Pháp Luật

Quyết định số 1506/QĐ-TTG

Quyết định số 1506 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vốn sắm giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc tiệt trùng dự trữ đất nước 5 2010.

THỦ TƯỚNG
———————

Con số: 1506/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về vốn bổ sung để sắm giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc tiệt trùng
Dự trữ đất nước 2010
————————

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040 / BNN-KH ngày 30 tháng 6 5 2010, quan điểm ​​của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tại Văn bản số 5136 / BKH-KTDV ngày 26 tháng 7 5 2010, Bộ Nguồn vốn tại văn bản số 10397 / BTC-TCDT ngày 09/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 6,592 tỷ đồng (6 tỷ 5 trăm 9 mươi 2 triệu đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn đề phòng ngân sách Trung ương 5 2010 để sắm đủ giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc tiệt trùng vào kho dự trữ đất nước theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040 / BNN-KH nêu trên.

Việc điều hành và sử dụng kinh phí trên tiến hành theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nguồn vốn, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu cơ chịu phận sự thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch CP, PGĐ Nguyễn Sinh Hùng;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: Kiểm toán, Nhập tịch, Bảo tồn;
– Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

.


 

Thông tin thêm

Quyết định số 1506/QĐ-TTG

[rule_3_plain]

Quyết định số 1506/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vốn sắm giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc tiệt trùng dự trữ đất nước 5 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———————
Số: 1506/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 5 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung vốn sắm giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc tiệt trùng dự trữ đất nước 5 2010 ————————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Xét đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040/BNN-KH ngày 30 tháng 6 5 2010, quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tại Văn bản số 5136/BKH-KTDV ngày 26 tháng 7 5 2010, Bộ Nguồn vốn tại Văn bản số 10397/BTC-TCDT ngày 9 tháng 8 5 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 6,592 tỷ đồng (6 tỷ 5 trăm 9 mươi 2 triệu đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn đề phòng ngân sách trung ương 5 2010 để sắm đủ giống cây trồng, thuốc thú y và thuốc tiệt trùng đưa vào dự trữ đất nước như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040/BNN-KH nêu trên.
Việc điều hành, sử dụng số kinh phí nêu trên tiến hành theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nguồn vốn, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu cơ chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; – VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT; – Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
(đã ký) Nguyễn Tấn Dũng

TagsChính sách

[rule_2_plain]

#Quyết #định #số #1506QĐTTG


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button