Pháp Luật

Thông tư hướng dẫn cấp bù hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối

Thông tư số 181/2010 / TT-BTC của Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn cấp bù, phân phối lãi suất do tiến hành chế độ cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối.

TÀI CHÍNH

___________

Con số 181/ 2010 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ

chỉ dẫn việc cấp bù, phân phối lãi suất do tiến hành chế độ đối với

diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối

_______________________

Căn cứ Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;

Thực hiện chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1021 / TTg-KTN ngày 15/6/2010 về việc phân phối 100% lãi suất cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối và Công văn số 6668 / VPCP-KTN ngày 15/9. Ngày 21 5 2010 của Văn phòng Chính phủ về nguồn lực tiến hành chế độ phân phối gian khổ cho sản xuất diêm nghiệp;

Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn điều kiện, giấy tờ, thủ tục, thứ tự cấp bù phân phối lãi suất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do tiến hành chế độ cho vay vốn sản xuất muối đối với diêm dân. như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

Thông tư này chỉ dẫn điều kiện, giấy tờ, thủ tục và thứ tự cấp bù phân phối lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lúc cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối của diêm dân. từ ngày 01/6/2010 tới hết ngày 31/12/2010 theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1021 / TTg-KTN ngày 15/6/2010 và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù, phân phối lãi suất.

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức cho vay theo quy định tại Công văn số 1021 / TTg-KTN ngày 15/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việt Nam.

2. Khoản cho vay được ngân sách Nhà nước phân phối lãi suất là khoản cho vay có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đúng nhân vật, đúng nhân vật quy định tại Công văn số 1021 / TTg-KTN ngày 15/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Các khoản vay có thời hạn được ký kết và giải ngân chỉ cần khoảng từ ngày 01/6/2010 tới hết ngày 31/12/2010; ko tiến hành cấp bù phân phối lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

3. Lãi suất cấp bù là lãi suất cho vay thấp nhất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vận dụng đối với các khoản cho vay dùng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng thời hạn, cùng thời đoạn. .

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có bổn phận ban bố mức lãi suất cho vay thấp nhất theo quy định tại điểm 3 Điều này để cho vay phân phối dân cày và làm căn cứ cấp bù phân phối lãi suất.

.


 

Thông tin thêm

Thông tư chỉ dẫn cấp bù phân phối lãi suất do tiến hành chế độ cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối

[rule_3_plain]

Thông tư số 181/2010/TT-BTC của Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn cấp bù phân phối lãi suất do tiến hành chế độ cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối.

BỘ TÀI CHÍNH

___________
Số 181/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ
chỉ dẫn cấp bù phân phối lãi suất do tiến hành chế độ cho
diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối
_______________________
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;
Thực hiện quan điểm chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1021/TTg-KTN ngày 15/6/2010 về việc phân phối 100% lãi suất cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối và công văn số 6668/VPCP-KTN ngày 21/9/2010 của Văn phòng Chính phủ về nguồn để tiến hành chế độ phân phối gian khổ cho sản xuất muối;
Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn về điều kiện, giấy tờ, thủ tục, thứ tự cấp bù phân phối lãi suất cho Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Việt Nam do tiến hành chế độ cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng
Thông tư này chỉ dẫn về điều kiện, giấy tờ, thủ tục, thứ tự cấp bù phân phối lãi suất cho Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Việt Nam lúc tiến hành việc cho diêm dân vay vốn đầu cơ sản xuất muối từ ngày 01/6/2010 tới hết ngày 31/12/2010 theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1021/TTg-KTN ngày 15/6/2010 và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù phân phối lãi suất
1. Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Việt Nam tổ chức tiến hành cho vay theo quy định tại công văn số 1021/TTg-KTN ngày 15/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Các khoản vay được ngân sách Nhà nước cấp bù phân phối lãi suất là các khoản vay phục vụ đầy đủ các điều kiện sau:
a. Đúng nhân vật, đúng chỉ tiêu quy định tại công văn số 1021/TTg-KTN ngày 15/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
b. Các khoản vay trong hạn được ký kết và giải ngân chỉ cần khoảng từ 01/6/2010 tới hết ngày 31/12/2010; ko tiến hành cấp bù phân phối lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.
3. Mức lãi suất phân phối là mức lãi suất cho vay thấp nhất của Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Việt Nam vận dụng cho các khoản vay vốn dùng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời đoạn.
Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Việt Nam có bổn phận ban bố lãi suất cho vay thấp nhất theo quy định tại Điểm 3 Điều này để vận dụng cho vay phân phối diêm dân, làm căn cứ cấp bù phân phối lãi suất.

TagsĐầu cơ – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain]

#Thông #tư #hướng #dẫn #cấp #bù #hỗ #trợ #lãi #suất #thực #hiện #chính #sách #cho #diêm #dân #vay #vốn #đầu #tư #sản #xuất #muối


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-huong-dan-cap-bu-ho-tro-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-cho-diem-dan-vay-von-dau-tu-san-xuat-muoi/

Check Also
Close
Back to top button