Quyết định số 2173/QĐ-TTG

Quyết định số 2173 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG
———–

Con số: 2173/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011
—————————
THỦ TƯỚNG

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008 / QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động từ 5 2004 tới 5 2009 của Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng;

Căn cứ Nghị định số 107/2004 / NĐ-CP ngày 01 tháng 4 5 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban quần chúng các ngành;

Xét yêu cầu của Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 5640 / TTr-UBND ngày 25 tháng 10 5 2010 và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3973 / TTr-BNV ngày 10 tháng 11 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

– Ông Trần Công Phàn nhận nhiệm vụ mới.

2. Thành viên:

– Bà Võ Thị Tuyết Na, nguyên Giám đốc Sở Nguồn vốn tỉnh Khánh Hòa nghỉ hưu theo cơ chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương nghiệp điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b), Hà.
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

.


 

Thông tin thêm

Quyết định số 2173/QĐ-TTG

[rule_3_plain]

Quyết định số 2173/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———–
Số: 2173/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011 ————————- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 5 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban quần chúng các ngành;
Xét yêu cầu của Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 5640/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 5 2010 và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3973/TTr-BNV ngày 10 tháng 11 5 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:
1. Phó Chủ tịch:
– Ông Trần Công Phàn để nhận nhiệm vụ mới.
2. Ủy viên:
– Bà Võ Thị Tuyết Na, nguyên Giám đốc Sở Nguồn vốn tỉnh Khánh Hòa để nghỉ hưu theo cơ chế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Khánh Hòa và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 2; – Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; – VPCP: BTCN; – Cổng TTĐT; – Lưu: VT, TCCV (5b), Hà.
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

TagsCơ cấu tổ chức

[rule_2_plain]

#Quyết #định #số #2173QĐTTG


Back to top button