Thông tư 178/2019/TT-BQP

Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh điều hành đối với công ty là doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên do Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhà nước và Bộ Quốc phòng điều hành; cử, bầu lại, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức phận điều hành công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng nắm giữ.

Thông tư số 178/2019 / TT-BQP

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chức phận điều hành trong công ty. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng điều hành.

Theo đấy, người điều hành trong công ty quốc phòng có thể được miễn nhiệm trong 4 trường hợp sau đây:

Có sai phép mà chưa tới mức bị kỷ luật buộc nghỉ việc hoặc ko còn đủ uy tín, điều kiện đảm nhận chức phận;

Năng lực giảm thiểu; có 02 5 liên tiếp của nhiệm kỳ được bình chọn, xếp loại ở mức ko chấm dứt nhiệm vụ;

Trong 1 nhiệm kỳ hoặc 2 nhiệm kỳ liên tiếp bị kỷ luật 2 lần về chức trách, nhiệm vụ được giao;

Cơ quan thanh tra, rà soát có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về việc vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm những điều đảng viên ko được làm đối với cán bộ điều hành là đảng viên.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Quản trị này được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Thông tư 178/2019/TT-BQP

[rule_3_plain]

Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh điều hành tại công ty là doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên nhưng mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ quốc phòng điều hành; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh điều hành tại công ty nhưng mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ quốc phòng làm chủ nhân.
Thông tư số 178/2019/TT-BQP
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh điều hành tại công ty là Doanh nghiệp TNHH MTV nhưng mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do BQP điều hành.
Theo đấy, Người điều hành trong DN quốc phòng được miễn nhiệm trong 04 trường hợp sau đây:
Có sai phép mà chưa tới mức phải kỷ luật cất chức hoặc ko còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức phận;
Năng lực giảm thiểu; có 02 5 liên tục của nhiệm kỳ giữ chức phận bị bình chọn, phân loại ở mức ko chấm dứt nhiệm vụ;
Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tục bị 02 lần xử lý kỷ luật liên can tới chức trách, nhiệm vụ được giao;
Bị cơ quan rà soát, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm nhân cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên ko được làm đối với Người điều hành là đảng viên.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Hành chính được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Thông #tư #1782019TTBQP


Back to top button