Quyết định 877/QĐ-NHNN

Chính thức ngày 08/05/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức ban hành Quyết định 877 / QĐ-NHNN về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ.. Các văn bản quy phạm luật pháp sẽ có hiệu lực diễn ra từ ngày ban hành. Sau đây, xin mời toàn bộ quý vị và các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể về quyết định này.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

__________

Số: 877 / QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 Tháng 5 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 877 / QĐ-NHNN

Về việc ban bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tính năng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

_________________

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 16/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08 tháng 6 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2013 và Nghị định số 92/2017 / NĐ -CP ngày 07 tháng 8 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định liên can tới kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020 / QĐ – TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN ngày 07/5/2020 được thực hiện nay Bộ phận 1 cửa trong khuôn khổ tính năng. năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Vị trí thu được:
– Như Điều 3;
– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
– Đại biểu Nguyễn Thị Hồng;
– Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (để phối hợp);
– Văn phòng Ngân hàng Nhà nước;
– Lưu: VP, CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ CHÍNH PHỦ

Đào Minh Tú

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ THỰC HIỆN TẠI Trụ sở NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 877 / QĐ-NHNN ngày 08/5/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Đồng ruộng

Cơ quan tiến hành

Thủ tục hành chính được thực hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

trước tiên

Thủ tục tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động vay để trả lương lúc nghỉ việc theo Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành chế độ phân phối người gian truân do COVID -19 đại dịch.

Hoạt động tiền tệ

Vụ chế độ tiền tệ

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHỎ

1. Thủ tục tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động vay để trả lương lúc nghỉ việc theo Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định tiến hành chế độ phân phối. những người gặp trắc trở do đại dịch COVID-19

Trình tự tiến hành:

Bước 1: Ngân hàng Chính sách xã hội gửi 01 bản sao Giđấy yêu cầu cho vay tái cấp vốn trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN tới hội sở chính của Ngân hàng. Hàng của nhà nước.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, diễn ra từ ngày thu được đơn yêu cầu cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định cho Ngân hàng Chính sách xã hội tái cấp vốn. .

Cách tiến hành:

+ Trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước (trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa); Hoặc

+ Dịch vụ bưu chính.

Thành phần giấy má: Đơn yêu cầu cho vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN.

Số lượng bản ghi: 01 bộ.

Thời hạn khắc phục: 03 ngày làm việc diễn ra từ ngày nhận đủ giấy má hợp thức.

Nhân vật của thủ tục hành chính: Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cơ quan khắc phục thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ).

Kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định tái cấp vốn.

Phí và lệ phí: Không phải.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu cho vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra;

+ Nghị quyết số 42 / NQ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ về các giải pháp phân phối đồng bào gian truân do đại dịch Covid-19 gây ra;

+ Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN quy định việc tái cấp vốn theo bề ngoài cho vay lại theo giấy má cấp tín dụng đối với tổ chức tài chính.

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
__________

Con số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày Tháng 5 5 2020

ĐƠN VAY VAY HOÀN VỐN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Chính sách tiền tệ)

Tên tổ chức tài chính: Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa chỉ nhà: …. Fax Dế yêu:…

Số account tiền gửi bằng Việt Nam Đồng:… tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra;

Căn cứ Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020 / QĐ – TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra;

Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu khoản vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cho người sử dụng lao động vay trả lương dừng việc theo Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra như sau:

1. Khoản vay tái cấp vốn: Lên tới 16.000 tỷ đồng (mười 6 ngàn tỷ đồng). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải ngân, tái cấp vốn từng lần theo số tiền ghi trong Đơn yêu cầu tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Thời hạn cho vay tái cấp vốn: 364 ngày, diễn ra từ ngày tiếp theo ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải ngân và tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội (tính theo từng lần giải ngân).

3. Lãi suất: 0% / 5.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn ko có đảm bảo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết tiến hành đúng các quy định tại Thông tư số 05/2020 / TT-NHNN ngày 07/5/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng. Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiến hành chế độ phân phối đồng bào gian truân do đại dịch COVID-19 gây ra. /.

Người nhận:

– Như trên;
– Tiết kiệm: …

Đại diện pháp lý

của Ngân hàng Chính sách xã hội

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


 

Thông tin thêm

Quyết định 877/QĐ-NHNN

[rule_3_plain]

Chính thức vào ngày 08/05/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 877/QĐ-NHNN về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ. Hiệu lực của văn bản luật pháp sẽ kể từ ngày được ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
__________
Số: 877/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 5 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 877/QĐ-NHNN
Về việc ban bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tính năng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
_________________
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 5 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định liên can tới kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 thực hiện nay Bộ phận 1 cửa thuộc khuôn khổ tính năng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Thống đốc NHNN;– PTĐ Nguyễn Thị Hồng;– Cục KSTTHC-VPCP (để phối hợp);– Văn phòng NHNN;– Lưu: VP, CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đào Minh Tú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ THỰC HIỆN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan tiến hành

Thủ tục hành chính thực hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

Thủ tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương dừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19.

Hoạt động tiền tệ

Vụ Chính sách tiền tệ

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương dừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19
– Trình tự tiến hành:
Bước 1: Ngân hàng Chính sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bản Giđấy yêu cầu vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-NHNN tới hội sở chính Ngân hàng Nhà nước.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc diễn ra từ ngày thu được Giđấy yêu cầu vay tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
– Bí quyết tiến hành:
+ Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa); Hoặc
+ Dịch vụ bưu chính.
– Thành phần giấy má: Giđấy yêu cầu vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-NHNN.
– Số lượng giấy má: 01 bộ.
– Thời hạn khắc phục: 03 ngày làm việc diễn ra từ ngày thu được đầy đủ giấy má hợp thức.
– Nhân vật tiến hành thủ tục hành chính: Ngân hàng Chính sách xã hội.
– Cơ quan khắc phục thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ).
– Kết quả thật hiện thủ tục hành chính: Quyết định tái cấp vốn.
– Phí, lệ phí: Không.
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giđấy yêu cầu vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-NHNN.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19;
+ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ về các giải pháp phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch Covid-19;
+ Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới bề ngoài cho vay lại theo giấy má tín dụng đối với tổ chức tài chính.
Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI__________
Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________________
Hà Nội, ngày tháng 5 2020

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY TÁI CẤP VỐN
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Chính sách tiền tệ)
Tên tổ chức tài chính: Ngân hàng Chính sách xã hội
Địa chỉ: …. Dế yêu: … Fax:…
Số hiệu account tiền gửi bằng Việt Nam Đồng: … tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19;
Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cho người sử dụng lao động vay trả lương dừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19 như sau:
1. Số tiền vay tái cấp vốn: Tối đa 16.000 tỷ đồng (mười 6 ngàn tỷ đồng). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải ngân tái cấp vốn từng lần theo số tiền tại Giđấy yêu cầu giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
2. Thời hạn vay tái cấp vốn: 364 ngày, diễn ra từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (tính theo từng lần giải ngân).
3. Lãi suất: 0%/5.
4. Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn ko có của nả đảm bảo tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành các chế độ phân phối người dân gặp trắc trở do đại dịch COVID-19./.

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu: …

Người đại diện hợp lí
của Ngân hàng Chính sách xã hội
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

[rule_2_plain]

#Quyết #định #877QĐNHNN


Back to top button