Pháp Luật

Quyết định số 73/2010/QĐ-TTG

Quyết định số 73/2010 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành đầu cơ và xây dựng công trình lâm sinh.

THỦ TƯỚNG
_________

Con số: 73/ 2010 / QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 5 2010

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy chế điều hành đầu cơ xây dựng công trình lâm sinh

___________

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 5 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 5 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Đầu cơ ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật liên can tới đầu cơ xây dựng căn bản ngày 19 tháng 6 5 2009;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành đầu cơ và xây dựng công trình lâm sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chỉ dẫn, tổ chức, chỉ huy và rà soát việc tiến hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám toán Vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương nghiệp điện tử,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

.


 

Thông tin thêm

Quyết định số 73/2010/QĐ-TTG

[rule_3_plain]

Quyết định số 73/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế điều hành đầu cơ xây dựng công trình lâm sinh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________

Số: 73/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
ban hành quy chế điều hành đầu cơ xây dựng công trình lâm sinh
___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 5 2002;
Căn cứ Luật Bảo vệ và tăng trưởng rừng ngày 03 tháng 12 5 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 5 2003;
Căn cứ Luật Đầu cơ ngày 29 tháng 11 5 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên can tới đầu cơ xây dựng căn bản ngày 19 tháng 6 5 2009;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế điều hành đầu cơ xây dựng công trình lâm sinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 01 5 2011.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu bổn phận chủ trì chỉ dẫn, tổ chức, chỉ huy và rà soát việc tiến hành Quyết định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; – HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án dân chúng vô thượng; – Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng; – Kiểm toán Nhà nước; – Ủy ban Giám toán vốn đầu tư Quốc gia; – Ngân hàng Chính sách Xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – UBTW Chiến trận Quốc gia Việt Nam; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

TagsĐầu cơ – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain]

#Quyết #định #số #732010QĐTTG


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button