Pháp Luật

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

Thông tư 15/2019 / TT-BTTTT

Thông tư 15/2019 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ dẫn tiến hành Quyết định 219 / QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Đề án phân phối thông tin, công bố dân tộc, tín ngưỡng.

Ngày 05 tháng 12 5 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2019 / TT-BTTTT chỉ dẫn tiến hành Quyết định 219 / QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 5 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Công trình phân phối thông tin và truyền thông về dân tộc, tín ngưỡng.

Tóm lược nội dung Thông tư 15/2019 / TT-BTTTT

03 hoạt động của Công trình Truyền thông Dân tộc được Nhà nước phân phối.

Theo đấy, Nhà nước sẽ phân phối 03 hoạt động của Công trình, đấy là: Bồi dưỡng, đào tạo kiến ​​thức, kĩ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng; Xây dựng chuyên đề, biên soạn tài liệu dùng cho công việc thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các trị giá tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân tộc, tín ngưỡng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ chức. Quốc gia.

Trong đấy xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến ​​thức, kĩ năng, nghiệp vụ gồm các chương trình, tài liệu do Ủy ban Dân tộc, Ban Tín ngưỡng Chính phủ và Học viện Khoa học xã hội ban hành. Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì xây dựng. Việc xuất bản các chương trình, tài liệu này được tiến hành theo quy định của luật pháp về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản xuất, phân phối dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Quốc gia.

Thông tư có hiệu lực diễn ra từ ngày 20/01/2020.

Do dung lượng file mập, bạn vui lòng sử dụng file tải về để nắm được nội dung cụ thể của thông tư.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Thông tin này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

[rule_3_plain]

Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT
Thông tư 15/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ dẫn tiến hành Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Đề án phân phối thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng.
Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT về việc chỉ dẫn tiến hành Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Đề án phân phối thông tin, truyền thông về dân tộc, tín ngưỡng.
Tóm lược nội dung Thông tư 15/2019/TT-BTTTT
03 hoạt động của Đề án truyền thông về dân tộc được Nhà nước phân phối.
Theo đấy, Nhà nước sẽ thực hiện phân phối cho 03 hoạt động của Đề án, chi tiết là: Bồi dưỡng, đào tạo tri thức, kĩ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng; Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu dùng cho hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các trị giá của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội, đẩy mạnh khối đại kết đoàn dân tộc, tín ngưỡng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong đấy, các chương trình, tài liệu bồi dưỡng đào tạo tri thức, kĩ năng, nghiệp vụ được xây dựng bao gồm các chương trình, tài liệu do Ủy ban Dân tộc, Ban Tín ngưỡng Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng. Việc xuất bản các chương trình, tài liệu này được tiến hành theo quy định của luật pháp về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn chi tiêu thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.
Do file có dung lượng mập nên mời các bạn sử dụng file tải về để nắm rõ nội dung cụ thể thông tư.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Thông tin được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Thông #tư #152019TTBTTTT


Back to top button