Pháp Luật

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

Quyết định 40/2012 / QĐ-UBND quy định việc cấp phép xây dựng công trình trong khuôn khổ đất dành cho đường bộ và đường nhánh đấu nối vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên khu vực. Tỉnh Khánh Hòa.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

————————

Con số: 40/ 2012 / QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VẤN ĐỀ QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT ĐƯỜNG VÀ KẾT NỐI ĐƯỜNG THƯƠNG HIỆU ĐẾN HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN, ỦY BAN HUYỆN TẠI KHÁNH BÁNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp của Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng ngày 03 tháng 12 5 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010 / NĐ-CP ngày 24 tháng 02 5 2010 của Chính phủ quy định về điều hành và bảo vệ kết cấu cơ sở vật chất giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011 / TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 5 2011 của Bộ Giao thông vận chuyển chỉ dẫn tiến hành 1 số điều của Nghị định số 11/2010 / NĐ-CP ngày 24 tháng 02 5 2010 của Chính phủ. Quy định của Chính phủ về điều hành và bảo vệ kết cấu cơ sở vật chất giao thông đường bộ;

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cấp phép xây dựng công trình trong khuôn khổ đất dành cho đường bộ và đường nhánh đấu nối vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên khu vực tỉnh Khánh Hòa. .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày diễn ra từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 85/2007 / QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 5 2007 của Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh và xây dựng các trạm xăng dầu dọc đường. tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành hình định này.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Giao thông vận chuyển;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực Hội đồng quần chúng; Ủy ban quần chúng tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Đài PTTH; Báo Khánh Hòa;
– Trung tâm Công báo tỉnh; Trang thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT + HN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Chiến Thắng

.


 

Thông tin thêm

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

[rule_3_plain]

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND về Quy định việc cấp phép xây cất công trình trong khuôn khổ đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên khu vực tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ———————-
Số: 40/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng ngày 26 tháng 11 5 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phạm luật pháp của Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng ngày 03 tháng 12 5 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 5 2010 của Chính phủ Quy định về điều hành và bảo vệ kết cấu cơ sở vật chất giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 5 2011 của Bộ Giao thông vận chuyển Chỉ dẫn tiến hành 1 số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 5 2010 của Chính phủ quy định về điều hành và bảo vệ kết cấu cơ sở vật chất giao thông đường bộ;
Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giao thông Chuyên chở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc cấp phép xây cất công trình trong khuôn khổ đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên khu vực tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày diễn ra từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 5 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh và xây dựng các shop kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh trên khu vực tỉnh Khánh Hòa.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban quần chúng các huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành hình định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 4; – Bộ Giao thông vận chuyển; – Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Thường trục Tỉnh ủy; – Thường trực HĐND; UBND tỉnh; – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; – Đài PTTH; Báo Khánh Hòa; – Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh; – Lưu: VT+HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Chiến Thắng

TagsXây dựng – Đô thị – Đất đai – Nhà ở

[rule_2_plain]

#Quyết #định #402012QĐUBND


Back to top button