Pháp Luật

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Thông tư số 24/2010 / TT-BXD của Bộ Xây dựng: Chỉ dẫn tổ chức và tiến hành đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.

BỘ XÂY DỰNG

______________

Con số: 24/ 2010 / TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ

Chỉ dẫn tổ chức và tiến hành đầu cơ xây dựng

Khu xử lý chất thải rắn liên tỉnh

__________________

Căn cứ Nghị định số 17/2008 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007 / NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2007 của Chính phủ về điều hành chất thải rắn;

Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1440 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 5 2008 về việc phê chuẩn quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tại 3 vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, 2020,

Bộ Xây dựng chỉ dẫn việc tổ chức, tiến hành đầu cơ, xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên khu vực liên tỉnh như sau:

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này chỉ dẫn tổ chức và tiến hành đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên khu vực liên tỉnh (sau đây gọi tắt là khu xử lý) theo quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn trong vùng kinh tế trọng tâm đã được phê chuẩn. được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Các tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước có liên can tới việc tiến hành đầu cơ, xây dựng khu xử lý.

.


 

Thông tin thêm

Thông tư chỉ dẫn việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

[rule_3_plain]

Thông tư số 24/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Chỉ dẫn việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.

BỘ XÂY DỰNG

______________
Số: 24/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Chỉ dẫn việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng
Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
__________________
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về điều hành chất thải rắn;
Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 về phê chuẩn quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng tâm Bắc bộ, Miền Trung và Phía Nam tới 5 2020,
Bộ Xây dựng chỉ dẫn việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này chỉ dẫn việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (sau đây gọi tắt là Khu xử lý) theo quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng tâm đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Các tổ chức, tư nhân trong nước và nước ngoài có liên can tới việc tổ chức khai triển đầu cơ xây dựng Khu xử lý.

TagsĐầu cơ – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain]

#Thông #tư #hướng #dẫn #việc #tổ #chức #triển #khai #đầu #tư #xây #dựng #khu #xử #lý #chất #thải #rắn #vùng #liên #tỉnh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-huong-dan-viec-to-chuc-trien-khai-dau-tu-xay-dung-khu-xu-ly-chat-thai-ran-vung-lien-tinh/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button