Pháp Luật

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN

Thông tư số 09/2010 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về việc cấp Giđó phép thành lập và hoạt động nhà băng thương nghiệp cổ phần.

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

————————

Con số: 09/ 2010 / TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động
nhà băng thương nghiệp cổ phần
————————

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tài chính 5 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tài chính 5 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2009 / NĐ-CP ngày 16 tháng 7 5 2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của nhà băng thương nghiệp;

Theo đề xuất của Chánh Thanh tra, Gigiết hại nhà băng,

Chương I
QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định việc cấp Giđó phép thành lập và hoạt động nhà băng thương nghiệp cổ phần (gọi tắt là nhà băng).

Điều 2. Nhân vật vận dụng

1. Ngân hàng quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Các tổ chức, tư nhân có liên can tới việc cấp giấy phép.

Điều 3. Cơ quan cấp phép

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định cấp Giđó phép theo quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp có liên can.

Điều 4. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giđó phép: là Giđó phép thành lập và hoạt động của nhà băng thương nghiệp cổ phần.

2. Ban trù bị thành lập nhà băng (sau đây gọi tắt là Ban trù bị): là tổ chức gồm các thành viên do cổ đông sáng lập bầu ra để thay mặt cổ đông sáng lập tiến hành các công tác liên can tới việc thành lập nhà băng. Xin Giđó phép. Ban trù bị có ít ra 05 thành viên, trong đấy Trưởng ban có 01 thành viên.

3. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: là cuộc họp gồm các cổ đông sáng lập và các cổ đông khác góp vốn thành lập nhà băng, có nhiệm vụ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của nhà băng, đề án thành lập nhà băng, bầu thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước hết và quyết định các vấn đề khác liên can tới việc thành lập nhà băng.

4. Cổ đông tham dự thành lập nhà băng (gọi tắt là cổ đông): là tổ chức, tư nhân sở hữu ít ra 1 cổ phần đã phát hành của nhà băng tại thời khắc thành lập.

5. Cổ đông sáng lập: là cổ đông tham dự xây dựng, phê duyệt và ký tên vào Điều lệ tổ chức và hoạt động trước hết của nhà băng.

6. Cổ phiếu khuyến mại biểu quyết: Là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phiếu phổ biến. Số phiếu biểu quyết của cổ phần khuyến mại biểu quyết do Điều lệ nhà băng quy định.

7. Người điều hành công ty: theo quy định tại Điều 4 Khoản 13 Luật Doanh nghiệp 2005.

8. Các đơn vị trực thuộc của nhà băng: bao gồm sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc, đơn vị sự nghiệp.

.


 

Thông tin thêm

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN

[rule_3_plain]

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về việc cấp Giđó phép thành lập và hoạt động nhà băng thương nghiệp cổ phần.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
———————-
Số: 09/2010/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 5 2010

THÔNG TƯ Quy định về việc cấp Giđó phép thành lập và hoạt động nhà băng thương nghiệp cổ phần ———————-
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tài chính 5 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật Các tổ chức tài chính 5 2004;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 5 2005;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động nhà băng thương nghiệp;
Theo đề xuất của Chánh thanh tra, giám sát nhà băng,
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc cấp Giđó phép thành lập và hoạt động nhà băng thương nghiệp cổ phần (gọi tắt là nhà băng).
Điều 2. Nhân vật vận dụng
1. Ngân hàng quy định tại Điều 1 Thông tư này.
2. Tổ chức, tư nhân có liên can tới việc cấp Giđó phép.
Điều 3. Thẩm quyền cấp Giđó phép
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định cấp Giđó phép theo các quy định tại Thông tư này và các quy định của luật pháp có liên can.
Điều 4. Gicửa ải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giđó phép: là Giđó phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương nghiệp cổ phần.
2. Ban trù bị thành lập nhà băng (gọi tắt là Ban trù bị): là 1 tổ chức gồm những thành viên do các cổ đông sáng lập bầu để thay mặt các cổ đông sáng lập khai triển các công tác liên can tới việc đề xuất cấp Giđó phép. Ban trù bị có tối thiểu 05 thành viên, trong đấy có 01 thành viên làm Trưởng ban.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước hết: là cuộc họp gồm các cổ đông sáng lập và các cổ đông khác tham dự góp vốn thành lập nhà băng, có nhiệm vụ phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động nhà băng, đề án thành lập nhà băng, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước hết và quyết định các vấn đề khác liên can tới việc thành lập nhà băng.
4. Cổ đông tham dự thành lập nhà băng (gọi tắt là cổ đông): là tổ chức, tư nhân sở hữu ít ra 1 cổ phần đã phát hành của nhà băng tại thời khắc thành lập.
5. Cổ đông sáng lập: là cổ đông tham dự xây dựng, phê duyệt và ký tên vào bản điều lệ tổ chức và hoạt động trước hết của nhà băng.
6. Cổ phần khuyến mại biểu quyết: là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ biến. Số phiếu biểu quyết của 1 cổ phần khuyến mại biểu quyết do Điều lệ nhà băng quy định.
7. Người điều hành công ty: theo quy định tại Điều 4 Khoản 13 Luật Doanh nghiệp 5 2005.
8. Đơn vị trực thuộc của nhà băng: bao gồm sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc, đơn vị sự nghiệp.

TagsTài chính – Ngân hàng

[rule_2_plain]

#Thông #tư #số #092010TTNHNN


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button