Quyết định số 2199/QĐ-TTG

Quyết định số 2199 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức phận Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí đất nước xây dựng nông thôn mới.

THỦ TƯỚNG
———–

Con số: 2199/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa
giữ chức phận Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình tiêu chí đất nước TP.
xây dựng nông thôn mới
——————

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ quan điểm ​​của Ban Bí thơ tại Văn bản số 10793-CV / VPTW ngày 16/11/2010;

Xét Tờ trình số 89 / TTr-BNV ngày 03 tháng 12 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Bắc Giang giữ chức phận Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí đất nước xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí đất nước xây dựng nông thôn mới, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Đăng Khoa chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Ban thư ký (để b / c);
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Tỉnh ủy Bắc Giang;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương nghiệp điện tử,
các Vụ: Kiểm toán, Địa bàn, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TDT.
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

.


 

Thông tin thêm

Quyết định số 2199/QĐ-TTG

[rule_3_plain]

Quyết định số 2199/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———–
Số: 2199/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới —————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ quan điểm của Ban Bí thơ tại Văn bản số 10793-CV/VPTW ngày 16 tháng 11 5 2010;
Xét Tờ trình số 89/TTr-BNV ngày 03 tháng 12 5 2010 của Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động, bổ nhậm ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Đăng Khoa chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Ban Bí thơ (để b/c); – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; – Ban Tổ chức Trung ương; – Tỉnh ủy Bắc Giang; – VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, VPBCS (5); – Lưu: VT, TCCV. TĐT.
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

TagsCơ cấu tổ chức

[rule_2_plain]

#Quyết #định #số #2199QĐTTG


Back to top button