Pháp Luật

Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND

Quyết định 1683/2012 / QĐ-UBND coi xét giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13 / NQ-CP và Quyết định 2093 / QĐ-TTg của Ủy ban quần chúng tỉnh Yên Bái.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

——————
Con số: 1683/ QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Yên Bái, ngày 05 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 13 / NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH 2093 / QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 142/2005 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thuê;

Căn cứ Nghị quyết số 13 / NQ-CP ngày 10 tháng 5 5 2012 của Chính phủ về 1 số biện pháp tháo gỡ gian nan cho sản xuất kinh doanh và cung cấp thị phần;

Căn cứ Quyết định số 2093 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất 5 2011 và 5 2012 đối với 1 số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 94/2011 / TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Nguồn vốn; Thông tư 141/2007 / TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005 / TT-BTC ngày 30/12/2005 chỉ dẫn thi hành Nghị định 142/2005 / NĐ -CP;

Căn cứ Thông tư số 83/2012 / TT-BTC ngày 23 tháng 5 5 2012 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn tiến hành miễn, giảm, giãn 1 số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13 / NQ-CP ngày 10 tháng 5 5 2012 của Bộ Nguồn vốn. 5 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 17969 / BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Nguồn vốn về việc chỉ dẫn tiến hành Quyết định số 2093 / QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 2063 / TTr-CT ngày 19 tháng 10 5 2012 về việc giảm tiền thuê đất đợt 1 cho các tổ chức thuê đất trên khu vực tỉnh 5 2011 và 2012 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giảm tiền thuê đất đợt 1 cho các tổ chức thuê đất trên khu vực tỉnh 5 2011 và 2012 là: 48 đơn vị, trong đấy có 108 điểm cho thuê đất. Tổng số tiền thuê đất được giảm là: 6.120.739.214 đồng (6 tỷ 1 trăm 2 mươi triệu 7 trăm 3 mươi 9 ngàn 2 trăm mười 4 đồng).

Trong đấy:

– Được giảm theo Quyết định số 2093 / QĐ-TTg: 3.570.836.109 đồng.

+ 5 2011: 1.573.119 đồng.

+ 5 2012: 1.997.835.990 đồng.

– Giảm theo Nghị quyết số 13 / NQ-CP: 2.549.903.105 đồng.

(Chi tiết về tổ chức, diện tích và số tiền thuê đất tới từng điểm thuê đất của tổ chức tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh có bổn phận ban hành hình định giảm tiền thuê đất đối với từng trường hợp chi tiết và chỉ dẫn, chỉ huy các Chi cục Thuế tiến hành đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định hiện hành của Cục Thuế. Chính quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng tỉnh, Giám đốc Sở Nguồn vốn, Giám đốc Sở Khoáng sản và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các huyện, thị xã, thành thị và các tổ chức có liên can chịu bổn phận thi hành Điều này. quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.

Người nhận:
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như Điều 3 của Quyết định;
– Công báo tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT-TC, TNMT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Duy Cường

.


 

Thông tin thêm

Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND

[rule_3_plain]

Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND duyệt giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Quyết định 2093/QĐ-TTg do Ủy ban quần chúng tỉnh Yên Bái ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI —————- Số: 1683/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Yên Bái, ngày 05 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng quần chúng và Uỷ ban quần chúng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về 1 số biện pháp tháo gỡ gian nan cho sản xuất kinh doanh, cung cấp thị phần;
Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong 5 2011 và 5 2012 đối với 1 số tổ chức kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Nguồn vốn; Thông tư 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn thực hịên việc miễn, giảm, gia hạn 1 số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ;
Căn cứ công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Nguồn vốn về việc chỉ dẫn tiến hành Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 2063/TTr-CT ngày 19 tháng 10 5 2012 về giảm tiền thuê đất đợt I cho các tổ chức thuê đất trên khu vực tỉnh 5 2011 và 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt số tiền thuê đất được giảm đợt I cho các tổ chức thuê đất trên khu vực tỉnh 5 2011 và 2012 là: 48 đơn vị, gồm 108 điểm thuê đất. Tổng số tiền thuê đất giảm là: 6.120.739.214 đồng (6 tỷ, 1 trăm 2 mươi triệu, 7 trăm 3 mươi 9 ngàn, 2 trăm mười 4 đồng).
Trong đấy:
– Giảm theo QĐ số 2093/QĐ-TTg: 3.570.836.109 đồng.
+ 5 2011: 1.573.000.119 đồng.
+ 5 2012: 1.997.835.990 đồng.
– Giảm theo Nghị quyết số 13/NQ-CP: 2.549.903.105 đồng.
(Chi tiết tổ chức,diện tích, số tiền thuê đất tới từng điểm thuê đất của các tổ chức theo Phụ lục đính kèm ).
Điều 2. Cục Thuế tỉnh có bổn phận Ban hành hình định giảm tiền thuê đất cho từng trường hợp chi tiết và chỉ dẫn, chỉ huy các Chi cục Thuế tổ chức tiến hành theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các qui định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban quần chúng tỉnh, Giám đốc Sở Nguồn vốn, Giám đốc Sở Khoáng sản và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng các huyện, thị xã, thành thị, các tổ chức có liên can chịu bổn phận thi hành hình định này.
Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký./.

Nơi nhận: – T.T Tỉnh ủy; – T.T HĐND tỉnh; – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; – Đ/c PCT TT UBND tỉnh; – Như Điều 3 QĐ; – Công báo tỉnh; – Công thông tin điện tử tỉnh; – Lưu: VT-TC, TNMT.

CHỦ TỊCH
(đã ký)

Phạm Duy Cường

TagsXây dựng – Đô thị – Đất đai – Nhà ở

[rule_2_plain]

#Quyết #định #16832012QĐUBND


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button