ trì, ghi biên bản hội nghị để đoàn rà soát phê chuẩn dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác và luận bàn các nội dung liên can; hội nghị trao đổi hợp nhất về đề xuất giữ nguyên bề ngoài kỷ luật đã vận dụng hoặc quyết định khắc phục tố giác; biểu quyết bằng phiếu kín về đề xuất chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bề ngoài kỷ luật đã vận dụng đối với trường hợp có cốt truyện mới dẫn tới chỉnh sửa thực chất của vụ việc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Đoàn rà soát làm việc với nhân vật tố giác; tiếp diễn thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả khắc phục tố giác; luận bàn quan điểm với người đứng đầu (đơn vị theo dõi địa bàn; chẳng phải là đoàn trưởng hoặc thành viên đoàn rà soát) về kết quả khắc phục tố giác; báo cáo xin quan điểm đồng đội thành viên ủy ban lãnh đạo đoàn, túc trực ủy ban (nếu cần) trước lúc trình ủy ban rà soát.III. Bước kết thúc1. Ủy ban rà soát coi xét, kết luận:- Đoàn rà soát báo cáo kết quả khắc phục tố giác; thể hiện đầy đủ quan điểm của nhân vật tố giác, quan điểm và đề xuất của tổ chức đảng có liên can; báo cáo về nhân cách, phẩm giá của nhân vật tố giác từ sau lúc bị kỷ luật tới thời khắc khắc phục tố giác.- Ủy ban kết luận, biểu quyết quyết định duyệt y, chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật (nếu có).2. Đơn vị theo dõi địa bàn có quan điểm bằng văn bản báo cáo ủy ban về kết quả và hoạt động của đoàn rà soát.3. Đoàn rà soát hoàn chỉnh báo cáo kết quả khắc phục tố giác; phối hợp với (đơn vị hoặc cán bộ tổng hợp)5 hoàn chỉnh công bố kết luận, quyết định khắc phục tố giác hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa bề ngoài kỷ luật đối với nhân vật tố giác, báo cáo thành viên ủy ban lãnh đạo đoàn rà soát trước lúc trình túc trực ủy ban ký, ban hành.4. Thành viên ủy ban lãnh đạo và đại diện đoàn rà soát ban bố công bố kết luận, quyết định khắc phục tố giác kỷ luật đảng tới nhân vật tố giác và tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc khắc phục tố giác,(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trường hợp thiết yếu, khai triển theo bề ngoài họp online hoặc gửi văn bản theo đường công văn; hoặc giao cho cho tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định khắc phục tố giác kỷ luật đảng tới nhân vật và tổ chức đảng có liên can.5. Đoàn rà soát họp rút kinh nghiệm; đoàn trưởng có văn bản nhận xét, bình chọn từng thành viên đoàn rà soát, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham dự đoàn; lập giấy má và nộp lưu trữ theo quy định.6. Vụ địa bàn, đơn vị, cán bộ theo dõi địa bàn giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Ủy ban.

[rule_2_plain]

#Quy #trình #giải #quyết #khiếu #nại #kỷ #luật #đảng #đối #với #đảng #viên


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://download.vn/quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-ky-luat-dang-doi-voi-dang-vien-58223

Back to top button